ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ 

ЧАСТИНА І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. Який тип змін в балансі викличе наступна операція: введено в експлуатацію об’єкт основних засобів?

а) перший;

б) другий;

в) третій (зміна активу і пасиву балансу у бік збільшення);

г) четвертий.

 

2. Яким бухгалтерським проведенням відображається депонування грошових коштів, невиплачених з каси працівнику під час встановленого терміну виплати заробітної плати?

а) Д-т 662 К-т 301;

б) Д-т 311 К-т 301;

в) Д-т 661 К-т 662.

 

3. Запис по синтетичному рахунку 311 «Поточний рахунок в національній валюті» виконується на основі таких первинних документів:

а) виписок з розрахункового рахунку з прикладеними до них первинними документами;

б) платіжних доручень, рахунків;

в) виписок з розрахункового рахунку;

г) довідок бухгалтерії.

 

4. При виставленні акредитива формується запис:

а) Дт 331 Кт 311;

б) Дт 311 Кт 313;

в) Дт 313 Кт 333;

г) Дт 313 Кт 311.

 

5. Якщо підприємство мало дебіторську заборгованість американського покупця і курс НБУ американського долара зріс, то:

а) слід визнати позитивну курсову різницю;

б) слід збільшити суму залишку в балансі за рахунком 312;

в) курсова різниця не визнається, оскільки оборутку супроводжував комерційний банк;

г) слід визнати негативну курсову різницю.

 

6. Розрахунок курсових різниць здійснюється:

а) лише за монетарними статтями балансу;

б) за всіма статтями балансу;

в) лише за немонетарними статтями балансу;

г) у будь-якому випадку.

 

7. Якщо вартість інвестицій на ринку знижується, то інвестор виконує запис:

а) Дт 96;

б) Дт 95;

в) Кт 72;

г) Дт 72.

 

8. Якщо об’єкт інвестування (метод оцінки інвестицій за участю у капіталі) в поточному році отримав прибуток, то частка інвестора буде відображатися записами:

а) Дт 141 Кт 72;

б) Дт 143 Кт 72;

в) Дт 96 Кт 141;

г) Дт 96 Кт 143.

 

9. У разі перерахування постачальнику авансу у сумі 12000 грн. в обліку виконуються записи:

а) Дт 371 Кт 311 12000 грн, Дт 641 Кт 644 2000 грн;

б) Дт 371 Кт 311 12000 грн;

в) Дт 311 Кт 681 2000 грн;

г) Дт 311 Кт 681 12000 грн, Дт 643 Кт 641 2000 грн.

 

10. Якщо відряджений працівник державної установи проживав в готелі 2 доби і в рахунок за проживання було включено вартість двохразового харчування, то сума добових складе:

а) 36 грн;

б) 60 грн;

в) 48 грн;

г) 30 грн.

 

11. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це:

а) первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів;

б) первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів;

в) первісна вартість, помножена на коефіцієнт інфляції;

г) первісна вартість, скоригована на суму неповернених боргів.

 

12. Яка кореспонденція рахунків застосовуватиметься для створення резерву сумнівних боргів?

а) Д-т 944 (84) - К-т 38;

б) Д-т 38 - К-т 361;

в) Д-т 361 - К-т 38;

г) Д-т 791 - К-т 38.

 

13. Первісна вартість придбаних основних засобів складається з:

а) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й встановлення (без ПДВ);

б) повної собівартості;

в) вартості за договором (без ПДВ);

г) залишкової вартості.

14. Згідно якого з методів нарахування амортизації річна норма амортизації розраховується як добуток фактичного річного обсягу виробництва продукції та виробничої ставки амортизації?

а) виробничий;

б) податковий;

в) кумулятивний;

г) прямолінійний.

 

15. Витрати на здійснення поточного ремонту основних засобів:

а) відносяться на витрати діяльності;

б) збільшують балансову вартість основних засобів;

в) відносяться на інші операційні витрати;

г) збільшують розмір заборгованості перед постачальниками.

 

16. Витрати на модернізацію основного засобу, що використовується для адміністративних потреб відображаються в обліку записом:

а) Дт 15 Кт 66, 65, 20;

б) Дт 92 Кт 66, 65, 20;

в) Дт 91 Кт 66, 65, 20;

г) Дт 10 Кт 66, 65, 20.

 

17. Запис Дт 105 Кт 46 складається у випадку:

а) одержання від засновника підприємства автомобіля у якості внеску до зареєстрованого (пайоввого) капіталу;

б) одержання від засновника підприємства машин чи обладнання у якості внеску до зареєстрованого (пайоввого) капіталу;

в) безоплатного одержання автомобіля як об’єкту основних засобів;

г) одержання автомобіля у результаті обміну на подібний об’єкт.

 

18. Рахунок 286 при відображення операцій з реалізації основних засобів використовується у випадку:

а) якщо об’єкт був придбаний з метою подальшого продажу;

б) коли об’єкт був модифікований у процесі експлуатації;

в) якщо об’єкт використовувався більше року;

г) якщо строк корисного використання об’єкта закінчився.

 

19. Одержані у лізинг об’єкти основних засобів оприбутковуються записом:

а) Дт 10 Кт 53;

б) Дт 15 Кт 63;

в) Дт 10 Кт 46;

г) Дт 01.

 

20. Якщо об’єкт основних засобів було придбано 10 січня слід починати його амортизацію у бухгалтерському обліку:

а) 1 лютого;

б) 1 січня;

в) 10 січня;

г) 1 квітня.

 

21. За якою оцінкою матеріальні запаси включаються у валюту балансу?

а) за меншою з двох вартостей : за первісною вартістю чи можливої реалізації;

б) за залишковою вартістю;

в) за первісною вартістю;

г) за вартістю можливої реалізації;

д) немає вірної відповіді.

 

22. До первісної вартості запасів не включають:

а) відсотки за користування комерційними кредитами;

б) вартість посередницьких послуг, пов’язаних з придбанням запасів;

в) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів;

г) суми непрямих податків, що не відшкодовуються.

 

23. Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:

а) при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного;

б) при оцінці запасів на дату балансу;

в) лише при оцінці запасів у торгівлі;

г) лише при оцінці запасів для цілей капітального будівництва.

 

24. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:

а) 20 років;

б) обмежень немає;

в) 10 років;

г) 5 років.

 

25. Як у обліку відображаються дослідження в результаті яких нового нематеріального активу не створено:

а) Дт 941;

б) Дт 12;

в) Дт 92;

г) Дт 949.

 

26. Облік земельних паїв у підприємства-орендаря відображається:

а) на рахунку 01;

б) за дебетом 101;

в) за дебетом 102;

г) на рахунку 16.

 

27. Чи кожна тварина (рослина) може бути визнана біологічним активом?

а) ні, тільки та, процес перетворення якої контролюється і управляється підприємством;

б) так, кожна;

в) ні, тільки та, що перебуває в процесі біологічних перетворень;

г) ні, тільки та, що використовується для отримання продукції рослинного та тваринного походження.

 

28. Придбання продуктивної худоби в обліку відображається записами:

а) Д-т 155 К-т 685 641 685 107 155;

б) Д-т 155 К-т 685 641 685 163 155;

в) Д-т 163 К-т 685 641 685;

г) Д-т 21 К-т 685 641 685.

 

29. На рахунку 710 обліковуються:

а) доходи від уцінки біологічних активів;

б) доходи від первісного визнання активів, оцінених за справедливою вартістю;

в) доходи від реалізації біологічних активів;

г) доходи від визнання додаткових біологічних активів.

 

30. Записом Дт 282 Кт 285 відображається:

а) фінансовий результат від реалізації товарів;

б) нарахування торгової націнки на товар в магазині;

в) списання торгової націнки, що припала на реалізовані товари;

г) нарахування торгової націнки на товар у складі.

 

31. Отримання бюджетного фінансування у безготівковій формі для будівництва об’єктів соціальної сфери відображається в обліку записом:

а) Дт 311 Кт 48;

б) Дт 48 Кт 311;

в) Дт 631 Кт 48;

г) Дт 15 Кт 48.

 

32. Поточні зобов’язання в балансі оцінюються:

а) за сумою погашення;

б) за теперішньою вартістю;

в) за справедливою вартістю;

г) за амортизованою собівартістю.

 

33. Непередбачені зобов’язання відображають на рахунках класу:

а) позабалансових;

б) 9;

в) 7;

г) 6.

 

34. Бланки довіреностей обліковуються на рахунку:

а) 209 та 08;

б) 209;

в) 112;

г) 22.

 

35. Претензія до постачальника щодо недопоставки цінностей в обліку відображається записом:

а) Дт 374 Кт 631;

б) Дт 631 Кт 374;

в) Дт 375 Кт 716;

г) Дт 63 Кт 361.

 

36. На суму нарахованих відсотків за користування кредитом в обліку виконується запис:

а) Дт 951 Кт 684;

б) Дт 684 Кт 951;

в) Дт 60 Кт 311;

г) Дт 50 Кт 61.

 

37. Запис Дт 501 Кт 611 має зміст:

а) переведена частина заборгованості за довгостроковим кредитом до складу поточних зобов’язань;

б) переведена частина поточних зобов’язань до складу довгострокових;

в) сплачено довгостроковий кредит;

г) пролонговано короткостроковий кредит.

 

38. Запис Дт 631 Кт 621 має зміст:

а) видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані ТМЦ;

б) одержано вексель від постачальника як компенсацію за недопоставку товару;

в) погашено раніше виданий вексель;

г) пред’явлено раніше отриманий вексель до оплати.

 

39. Сума забезпечення в обліку оцінюється:

а) обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов’язання;

б) справедливою вартістю;

в) фактичною вартістю;

г) ринковою вартістю.

 

41. Облік короткострокових зобов’язань регламентується:

а) П(С)БО 11;

б) П(С)БО 21;

в) П(С)БО 41;

г) П(С)БО 31.

 

41. Допомога при народженні дитини та на поховання виплачується:

а) у найближчий після призначення допомоги термін, встановлений для виплати заробітної плати;

б) не пізніше дня, наступного за днем звернення;

в) щомісячно, у термін, встановлений для виплати заробітної плати;

г) 1 раз на рік після визначення фінансових результатів.

 

42. Довгострокові позики банків, на які нараховуються відсотки відображаються в Балансі:

а) за теперішньою вартістю;

б) за первісною вартістю;

в) за справедливою вартістю;

г) за середньозваженою собівартістю.

 

43. За кредитом рахунка 521 «Зобов’язання за облігаціями» ведеться облік:

а) боргових зобов’язань за номінальною вартістю облігацій;

б) боргових зобов’язань за ринковою вартістю облігацій;

в) боргових зобов’язань за дисконтованою вартістю облігацій;

г) боргових зобов’язань за справедливою вартістю облігацій.

 

44. Сальдо по рахунку 521 «Зобов’язання за облігаціями»:

а) не змінюється до моменту погашення підприємством емітованих облігацій;

б) змінюється до моменту погашення підприємством емітованих облігацій;

в) змінюється після моменту погашення підприємством емітованих облігацій;

г) не змінюється ніколи.

 

45. Відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів) відображається на рахунку:

а) 54;

б) 51;

в) 64;

г) 12.

 

46. Згідно з П(С)БО11 «Зобов’язання» резерви можуть створюватись:

а) для відшкодування виплат відпусток;

б) для відшкодування витрат майбутніх періодів;

в) для покриття витрат незавершеного виробництва;

г) для покриття збитків від реалізації продукції.

 

47. Якою кореспонденцією рахунків відображається нарахування заробітної плати працівникам тваринництва:

а) Дт 232 Кт 661;

б) Дт 231 Кт 661;

в) Дт 661 Кт 301;

г) Дт 661 Кт 662.

 

48. Назвіть документи якими оформлюють нарахування оплати праці працівникам тваринництва:

а) розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва;

б) журнал обліку надою молока;

в) табель обліку робочого часу;

г) розрахунок визначення приросту живої маси тварин.

 

49. Назвіть кореспонденцію рахунків при нарахуванні заробітної плати працівникам зайнятим на будівництві гаража:

а) Дт 151 Кт 661;

б) Дт 234 Кт 661;

в) Дт 91 Кт 661;

г) Дт 151 Кт 651.

 

50. Який встановлено період оплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок підприємства:

а) перші п’ять календарних днів;

б) перші п’ять робочих днів;

в) перші три робочі дні;

г) перші три календарні дні.

 

51. Від чого залежить встановлений розмір податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичних осіб:

а) від мінімальної заробітної плати;

б) від мінімального розміру прожиткового мінімуму на місяць;

в) це залежить від розміру доходів, які одержує фізична особа;

г) немає правильної відповіді.

 

52. Якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі:

а) витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені;

б) витрат майбутнього періоду;

в) адміністративних витрат;

г) витрат на збут.

 

53. Якою кореспонденцією рахунків відображається віднесення доходу від операційної оренди на фінансові результати:

а) Дт 713 Кт 791;

б) Дт 311 Кт 69;

в) Дт 713 Кт 643;

г) Дт 53 Кт 643.

 

54. Суми створених забезпечень визнаються:

а) зобов’язаннями;

б) витратами;

в) цільовим фінансуванням;

г) доходами майбутніх періодів.

 

55. Що визнається доходом майбутніх періодів у сільськогосподарських підприємствах?

а) авансом одержана орендна плата за оренду основних засобів;

б) виручка від продажу квитків;

в) здійснена передплата періодичних видань;

г) грошові документи.

 

56. Назвіть зміст кореспонденції рахунків Дебет 701 Кредит 791:

а) списання отриманого доходу від реалізації продукції на фінансові результати;

б) витрати по реалізації продукції;

в) облік отриманих доходів від реалізації продукції;

г) визначення фінансових результатів від реалізації продукції.

 

57. Бухгалтерський облік зареєстрованого (пайового) капіталу починається:

а) з дня реєстрації підприємства;

б) з дня надходження коштів на рахунок підприємства;

в) з дня здійснення розрахунків з засновниками;

г) з дня здійснення розрахунків з постачальниками.

 

58. Розмір резервного капіталу не повинен бути меншим:

а) 25 % статутного капіталу;

б) 10 % статутного капіталу;

в) 50 % статутного капіталу;

г) 30 % статутного капіталу.

 

59. Сальдо по рахунку 43 «Резервний капітал» відображає:

а) залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду;

б) використання резервного капіталу у звітному періоді;

в) зменшення резервного капіталу;

г) збільшення резервного капіталу.

 

60. Управлінський облік як система сформувався:

а) у середині XX століття;

б) у середині XIX століття;

в) на початку XX століття;

г) жодна відповідь не є правильною.

 

61. Основними факторами, що сприяли розвитку і зростанню ролі управлінського обліку, є:

а) розвиток автоматизації виробничих процесів, а також нових методів управління;

б) розширення підприємств, зміни в технологіях, державне регулювання;

в) підвищення освітнього рівня менеджерів за останні десятиріччя;

г) повна господарська та фінансова самостійність.

 

62. Предметом управлінського обліку є:

а) ресурси (запаси, обладнання, трудові ресурси тощо) та господарські процеси;

б) сукупність об’єктів в процесі всього циклу управління підприємством;

в) сукупність різних способів і прийомів, за допомогою яких відображаються об’єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства;

г) інформація, яка використовується внутрішнімі користувачами (учасники, засновники, менеджери, акціонерами, банками, податковими органами тощо).

 

63. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

а) загальновиробничі витрати, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати;

б) надзвичайні витрати;

в) адміністративні витрати;

г) витрати від звичайної діяльності.

 

64. ….. – це витрати, які пов’язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації:

а) витрати на продукцію;

б) чиста вартість придбання товарів для реалізації;

в) витрати періоду;

г) витрати обігу.

 

65. Наявність змішаних витрат ускладнює побудову функції витрат. Тому для визначення функції витрат застосовують різні методи, серед них:

а) технологічний аналіз;

б) системний аналіз функції діяльності;

в) коефіцієнт детермінації;

г) інтервал упевненості.

 

66. Незавершене виробництво - це витрати виробничого характеру, які в результаті особливостей технологічного процесу ще не стали готовою продукцією. Прикладом незавершеного виробництва в тваринництві є:

а) витрати на інкубацію яєць, що є незакінченою, тобто залишилася незакінченою на кінець року (інкубація в грудні);

б) витрати на утримання молодняку ВРХ;

в) витрати з вирощування озимих зернових культур;

г) всі відповіді правильні.

 

67. Процес калькулювання передбачає вибір:

а) бази розподілу для кожної з обраних сукупностей непрямих витрат;

б) асортименту продукції;

в) мети калькулювання;

г) проекту документопотоків.

 

68. Інша побічна продукція (вовна-линька, пух, перо, міражні яйця, півників яєчних курей, забитих у добовому віці, м'ясо загиблих звірів, шкури загиблих тварин, молоко овець, шкаралупа яєць при інкубації, гренажні кокони, з яких не вийшли метелики) оцінюються за:

а) цінами можливої реалізації чи іншого використання;

б) первісною вартістю;

в) нормативно-розрахунковими витратами;

г) фактичною собівартістю.

 

69. Система калькулювання, яку традиційно застосовують в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (кораблебудування, авіаційна промисловість, будівництво, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо):

а) калькулювання за замовленнями;

б) калькулювання повних витрат;

в) калькулювання змінних витрат;

г) калькулювання за процессами.

 

70. В бухгалтерському обліку загальновиробничі витрати ремонтної майстерні розподіляються між окремими замовленнями (ремонтами) пропорційно:

а) нарахованої прямої оплати праці;

б) прямим витратам за кожним ремонтом;

в) кількості виконаних ремонтів;

г) вартості використаних ремонтних матеріалів.

 

71. На протязі року (згідно вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи») основна продукція рослинництва, тваринництва оцінюється за:

а) справедливою вартістю;

б) плановою собівартістю;

в) планово-нормативними витратами;

г) фактичною собівартістю.

 

72. Побічна продукція (гичка, стебла кукурудзи, кошики соняшника та ін.) за умови відсутності на неї активного ринку може бути оцінена за нормативними витратами, які включають:

а) витрати на збирання, транспортування, переміщення, скиртування та іншими витратами, пов’язаною із заготівлею цієї продукції;

б) транспортно-заготівельні витрати;

в) загальновиробничі витрати;

г) загальногосподарські витрати.

 

73. Первісне визнання основної сільськогосподарської продукції рослинництва (зерно, корені цукрових буряків, овочі та ін.) відображається бухгалтерським записом:

а) Дебет 27 та Кредит 231;

б) Дебет 21 та Кредит 231;

в) Дебет 231 та Кредит 27;

г) Дебет 231 та Кредит 231.

 

74. По електропостачанню обчислюють собівартість:

а) 10 кВт/год. спожитої електроенергії;

б) 1 кВт/год. відпущеної електроенергії;

в) 10 кВт/год. отриманої електроенергії;

г) 100 кВт/год. відпущеної електроенергії.

 

75. До інформації, що відображається протягом року по дебету аналітичного рахунку «Млин» належить:

а) виробничі витрати, які забезпечують процес помолу зерна та кількість і вартість переробленого власного зерна;

б) фактична собівартість переробки зерна (свого і давальницького);

в) кількість основної (борошно) і побічної продукції (висівки) отриманої від переробки свого зерна;

г) кількість переробленого давальницького зерна в оцінці за плановою собівартістю 1 ц переробки.

 

76. Скласти кореспонденцію рахунків на оприбуткування отриманого на птахівничій фермі курячого посліду на суму 450 грн:

а) Дт 208 Кт 232 450 грн;

б) Дт 231 Кт 232 450 грн;

в) Дт 208 Кт 234 450 грн;

г) Дт 231 Кт 208 450 грн.

 

77. Доходи від первісного визнання сільськогосподарської продукції, одержаної унаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного) року, визначаються як різниця між вартістю сільськогосподарської продукції, оціненої у відповідності до П(С)БО 30 за справедливою вартістю, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, та включаються до складу інших операційних доходів за наступним бухгалтерським проведенням:

а) Дебет 231 та Кредит 710;

б) Дебет 710 та Кредит 231;

в) Дебет 740 та Кредит 231;

г) Дебет 231 та Кредит 740.

 

78. Собівартість 1 ц приросту живої маси ВРХ визначається діленням:

а) загальної суми витрат на утримання ВРХ (без вартості побічної продукції) на кількість центнерів приросту живої маси;

б) загальної суми витрат на утримання ВРХ на кількість центнерів приросту живої маси;

в) загальної суми витрат на утримання ВРХ на кількість поголів’я;

г) загальної суми витрат на утримання ВРХ (без вартості побічної продукції та приплоду) на кількість центнерів приросту живої маси відгодівельної групи корів.

 

79. На собівартість приплоду ягнят відноситься … %, загальної суми на утримання овець основного стада (залежно від породи овець):

а) 10, 12, 15;

б) 1, 2, 3;

в) 5, 10, 20;

г) 10, 11, 12.

 

80. Маржинальний дохід розраховується за формулою:

а) продаж мінус змінні витрати;

б) змінні витрати плюс прибуток;

в) продаж мінус постійні витрати;

г) постійні витрати плюс змінні витрати.

 

81. За дебетом рахунку 232 «Тваринництво» знаходить своє відображення:

а) витрати виробництва самостійних галузей (скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво, кролівницво, звірівництво) та дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (при його визнанні);

б) вихід продукції (основної, побічної) в оцінці за справедливою вартістю або нормативно-розрахунковими витратами;

в) виключно витрат виробництва самостійних галузей (скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво, кролівницво, звірівництво);

г) витрати від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю.

 

82. Точка беззбитковості в натуральних одиницях розраховується за формулою:

а) постійні витрати розділити на маржинальний дохід на одиницю;

б) постійні витрати помножити на маржинальний дохід на одиницю;

в) постійні витрати плюс маржинальний дохід на одиницю;

г) постійні витрати мінус маржинальний дохід на одиницю.

 

83. Операційний важіль – це:

а) співвідношення постійних і змінних витрат, що забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу продажу;

б) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства;

в) міра чутливості зміни прибутку до змін в обсягах продажу. Він вимірює, на скільки відсотків змінився прибуток внаслідок зміни обсягу продажу на один відсоток;

г) максимально припустиме зменшення обсягу діяльності підприємства без ризику отримати збиток.

 

84. Диференціальний аналіз передбачає виявлення витрат і доходів, які:

а) різні для альтернативних рішень;

б) однакові для альтернативних рішень;

в) однакові для усіх без вийнятку, якщо вони матимуть місце;

г) немає правильної відповіді серед наведених.

 

85. Який з наведених документів містить базову інформацію для планування і прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат:

а) бюджет виробництва;

б) бюджет капітальних вкладень;

в) бюджетний звіт про прибуток;

г) прогноз продажу.

 

86. Бюджет непрямих матеріалів і непрямої зарплати є:

а) бюджетом загальновиробничих витрат;

б) бюджетом витрат на збут;

в) зведеним бюджетом;

г) бюджетом грошових коштів.

 

87. Вкажіть типи центрів відповідальності

а) центри витрат;

б) центри грошових коштів;

в) центри збуту;

г) центри придбання.

 

88. Трансфертна ціна – це:

а) ціна, за якою продукти або послуги одного центру відповідальності компанії передаються іншому центру відповідальності цієї компанії;

б) ціна, за якою продукти або послуги реалізуються членам цієї компанії;

в) ринкова ціна на продукти або послуги;

г) оптова ціна на продукти або послуги.

 

89. Управлінська звітність – це:

а) внутрішня звітність, основна мета якої полягає у наданні оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог управлінського персоналу;

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

в) планова, нормативно-довідкова та фактична інформація аналітичного обліку;

г) контрольний звіт або звіт про виконання кошторису.

 

90. Чи може аудитор висловити думку щодо одного чи кількох компонентів фінансової звітності:

а) не може, тому що МСКЯ 700 «Формування думки та надання Звіту щодо фінансової звітності» передбачає висловлення думки лише в цілому по фінансовій звітності;

б) так, безумовно може;

в) може, якщо такий компонент чи кілька компонентів фінансової звітності складають суттєву її частину;

г) може, якщо він висловлював думку по фінансовій звітності в цілому.

 

91. Аудитор повинен задокументувати інформацію, яка є важливою з погляду формування аудиторських доказів при:

а) аудиті фінансової звітності;

б) огляді фінансових звітів;

в) аудиті спеціального призначення;

г) в усіх перелічених випадках.

 

92. Приймаючі завдання на перевірку прогнозної інформації аудитор повинен врахувати наступні фактории:

а) термін робіт;

б) відповідальність за можливу помилку у своєму висновку;

в) призначення інформації;

г) рівень суттєвості відхилень.

 

93. До завдання, яке не є завданням з надання впевненості, належить:

а) завдання аудиту спеціального призначення;

б) завдання з виконання погоджених процедур;

в) перевірка прогнозної фінансової інформації;

г) завдання з огляду фінансових звітів.

 

94. Предмет перевірки завдання з надання впевненості може мати форму:

а) усе перелічене;

б) даних стосовно фінансової та нефінансової інформації;

в) систем та процесів;

г) поведінки.

 

95. Критеріями для оцінювання предмета перевірки завдання з надання впевненості не можуть бути:

а) міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

б) концептуальна основа внутрішнього контролю;

в) відповідні законодавчі акти;

г) програма аудиторської перевірки.

 

96. При використанні роботи другого аудитора, при плануванні перевірки головний аудитор повинен:

а) виявити родинні зв’язки другого аудитора;

б) ознайомитися з робочими документами другого аудитора;

в) зібрати відомості про другого аудитора у третіх осіб;

г) проаналізувати професійну компетентність другого аудитора в контексті конкретного завдання.

 

97. Що залишається у аудитора після закінчення аудиторської перевірки?

а) все перелічене;

б) аудиторський висновок;

в) аудиторський звіт;

г) первинні робочі документи аудитора.

 

98. Питання для аудиторської перевірки наступного року, як правило, аудитор визначає:

а) на етапі планування;

б) на завершальній стадії аудиту;

в) після опублікації фінансової звітності клієнтом;

г) запит і підтвердження.

 

99. Процедури заключного етапу аудиту включають:

а) ознайомлення з протоколом засідань керівних органів клієнта;

б) ознайомлення з бізнесом клієнта;

в) детальні тести по суті;

г) усе перелічене.

 

100. Перед початком виконання аудиторського завдання спеціального призначення аудитор повинен переконатися, що угода із замовником визначає:

а) характер завдання;

б) форму і зміст аудиторського висновку;

в) обсяг аудиторської роботи;

г) усе перелічене.

 

101. Якщо аудитор не висловив думки щодо повних фінансових звітів, на підставі яких складено узагальнені фінансові звіти, то аудитор:

а) не повинен надавати висновок щодо узагальнених фінансових звітів;

б) може надати лише модифікований аудиторський висновок по узагальненим фінансовим звітам;

в) повинен отримати консультацію юриста;

г) може надати висновок лише в тому випадку, якщо узагальнені фінансові звіти не становлять суттєву частину повних фінансових звітів.

 

102. Завдання з висловлення думки щодо виконання суб'єктом господарювання конкретних угод слід виконувати лише тоді, коли:

а) між аудитором та відповідним суб’єктом господарювання укладено відповідний договір про виконання завдання;

б) конкретні угоди є суттєвими;

в) аудитор висловлював думку про фінансову звітність в цілому;

г) аспекти виконання в цілому стосуються питань бухгалтерського обліку й фінансових питань, які не виходять за межі професійної компетенції аудитора.

 

103. Процес виконання завдання з надання впевненості охоплює:

а) усе перелічене;

б) оцінку суттєвості та відповідних компонентів ризику завдання;

в) планування та виконання завдання;

г) отримання достатніх доказів та висловлення думки.

 

104. До завдання з надання високого рівня впевненості належить:

а) завдання з огляду фінансових звітів;

б) завдання з виконання погоджених процедур;

в) завдання з підготовки фінансової інформації;

г) аудиторська перевірка фінансової звітності.

 

105. Абсолютна впевненість в аудиті недосяжна внаслідок дії таких чинників:

а) обмеження, які властиві будь-яким системам бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю;

б) недотриманням аудитором етичних принципів;

в) недоліків у плануванні аудиторської перевірки;

г) недостатності зібраних аудитором доказів.

 

106. До початку виконання завдання з підготовки інформації аудитор надсилає лист-зобов’язання замовнику з метою:

а) усе перелічене;

б) підтвердження, що він приймає призначення;

в) визначення ключових умов виконання завдання;

г) визначення форми звітів, що будуть надані замовнику.

 

107. При виконанні завдання з підготовки фінансової інформації, як правило від аудитора не вимагається:

а) планувати роботу;

б) здійснювати оцінку внутрішнього контролю;

в) документувати питання, важливі для виконання завдання;

г) надавати звіт за результатами виконання завдання.

 

108. Надання звіту щодо завдання з підготовки фінансової інформації здійснюється аудитором:

а) лише у випадку, коли це передбачено угодою про виконання завдання;

б) у випадку відмови від виконання завдання;

в) виходячи з його професійного судження;

г) за будь-яких обставин, якщо ім’я аудитора асоціюється з фінансовою інформацією, підготовленою ним.

 

109. При виконанні завдання з підготовки інформації аудитор повинен:

а) усе перелічене;

б) одержати загальні знання про бізнес замовника;

в) ознайомитися з принципами та практикою бухгалтерського обліку в тій галузі, в якій працює замовник;

г) ознайомитися з формою та змістом фінансової інформації.

 

110. При прийнятті завдання з надання впевненості аудитор повинен бути впевненим, що:

а) усе перелічене;

б) відповідальність за предмет перевірки несе відповідальна сторона;

в) предмет перевірки можна визначити у формі, яка може бути об'єктом процедур збирання доказів;

г) особи, задіяні у виконанні завданий, мають належний професійний досвід для його виконання.

 

111. Висновок для завдання з надання впевненості повинен містити:

а) усе перелічене;

б) опис завдання та зазначення предмета перевірки;

в) зазначення відповідальної сторонни;

г) зазначення відповідних критеріїв.

 

112. Згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг - до супутніх послуг не відносяться:

а) проведення оглядів;

б) погоджені процедури;

в) консультування з питань організації бухгалтерського обліку;

г) підготовка фінансової інформації.

 

113. Згідно МСКЯ 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» суттєва суперечність виникає тоді, коли:

а) певна інформація не входи до перевірених фінансових звітів;

б) певна інформація суперечить тій інформації, яка міститься в перевірених фінансових звітах;

в) існують відмінності у концептуальних основах складання фінансової звітності, з якими аудитор неознайомився;

г) по певній інформації неможливо отримати достатніх аудиторських доказів.

 

114. Які процедури може використовувати аудитор для визначення подій, що відбулися після дати балансу?

а) надсилання запитів до управлінського персоналу;

б) ознайомлення з останніми наявними проміжними фінансовими звітами;

в) ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів, ревізійної комісії і виконавчих органів;

г) усе перелічене.

 

115. Методичні прийоми організації аудиторської перевірки включають:

а) суцільну, вибіркову, аналітичну та комбіновану перевірку;

б) суцільну та комбіновану перевірку;

в) зустрічну і документальну перевірку;

г) формальна перевірка та перевірка по суті.

 

116. Аудиторські докази можна отримати за допомогою таких прийомів:

а) спостереження;

б) опитування;

в) документальної перевірки;

г) усе вище перераховане.

 

117. Бухгалтерська звітність підлягає обов’язковому аудиту:

а) у всіх випадках;

б) в жодному випадку;

в) у випадках, передбачених законодавством;

г) при підозрі на те, що звітність не відповідає дійсності.

 

118. Навмисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проводок або сторнуючих записів з метою викривлення даних обліку і звітності називається:

а) помилкою;

б) маніпуляцією обліковими записами;

в) фальсифікацією бухгалтерських документів і записів;

г) зловживанням посадовим становищем.

 

119. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, подається до:

а) Арбітражного суду України;

б) кредиторів підприємства;

в) керівництва підприємства (замовникам аудиторської перевірки);

г) Аудиторської палати.

 

120. Аудиторська перевірка може бути:

а) обов’язковою;

б) ініціативною;

в) обов’язковою або ініціативною;

г) обов’язковою та ініціативною.

 

121. Ініціативний аудит проводиться:

а) з ініціативи аудиторської фірми;

б) з ініціативи державних контролюючих органів;

в) за рішенням економічного суб’єкта;

г) правильної відповіді немає.

 

122. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність в Україні» зовнішній аудит — це:

а) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.02 с.)