Особливості етапів розвитку української літературної мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості етапів розвитку української літературної мовиУкраїнська мова має давню писемну традицію, що веде свій початок від зародження книжності та перших шкіл у Києві після хрещення Русі. Щоправда, існують припущення про те, що у східних слов’ян, зокрема протоукраїнців могли існувати регіональні писемні традиції ще до Х ст., які були першоосновою формування спільно-давньоруської літературної мови в Києві – центрі середньо-наддніпрянських полян.

Ознаки української мови (фонетика, граматика, лексика) фіксуються у писемних пам’ятках, починаючи з найдавніших джерел, датованих ХІ ст. Однак фіксація того або іншого мовного явища не може вважатися підставою для визначення часу його виникнення. Кожна мова має дописемний період розвитку, лінгвістичні характеристики якого з’ясовуються методами порівняльного аналізу і внутрішньої реконструкції відповідних явищ. Це стосується і української мови, окремі риси якої могли сформуватися в дописемний період.

Існують двіосновніконцепції зародженняі розвиткуукраїнської мови як окремої слов’янської. Згідно з першою з них, українська мова виникла після розпаду давньоруської, який припадає нібито на XIV ст. Мовотворчі процеси і появи трьох східнослов’янських мов у зазначений період стимулювалися процесами, зумовленими припиненням існування Київської Русі – держави, що сприяла формуванню літературної мови, спільної для всіх східнослов’янських племен.

До виникнення української, як і двох інших східнослов’янських мов, крім власне лінгвістичних ознак системного плану, мають відношення, очевидно, суспільно-політичні чинники, серед яких найважливішими були поділ Київської Русі у ХІІ ст. на кілька князівств, руйнівна монголо-татарська агресія проти східних слов’ян, а потім захоплення і поділ українських земель сусідніми державами. Вчені припускають, що відмінності між південними, західними і північносхідними слов’янами не привели б до утворення трьох східнослов’янських мов, коли б не сукупність історичних умов, що спричинили формування в ХІІ-ХІV ст. трьох східнослов’янських народностей кожна з яких характеризується спільністю території, своєрідними рисами і закріпленнями у мові тих характерних особливостей, які розвивалися ще в спільносхіднослов’янський період.

Друга концепція полягає в тому, що безпосереднім джерелом розвитку української, як і інших слов’янських мов, виступає праслов’янська мова, розпад якої починається в VII ст.

У становленні української мови інші вчені виділяють такі періоди:

1) протоукраїнська мова (VII-XII ст.);

2) староукраїнська мова (ХІ ст. час появи перших писемних пам’яток – кінець ХІV ст.);

3) середньоукраїнська мова, у межах якої розрізняють декілька підперіодів: а) рання середньоукраїнська мова (кінець ХІV ст. – кінець ХVІст.); б) середньоукраїнська мова (кінець ХІVст. – початок ХVІІІст.); в) пізня середньоукраїнська мова (початок ХVІІІ ст. – початок ХІХст.);

4) нова українська мова. Остання сформувалася переважно на базі говірок південно-східного наріччя, але у її розвитку конструктивну роль відіграли також південно-західні і північне наріччя.

Аналізуючи етапи розвитку української літературної мови, можна зазначити, що в українському мовознавстві вихід сучасної української мови на історичну арену пов’язують з конкретною датою – виданням у 1798р. поеми «Енеїда» І.П.Котляревського, яка стала першим друкованим твором.

Нова українська літературна мова, якою користуємося сьогодні, увібрала в себе писемні традиції давньої української літературної мови, скарби усної народної творчості українців і розмаїття живого мовлення на терені етнічної України.

За походженням українська мова належить до індоєвропейської сім´ї. Є ще угро-фінська, тюркська, іберійсько-кавказька, семітохамітська, монгольська, малайсько-полінезійська, китайська, тібетська та інші сім´ї мов. Окрему сім´ю становить японська мова. До індоєвропейської сім´ї належить кілька груп мов: слов´янська, романська, германська, балтійська, кельтська, індійська, іранська, грецька, вірменська, албанська та ін.

Слов´янська група мов складається з трьох підгруп: східно-слов´янської, західнослов´янської, південнослов´янської. До східно-слов´янської підгрупи належать мови: українська, російська, білоруська; до західнослов´янської – польська, чеська, словацька, кашубська, верхньо- та нижньолужицька (Німеччина); до південнослов´янської – болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська, старослов´янська.

Кожна із слов´янських мов має багато спільних рис, зокрема основні закономірності у фонетиці, граматиці, лексиці, але набула й своїх рис, мала свої тенденції розвитку, поповнила лексику, збагатила виражальні засоби. Наприклад, це виявляється у тому, що у цих мовах є значна кількість слів, подібних за звучанням і значенням.

Порівняймо:

в укр. мовів рос. мовів білоруській мові

рука рука рука

голова голова галава

розум разум розум

вівторок вторник ауторак

молодий молодий маладі

добрий добрый добры

він он ён

що что што

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правила вживання апострофа і м’якого знака (§6, 16, 17 – Український правопис). Запишіть слова.

Комп'ютер, кур...єр, кур...йоз, без...ядерний, дез...інформація, матриц....

2. Повторіть розділ «Кома в простому реченні» (§118). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Математи́чна моде́ль мо́ви математична конструкція для опису властивостей природної мови, тобто, для чіткого та однозначного формулювання понять, необхідних для описання мови. Студенти напряму «Прикладна математика» мають можливість отримати знання з математики (вища математика за програмами класичних університетів, обчислювальні методи, методи оптимізації) інформатики та інформаційних технологій (алгоритми і структури даних, архітектура ЕОМ, операційні системи, системне програмування, організація баз даних, веб-програмування, технології програмування, комп’ютерні мережі та Internet) фізики іноземної мови. Безперечно випускники напряму «Прикладна математика» можуть працювати на посадах інженера-програміста, адміністратора локальних та корпоративних мереж, спеціаліста із проектування та підтримки мереж, викладача інформатики, а також науковими співробітниками та викладачами ВНЗ.

 

ІІІ. Практикум з культури мови

Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

Інформатика, аналіз, Internet-технології, брифінг, дистриб’ютор, холдинг, інфраструктура, дефініція, тендер, кадастр, моделювання.

 

ІУ. Підготуйте презентацію на тему:

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Державна мова — мова професійного спілкування

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

 

1. Окресліть зміст понять «норма літературної мови», «культура мови». Яке суспільне значення вони мають?

2. Назвіть типи мовних норм. Наведіть приклади.

3. Прочитайте текст і запишіть визначення поняття «правопис»; зафіксуйте, які періоди виділяють у його розвитку; прокоментуйте слова Б.Грінченка про необхідність уваги до правопису.

Правопис і його значення

Правопис (орфографія) являє собою систему загальноприйнятих правил, якими визначаються способи відтворення мови на письмі. Без загальнонаціонального правопису не може обійтися жодна літературна мова, оскільки єдиний правопис сприяє усталенню мовних норм, а отже, й піднесенню мовної та взагалі національної культури.

У більш як тисячолітній історії українського правопису виділяємо чотири періоди.

Перший період (XI - XVI ст.) пов'язаний з пристосованою до особливостей староукраїнської мови орфографічною традицією відомих просвітників та проповідників християнства Кирила й Методія.

Другий період (XVI XVII ст.) віддзеркалює вплив на староукраїнське (здебільшого церковне) письмо південнослов'янської орфографії.

Третій період ( XVII - початок XIX ст.) започатковано виданою 1619 р. "Граматикою" українського мовознавця, письменника, церковного діяча й просвітника Мелетія Смотрицького. Ортографічні норми М. Смотрицького здобули загальноукраїнське визнання.

Четвертий період починається з першої чверті XIX ст., коли відбувалося формування нової української літературної мови на народній основі. Український народ був розкиданий по чужих державах, які по-різному ставилися до нашої мови. Це спричинило появу багатьох українських правописів. Найгірше було в Московській імперії, де українську мову вважали за діялект російської, забороняли українську абетку і наказували писати російською азбукою (напр.: лис, лыс, любыты, сино, сыла, сын, хид, ходытызамістьліс, лис, любити, сіно, сила, син, хід, ходити).

Діячі української культури Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та інших частин України намагалися зближувати свої правописи, керуючись настановою нашого видатного письменника, етнографа, фольклориста, публіциста, педагога й словникаря Бориса Грінченка: "Ми повинні в такому напрямку впорядковувати свою мову й свій правопис, щоб він найбільше відповідав східноукраїнській мові, і то її центрові, - тільки тоді мова може стати спільною для всього українського народу" (Німчук В.В. Проблеми українського правопису XX - початку XXIст. - К., 2002).

 

4. Які основні, на Вашу думку, причини порушення лексичних і синтаксичних норм у професійному мовленні? Відредагуйте й запишіть речення.

Вчена рада факультету прикладної математики рахує, що дане рішення відносно пільг для студентів, що вчасно захистили курсові проекти, більш прийнятне. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Потрібно приймати міри по поліпшенню прилада, який демонструє дзеркальночисте зображення інформації на екрані. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі фахові періодичні видання, а саме: «Український математичний журнал», «Математичні методи та фізико-механічні поля». 7. Інформацію доведено для відома студентів спеціальності ОПУАТ. 8. Дякуючи підтримці проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у Х Міжнародній конференції «Сучасні проблеми прикладної математики і інформатики».

5. Чи є нормативним для професійного мовлення вживання поданих нижче слів? Відповідь обґрунтуйте. Запишіть правильно.

Співставляти, багаточисельний, міроприємство, відчислення, слідуючий, ходатайство, учбовий, трьохденний, яд, груз, прожиточний, довіреність.

6. Перепишіть словосполучення, добираючи з дужок найточніше слово. Умотивуйте свій вибір.

(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (суперечка, спір, дискусія) у пресі; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; виборча (кампанія, компанія); (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (говорити, казати, висловлювати) думки.

7. Які морфологічні норми української мови ви знаєте? Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід.

Инженер, институт, информация, подпись, запись, летопись, рукопись, степень, опись, альма-матер, евро, компьютер, объединение, каръера, обязательство, долг.

8. Обґрунтуйте необхідність знання мови фахівцем. Наведіть приклади.

 

ІІ. Правописний практикум

1.Повторіть правила вживання великої літери (§34-40, §108-114). Перепишіть, виправивши помилки.

Напрям підготовки «прикладна математика», ІNTERNET-технології Лауреат нобелівської премії, всеукраїнська стипендійна програма імені Івана Пулюя, адміністрація Президента України, Доктор технічних наук, почесна Грамота міністерства освіти і науки України, Вулиця імені Івана Пулюя, Статут ООН, Конституційний суд України, День незалежності України, дамоклів меч.

2.Повторіть розділ «Кома в складному реченні» (§118). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

· Ітернет з кожним роком розвивається все активніше і не мати свого web-сайту для організації вже неприпустимо. Відповідно неухильно зростає потреба в професіоналах здатних створити сайт і забезпечувати його технічну підтримку. Традиційні вимоги до веб-сервер-програмістів знання PHP, MYSQL, Javascript, HTML, DHTML, CSS, XML і так далі. Іноді програмістам доводиться займатися і web-дизайном.

· Іший фронт робіт для програмістів розробка і створення програмного забезпечення (ПЗ) що пропонує певні послуги користувачам (текстові редактори, бухгалтерські програми, ігри, ПЗ для систем відеоспостереження, бази даних і ін.). Вимоги до таких програмістів залежать від потреб працедавця від базового знання найпопулярніших мов програмування (Delphi, Java, С++ і ін.) і уміння усунути несправність будь-якої оргтехніки до таких рідких навичок як розробка Lotus Notes, знання Winsock, Wininet, ATL, STL і так далі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.011 с.)