Літературні джерела для темиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Літературні джерела для теми1. Загородній А.Г.,Вознюк Г.Л.,Смовженко Т.С.Фінансовий словник.-2-ге видання.-Львів:Видавництво’’Центр Європи’’,1997.-576с.

2. Статистика финансов:Учебник/ Под ред.проф.В.Н.Салина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-816с.

3. Салин В.Н.,Добашина И.В.Биржевая статистика:Учебное пособие.-М.:Финансы и статистика,2003.-176с.

4. Практикум по статистике: Учеб.пособие для вузов/ Под ред. В.М.Симчеры/ВЗФЭИ.- М.: ЗАО ’’ Финстатинформ’’, 1999.-259с.

5. Шустіков А.А. Фінансова статистика:Навч.посібник.-К.:КНЕУ,2005.-290с.

Питання для самоконтролю.

1.Що являє собою ринок цінних паперів?

2.Дайте означення цінних паперів.

3.Які види цінних паперів ви знаєте?

4.Які групи показників статистики цінних паперів ви знаєте?

5.Які основні джерела статистичної інформації ринку цінних паперів ?

6.Охарактеризуйте показники статистики цінних паперів .

7.Які ви знаєте завдання фондових бірж?

8.Які завдання статистики фондових бірж?

9.Охарактеризуйте показники статистики фондових бірж.

10. Що є індикатором зміни цін на фондовому ринку?

11.Які види індексів цінних паперів ви знаєте?

12.Які методи розрахунку індексів цінних паперів ви знаєте?

13.Що характеризує індекс Доу-Джонса і який принцип його розрахунку.

14Які ви знаєте фондові індекси, що розраховуються в Україні?

Тестові завдання

1.Основними джерелами статистичної інформації ринку цінних паперів є:

а) Проспекти емісії, щоквартальні звіти емітентів з цінних паперів, фінансова звітність;

б) Статистичні спостереження і звітність фондових бірж;

в) Статистичні спостереження і звітність організованих систем позабіржової торгівлі;

г) Звітність фінансових органів і Центрального банку про стан державного боргу, статистичні публікації комісії з цінних паперів;

 

2. До завдань статистики цінних паперів відносять:

а)Збір повної і адекватної інформації про цінні папери як інвестиційного товару, для отримання даних про їх ризик, дохідність та ліквідність;

б) Розробка і удосконалення методології збору та обробки статистичної інформації про цінні папери та учасників фондового ринку;

в) Створення інформаційної бази для статистичного аналізу діяльності емітентів, інвесторів, фінансових посередників, які діють на фондовому ринку;

г) все вищеперечислене.

3.Система статистичних показників цінних паперів включає наступні групи:

а)Показники статистики курсів цінних паперів;

б)Показники статистики обсягів і структури операцій з цінними паперами;

в)Показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів;

г)Показники статистики якості цінних паперів.

4.Емісійна ціна цінного паперу – це :

а)ціна розміщення на первинному ринку;

б)ціна, за якою вона викуповується в інвестора;

в) ціна цінного паперу, яка визначається ринком;

г) ціна виконання останньої угоди при закритті торгової сесії на біржі.

4.Спред– це :

а)різниця між ціною попиту і пропозиції;

б)ціна попиту;

в) ціна пропозиції;

г)ціна реалізації.

5. Макроекономічний рівень показників учасників ринку цінних паперів включає наступні групи :

а)показники кількості учасників в цілому для країни і для регіонів;

б)показники, які характеризують фінансовий стан, обсяги та якість інвестицій ;

в) операційну здатність учасників ринку;

г) все вищеперечислене.

6. Визначення якості цінних паперів базується на:

а)рейтингу цінних паперів;

б)розрахунку ключових показників якості цінних паперів, прийнятих у міжнародній практиці;

в)оцінці ліквідності цінних паперів;

г) все вищеперечислене.

7.Кожне рейтингове агентство публікує статистику рейтингових оцінок за наступними ознаками:

а)за видами цінних паперів та за видами діяльності ;

б)за регіонами;

в)за найбільшими емітентами та за реалізацією кредитного ризику;

г)все вищеперечислене.

8.В якості оцінки ризику інвестицій у цінні папери використовують наступний статистичний показник:

а)коефіцієнт варіації;

б)моду;

в)медіану;

г)кореляційне відношення.

9.Основними завданнями фондової біржі є:

а)забезпечення перерозподілу вільних грошових ресурсів і залучення капіталів емітентами для розвитку виробництва;

б)перерозподіл ризиків між видами діяльності;

в)встановлення реальних цін на фінансові ресурси на
основі вільного, конкурентного і ліквідного ринку;

г)все вищеперечислене.

10.До показників статистики фондових бірж відносяться:

а)показники цін біржових угод,

б)показники обсягів біржових торгів,

в)показники якості фондового біржового ринку,

г)показники фондових бірж як організацій, що ведуть господарську
діяльність.

11.Як ціновий показник на первинному ринку цінних паперів виступає:

а)ціна відсікання;

б)ціна погашення.

в)ціни виконання, відкриття та закриття фондової біржі;

г)ціни попиту та пропозиції.

12.Ціновими показниками вторинногоринку є:

а)ціна відсікання;

б)ціна погашення.

в)ціни виконання, відкриття та закриття фондової біржі;

г)ціни попиту та пропозиції.

13.Первинний ринок характеризується наступними показниками:

а).Обсягом випуску (емісією);

б)Обсягом розміщення;

в)Розміром виручки від продажу;

г)Залучення засобів у бюджет.

14.Місткість ринку характеризує:

а) насиченість ринку фінансовими інструментами та учасниками ринку;

б)кількістю емітентів на ринку;

в)капіталізацією ринку;

г) все вищеперечислене.

15.Ліквідність ринку— це:

а) можливість успішної і розширеної торгівлі4

б) здатність поглинати значні обсяги цінних паперів у короткий час при невеликих коливаннях курсів і при низьких витратах на реалізацію;

в)оборотність цінних паперів; Відповідно, чим вище показник оборотності;

г)все вищеперечислене.

16.Промисловий індекс Доу-Джонса розраховується на базі:

а) індексного методу розрахунку;

б) Середньої арифметичної;

в)Середньої геометричної;

г)Середньої гармонійної.

17. Вкажіть, у яких випадках переглядається дільник для індексів, що розраховуються на базі середньоарифметичної:

а) в результаті різкого зростання цін на одну акцію, яка входить в розрахунок індексу;

б)) в результаті різкого зростання цін на декілька акцій, які входять в розрахунок індексу;

в) в результаті спліту акцій;

г) в результаті заміни однієї акції на другу.

 

 

Практичні завдання

Задача 1. Акція номіналом 5000 грн. Придбана за 8000 грн. І продана через рік за 8500 грн. Ставка дивіденду — 20% річних.

Визначте:

2) дивіденд;

2) сукупний дохід;

3) сукупну прибутковість;

4) рендит.

Задача 2. Інвестор придбав акцію за номінальною ціною 1100 грн. При ставці 25% річних. Дисконтна ставка банківського відсотка — 20%.

Визначте курсову вартість акції.

Задача 3. На початку першого року придбана акція номіналом 1800 грн. Сукупна прибутковість акції в першому році склала 20%, у другому — 5%. Курс акції на початку другого року — 105 пунктів, на початку третього — 98 пунктів.

Визначте ставку дивіденду за кожний рік.

Задача 4. Акція придбана за номінальною вартістю 1200 грн., ставка дивіденду — 50% річних. Через рік курс акції понизився на 12%, і власник її продав. Визначте сукупну прибутковість акції.

Задача 5. Акція номіналом 1100 грн. Придбана за курсовою ціною 1200 грн. І продана на біржі через 2 роки. У першому році рендит склав 22%. В другому році ставка дивіденду дорівнює 25%. Ринкова (курсова) ціна акції за два роки зросла в 1,1 рази.

Визначте сукупну прибутковість акції за весь період.

Задача 6. Акція номіналом 2000 грн. Придбана на біржі за 3000 грн. І через рік там же продана, що забезпечило власнику 0,4 грн. Сукупного доходу з кожного інвестованого карбованця. Ставка дивіденду — 20%. Визначіть курс акції в момент продажу.

Задача 7. Акція номіналом 1000 грн. Куплена з коефіцієнтом 1,7 і продана на четвертий рік після придбання за 90 днів до дати виплати дивідендів. У перший рік рівень дивіденду був рівний 150 грн., у другий рік рендит склав 20%, у третій рік ставка дивіденду — 45%. Індекс ціни продажу стосовно ціни придбання — 1,25.

Визначте:

2) ціну придбання акції;

2) суму дивідендів за другий і третій рік;

3) суму дивідендів за весь термін;

4) суму сукупного доходу;

5) сукупну прибутковість за весь термін.

Задача 8. Акція номіналом 1000 грн. Придбана з коефіцієнтом 1,7 і продана через 3 роки. Рендит акції в перший рік склав 20% річних, ставка дивіденду на другий рік — 45% річних, сума дивіденду на третій рік — 5000 руб. Ринкова ціна акції в порівнянні з попереднім роком зросла: за другий рік — у 1,05 рази, за третій рік — на 6%.

Визначте:

2) ціну придбання акції;

2) суму дивідендів за перший і другий роки;

3) суму дивідендів за весь термін;

4) сукупну прибутковість акції;

5) ринкову ціну акції за другий і третій роки.

Задача 9. Банк випустив у поточному році акції номіналом 500 грн. Їхня курсова вартість — 1200 грн., сума дивіденду на акцію в IV кварталі — 100 грн.

Визначте цінність акції і коефіцієнт її котирування за умови, що курсова ціна акції дорівнює її номіналу.

Задача 10. Облігація номіналом 1100 грн. придбана за 900 грн. І продана через рік за 920 грн. Купонна ставка — 8% річних.

Визначте:

2) річний купонний дохід;

2) купонний дохід за 30 днів, якщо відсотки точні;

3) приріст капіталу;

4) сукупний дохід;

5) сукупну прибутковість.

 

Задача 11. Облігація реалізована за курсом 96 грн., термін — 4 роки, нарахування відсотків відбувається за ставкою 20% річних, за умови, що відсотки і номінал погашаються наприкінці терміну.

Визначте прибутковість облігації.

Задача 12. Короткострокова облігація номіналом 1200 грн. Придбана банком за 8 днів до погашення.

Визначте ціну облігації, якщо її поточна прибутковість з урахуванням податкових пільг — 72%, податкова ставка — 0,3.

Задача 13. За два роки до погашення придбана облігація за 1100 грн., що має купонну ставку 20% і погашається по номіналу. Річний приріст інфляції склав 10%.

Визначте:

2) сукупний дохід за два роки: а) без обліку інфляції, б) з урахуванням інфляції;

2) середньорічну сукупну прибутковість: а) без обліку інфляції, б) з урахуванням інфляції.

Задача 14. Облігація номіналом 100 грн. Придбана за 120 грн. З річною купонною ставкою 30%. Погашення здійснюється за номінальною ціною.

Визначте річну сукупну прибутковість облігації, якщо вона придбана:

2) за рік до погашення;

2) за три роки до погашення.

Задача 15. Термін позики облігації зі ставкою 5% річних — 5 років. У момент погашення нарощена вартість облігації склала 1600 грн. Визначіть номінальну вартість облігації.

Задача 16. Депозитний сертифікат номіналом 500 грн. Розміщений на 3 місяці під 30% річних. Ціна погашення сертифіката — 540 грн. ;

Визначте прибутковість депозитного сертифіката.

Задача 17. Ощадний сертифікат, проданий за 200 грн., погашається через 2 роки за ціною 450 грн.

Визначте процентну ставку сертифікату при нарахуванні складних відсотків.

 

Задача 18. На який термін повинен бути випущений ощадний сертифікат номіналом 1000 грн., якщо сума погашення при 8% річних складає 1100 грн. = 365)?

Задача 19.Ощадний сертифікат погашається через два роки за 1800 грн., ціна його продажу –1000грн.

Визначте:

2) процентні ставки (просту і складну);

2)дисконтні ставки (просту і складну).

 

Задача 20.Маємо умовні дані про ціни акцій, які котуються на біржі за два періоди:

Акції Ціна акцій, ум.од.
1.03.2004 1.04.2004
A
B 9(1:2)
C
D

Визначте як змінились ціни на акції з урахуванням дроблення акції В 1до 2.

Задача 21.

Розрахувати показник ринкової капіталізації для акцій. які котуються на біржі та його динаміку за наступними даними:

Тип акції Кількість акцій в обороті, шт. Ринкова вартість, грн..
А
В 6,5
С 13,5

 

Задача 22.

Розрахувати коефіцієнти P/E та P/S на основі наступних даних фондового ринку:

Компанія Кількість емітованих акцій, шт. Виручка від реалізації,тис.грн. Прибуток після оподаткування, тис.грн Ціна акції, грн
А
Б

Порівняйте та зробіть висновок про оціненість акцій.

 

Задача 23. Котирування акцій 30 найбільших промислових корпорацій США на момент закриття біржі склали, дол. США:

1-16,7 7-13,9 13-25,1 19-70,4 25-4,7
2- 9,4 8-28,6 14-40,0 20-28,2 26-30,8
3-27,3 9-60,5 15-24,2 21-13,7 27-46,2
4-45,4 10-62,1 16-80,3 22-4,7 28-47,4
5-80,7 11-70,3 17-162,1 23-11,1 29-76,2
6-60,4 12-27,3 18-15,6 24-9,1 30-31,1

Обчисліть індекс Доу-Джонса за умови, що коригувальний фактор складає 0,58600.

Задача 24. Маємо наступні дані про котирування акції номінальною вартістю 100 тис. Грн. За 15 днів, у тис. Грн.: 200, 210, 230, 220, 240, 250, 230, 240, 260, 270, 250, 260, 240, 250, 270.

Визначте:

2) основну тенденцію ринку методом тричленної ковзної середньої;

2) середні темпи росту курсу акції за весь період і по п'ятиденках

Задача 25.

Маємо умовні дані інвестицій в акції компанії А та компанії В:

Ймовірність настання події, Рівень прибутковості ,%
Інвестиції в акції компанії А Інвестиції в акції компанії В
0,2
0,3
0,5

Порівняти ризик двох інвестицій на основі коефіцієнту варіації.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.048 с.)