ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ПОСАДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ПОСАДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІМІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ШКОЛИ

ТА ДОПОМІЖНИМ ПЕРСОНАЛОМ

 

З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово - господарською діяльністю школи й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників школи

 

НАКАЗУЮ:

 

Розподілити функціональні обов'язки між адміністративними працівниками школи таким чином:

 

1. Директор школи (прізвище, ініціали ____________)

1.1. Відповідає за:

• забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу школи;

• організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого

рівня;

• підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

• правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку;

• підготовку школи до нового навчального року;

• належне ведення особових справ;

• здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до школи;

• дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять;

• створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;

• організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток;

• забезпечення належного фінансово-господарського стану школи;

• забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів.

1.2. Безпосередньо керує:

• роботою заступників із навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи,

заступника з адміністративно-господарської роботи;

• роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

• роботою бібліотеки школи.

1.3. Організовує:

• роботу відповідно до річного плану роботи школи;

• роботу з батьками і громадськими організаціями.

1.4. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти, міським та обласним управліннями

освіти.

1.5. Здійснює контроль за:

• виконанням річного плану роботи школи, навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

• організацією безкоштовного харчування;

• виконанням єдиних педагогічних вимог.

1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами.

1.7. Складає річний та перспективний плани роботи школи; видає накази, розпорядження

та інші документи, які стосуються шкільного життя.

2. Заступник директора з навчально-виховної роботи (прізвище, ініціали _______________)

2.1. Відповідає за:

• правильне планування та організацію вивчення предметів природничо-математичного циклу;

• своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

• виконання навчальних планів і програм учителями предметів природничо-математичного циклу;

• забезпечення ефективності їхньої роботи, зокрема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

• ведення класних журналів та іншої документації у 8— 11-х класах;

• дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

• організацію обліку дітей і підлітків 6(7)—15-річного віку у мікрорайоні школи;

• здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей загальною

середньою освітою;

• організацію та облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів;

• організацію та облік оформлення бланків документів на отримання документів про освіту;

• створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

• організацію роботи з учнями та їхніми батьками;

• виконання правил техніки безпеки в школі та оформлення документів з техніки безпеки.

2.2. Безпосередньо керує:

• роботою вчителів 8—11-х класів та вчителів предметів природничо-математичного циклу;

• роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

• проведенням контрольних, практичних і лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

• підготовкою та проведенням екзаменів;

• роботою завідувачів кабінетів;

• роботою лаборантів.

2.3. Організовує:

• роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу з дисциплін природничо-математичного циклу;

• проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

• підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру (олімпіад, предметно-тематичних вечорів із природничо-математичної тематики).

2.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром управління освіти міськвиконкому та інспекторами відділу освіти.

2.5. Здійснює контроль за:

• роботою вчителів предметів природничо-математичного циклу;

• станом успішності учнів 8—11-х класів, відвідуванням учнями уроків;

• роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

• навчальним навантаженням учнів;

• роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

• станом збереження й використанням навчально-матеріальної бази;

• організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень та незадовільною поведінкою, а також роботою з обдарованими дітьми.

2.6. Інструктує й консультує:

• учителів предметів природничо-математичного циклу щодо складання перспективних і поурочних планів;

• завідувачів кабінетів фізики, математики, біології, хімії, трудового навчання, охорони життя

2.7. Здійснює облік:

• виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

• звітів про кількість дітей у мікрорайоні школи та працевлаштування учнів випускних класів.

педагогічною радою.

2.9. Складає:

• розклад уроків, факультативів, курсів за вибором;

• розклад використання кабінетів;

• розклад роботи гуртків;

• графіки індивідуальної роботи з обдарованими учнями;

• графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І і II семестрів;

• розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховного процесу.

3. Заступник директора з навчально-виховної роботи (прізвище, ініціали ____________)

3.1. Відповідає за:

• правильність організації навчально-виховної роботи з учнями 5—7-х класів;

• правильність планування роботи вчителів гуманітарних предметів;

• виконання навчальних програм і календарних планів учителями предметів гуманітарного

циклу;

• ведення класних журналів та іншої документації у школі;

• вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів школи;

• впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;

• підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати працівникам школи;

• ведення статистичних звітів по школі;

• проходження вчителями курсової та семінарської перепідготовки;

• підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;

• роботу методичної ради та методичних об'єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних декад;

• роботу з молодими вчителями;

• дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах англійської, німецької, російської та української мов, історії, географії, естетичного виховання;

• створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

• організацію роботи з учнями та їхніми батьками.

3.2. Безпосередньо керує:

• роботою вчителів 5—7-х класів, зокрема діяльністю вчителів предметів гуманітарного циклу;

• роботою класних керівників з питань організації навчальної діяльності учнів;

• роботою методичної ради, методичного об'єднання та методичного кабінету.

3.3. Організовує:

• дотримання у школі єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

• облік успішності учнів 5—7-х класів та відвідування ними уроків;

• роботу вчителів предметів гуманітарного циклу та планування ними викладання навчального матеріалу;

• роботу служби інформації;

• експериментальну роботу вчителів;

• проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями;

• роботу з учнями, які за заявою батьків та у зв'язку зі станом здоров'я працюють за індивідуальними планами відповідно до чинного положення;

• перепідготовку працівників школи та проходження атестації педагогічними працівниками;

• підготовку й проведення методичних «оперативок» з учителями;

• підготовку матеріалів до складання річного плану;

• своєчасну заміну уроків.

3.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації, методичним центром управління освіти та кабінетами інституту удосконалення учителів, з іншими заступниками директора.

3.5. Здійснює контроль за:

• роботою вчителів предметів гуманітарного циклу щодо організації навчального процесу;

• станом успішності учнів 5—7-х класів і відвідуванням ними уроків;

• роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

• навчальним навантаженням учнів 5—7-х класів;

• дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять;

• проведенням контрольних робіт та інших обов'язкових уроків, визначених програмою;

• роботою з групами учнів із початковим рівнем навчальних досягнень і незадовільною поведінкою, а також із обдарованими дітьми.

3.6. Інструктує й консультує:

• вчителів щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти;

• вчителів і класних керівників щодо складання планів та звітів;

• молодих учителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів.

3.7. Здійснює облік:

• проведення вчителями уроків, факультативів, гурткової роботи та індивідуальних занять із учнями;

• статистичних документів;

• перевірки ведення іншої документації;

• роботи методичного кабінету та методичних комісій;

• засідань атестаційних комісій;

• замінених уроків;

3.8. Звітує:

• перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати навчальної роботи);

• перед батьківською громадськістю та органами управління освітою.

3.9. Складає:

• графік роботи адміністративно-управлінського апарату;

• графік чергування вчителів по школі;

• графік роботи вчителів під час канікул;

• звіт про стан успішності учнів наприкінці І та II семестрів;

• звіт про зміни кількості учнів у школі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою;

• табелі на зарплату педагогічних працівників;

• проекти наказів, розпоряджень, інформаційних матеріалів та довідок із питань навчально-виховного процесу.

4. Заступник директора з виховної роботи (прізвище, ініціали

4.1. Відповідає за:

• планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

• роботу громадських організацій, різноманітних клубів, предметних гуртків, проведення тематичних чергувань у школі;

• роботу клубу правових знань старшокласників;

• роботу методичних об'єднань класних керівників;

• підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);

• зв'язок із позашкільними громадськими організаціями;

• випуск загальношкільних стінних газет та їх зміст;

• організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;

• організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства та громадського інспектора щодо запобігання дитячому травматизму;

• організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів і скоєнню ними правопорушень;

• індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки, та роботу з неблагополучними сім'ями;

• зв'язок зі службами у справах неповнолітніх, органами міліції;

• організацію художньої самодіяльності;

• організацію санітарних п'ятниці та чергування по школі класних колективів;

• організацію та проведення суспільне корисної діяльності;

• створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

• організацію літнього оздоровлення учнів;

• планування позаурочної роботі з дітьми та власної управлінської діяльності;

• організацію роботи із соціальнонезахищеними дітьми;

• організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи;

• забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт;

• організацію просвітницької роботи для батьків (прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з питань виховання дітей;

• виконання річного плану роботі школи;

• організацію досліджень та експериментів під час здійснення виховного процесу;

• поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, профільними журналами та газетами.

4.2. Керує:

• діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;

• роботою органів учнівського самоврядування;

• проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади;

• роботою методичного об'єднання класних керівників.

4.3. Розробляє разом із психологам школи систему діагностики та аналізу змін у розвитку школярів

4.4. Координує:

• роботу вихователів, класних керівників та інших підлеглих йому працівників;

• роботу з розробки необхідної методичної документації.

4.5. Організовує:

• планування виховної роботи в школі;

• роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

• підготовку і проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

• проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

• роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до правопорушень або скоїли їх;

• створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

• літнє оздоровлення учнів;

• відвідування учнями позашкільних заходів;

• роботу гуртків художньої самодіяльності, ужиткового мистецтва, технічної творчості тощо;

• діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

• проведення заходів морально-правового спрямування із залученням працівників правоохоронних органів;

• захист прав та інтересів учнів;

• відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

• надання соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги;

• систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;

• проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;

• залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;

• відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи.

4.6. Сприяє:

• створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;

• проведенню експериментальної роботи класними керівниками.

4.7. Погоджує свою діяльність із директором школи, методичним кабінетом відділу освіти, міським методичним центром управління освіти міськвиконкому, кабінетом виховної роботи інституту удосконалення учителів (ОІППО), із заступниками директора з навчально-виховної роботи.

4.8. Здійснює контроль за:

• позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють;

• проведенням аналізу результативності виховної роботи школи, якості роботи окремих педагогічних працівників;

• виконанням планів виховної роботи класними керівниками та класоводами;

• проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи;

• дотриманням учнями Статуту й Правил для учнів школи;

• виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу;

• випуском загальношкільних стінних газет та їх змістом;

• виконанням програм позакласної роботи;

• якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів;

• якістю ведення документації.

4.9.Інструктує й консультує:

• класних керівників та вчителів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

• батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;

• членів дитячих формувань;

• учнівські колективи щодо проведення культурно-оздоровчих заходів;

• учнів школи з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації).

4.10. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

4.11. Здійснює облік:

• проведення класними керівниками та керівниками гуртків, клубів, об'єднань класних годин, позакласних занять;

• чергування класів;

• роботи органів учнівського самоврядування;

• роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.

4.12. Звітує про організацію та здійснення виховної роботи в школі перед директором, педагогічною радою, відділом освіти та іншими органами.

4.13. Складає:

• план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи (самостійно);

• письмовий звіт директору школи про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного семестру;

• графік чергування класів по школі;

• графік здійснення суспільне корисної діяльності по санітарних П'ЯТНИЦЯХ;

• списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної поведінки;

• соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти;

• проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи.

5. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи (прізвище, ініціали _______)

5.1. Відповідає за:

• збереження будівлі та шкільного майна;

• матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

• чистоту і порядок у шкільному приміщенні;

• організацію чергування технічного персоналу;

• розподіл обов'язків між технічними працівниками школи;

• організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

• дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;

• інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

• складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

• проведення санітарної п'ятниці;

• виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання необхідних угод;

• дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання;

• дотримання норм пожежної безпеки в школі;

• справність засобів пожежегасіння.

5.2. Керує:

• роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень;

• роботою охоронців та робітників школи;

• господарською діяльністю школи;

• роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

5.3. Організовує:

• роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

• постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи всіх служб;

• видачу заробітної плати працівникам школи;

• інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;

• дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного та енергетичного обладнання;

• здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

• дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежегасіння;

• проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

• розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

• навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

5.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією.

5.5. Здійснює контроль за:

• роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи;

• збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах;

• дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

5.6. Інструктує й консультує:

• обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

• технічний персонал з питань техніки безпеки.

5.7. Здійснює облік:

• інвентаризації шкільного майна;

• роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально-технічного забезпечення;

• зберігання протипожежного обладнання.

5.8. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

5.9. Складає:

• графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу;

• табель на заробітну плату технічно-обслуговуючого персоналу;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи;

• акти списання майна, яке вийшло з ладу;

• плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року;

• документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

6. Педагог-організатор (прізвище, ініціали __________)

6.1. Відповідає за:

• діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, планування їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів;

• організацію дозвілля школярів, роботу клубу вихідного дня;

• створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу;

• здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

6.2. Керує дитячими організаціями, активом школи, органами

учнівського самоврядування.

6.3. Організовує:

• оформлення школи відповідно до напрямів роботи;

• роботу з учнями під час канікул;

• роботу «клубу вихідного дня»;

• роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) первинних дитячих організацій, об'єднань;

• роботу з учнями початкових класів.

6.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора з навчально-виховної роботи, заступником директора з виховної роботи, відділом освіти, кабінетом виховної роботи інституту удосконалення учителів.

6.5. Інструктує й консультує: дитячий актив школи щодо організації різноманітних свят.

6.6. Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення кваліфікації.

6.7. Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для учнів початкових класів, дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку.

6.8. Звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів початкових класів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та інших заходах перед директором школи, педагогічною радою.

7. Практичний психолог (прізвище, ініціали __________)

7.1. Відповідає за:

• проведення психологічної діагностики, обробку її результатів, оформлення висновків та рекомендацій;

• проведення групової психодіагностики, обробку її результатів, оформлення психологічного висновку;

• індивідуальне консультування учнів, батьків та вчителів;

• проведення профконсультацій з учнями школи, індивідуальне коригування поведінки учнів.

7.2. Організовує:

• ділові ігри, тренінги з педагогами;

• підготовку та проведення психолого-педагогічного консиліуму.

7.3. Бере участь:

• у підготовці до проведення виховних годин для учнів;

• у педагогічних радах, нарадах за участю директора;

• у консультаціях у наукових центрах, методичних семінарах шкільних психологів;

• у роботі бібліотеки;

• у зборах або конференціях працівників школи.

7.4. Веде документацію:

• визначену Положенням про шкільного психолога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

• присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї;

• в якій висвітлюються результати педагогічного консиліуму.

7.5. Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи та заступником директора з виховної роботи, відділом освіти райдержадміністрації.

8. Бібліотекар школи (прізвище, ініціали

8.1. Відповідає за:

• комплектування книжкового фонду;

• оформлення передплати на періодичні видання;

• створення фонду шкільних підручників;

• систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

• пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

8.2. Керує:

• роботою читацького активу;

• роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

• роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

8.3. Організовує:

• допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

• роботу гуртка палітурної справи;

• проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;

• літературні виставки;

• читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

• обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читальному залі;

• інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книг);

• підбір літератури на вимогу читача.

8.4. Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи, заступником директора з виховної роботи, методичним кабінетом відділу освіти.

8.5. Здійснює облік:

• комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

• користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах).

8.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом і здійснює їх облік.

8.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповідно до чинних норм.

8.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, методичним центром, відділом освіти.

8.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та педради.

9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

 

Директор школи

 

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон

 

 

Від «_

НАКАЗ-6

 

_200_ року №.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.012 с.)