Показники обсягів біржових торгівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники обсягів біржових торгівДана група показників характеризує обсягиугод, проведених на первинномуівторинномубіржових ринках. Зазначені показники використовуються для аналізу динаміки розвитку біржових ринків та оцінки їхньої ліквідності.

Первинний ринок характеризується наступними показниками:

1.Обсяг випуску (емісія)– показник, що характеризує емісію цінних паперів (розраховується як добуток ринкової вартості на кількість).

2.Обсяг розміщення– показник, що характеризує загальний обсяг цінних паперів, придбаний інвесторами на аукціонах (первинне розміщення цінного папера). Розраховується за номіналом.

3.Розмір виручки від продажу –показник, що характеризує загальний обсяг цінних паперів, придбаних інвесторами на аукціонах (первинне розміщення цінного папера). Розраховується за фактичними цінами придбання.

4.Залучення засобів у бюджетрозраховується як різниця між обсягами залучених засобів і погашених зобов’язань по випусках державних цінних паперів або боргових зобов'язань органів місцевого самоврядування.

Вторинний ринок характеризується наступними показниками:

1.Число укладених біржових угод– натуральний показник, що характеризує кількість зареєстрованих біржових угод з купівлі-продажу цінних паперів (протягом однієї торговельної сесії, місяця, кварталу і т.д.)

2.Оборот із продажу цінних паперів– показник, що розраховується як сума вартісних обсягів зареєстрованих біржових угод цінних паперів з купівлі-продажу (протягом однієї торговельної сесії, місяця, кварталу і т.д.).

 

Фондові біржі використовують різні методи розрахунків для складання статистики обороту .Це значить, що показники обороту різних фондових бірж можуть бути непорівнянні. Існуюча класифікація поділяє біржі на дві групи: приймаючі стандарт TSV(Trading System View)і ті, хто використовує стандарт REV(Regulated Environment View).Біржі TSV включають в оборот тільки ті угоди, які пройшли через торгову систему біржі. Біржі, що працюють за стандартом REV включають в оборот всі операції , які відбулися на біржі і також на позабіржових організованих ринках.

Аналітиків також можуть цікавити такі показники, як :

середня сумабіржової угоди (для вияснення того, наскільки крупно - або дрібнооптовий характер носить біржовий ринок)

• структура біржових угод(частка особливо великих угод, для проведення яких розробляють спеціальні біржові процедури).

Кількість проданих цінних паперів – ценатуральний показник, що характеризує кількість цінних паперів , проданих у результаті зареєстрованих біржових угод (протягом однієї торговельної сесії, місяця, кварталу і т.д.).

Дані показники розраховуються за видами цінних паперів, по емітентах, а також у зведеному, агрегованому виді.

Показники якості фондового ринку

Показники якості фондового ринку включають показники місткості, ліквідності, концентрації та оціненості ринку.

Місткість ринку характеризує насиченість ринку фінансовими інструментами та учасниками ринку.

Місткість фондового біржового ринку характеризується наступними статистичними показниками:

кількістю емітентів (акцій, облігацій і ін.), що пройшли

лістинг.

капіталізацієюринку (добуток кількості акцій, що знаходяться в обороті на їхню ринкову вартість в даний момент часу). Цей показник характеризує масштаби ринку, дає можливість порівнювати ринки між собою за вартістю капіталів, що обертаються на ринку.

Крім показника капіталізації ринку, розраховується показник капіталізації компанії. Цей показник розраховується як добуток кількості акцій компанії, що утворяться на ринку, на їхню ринкову вартість. Цей показник дозволяє оцінити ринкову вартість компанії в даний момент часу.

• ринковою вартістюборгових (непогашених ) цінних паперів що обертаються на ринку в даний момент часу(державних, муніципальних, корпоративних).

На основі показників місткості ринкупроводиться аналіз структури біржових ринків з погляду того, чи носять вони облігаційний характер або ж переважає торгівля акціями.

В більшості країн частка емітентів, що відносяться до державного сектору(облігації) коливається від 25% до 80% обсягу ринку, в залежності від її моделі. Як видно з таблиці 6.1.,на українському ринку суттєво переважають акції, що свідчить на незначну роль держави як емітента.

Ліквідність ринку — це можливість успішної і розширеної торгівлі, що характеризує здатність поглинати значні обсяги цінних паперів у короткий час при невеликих коливаннях курсів і при низьких витратах на реалізацію[ 3,84].

До показників ліквідності відносяться:

оборотністьцінних паперів (розраховується як вартісний
обсяг укладених угод за період, поділений на капіталізацію ринку). Відповідно, чим вище показник оборотності, тим вища ліквідність ринку

обсяги оборотуі розмір спреда

Якість фондового ринку можна також оцінити за допомогою коефіцієнта концентрації ринку(частки найбільших емітентів у біржовому обороті).Так, в таблиці 6.4 наведені частки найбільших емітентів у капіталізації фондового ринку.

Таблиця 6.4.

Ринкова концентрація найбільших бірж світу

  Назва бірж
Капіталізація ринку, % Вартість реалізації, % Кількість компаній Капіталізація ринку, % Вартість реалізації, % Кількість компаній
Америка Amex 72,00% 9,50% 54,30% 9,60%
Ліма 66,20% 88,80% 72,80% 58,10%
Nasdag 67,40% 77,50% 69,10% 74,90%
NYSE 61,30% 49,20% 58,60% 41,50%
TSX- група 67,80% 72,90% 64,00% 66,20%
Європа, Азія, Ближній Схід Копенгаген 45,10% 55,60% 68,40% 73,90%
Німеччина 72,00% 89,00% 72,00% 85,30%
Хельсінкі 77,20% 91,30% 73,80% 90,30%
Лондон 85,10% 88,00% 82,50% 86,30%
Іспанія 74,50% 96,50% 73,90% 96,90%
Азія ,Тихий океан Австралія 80,10% 86,50% 77,40% 84,20%
Гонконг 83,00% 73,90% 80,40% 70,30%
Мумбаї 91,10% 98,40% 91,60% 94,60%

Джерело: Вибірка даних з Word Federation of Exchanges, опублікованих на сайті : www.world-exchanges.org.

 

Важливе значення має показник оціненості ринку.З цією метою звичайно використовується показник Р/Е (Price/Earnings) – відношення ринкової ціни акції до прибутку емітента, що приходиться на одну акцію.

Ознакою недооціненості ринку, цінової ями вважається низький рівень коефіцієнта Р/Е.

 

Показники фондових бірж як організацій, що ведуть господарську
діяльність

Фондова біржа, як будь-яка інша організація ,характеризується відомими показниками результатів діяльності, як обсяг капіталу, структура балансу, прибуток, чисельність персоналу, рентабельність та ін.

Відмінною від інших господарських організацій є структура доходів фондових бірж.Її характеризують такі статистичні показники, як:

• плата за лістинг;

• внески членів біржі;

• продаж фінансової інформації;

• продажу технологій та математичного забезпечення
Зазначені показники використовуються для виявлення й аналізу

тенденції до комерціалізаціїфондових бірж , яка проявилась в останнє десятиліття .

Фондові індекси

До показників, які характеризують стан фондового ринку, необхідно віднести фондові індекси .

Фондові індекси виступають індикаторами стану та динаміки ринку цінних паперів і використовуються в наступних цілях:

§ для визначення цінової динаміки фондового ринку ;

§ для характеристики макроекономічної ситуації, де індикатором є стан ринку цінних паперів;

§ в якості параметру ринку в математичних моделях, які використовуються в управлінні інвестиціями;

§ при побудові похідних фінансових інструментів, таких як ф’ючерс на індекс, опціон на індекс та ін.;

§ при побудові інших показників фондового ринку, де базою порівняння виступають фондові індекси.

Фондові індекси класифікуються за різними ознаками(рис.6.3).

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

Рис.6.3. Класифікація фондових індексів

 

Традиційно використовується п’ять простих агрегатних індексів, які розраховуються на базі різних типів середніх величин:

· середня арифметична з абсолютних цін;

· середня арифметична з відносних цін;

· середня гармонійна з відносних цін;

· середня геометрична з відносних цін;

· медіана з відносних цін.

Перший тип індексів розраховується за наступною формулою:

;

де - ціни відповідно в базовому та звітному періодах;

n - кількість акцій, які враховуються в індексі.

Індекс на основі середньої арифметичної з відносних цін розраховується за формулою:

.

Індекс, базою якого є середня гармонійна з відносних цін розраховується за формулою:

.

Середня геометрична з відносних цін служить основою для розрахунку наступного індексу:

.

Також можна розрахувати медіану відносних цін за відомою формулою з теорії статистики, яка виступає в ролі індексу.

Найчастіше на практиці застосовують методи розрахунку простих агрегатних індексів за формулами середніх арифметичних та середніх геометричних величин.

Середня арифметична ціна розраховується за наступною формулою:

;

де - ціна акції в момент часу t,

n - кількість акцій.

 

Зміна середньої ціни в часі характеризує динаміку ринку.

На базі середньої арифметичної розраховується кілька типів ринкових індикаторів, насамперед група індексів Доу-Джонса (традиційно вони називаються індексами, хоча за характером розрахунку є середніми).

 

Для відображення структурних змін, тобто змін у наборі або кількості компаній, на базі яких розраховуються зазначені індекси, вводиться поправочний коефіцієнт-дільник Dt ,якийдозволяє зіставляти наступні і попередні індекси:

;

де - попередній і наступний дільник;

- сума цін всіх акцій після внесення змін;

- сума цін всіх акцій до внесення змін .

Приклад 6.3.

Ціни акцій компанії склали: А – 260 грн., Б – 352 грн., В –285 грн., Г – 205 грн.. З розрахунку виключаються акції компанії В с ціною за акцію 285 грн. І додаються акції компанії Д с ціною за акцію 320 грн.

Визначити поправочний коефіцієнт .

Рішення.

 

Такий механізм діє при додаванні, відніманні та спліту (подрібненні) акцій.

Отже, індекс Доу-Джонсарозраховується за наступною формулою:

;

де - значення індекса в базисний момент часу.

Значення індексу Доу-Джонса розраховується на кінець дня роботи біржі і порівнюється з попереднім днем.

Даний індекс має певні недоліки. На його значення більший вплив мають акції з більш високою вартістю.

У випадку великої варіації ознаки в статистичній сукупності доцільніше для її характеристики використовувати розрахунок середньої геометричноївеличини:

.

Індекс на основі середньої геометричноїрозраховується за наступною формулою:

 

;

де - ціни і-ої акції у базовий або звітний момент часу t;

- індекси у базовий та звітний момент часу t;

n - кількість акцій, які враховуються у індексі.

Приклад 6.4.

Дані про акції, які котуються на фондовій біржі наведені в таблиці. Значення індексу у базовому періоді склало

Акції Ціна у базовий момент часу Ціна у поточний момент часу
А
Б
В
Г

Визначити індекс цінних паперів на поточний момент часу.

Рішення.

Отже, індекс цін на акції зріс на 11,36 пункти.

Середня геометрична лежить в основі таких відомих індексів, як Value Line Average, що розраховується на базі 1700 акцій, Financial Times 30 – Share Index, до складу якого входять акції 30 компаній і ще ряду фондових індикаторів.

 

При розрахунку фондових індексів використовуються агрегатні індекси, що будуються на базі формул Ласпейреса, Пааше і Фішера,для яких ціни акцій зважуютьсяза обсягом їхньої присутності на ринку.

Формула Ласпейреса припускає розрахунок фондових індексів за наступною формулою:

;

де - індекси Ласпейреса відповідно у базовому та звітному періодах;

- ціни акції і-го виду відповідно за поточний та базовий момент часу;

- кількість акцій і-го виду відповідно за базовий момент часу;

- показник капіталізації за базовий період.

Приклад 6.5.

Визначити, як змінились ціни на акції на основі умовних даних фондової біржі за два періоди за формулою Ласпейреса. Базовий індекс склав 200 пунктів.

Акції Ціна акцій за базовий період, грн. Ціна акцій за звітний період, грн. Кількість акцій у звітному періоді Капіталізація акцій у базовому періоді Умовна капіталізація акцій за звітний період
А
Б
В
Г
Разом      

 

153,83-200= -46,17

Падіння індексу на 46,17 пунктів відображує відповідно зниження в середньому цін на акції .

ФормулаПаашепередбачає розрахунок фондових індексів за наступною формулою:

;

Формула Фішера (ідеальна формула) передбачає розрахунок фондового індексу з використанням середньої геометричної з індексів, розрахованих на базі формул Ласпейреса і Пааше.

Більшість індексів акцій, що використовують формули Ласпейреса, Пааше або Фішера, є індексами, що відбивають капіталізований дохід, тобто дохід, отриманий на різниці цін купівлі і продажу акцій.

Вважається, що індексний метод розрахунку точніший, ніж розрахунок на базі середніх величин. Він є особливо ефективним в оцінці зміни стану ринку в цілому і відображає зміну рівня цін більш адекватно.

Розвиток українського фондового ринку привів до того, що на початку 1997 року з’явилися українські фондові індекси.

До них можна віднести наступні індекси:

1.ПФТС –індекс є офіційним показником Першої фондової торгової системи і розраховується на основі простих акцій підприємств, які пройшли лістинг в ПФТС. Індекс розраховується за методом зваженої середньої арифметичної і розраховується з 1.10.1997 року.

2. Індекс Wood-15, який обчислюється компанією “Wood & Company Ukraine” з 01.07.1997 року ,який будується за принципом індексу Пааше. База індексу включає 15 компаній, що посідають провідне місце на українському фондовому ринку.

3. Індекс SBPU-30, який був розроблений фахівцями АТ”Софія-Цінні папери”. Будується за принципом середньої арифметичної зваженої. Особливість побудови індексу полягає в тому, що при розрахунку використовують валютний індекс, який враховує відповідно поточний курс долара та курс євро до гривні.

4.Індекс Inekodex є першим галузевим українським фондовим індексом, який відображує поточну ситуацію на ринку енергетичних компаній. Розраховують його на основі середньої арифметичної з відносних цін .

6. Індекс IPI-U розраховується спільно агентством “Інтерфакс-Україна” і компанією ”Полар-інвест” з 1 січня 1999 року. До бази індексу входять найбільш ліквідні акції, а зміна лістингу проводиться щомісяця. Особливістю цього індексу є те, що він розраховується, виходячи з доларових цін акцій.

7. Індекс СОКРАТ розраховується за принципом агрегатного індексу. При розрахунку ринкової капіталізації враховуються лише ті акції, які обертаються на вторинному ринку.

8.Індекс KINDEX розраховується з вересня 1998 року фірмою КІНТО. Індекс є ринковозваженим і він дозволяє дослідити динаміку цін найбільш ліквідних акцій, якими торгують на українському фондовому ринку. Склад індексу змінюється , якщо компанії перестають відповідати певним умовам (спред між найкращими котируваннями попиту та пропозиції не повинен перевищувати 100%; кількість котирувань як попиту, так і пропозицій не повинна бути менше 5%).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.018 с.)