Література та нормативний матеріал, що рекомендовані для всіх тем курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Література та нормативний матеріал, що рекомендовані для всіх тем курсуЗакони України:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 30 квітня 2012 року // Голос України. – 2012. – Трав. - №90-91.

4. Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – Серп. – № 161.

5. Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступними змінами та доповненнями).

6. Про прокуратуру України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

8. Про Службу безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382 (з наступними змінами та доповненнями).

9. Про Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України // Голос України. – 2012. – Серп. – № 148-149.

10. Про затвердження Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю : Постанова Кабінету міністрів України від серпня 2011 р. N 823 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 59. – С. 173. – Ст. 2363

11. Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми : Постанова Кабінету міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 30. - С. 137. – Ст. 1112.

12. Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Постанова Кабінету міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 767 // Офіційний вісник України. - 2012 р. - № 73. – Ст. 293.

 

Міжнародно-правові документи та нормативні акти СНД:

1. Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (28.06.30)

2. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (10.03.88)

3. Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі (10.03.88)

4. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчання найманців (21.09.90)

5. Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу (15.12.94)

6. Додатковий протокол до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства (15.03.78)

7. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною (14.06.94)

8. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (15.05.72)

9. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (30.11.64)

10. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (20.04.59)

11. Конвенція про передачу засуджених осіб (21.03.83)

12. Європейська конвенція про видачу правопорушників Рада Європи (17.03.78)

13. Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства*

14. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства (09.03.88)

15. Європейська конвенція з прав людини (04.11.50)

16. Международно-правовые документы по вопросам борьбы с преступностью: Вып.1. – М, Академия МВД СССР, 1989.

17. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными – одобрены ЭКОСОС 31.07.1957 г, утверждены Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1955).

18. Кодекс поведения должностных лиц, охраняющих правопорядок – принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 по рекомендации Пятого Конгресса (1975)

19. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни – одобрены ЭКОСОС 25. 05.1994

20. Миланский план действий – принят Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32

21. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32

22. Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32

23. Типовое соглашение о выдаче иностранных заключенных и рекомендации по обращению с заключенными-иностранцами - - приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32

24. Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и жертв злоупотребления властью – принята Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/34) по рекомендации Седьмого Конгресса.

25. Минимальные стандартные правила по применению мер наказания, не связанных с лишением свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-110) по рекомендации Восьмого Конгресса.

26. Правила защиты несовершеннолетних, лишенных свободы – приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-113) по рекомендации Восьмого Конгресса

27. Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок – приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)

28. Основные принципы, касающиеся роли юристов - - приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)

29. Типовой договор о выдаче – принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)

30. Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам - принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)

31. Типовой договор о передаче процедуры по уголовному делу – принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-118) по рекомендации Восьмого Конгресса ООН

32. Типовой договор о передаче надзора за условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями - принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-118) по рекомендации Восьмого Конгресса

33. Типовой договор о предупреждении преступлений, посягающих на культурное наследие в форме движимого имущества – принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990) и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 45/121

34. Неапольская политическая декларация и план глобальных мероприятий – принят 23.11.1994 на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159

35. Compendium of United Nations standarts and norms in crime prevention and criminal justice – UN publication – New York, 1992 – sales # E 92 IV.1.

36. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.)

37. Декларация глав государств - участников Содружества Независимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основных свобод (Москва, 24 сентября 1993 года)

38. Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 15 апреля 1994 года)

39. Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 года)

40. Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (Москва, 24 сентября 1993 года)

41. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)

42. Соглашение об обмене правовой информацией (Москва, 21 октября 1994 года)

43. Документы Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью /сост Москалькова Т.Н. и др. – М.: Спарк, 1998 – 388 с.

44. Конвенция ООН о правах ребенка // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 2306-322

45. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 273-283

46. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М,: Изд-во Норма, 2000. – С. 284-305

 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

1. Аванесов Г.А. Криминология – М.: Академия МВД СССР, 1984 – 500 с.

2. Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. – М.: Изд-во «Щит-М», 1999.

3. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. – М.: Изд-во Норма, 2001.

4. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2004.

5. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации. – М.: Юридическая литература, 1983. – 152 с.

6. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования. – Минск, 1990.

7. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии – Минск: ВШ МВД СССР, 1983.

8. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.

9. Гилинский Я. Криминология. – СПб: Питер, 2002.

10. Гилинский Я.И., Афанасьев В.А. Социология девиантного отклоняющегося поведения. – Санкт-Петербург, 1993.

11. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. – Киев, 1989.

12. Гуров А.И. Красная мафия – М: Самоцвет МИКО, 1995.

13. Даньшин, І.М. Усталені форми злочинності: кримінологічний нарис / Нац.юрид.акад. ім.Я. Мудрого; Харьків. центр вивчення організованної злочинності . – Х. : Акта, 2002 . – 110 с.

14. Долгова А.И. Криминология. – М.: Изд-во НОРМА, 2003.

15. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – 2-е изд. – М.: Юридическая литература, 1989.

16. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 книгах. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.

17. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1986.

18. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К: Юринком Интер, 1999.

19. Зелинский А.Ф. Криминология. Учебное пособие. – Х.: Рубикон, 2000.

20. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков,1986.

21. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький, 1984.

22. Иншаков С.М. Криминология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000

23. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992.

24. Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). – М.: Изд-во НОРМА, 2001.

25. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социопсихология воли и сознания преступника. – К.,1990.

26. Криминология – ХХ век / под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000.

27. Криминология / под ред. Дж.Ф.Шели / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2003.

28. Криминология и профилактика преступлений: учебник / под ред. А.И.Алексеева. – М.: МВШМ МВД СССР, 1989 – 431 с.

29. Криминология и профилактика преступности: учебное пособие / под ред. В.Г.Лихолоба. – Донецк: ДИВД, 1994 – 396 с.

30. Криминология: общая часть / под ред. В.В. Орехова. – Спб, 1992.

31. Криминология: учебник / под ред. Б.В.Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. – М.: Юрид.лит., 1988. – 295 с.

32. Криминология: учебник / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского. – М., 1994

33. Криминология: учебник / под ред.В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. – М.: Юрид. лит-ра, 1997.

34. Криминология: учебник /под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

35. Криминология: учебник для вузов / под ред. А.И.Долговой – М.: Инфра-М, 1997 – 780 с.

36. Криминология: учебник / под ред Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского – М.: Изд-во МГУ, 1994 – 415 с.

37. Криминология: Учебник/ Под. ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2006. – 734 с.

38. Криминология: учебное пособие / под ред. Н.Ф.Кузнецовой. – М.: Зерцало, 1996. – 160 с.

39. Кримінологія : Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002 .

40. Кримінологія. Загальна та Особлива частини : Підручник / За ред. І.М. Даньшина. – Х. : Право, 2003 . – 352 с

41. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. – М.: Изд. группа «ФОРУМ-ИНФРА М», 1998.

42. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М.: Наука, 1986.

43. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003.

44. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

45. Курс кримінології: У 2-х кн. : Загальна частина: Підручник / М-во освіти і науки України; За заг. ред. О.М. Джужи . ─ К. : Юрінком Інтер, 2001 . ─ 352 с.

46. Литвак О. Злочинність: її причини та профілактика. – Київ: Україна, 1997. – 168 с.

47. Литвак О.М. Держава і злочинність. – К.: Атіка, 2004.

48. Лихолоб В.Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю. – Киів: Вища школа, 1991.

49. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1991.

50. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. – Изд. 2-е перераб. и дополнен. – М.: Волтерс Кливер, 2005.

51. Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ, 1995. – 32 с.

52. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. – Саратов, 1975.

53. Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. – Л., 1982.

54. Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007.

55. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М.: Юридическая литература, 1961.

56. Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977.

57. Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы. – Одесса: Юрид. лит-ра, 2000.

58. Фокс В. Введение в криминологию. – М.: Прогресс, 1986.

59. Хохряков Г.Ф. Криминология. – М.: Юрист, 1999.

60. Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.

61. Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / Предисловие В.П. Сальникова. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 561 с.

62. Шестаков Д.А. Семейная криминология: Криминофамилистика. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

63. Шнайдер Г.И. Криминология. – М., 1992.

64. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. – М.: Наука, 1985.

 

Збірники наукових статей:

1. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип.20. – Одеса, 2004.

2. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип. 21. – Одеса, 2004.

3. Актуальні проблеми політики. Зб. наукових статей. – Вип. 26. – Одеса, 2005.

4. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. научных статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дрёмина. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2007. – 360 с.

5. Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей/ За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2006. – 295 с.

6. Информационное обеспечение противодействия организованной преступности / Сб. научн. статей / под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Одесса: Феникс, 2003.

7. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наукових статей / За ред. М.П. Орзиха, В.М. Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2003.

8. Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания / Сб. научн. статей. – Одесса, 2003.

9. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: [зб.наук.статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – 318 с.

10. Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Феникс, 2005. – 284 с.

 

Джерела статистичної інформації:

1. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. Звіт МВС. – К., 1995.

2. Злочинність в Україні: Стат. Збірник / Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник Державного комітету статистики України за 2001 рік. – К., 2002.

3. Про криміногенну обстановку в Україні за 2002-2006 роки // www.mvsinfo.gov.ua.

4. Криміногенна ситуація в Україні у 2005 році // Департамент зв’язків з громадськістю МВС України // http://mvsinfo.gov.ua/official/2006/01/012406_1.html.

5. Стан та структура злочинності в Україні (2005-2006 р.р.) // www.mvs.gov.ua.

6. Стан та структура злочинності в Україні (2006-2007 р.р.) // www.mvs.gov.ua.

7. Стан та структура злочинності в Україні (2007-2008 р.р.) // www.mvs.gov.ua.

8. Дані судової статистики// http://www.scourt.gov.ua

Інтернет ресурси:

1. Верховна рада України:http://rada.gov.ua/

2. Кабінет міністрів України:http://www.kmu.gov.ua/control

3. Президент України:http://www.president.gov.ua/

4. Генеральна прокуратура України:http://www.gp.gov.ua/

5. Міністерство внутрішніх справ України:http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

6. Головне управління МВС України в Одеській області: http://www.odessa.umvd.gov.ua/uk

7. Прокуратура Одеської області: http://www.od.gp.gov.ua/ua/index.html

8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

9. Наукова електронна бібліотека: http://www.elibrary.ru/

10. Російська кримінологічна асоціація - http://www.crimas.ru

11. Сайт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»: http://www.criminology.org.ua

12. Одеський інформаційно-аналітичний центр з проблем протидії організованній злочинності та корупції http://www.inter.criminology.org.ua.

13. Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: http://sartraccc.sgap.ru

14. Запорізький Центр дослідження комп’ютерної злочинності: http://www.crime-research.org

15. Центр з вивчення нелегальної економічної діяльності: http://corruption.rsuh.ru

16. Саратовський Центр з дослідження проблем організованої злочинності та корупції: http://sartraccc.sgap.ru/

17. Челябінський центр з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції: http://cheltraccc.susu.ac.ru

18. Центр з дослідження транснаціональної злочинності та корупції Кавказький офіс (TraCCC CO), Тбілісі, Грузія: http://www.traccc.cdn.ge

 

 


Зміст

 

Загальні положення

 

Тема 1. Вступ до кримінології. Її поняття, предмет, історія розвитку

Тема 2. Злочинність та її характеристики

Тема 3. Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні

Тема 4. Вчення про особу злочинця

Тема5. Індивідуальна злочинна поведінка, її причини та механізм

Тема 6. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології

Тема 7. Концепції протидії злочинності

Тема 8. Основи попередження економічної злочинності

Тема 9. Вивчення та протидія загально кримінальній корисливій злочинності

Тема 10. Насильницька злочинність та проблеми її попередження

Тема 11. Рецидивна та професійна злочинність

Тема 12. Проблеми боротьби з організованою злочинністю

Тема 13. Вивчення та протидія злочинності неповнолітніх

 

Питання для підготовки до іспиту

 

Література та нормативний матеріал, що рекомендовані для всіх тем курсу

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.012 с.)