СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СПИННОМОЗКОВОГО ВУЗЛА 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СПИННОМОЗКОВОГО ВУЗЛА 1СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СПИННОМОЗКОВОГО ВУЗЛА 1

1 – псевдоуніполярний нейроцит: а – ядро, б – ядерце, в – нейроплазма

2 – цитоплазма мантійного гліоцита

3 – нервові волокна

Х 7 000

 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СПИННОМОЗГОВОГО УЗЛА

1 – псевдоуниполярный нейроцит: а – ядро, б – ядрышко, в – нейроплазма

2 – цитоплазма мантийного глиоцита

3 – нервные волокна

Х 7 000

 

SPINAL GANGLION STRUCTURAL COMPONENTS

1 – pseudounipolar neuron: а – nucleus, б – nucleolus, в – neuroplasm

2 – satellite cell’s cytoplasm

3 – nerve fibers

X 7 000

 


МАНТІЙНІ ГЛІОЦИТИ НАВКОЛО ТІЛА ПСЕВДОУНІПОЛЯРНОГО НЕЙРОЦИТА 2

1 – нейроцит

2 – макрогліоцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – відросток

Х 7 000

МАНТИЙНЫЕ ГЛИОЦИТИ ВОКРУГ ТЕЛА ПСЕВДОУНИПОЛЯРНОГО НЕЙРОЦИТА

1 – нейроцит

2 – макроглиоцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – отросток

Х 7 000

 

SATELLITE CELLS AROUND THE BODY OF THE PSEUDOUNIPOLAR NEURON

1 – neuron

2 – atellite cell: а – nucleus; б – cytoplasm; в – process

X 7 000

 

 


СІРА РЕЧОВИНА СПИННОГО МОЗКУ 3

1 – корінцевий нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – відросток

2 – нейропіль

Х 7 000

 

СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО СПИННОГО МОЗГА

1 – корешковый нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – отросток

2 – нейрополь

Х 7 000

 

GREY MATTER OF THE SPINAL CORD

1 – radicularneuron: а – nucleus; б – neuroplasm; в – process

2 – neuropile

X 7 000

 

 


ЕПЕНДИМАЛЬНА ВИСТИЛКА СПИННОМОЗКОВОГО КАНАЛУ 4

1 – епендимоцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – війки

2 – просвіт каналу

Х 5 000

 

ЭПЕНДИМАЛЬНАЯ ВЫСТИЛКА СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА

1 – эпендимоцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – реснички

2 – просвет канала

Х 5 000

 

EPENDIMAL LINING OF THE SPINAL CANAL

1 – ependimal cell: а – nucleus, б – cytoplasm, в – cilii

2 – lumen of the canal

X 5 000


ЗІРЧАСТИЙ НЕЙРОЦИТ ВНУТРІШНЬОГО ЗЕРНИСТОГО ШАРУ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ 5

1 – нейроцит: а – ядро, б – тіло, в – відросток

2 – нейропіль: а – мієлінове нервове волокно, б – синапс

Х 12 000

 

ЗВЕЗДЧАТЫЙ НЕЙРОЦИТ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРНИСТОГО ШАРУ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ

1 – нейроцит: а – ядро, б – тело, в – отросток

2 – нейрополь: а – миелиновое нервное волокно, б – синапс

Х 12 000

 

STELLATE NEURON OF THE CEREBRAL CORTEX INTERNAL GRANULAR LAYER

1 – neuron: а – nucleus, б – body, в –process

2 – neuropil: а – myelinated nerve fiber, б – synapse

X 12 000


ФРАГМЕНТ ПІРАМІДАЛЬНОГО НЕЙРОНА ГАНГЛІОНАРНОГО ШАРУ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ 6

1 – ядро

2 – нейроплазма: а – гранулярна ендоплазматична сітка, б – мітохондрія, в – комплекс Гольджі, г – лізосома

Х 19 000

 

ФРАГМЕНТ ПИРАМИДАЛЬНОГО НЕЙРОНА ГАНГЛИОНАРНОГО СЛОЯ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

1 – ядро

2 – нейроплазма: а – гранулярная эндоплазматическая сеть, б – митохондрия, в – комплекс Гольджи, г – лизосома

Х 19 000

 

FRAGMENT OF THE PYRAMIDAL NEURON IN THE GANGLIONIC LAYER OF THE CEREBRAL CORTEX

1 – nucleus

2 – neuroplasm: а – granular endoplasmic reticulum, б – mitochondrion, в – Golgi complex, г – lysosome

X 19 000

 


ПРОТОПЛАЗМАТИЧНИЙ АСТРОЦИТ. КОРА ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 7

1 – астроцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – мітохондрія, г – відросток

2 – нейроцит

3 – нейропіль

Х 17 000

 

ПРОТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ АСТРОЦИТ. КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1 – астроцит: а – ядро, б – цитоплазма, в – митохондрия, г – отросток

2 – нейроцит

3 – нейрополь

Х 17 000

 

PROTOPLASMIC ASTROCYTE OF THE CEREBRAL CORTEX

1 – astrocyte: а – nucleus, б – cytoplasm, в – mitochondrion, г – process

2 – neuron

3 – neuropile

X 17 000

 

 


ОЛІГОДЕНДРОЦИТ – САТЕЛІТ НЕЙРОЦИТА. КОРА ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 8

1 – нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – відросток

2 – олігодендроцит: а – ядро, б – цитоплазма

Х 19 000

ОЛИГОДЕНДРОЦИТ – САТЕЛИТ НЕЙРОЦИТА. КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

1 – нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – отросток

2 – олигодендроцит: а – ядро, б – цитоплазма

Х 19 000

 

OLIGODENDROCYTE-SATELLITE CELL OF THE CEREBRAL CORTEX

1 – neuron: а – nucleus, б – neuroplasm, в – process

2 – oligodendrocyte: а – nucleus, б – cytoplasm

X 19 000

 

 


ГРУШОПОДІБНИЙ НЕЙРОЦИТ. ГАНГЛІОНАРНИЙ ШАР КОРИ МОЗОЧКА 9

1 – нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – відросток

2 – нейропіль

Х 7 000Ы

ГРУШЕВИДНЫЙ НЕЙРОЦИТ. ГАНГЛИОНАРНЫЙ СЛОЙ КОРЫ МОЗЖЕЧКА

1 – нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – отросток

2 – нейрополь

Х 7 000

 

PURKINJE CELL. GANGLIONIC LAYER OF THE CEREBELLAR CORTEX

1 – neuron: а – nucleus, б – neuroplasm, в – process

2 – neuropile

X 7 000

 

 


ЗІРЧАСТА КЛІТИНА. МОЛЕКУЛЯРНИЙ ШАР КОРИ МОЗОЧКА 10

1 – зірчастий нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – відросток

2 – нейропіль

Х 8 000

 

ЗВЕЗДЧАТАЯ КЛЕТКА. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ КОРЫ МОЗЕЧКА

1 – звездчатый нейроцит: а – ядро, б – нейроплазма, в – отросток

нейрополь

Х 8 000

 

STELLATE CELL. MOLECULAR LAYER OF THE CEREBELLAR CORTEX

1 – stellate neuron: а – nucleus, б – neuroplasm, в – process

2 – neuropile

X 8 000

 

 


ЗЕРНИСТИЙ ШАР КОРИ МОЗОЧКА 11

1 – клітина – зерно

2 – клубочок мозочка: а – мохоподібне волокно, б – синапс

Х 12 000

 

ЗЕРНИСТЫЙ СЛОЙ КОРЫ МОЗЖЕЧКА

1 – клетка – зерно

2 – клубочок мозжечка: а – моховидное волокно, б – синапс

Х 12 000

 

GRANULAR LAYER OF THE CEREBELLAR CORTEX

1 – cereal-like cell

2 – glomerulus of the cerebellum: а – mossy fiber, б – synapse

X 12 000

 

 


НЕРВОВА КЛІТИНА ДОГЕЛЯ І ТИПУ 12

ІНТРАМУРАЛЬНЕ НЕРВОВЕ СПЛЕТЕННЯ СТІНКИ КИШКИ

1 – ядро: а – ядерце

2 – нейроплазма: а – гранулярна ендоплазматична сітка, б – комплекс Гольджі

Х 10 000

 

НЕРВНАЯ КЛЕТКА ДОГЕЛЯ І ТИПА

ИНТРАМУРАЛЬНОЕ НЕРВНОЕ СПЛЕТЕНИЕ СТЕНКИ КИШКИ

1 – ядро: а – ядрышко

2 – нейроплазма: а – гранулярная эндоплазматическая сеть, б – комплекс Гольджи

Х 10 000

 

DOGEL CELL (I TYPE). INTRAMURAL NERVOUS PLEXUS OF THE SMALL INTESTINE

1 – nucleus: а – nucleolus

2 – neuroplasm: а – rough endoplasmic reticulum; б – Golgi complex

X 10 000

 

 


Мієлінові нервові ВОЛОКНА. НЕРВОВИЙ СТОВБУР 13

1 – мієлінове нервове волокно: а – осьовий циліндр, б – мієлінова оболонка, в – шванівська оболонка

2 – ендоневрій

3 – периневрій

Х 7 000

 

МИЕлИновОЕ нервНоЕ ВОЛОКНО. НЕРВНЫЙ СТВОЛ

1 – миелиновое нервное волокно: а – осевой цилиндр, б – миелиновая оболочка, в – швановская оболочка

2 – эндоневрий

3 – периневрий

Х 7 000

 

MYELINATED NERVE FIBER. NERVE

1 – myelinated nerve fiber: а – axon, б – myelin, в – Schwann cell

2 – endoneurium

3 – perineurium

X 7 000

 

 


БУДОВА ПАЛИЧКОВОЇ ТА КОЛБОЧКОВОЇ НЕЙРОСЕНСОРНИХ КЛІТИН (схема) 14

А – ПАЛИЧКА

1 – зовнішній сегмент: а – плазмолема, б – диски

2 – зв’язуючий відділ: а – війка

3 – внутрішній сегмент: а – скупчення мітохондрій, б – ендоплазматична сітка, в – комплекс Гольджі

4 – ядровмісний відділ клітини: а – ядро, б – перикаріон

5 – аксон: а – пресинаптичний полюс

Б – КОЛБОЧКА

1 – зовнішній сегмент: а – плазмолема, б – напівдиски

2 – зв’язуючий відділ: а – війка

3 – внутрішній сегмент: а – скупчення мітохондрій, б – ендоплазматична сітка, в – комплекс Гольджі

4 – ядровмісний відділ клітини: а – ядро, б – перикаріон

5 – аксон: а – пресинаптичний полюс

 

СТРОЕНИЕ ПАЛОЧКОВОЙ И КОЛБОЧКОВОЙ НЕЙРОСЕНСОРНЫХ КЛЕТОК (схема)

А – ПАЛОЧКА

1 – внешний сегмент: а – плазмолемма, б – диски

2 – связывающий отдел: а – ресничка

3 – внутренний сегмент: а – накопление митохондрий, б – эндоплазматическая сеть, в – комплекс Гольджи

4 – ядросодержащий отдел клетки: а – ядро, б – перикарион

5 – аксон: а – пресинаптический полюс

Б – КОЛБОЧКА

1 – внешний сегмент: а – плазмолемма, б – полудиски

2 связывающий отдел: а – ресничка

3 – внутренний сегмент: а – накопление митохондрий, б – эндоплазматическая сеть, в – комплекс Гольджи

4 – ядросодержащий отдел клетки: а – ядро, б – перикарион

5 – аксон: а – пресинаптический полюс

 

RODE AND CONE NEUROSENSORY CELLS STRUCTURE (SCHEME)

A – ROD

1 – outer segment: а – plasmolemma; б – membranous disks

2 – connecting stalk: а – cilium

3 – inner segment: а – mitochondria, б – endoplasmic reticulum, в – Golgi complex

4 – nucleus-containing part of the cell: а – nucleus, б – perikaryon

5 – axon: а – presynaptic pole

Б – CONE

1 – outer segment: а – plasmolemma; б –semi-membranous disks

2 – connecting stalk: а – cilium

3 – inner segment: а – mitochondria, б – endoplasmic reticulum, в – Golgi complex

4 nucleus-containing part of the cell: а – nucleus, б – perikaryon

5 – axon: а – presynaptic pole


НЮХОВА ДІЛЯНКА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЛАСНЕ НЮХОВОЇ ПОРОЖНИНИ (схема) 15

1 – нюхова клітина: а – ядро, б – цитоплазма, в – дендрит, г – нюхова булава, д – волоски, е – аксон

2 – підтримуюча клітина: а – ядро, б – цитоплазма, в – мікроворсинки

3 – базальна клітина

 

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СОБСТВЕННОЙ НЮХОВОЙ ПОЛОСТИ (схема)

1 – нюховая клетка: а – ядро, б – цитоплазма, в – дендрит, г – обонятельная булава, д – волоски, е – аксон

2 – поддерживающие клетки: а – ядро, б – цитоплазма, в – микроворсинки

3 – базальная клетка

 

OLFACTORY MUCOSA OF THE NASAL CAVITY (scheme)

1 – olfactory cell: а – nucleus, б – cytoplasm, в – dendrite, г – olfactory vesicle, д –cilia, е – axon

2 – supporting cell: а – nucleus, б – cytoplasm, в – microvillus

3 – basal cell

 


ВЕЛИКА НЕЙРОСЕКРЕТОРНА КЛІТИНА. СОЯ ГІПОТАЛАМУСА 16

1 – нейросекреторна клітина: а – ядро, б – нейроплазма, в – нейросекреторні гранули, г – відросток

2 – гемокапіляр

3 – нейропіль

Х 7 000

 

КОРТИКОТРОПОЦИТ. ПЕРЕДНЯ ЧАСТКА АДЕНОГІПОФІЗА 21

1 – ядро

2 – цитоплазма

3 – секреторні гранули

Х 12 000

 

Б – CHEME

1 – miosin filament

2 – actin filament

Х 35 000


З’єднання КАРДІОМІОЦИТів 31

1 – вставний диск (система десмосом і нексусів)

2 – саркоплазма: а – міофібрила, б – мітохондрія

Х 35 000

 

Соединение КАРДиОМиОЦИТов

1 – вставочный диск (система десмосом и нексусов)

2 – саркоплазма: а – миофибрила, б – митохондрия

Х 35 000

 

Передсердний МІоЦИТ 32

1 – ядро

2 – саркоплазма

3 – міофібрила

4 – секреторні (передсердні) гранули

Х 27 000

Предсердный МиоЦИТ

1 – ядро

2 – саркоплазма

3 – миофибрилла

4 – секреторные (предсердные) гранулы

Х 27 000

АРТЕРІОЛА 33

1 – ендотеліоцит

2 – базальна мембрана

3 – гладка м’язова клітина

4 – адвентиція

5 – просвіт судини

Х 6 000

 

АРТЕРиОЛА

1 – эндотелиоцит

2 – базальная мембрана

3 – гладкая мышечная клетка

4 – адвентиция

5 – просвет сосуда

Х 6 000

ARTERIOLA

1 – endothelial cell

2 – basal lamina

3 – smooth muscle cell

4 – adventitia

5 – lumen of the vessel

Х 6 000

 


ERYTHROPOIETIC ISLAND

1 – reticular cell

2 – basophilic erythroblast

3 – orthochromatophilic normoblast

4 – reticulocyte

5 – erythrocyte

Х 4 000

 

 


GRANULOPOIETIC ISLAND

1 – reticular cell

2 – eosinophilic myeloblast

3 – neutrophilic metamyelocyte

4 – eosinophilic metamyelocyte

5 – neutrophil with segmented nucleus

Х 6 000


CORTEX OF THE THYMUS

1 – epithelioreticular cell: a – nucleus, б – cytoplasm, в – process

2 – T-lymphocyte

Х 7 000


СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА

1 – епітеліоцит: а-ядро, б-цитоплазма, в-секреторні гранули

Х 4 000

 

ДВОЯДЕРНИЙ ГЕПАТОЦИТ 59

1 – ядро: а-ядерце, б-каріоплазма, в-каріолема

2 – цитоплазма: а-мітохондрія, б - гранулярна ендоплазматична сітка, в- гранули глікогену

Х 12 000

ДВОЯДЕРНЫЙ ГЕПАТОЦИТ

1 – ядро: а-ядрышко, б-кариоплазма, в-кариолемма

2 – цитоплазма: а-митохондрия, б - гранулярная эндоплазматическая сеть, в- гранулы гликогена

Х 12 000

 

HEPATOCYTE WITH TWO NUCLEI

1 – nucleus: а-nucleolus, б-nucleoplasm, в- nuclear envelope

2 – cytoplasm: а-mitochondrion, б – rough endoplasmic reticulum, в- glycogen granules

Х 12 000


МЕЖДОЛЬКОВЫЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК

1 – эпителиоцит

2 – базальная мембрана

3 – просвет протока

Х 4 000

INTERLOBULAR BILE DUCT

1 – epithelial cell

2 – basal lamina

3 – lumen of the duct

Х 4 000

 

 

 


ПАНКРЕАТОЦИТИ (апікальна частина) 62

1 – ядро

2 – мітохондрія

3 – гранули зимогену

4 – мікроворсинки в просвіті вивідної протоки

5 – центроацинозна клітина

Х 21 000

СОСОЧКОВЫЙ СЛОЙ ДЕРМЫ КОЖИ

1 – фибробласт: а-ядро, б-цитоплазма

2 – межклеточное вещество: а-волокна, б-аморфное вещество

Х 12 000

СЕТЧАТЫЙ СЛОЙ ДЕРМЫ КОЖИ

1 – пучки колагеновых фибрилл

2 – гемокапилляр

3 – фиброцит

4 – тучная клетка

Х 4 000

СПЕРМАТОЗОЇД 80

Б – СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

1 – головка: а – ядро, б – акросома

2 – шийка: а – проксимальна центріоль

3 – проміжна частина: а – система мікротрубочок (осьова нитка), б – мітохондрії

4 – головна частина: а – система мікротрубочок, б – мікрофібрили

5 – кінцева частина

СПЕРМАТОЗОИД

SPERMATOZOON

Б – SCHEME

1 – head: а-nucleus, б- acrosomal cap

2 – neck: а- proximal centriole

3 – middle part: а-system of the microtubules /axonemal complex/, б-mitochondria

4 – principal piece: а- system of the microtubules, б-microfibrils

5 – end piece


СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СПИННОМОЗКОВОГО ВУЗЛА 1

1 – псевдоуніполярний нейроцит: а – ядро, б – ядерце, в – нейроплазма

2 – цитоплазма мантійного гліоцита

3 – нервові волокна

Х 7 000

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.02 с.)