Сторінках історичних періодичних виданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сторінках історичних періодичних видань 

Для підготовки до заняття необхідно ознайомитися з|із| наступними|слідуючими| статтями:

1. Артамонов В. Василий III. // Наука и жизнь. - 1997. - № 6.

2. Богданов А. Патриарх Никон. // Вопросы истории. – 2004. - № 1.

3. Вострышев М. Эпоха Ивана Грозного: события, отложившиеся в текстах. // Вопросы истории. – 2004. - № 11.

4. Гольфранк Д. Парадоксы Московии XVII века. // Родина. – 2006. - № 11.

5. Карпов Г. Великое посольство: проблемы, события. // Преподавание истории в школе. – 2002. – № 6.

6. Морозова Л. Михаил Федорович. // Вопросы истории. – 1992. - № 1.

7. Петрухинцев Н. Причины закрепления крестьян в России в конце ХVІ в. // Вопросы истории. – 2004. - № 7.

8. Попов К. Уроки Смутного времени. // Наука и жизнь. – 2003. - №8.

9. Сорокин Ю. Алексей Михайлович. // Вопросы истории. – 1992. - №4-5.

10. Усенко О. Разин и разинщина. // Родина. – 2006. - № 11.


Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота студентівзаймає|позичає,посідає| важливе|поважне| місце в навчальному процесі і є|з'являється,являється| одним з головних методів глибокого і всебічного |всебічного,усебічного| вивчення програмного матеріалу з курсу „Історії слов’янських народів”. Вона сприяє формуванню історичного світогляду, глибокому засвоєнню знань, розвиває самостійність мислення, організованість, цілеспрямованість, самоконтроль, дисциплінованість і наполегливість у праці.

Самостійна робота в широкому розумінні - це активна робота студентів, спрямована|спрямована| на глибоке, творче оволодіння програмним матеріалом, придбання|надбання| практичних навичків|навичок| самоосвіти і методики дослідження.

Як форма навчального процесу, самостійна робота включає наступні|слідуючі| основні напрями|направлення| діяльності студента|виучувати|:

- попереднє вивчення навчальної програми з дисципліні;

- ознайомлення з|із| літературою по темі майбутньої|прийдешньої| лекції, слухання лекції, складання конспекту з|із| подальшим|наступною| його доопрацюванням|доробкою|;

- вивчення і аналіз рекомендованої літератури і виконання контрольних завдань|задавань|;

- з’ясування питань, що виникли, під час консультації у викладача.

Самостійна робота студента забезпечується| системою навчально-методичних| засобів|, передбачених| для вивчення| конкретної| навчальної| дисципліни|: підручник|, навчальні| та методичні| посібники|, конспект лекцій| викладача|, практикум, тести тощо. Методичні матеріали| для самостійної| роботи| студентів| повинні| передбачати| можливість| проведення| самоконтролю з боку студента. Для самостійної| роботи| студентові також| рекомендується| відповідна| наукова| та фахова,| монографічна| і періодична| література|.

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння начального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Обсяг і зміст самостійної роботи визначає викладач, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента. Якість виконання завдань для самостійної роботи студентів контролюється шляхом написання короткочасних письмових робіт, підготовки доповідей на практичних занятиях, виконанням тестових завдань та проведенням індивідуальних співбесід.

 

|Тема 1. Вступ до стародавньої| та середньовічної| історії Росії

I. Питання для самоконтролю

1. Місце і роль Русі в світовій історії.

2. Чинники|фактори| самобутності російської історії.

3. Джерела вивчення російської історії.

 

II. Завдання та вправи

1. Назвіть та розкрийте зміст основних теорій історичного процесу.

2. |Заповніть таблицю: „Особливості прояву|вияву| в Росії чинників|факторів| всесвітнього|всесвітнього| історичного процесу”.

 

Основні чинники|фактори| всесвітньої|всесвітньої| історії Прояв|вияв| чинників|факторів| всесвітньої|всесвітньої| історії в історії Росії
   

III. Теми рефератів

1. Суть|сутність,єство|, форми і функції історичної свідомості.

2. Формаційний і цивілізаційний підходи до історії.

3. Вплив природно-кліматичного чинника|фактору| на історію Росії.

Додаткова (спеціальна) література:34, 63, 76, 77, 90.

 

Тема 2. Східні слов’яни| напередодні| утворення| ранньофеодальної| держави| у VI – VIII ст.

I. Питання для самоконтролю

1. Сучасні гіпотези походження слов’ян.

2. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників|факторів| на процес формування Давньоруської держави.

3. Відмінність|відзнака| давньоруської общини від західноєвропейської та її роль в становленні феодального суспільства|товариства|.

 

II. Завдання та вправи

1. На основі літописних даних і матеріалів| підручника|посібника| дайте оцінку ступені|міри| розвитку слов’янських племен в додержавний| період.

2. Які точки зору на проблему походження назви „Русь” існують в історичній літературі? Яка з них, на вашу думку, найбільш обґрунтована?

 

III. Теми рефератів

1. Дискусії про варяжський чинник|фактор| в утворенні Давньоруської держави.

2. Проблема двох центрів в утворенні Давньоруської держави.

3. Проблема слов’янської пробатьківщини.

 

Додаткова (спеціальна) література: 7, 42, 61, 63, 66, 77, 99, 101, 107.

 

 

Тема 3. Київська Русь та східнослов’янські| княжіння|
сер. IX-| кін|. X ст.

I. Питання для самоконтролю

1. Ранньофеодальна держава на Русі: характерні|вдача| риси|межі| та основні функції.

2. Основні джерела зовнішньої загрози|погрози| Стародавній|древній| Русі.

 

II. Завдання та вправи|

1. Складіть порівняльну таблицю діяльності перших Рюриковичів в галузі економіки, політики і культури. Які сфери діяльності переважали в|біля,в| кожного з них? Чим це можна пояснити|тлумачити|?

2. Порівняєте дві характеристики княжіння|князювати| Святослава. Історик Б. Рибаков називає його княжіння|князювати| коротким, але|та| блискучим, присвяченим вирішенню|розв'язанню,вирішенню,розв'язуванню| великих державних завдань|задач|, а історик М. Карамзін писав, що Святослав „не є прикладом|зразок| государя великого, бо він славу перемог поважав|шанував| більш за державне благо”. Думку кого з істориків ви вважаєте|лічите| більш обґрунтованою і чому?

 

III. Теми рефератів

1. Княгиня Ольга в колі|колі| сучасників.

2. Особа|особистість| князя Святослава в оцінках сучасників та істориків.

3. Люди і звичаї Стародавньої|древньої| Русі.

 

Додаткова(спеціальна)література:10, 19, 20, 34 ,49, 50, 70, 91, 96, 100.

 

Тема 4. Київська Русь в добу| розквіту|.

I. Питання для самоконтролю

1. Спільне |спільне| та особливе в економічному розвитку Стародавньої|древньої| Русі в IX, X, XI ст.

2. Спільні та відмінні риси політичного устрою Русі IX, X, XI ст.

3. Характерні|вдача| риси|межі| соціального устрою |строю,буд| Київської Русі.

 

II. Завдання та вправи

1. |Складіть таблицю: „Основні функції староруських міст”

 

Економічні Політичні Культурні
     

 

2. Порівняйте дві статті з|із| «Руської правди», в яких іде мова про відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень . Ст.2. „Якщо буде хтось побитий|уторований| до крови і не зможе за себе помститися кривдникові, то отримує|одержує| він за образу 3 гривни і плату лікареві”. Ст.61. „Якщо виб’ють комусь зуби, і кров видно|показний|, то стягнути з кривдника 12 гривень на користь князя, а потерпілому – за кожен зуб - гривна”. Яка з|із| цих статей давніша|древня|? Обґрунтуйте відповідь.

3. Складіть порівняльну таблицю наслідків переходу Русі до християнства. Які з|із| них ви вважаєте|лічите| головними і чому?

 

III. Теми рефератів

1. Суспільний|громадський| ідеал Стародавньої|древньої| Русі.

2. Вплив християнізації на формування ментальності руського народу.

3. Стародавня|древня| Русь в колі|колі| європейських держав.

 

Додаткова(спеціальна)література: 10, 20, 43, 50, 57, 74, 85, 102.

Тема 5. Київська Русь в умовах| кризи| і занепаду|

І. Питання для самоконтролю

1. Київська Русь в період тріумвірату Ярославичів.

2. Соціальні конфлікти в Київській Русі в XI – XII ст., їх причини і наслідки.

3. Етапи створення|створіння| „Руської правди”.

 

ІІ. Завдання та вправи

1. |Назвіть|накликайте| і охарактеризуйте найбільш відомих сучасників князя Володимира Мономаха.

2. Прочитайте і проаналізуйте „Повчання дітям” Володимира Мономаха. Чи є який-небудь зв’язок між повчаннями Мономаха і сучасними моральними установками?

3. Складіть таблицю династичних шлюбів|шлюбів| Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха та їх дітей.

 

III.Теми рефератів

1. Полководці Стародавньої|древньої| Русі.

2. Русь в період тріумвірату Ярославичів.

3. Володимир Мономах – перший критик та редактор „Повісті минулих літ”.

 

Додаткова(спеціальна)література: 20, 24, 43, 53, 78, 86, 120, 114.

 

Тема 6. Феодальна роздробленість| як закономірний| етап| розвитку| феодальної| держави|

 

I. Питання для самоконтролю

1. Феодальна роздробленість на Русі та на Заході.

2. Дискусії про початок і причини феодальної роздробленості.

3. Загальне|спільне| і особливе в політичному розвитку руських земель|грунтів| в XII – поч|. XIII ст|.

 

II. Завдання та вправи|

1. Як ви розумієте суть|сутність,єство| поняття, введеного|запроваджувати| В. Ключевським, стосовно форми правління в руських| землях|грунтах| в домонгольський|
період – „генеалогічна|родовід| федерація”? Чим вона принципово відрізнялася від династичної форми правління, що прослідувала за нею?

2. „У літо S X O Д всі князі, вороги Мстислава Ізяславича (правнука Мономаха) обступили місто Київ. Взятий був Київ місяця березня І , і два дні грабували місто. Церкви горіли, християн вбивали смоляне|, суздальці|, черниговці|. Половці підпалили монастир Печерський” (З|із| Іпатьєвського літопису). Визначите число, місяць і рік за старим та новим літочисленням, коли відбулася ця подія. Про які наслідки феодальної роздробленості свідчить взяття|взяття| Києва?

3. Уявіть, що після смерті Мстислава Володимировича, сина Мономаха, великим Київським князем стала людина, що була не менш гідною, ніж ці князі. Чи можливо було в цьому випадку запобігти|наступу| феодальній роздробленості? Обґрунтуйте свою точку зору.

 

III. Теми рефератів

1.Дореволюційні і сучасні історики (В. Ключевський, Б. Рибаков|рибалок|, Л. Гумільов) про причини, характер|вдачу| і наслідки політичної роздробленості.

2.Боротьба за владу в XII ст. в руських землях|грунтах|: Мономаховичі та Ольговичі.

 

Додаткова(спеціальна)література:9, 18, 20, 24, 34, 53, 55, 68, 78, 89, 114.

 

 

Тема 7. Соціально-економічній та політичний| розвиток| руських| земель|грунтів| в удільну| добу|

 

I. Питання для самоконтролю

1. Доля Києва в період роздробленості.

2. Творчий характер|вдача| князівської |князівсьвлади в становленні Володимиро-Суздальського князівства.

3. Політичний устрій Новгородської боярської республіки як можлива альтернатива розвитку руських земель|грунтів|.

 

II. Завдання та вправи|

1. Проаналізуйте діяльність князя Юрія Довгорукого. Які його дії ви вважаєте|лічите| вірними, а які помилковими з точки зору інтересів розвитку Ростово-Суздальського князівства?

2. Що є спільним|спільного| і відмінним в діяльності Володимира Мономаха і Андрія Боголюбського? Чим це пояснюється|тлумачить|?

3. Новгородські берестяні грамоти іноді|інколи| порівнюють з|із| папірусом. Чи виправдано таке порівняння? Якщо ні, то чому?

 

III. Теми рефератів

1. |Історичні портрети руських князів XII - поч. XIII ст. (за вибором – Юрій Довгорукий, Андрій Боголюбський, Всеволод Велике Гніздо, Ярослав Всеволодович, Юрій Всеволодович).

2. Берестяна пошта століть|віків|.

3. Роль народної колонізації з|із| Новгородської землі|грунту| в освоєнні Північно-Східної Русі.

 

Додаткова(спеціальна)література:18, 34, 55, 109, 114, 115, 118, 126, 127.

 

 

Тема 8. Руські землі| в період| монголо-татарського| нашестя|

 

I. Питання для самоконтролю

1. Суть сучасної дискусії про характер|вдачу| соціально-економічного розвитку Русі в період монголо-татарського| іга|іга|.

2. Суть дискусії про вплив монголо-татарського| іга|іга| на політичний розвиток Русі.

3. Вплив монголо-татарського| панування на культурний розвиток Русі.

II. Завдання та вправи

1. Чим суспільний|громадський| устрій монголів відрізняється від суспільного|громадського| устрою слов’ян? Сформулюйте ваші аргументи у вигляді таблиці

 

Риси|межі| суспільного|громадського| устрою Слов’яни Монголи
     

 

2. Чи існували засоби протистояння монгольському| нашестю|навалі| на Русь? Проаналізуйте стратегію| руських| князів. Наскільки | помилковою була стратегія Володимирського князя Юрія Всеволодовича?

3. Складіть таблицю основних| битв руських дружин з|із| монголо-татарами| в XIII ст|.

III. Теми рефератів

1. Руські міста в період монгольського панування|володарювання|.

2. Руське селянство в період іга|іга|: дискусії останніх років.

3. Еволюція політичного устрою Русі в період іга|іга|.

 

Додаткова(спеціальна)література:18, 20, 25, 38, 81, 108.

 

 

Тема 9. Боротьба Русі проти| хрестоносної| агресії|

I. Питання для самоконтролю

1. Руські князівства напередодні іноземного нашестя у XIII ст.

2. Характеристика основних джерел історії Русі XIII ст.

3. Католицька агресія на Русь в XII – XIII ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Частина|частку| істориків поділяє думку Л. Гумільова| про те, що головною небезпекою для Русі в XIII ст|. було не нашестя|навала| монголо-татар|, а агресія із Заходу. Чим вони обґрунтовують свою точку зору?

2. Які відносини встановилися між Орденом і Новгородом після|потім| Льодового побоїща? Порівняєте їх з|із| відносинами Олександра Невського із|із| Золотою Ордою. Чим пояснюється|тлумачить| різниця?

3. Деякі історики, говорячи про Невську битву, стверджують, що навряд чи є підстави бачити в діях шведів щось більше, ніж звичайний|звичний| грабіжницький набіг. Чи узгоджується така оцінка шведської агресії з|із| історичними фактами?

 

III. Теми рефератів

1. Експансія із Заходу і Сходу на Русь в XIII ст|.: спільне|спільне| і особливе.

2. Олександр Невський – видатний | полководець і політичний діяч середньовічної Русі.

3. Західний вплив на Русь в XIII ст|.: суть|сутність,єство| і наслідки.

 

Додаткова(спеціальна) література: 18, 34, 66, 74, 114, 123.

Тема 10. Північно-Східна Русь на початковому| етапі| об’єднавчого| процесу|. Піднесення Москви

I. Питання для самоконтролю

1. Періодизація об’єднавчого процесу.

2. Передумови cтворення централізованої держави.

3. Особливості процесу виникнення Московської держави.

 

II. Завдання і вправи|

1. Складіть таблицю, що характеризує шанси окремих міст на роль центру об’єднання руських земель|грунтів|.

2. Поясніть, яке відношення|ставлення| мала Грюндвальдська битва до піднесення|підвищення| Москви?

3. Проаналізуйте роль випадку в піднесенні|підвищенні| Москви: в які моменти хід історії міг обернутися по-іншому.

 

III. Теми рефератів

1. Взаємини|взаємостосунки| Москви і Литви в другій половині XIII ст|. – XIV ст.

2. Сергій Радонежський - духовний пастир Русі XIV ст.

3. Походження і характер|вдача| Московської держави: дискусії в історичній науці.

 

Додаткова(спеціальна)література: 5, 14, 18, 20, 34, 52, 53, 55.

 

 

Тема 11. Москва на чолі| боротьби| проти| ординського| іга

I. Питання для самоконтролю

1. Руські землі|грунти| в умовах ординського іга|іга|.

2. Політика Московських князів по відношенню до Золотої Орди: традиції Олександра Невського.

3. Конфлікт Русі і Орди в другій половині XIVст|.: причини і наслідки.

 

II. Завдання і вправи

1. Які точки зору на проблеми взаємин|взаємостосунків| Русі і Орди в XIII – XIV ст. вам відомі? Яку з|із| них ви поділяєте і чому?

2. Порівняєте побудову|шикування| військ князя Дмитрія Івановича на Куликовському полі з|із| побудовою|шикуванням| військ князя Святослава, що жив у X ст.

3. Історик С. Соловйов вважав|лічив|, що „Куликовська битва – перемога на межі важкої|тяжкої| поразки”|ураження|. Чи згодні ви з|із| такою оцінкою? Поясніть|тлумачитимете| свою відповідь.

 

III. Теми рефератів

1. Дмитрій Донський – видатний|визначний| полководець і політичний діяч середньовічної Русі.

2. Куликовська битва в творах|добутках| середньовічної руської літератури.

 

Додаткова(спеціальна)література: 4, 5, 9, 16, 18, 25, 52, 81.

 

 

Тема 12. Завершальній етап| об’єднання| руських| земель|грунтів| навколо| Москви. Утворення Московської держави|

I. Питання для самоконтролю

1. Політика централізації руських земель|грунтів| останньої третини XV – 30-х років XVI ст|.

2. Самодержавство як особлива форма монархічної влади, яка характерна|вдача| для Московської держави.

3. Роль руської православної церкви в створенні|створінні| єдиної Московської держави.

 

II. Завдання та вправи|

1. Уривок з|із| духовної грамоти (заповіту) Великого князя Василя Васильовича: «Приказываю своим детям, своей княгине. Вы, дети мои, живите за один, а матери своей слушайте во всем, в мое место своего отца… А сына своего старейшего, Ивана, благословляю своею отчиною великим княжением». Чим духовна Василя Темного відрізняється від заповітів його попередників і про що це свідчить?

2. Ідея „Москва – третій Рим” по-різному оцінюється істориками. Деякі вважають|лічать| її теоретичним обґрунтуванням зростання ролі Росії, інші дотримуються думки, що в ній проявилося|втілювала| вороже ставлення |ставлення| церкви до всього іноземного, проповідь національної винятковості, самоізоляції,| релігійна нетерпимість, принципове неприйняття нового в будь-яких сферах життя. Висловіть власну думку з приводу цієї ідеї, не забуваючи про те, що оцінка минулого багато в чому залежить від політичної ситуації.

3. Проаналізуйте статті 23, 41, 43, 57 Судебника Івана III 1497 року. Про що вони свідчать?

4. Хто з жінок другої половини XV ст. увійшов до російської історії? Яку роль вони грали? Якою була їх доля?

III. Теми рефератів

1. Великий князь Московський Іван III у колі|колі| сучасників.

2. Судебник Івана III – початок формування єдиного правового простору.

3. Особливості політичного устрою Московської держави в XV-| поч|. XVI ст.

 

Додаткова(спеціальна)література:3, 4, 6, 18, 27, 31, 39, 45, 62, 95.

 

 

Тема 13. Культура та побут| руських| земель|грунтів| у|біля,в| XIV – XV ст.

 

I. Питання для самоконтролю

1. Російська культура XIV - XV ст|.: традиції і новації.

2. Виникнення національної школи іконопису| і розквіт руського іконопису в XIV - XV ст.

3. Відродження і подальший|дальший| розвиток ремесел в XIV - XV ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Коли виник спільноруський архітектурний стиль? Що для нього характерно? Підтвердіть прикладами|зразками|.

2. Які нові деталі декору привносять в руську архітектуру іноземні майстри? Вплив яких стилів простежується|просліджує| в російській архітектурі XIV - XV ст|.?

3. Що характерно для образотворчої манери Феофана Грека і Андрія Рубльова? Коли, де і з|із| ким вони працювали? Назвіть|накликайте| їх основні твори|добутки|.

 

III. Теми рефератів

1. Спадкоємність в розвитку культури Московської Русі XIV - XV ст. і давньоруської культури Київської Русі.

2. Відродження храмового будівництва на Русі в XIV - XV ст.

 

Додаткова(спеціальна)література: 43, 44, 56, 60, 62, 65, 87, 112.

Тема 14. Московська держава в 30 – 50-ті| роки| XVI ст.
Реформи періоду| Виборної Ради

 

I. Питання для самоконтролю

1. Росія і Західна Європа в XVI столітті|віці|: спільне |спільні особливе.

2. Реформаторська діяльність Виборної Ради.

3. Становлення нового апарату центральної влади. Двірцево-вотчинна і приказова системи управління.

 

II. Завдання та вправи

|

1. Іван Пересвєтов, виступаючи|вирушати| проти|супроти| свавілля бояр, підтримував ідею сильної царської влади. Чи відповідало його розуміння сильної царської влади |із|уявленням Івана Грозного? Свою відповідь аргументуйте.

2. Проаналізуйте склад Виборної Ради. Про що він свідчить?

3. Порівняєте повстання 1547 року в Москві з|із| повстанням Уотта Тайлера в Англії. У чому ви бачите схожість, а в чому відмінності?

 

III. Теми рефератів

1. Формування станово-представницької|показної| монархії та дискусії про її перспективи в Росії.

2. Листування Івана Грозного з|із| Андрієм Курбським – важливе|поважне| джерело з історії Московської держави XVI ст.

3. Московська держава XVI ст. очима іноземців.

 

Додаткова(спеціальна)література: 6, 30, 31, 32, 33, 37, 40.

 

 

Тема 15. Опричнина Івана IV

I. Питання для самоконтролю

1. Альтернативи реформування держави за Івана IV : Виборна Рада і опричнина.

2. Вплив опричнини на соціально-економічний розвиток Московської держави.

3. Сучасні дискусії про мету опричнини.

 

 

II. Завдання та вправи

1. Складіть розповідь|розказуйт про один день життя Олександровської слободи часів опричнини від імені сучасника: земської людини або слуги царя.

2. Чи можна знайти щось спільне |спілміж двома правителями – російським царем Іваном IV і англійським королем Генріхом VIII? Якщо – так|та|, то що саме?

3. Чи існує зв’язок між опричниною та посиленням|затвердженням| в Московській державі кріпосного|кріпака| права? Поясніть свою думку|гадку|.

 

III. Теми рефератів

1. Причини загострення конфлікту між царською владою і боярською опозицією на поч|. 60 – х років XVI ст.

2. Соціальний протест в Московській державі XVI ст|.: витоки|джерела|, суть|сутність,єство|, наслідки.

3. Опричнина Івана Грозного в історичній літературі.

 

Додаткова(спеціальна)література: 6, 29, 33, 105, 111.

 

Тема 16. Зовнішня політика| часів| Івана IV

 

I. Питання для самоконтролю

1. Специфіка формування зовнішньої політики Московської держави за Івана IV.

2. Цілі, пріоритети і основні напрями|направлення| зовнішньої політики Івана Грозного.

3. Підсумки і уроки зовнішньої політики Московської держави в XVI ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Прослідкуєте|прослідите| зміни геополітичного положення|становища| Московської держави XVI ст. Відобразіть |відображуватимете| їх графічно.

2. Чим ви можете пояснити|тлумачити| значні успіхи зовнішньої політики Московської держави в східному напрямі|направленні| і невдачі в Лівонській війні?

3. Поясніть, чому Іван IV погоджувався з|із| тим, що титул Кримського хана завжди писався першим, вище за царське ім’я, на урочистих обідах чаша на честь хана випивалася перед „государевою чашею”, і цар передавав ханові не „уклін”|поклін|, як всім іншим монархам, а „челобитье”|?

III. Теми рефератів

1. Західна Європа – Росія – Схід: проблеми взаємовпливу.

2. Російське військове|воєнне| мистецтво XVI ст.

 

Додаткова(спеціальна)література: 17, 20, 31, 34, 48.

 

 

Тема 17. Московська держава в умовах| кризи| кінця| XVI ст.

I. Питання для самоконтролю

1. Питання про престолонаслідування після смерті Івана IV.

2. Внутрішня політика Бориса Годунова в умовах загострення соціально-економічної ситуації в країні.

3. Основні досягнення Бориса Годунова в зовнішній політиці.

 

II. Завдання та вправи

1. Який спадок|спадщину| залишив Іван Грозний своїм наступникам? Чи можна стверджувати, що причини кризи поч|. XVII ст. слід шукати в правлінні Івана Грозного?

2. Що ви вважаєте|лічите| головним досягненням в правлінні Бориса Годунова? Аргументуйте свою відповідь.

3. Які чинники|фактори| сприяли, на ваш погляд, переростанню складної соціально-економічної і політичної ситуації в країні у відкритий|відчиняти| конфлікт між суспільством|товариством| і державою? Оцініть роль в цьому процесі об’єктивних і суб’єктивних чинників|факторів|.

 

III. Теми рефератів

1. Борис Годунов: особистість|особистість|, політик, государ.

2. Лжедмитрій I – шлях|колія,дорога| до влади.

 

Додаткова(спеціальна)література: 1, 6, 20, 26, 34, 36, 103.

 

Тема 18. „Велика смута” в Московській державі| на початку XVII ст.

 

I. Питання для самоконтролю

1. Прихований етап польської інтервенції.

2. Правління Лжедмитрія I та його політика лавірування.

3. Московська держава в період Семибоярщини.

 

II. Завдання та вправи

1. Поясніть термін „Смутний час” і проаналізуйте існуючі періодизації цього етапу.

2. Прокоментуйте вислів|висловлювання| В. Ключевського про те, що „Лжедмитрій I був тільки|лише| випечений в польській пічці, а заквашений в Москві”.

3. Що являв собою рух під проводом Івана Болотникова: селянську війну або масовий рух народу в боротьбі за переділ власності, прав і привілеїв|привілегій|.

 

III. Теми рефератів

1. Смута в Росії – час втрачених альтернатив.

2. Самозванство як феномен російської історії XVII ст.

3. Роль зовнішнього чинника|фактору| в національній кризі на поч|. XVII ст.

 

Додаткова(спеціальна)література: 11, 22, 51, 53, 104, 106, 113, 116.

 

 

Тема 19. Національно-визвольній рух| в Московській державі| та закінчення| Смути

 

I. Питання для самоконтролю

1. Відкрита|відчиняти| польсько-шведська інтервенція на поч|. XVII ст.

2. Роль I і II ополчення в звільненні|визволенні| Москви.

3. Земський собор 1613 року і його рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

 

II. Завдання та вправи

1. В історії відомо багато випадків, коли герої воєн і битв потрапляли|попадали| потім в опалу|. Чому так буває? Приведіть історичні приклади|зразки| періоду Смутного часу.

2. Які події Смутного часу дають підстави говорити про зародження елементів правової держави? Хто винен в тому, що такої держави російський народ не отримав|одержувала|? Чи було закономірним відродження в Росії самодержавної монархії?

3. Заповніть таблицю: „Чинники|фактори|, що сприяли і перешкоджали подоланню|здоланню| Смути”.

 

 

III. Теми рефератів

1. К. Мінін, Д. Пожарський, І. Сусанін – герої Смутного часу (на вибір).

2. Початок нової династії в Росії.

3. Прокоп Ляпунов – російський авантюрист XVII ст|.

 

Додаткова(спеціальна)література: 11,34,51,82,104,119.

 

 

Тема 20. Соціально-економічній та політичний| розвиток| Московської держави| у|біля,в| XVII ст.

 

I. Питання для самоконтролю

1. Наслідки|спадщина| Смутного часу і проблема подолання|здолання| соціально-політичних і економічних труднощів.

2. Нові явища в економіці Росії XVII ст|.

3. Перехід від станово-представницької|показної| монархії до абсолютної в XVII ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Історик С|із|. Соловйов, характеризуючи XVII ст. в історії Росії, писав про те, що „у XVII ст|. російський народ збирався в дорогу”. Які процеси і події мав на увазі історик?

2. Охарактеризуйте російську мануфактуру XVII ст. і порівняєте її із|із| західною. Дані відобразіть|відображуватимете| в таблиці.

3. До введення|вступу| подвірної податі податок платили з „орної| землі|грунту|”. Як введення|вступ| подвірного податку позначилося на фінансовій системі країни? Чи збільшилися надходження|вступи| до казни|скарбницю|?

 

III. Теми рефератів

1. А. Ордин-Нащокін і В|. Голіцин – попередники Петра I в справі |речі|реформування Росії.

2. Соборне Уложення 1649 року – кодекс феодального права.

3. Доля Земських соборів у XVII ст.

 

Додаткова(спеціальна)література:11, 22, 51, 54, 80, 119, 121, 122.

 

Тема 21. Народні рухи| у|біля,в| XVII ст.

 

I. Питання для самоконтролю

1. Причини „бунташності” в XVII ст.

2. Особливості народних рухів XVII ст.

3. Наслідки народних виступів в XVII| ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Складіть таблицю селянських, міських і релігійних виступів|вирушань| росіян в XVII ст., виділивши спільні|спільні| і особливі риси|межі|.

2. Прослідкуєте|прослідите| зв’язок між державною політикою, спрямованою|спрямованою| на подальше|дальше| закріпачення селянства, і народними виступами|вирушаннями| XVII ст. Матеріал відобразіть|відображуватимете| в таблиці.

3. В ході Московського повстання 1648 року про свої претензії до уряду заявили навіть дворяни, які брали активну участь в повстанні. Міські повстання 1650 року і Мідний бунт 1662 року підтримки дворян не отримали|одержували|. Чим можна пояснити|тлумачити| зміну позиції дворян?

 

III. Теми рефератів

1. Соціальні конфлікти XVII ст. – причини, прояви|вияви|, наслідки.

2. Степан Разін – лідер селянської війни або отаман|ватажок| розбійницьких ватаг?

3. Козацтво і його роль в історії Росії XVII ст.

 

Додаткова(спеціальна)література:11, 12, 20, 22, 64, 82, 83, 104.

 

 

Тема 22. Держава і церква| у|біля,в| XVII ст.

 

І. Питання для самоконтролю

1. Гурток|гурток| „Ревнителів древнєго|древнього| благочестя”, його склад і програма.

2. Рішення Церковного собору 1666-1667 рр.

3. Релігійний і соціальний аспекти розколу.

 

ІІ. Завдання та вправи

1. Патріарх Никон назвав|накликав| Соборне Уложення 1649 р. беззаконною книгою, хоча вже в першому розділі „Про тих, що богохулять, і церковних бунтівниках” держава вимагала благочестя і загрожувала жорстокими покараннями|наказаннями| тим, хто порушував церковні порядки|лади|. Які положення|становища| документа, на ваш погляд, не сподобалися|припадали,приходил патріарху?

2. У чому витоки|джерела| конфліктів старообрядців з|із| світською та духовною владою? Як вплинув цей рух на російську культуру XVII ст. і подальшого|наступного| періоду?

3. Хто такі стригольники|? Чи можна їх вважати|лічити| реформаторським рухом в Руській православній церкві? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

ІІІ. Теми рефератів

1. Реформи Никона як початок модернізації російського суспільства|товариства|.

2. Церковний розкол як соціокультурний і релігійний феномен.

3. Протопоп Авакум – ідеолог розкольницького руху.

 

Додаткова(спеціальна)література: 8, 11, 23, 43, 44, 83, 88.

 

 

Тема 23. Зовнішня політика| Московської держави| у|біля,в| XVII ст.

 

І. Питання для самоконтролю

1. Внутрішні та зовнішні причини територіальної експансії Росії в XVII ст.

2. Основні напрями|направлення| і завдання|задачі| зовнішньої політики Росії в XVII ст.

3. Зовнішньоекономічні зв’язки Росії в XVII ст.

 

ІІ. Завдання та вправи

1. Поясніть|тлумачитимете| суть|сутність,єство| понять „колонізаторська політика” і „колоніальна політика”. У чому ви бачите загальні|спільні| риси|межі| і відмінності між ними? Чим відрізнялася колонізаторська і колоніальна політика Росії XVII ст. від такої ж політики західних країн?

2. Покажіть територіальні придбання|надбання| Росії в XVII ст. Відобразіть|відображуватимете| їх в таблиці. Які, на ваш погляд, позитивні і негативні|заперечні| наслідки мали вони для майбутнього країни?

3. У чому ви бачите причини могутнього просування Росії на Схід у XVII ст|.? Чому саме цей напрям|направлення| дав такі значущі результати?

ІІІ. Теми рефератів

1. Зовнішньополітичне відомство Росії XVII ст. Посольський приказ|наказ-інструкція|.

2. Проблема колонізації Сибіру і Далекого Сходу – цілі, хід і наслідки.

3. Російсько-українські відносини в XVII ст. в сучасній історичній літературі.

Додаткова(спеціальна)література: 11, 12, 34, 51, 56, 79, 80.

Тема 24. Московська держава в кінці| XVII ст. напередодні| петровської| модернізації|

 

І. Питання для самоконтролю

1. Економічний, внутрішньополітичний|внутріполітичний| і міжнародний стан Росії в кін|кін|. XVII ст.

2. Передумови перетворень та їх перші спроби попередниками Петра.

3. Початок самостійного правління Петра I (1689-1698 рр.)

 

ІІ. Завдання та вправи

1. Чим ви поясните|тлумачитимете| причини перемоги Петра над царівною Софією в 1689 р.? Чому значна частина|частка| дворян підтримала Петра?

2. На конкретних прикладах|зразках| покажіть зміни соціокультурного обличчя |подоби| Росії і росіян кінця XVII ст. Чим ви можете пояснити|тлумачити| зміни, що відбулися у порівнянні з початком століття|перерви,переміни|?

3. Напишіть історичне ессе на тему: „Західна Європа кінця XVII ст. очима учасника Великого посольства”.

 

ІІІ. Теми рефератів

1. Вплив Великого посольства на концепцію петровських| реформ.

2. Азовські походи Петра I і початок російського флоту.

 

Додаткова(спеціальна)література: 11,20,51,54,82,83.

Тема 25. Культура та суспільно-політична| думка|вважати| Росії у|біля,в|
XVI – XVII ст.

I. Питання для самоконтролю

1. Розвиток освіти в Московській державі в XVI-XVII| ст.

2. Розвиток наукових знань в Московській державі в XVI-XVII| ст.

3. Тенденції розвитку російської архітектури і живопису в XVI-XVII| ст.

 

II. Завдання та вправи

1. Як ви поясните визначення, що російська культура XVII ст. носила „рубіжний” характер|вдачу|?

2. Спираючись|обпиратися| на матеріали „Домострою” (розділи 19, 20, 21, 22, 25) проаналізуйте взаємини|взаємостосунки| дітей і батьків в Московській державі XVI ст.

3. Охарактеризуйте на конкретних прикладах|зразках| розвиток історичної думки|гадки| в Московській державі XVII ст.

 

III. Теми рефератів

1. „Домострой” як пам’ятник російської середньовічної культури.

2. Російська публіцистика XVI ст.

3. Секуляризація як найважливіша риса культурного життя Московської держави XVII ст.

 

Додаткова(спеціальна)література:20, 23, 36, 37, 43, 60, 65, 71, 72, 83.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.60.144 (0.066 с.)