Облік і звітність у бюджетних установах



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік і звітність у бюджетних установах



1. Охарактеризуйте поняття бюджетних установ і виділіть основні правові засади їх діяльності

2. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження

3. Охарактеризуйте бухгалтерський баланс бюджетних установ

4. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права та обов’язки.

5. Поняття та види доходів бюджетних установ.

6. Поняття та види видатків бюджетних установ.

7. Охарактеризуйте принципи та форми грошових розрахунків у бюджетних установах і завдання їх обліку.

8. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку.

9. Охарактеризуйте форми та системи оплати праці у бюджетних установах.

10. Облік розрахунків зі стипендіатами.

11. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів бюджетних установ.

12. Облік надходження і вибуття необоротних активів у бюджетних установах.

13. Склад, класифікація, оцінка та завдання обліку запасів бюджетних установ.

14. Облік запасів на складах у бюджетних установах та його зв'язок з обліком у бухгалтерії.

15. Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів у бюджетних установах.

16. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ.

17. Охарактеризуйте загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах.

18. Облік фондів у необоротних активах.

19. Облік фондів у МШП.

20. Порядок визначення результатів виконання кошторису та загальним та спеціальним фондом бюджетною установою.

21. Облік результатів переоцінок у бюджетних установах.

22. Основи складання звітності бюджетними установами.

23. Звітність про заборгованість і зобов’язання бюджетних установ.

24. Охарактеризуйте основні форми ведення бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

25. Облік касових видатків бюджетних установ.

26. Облік фактичних видатків бюджетних установ.

27. Оперативний облік персоналу у бюджетних установах.

28. Облік інших коштів у бюджетних установах.

29. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення.

30. Порядок проведення інвентаризації запасів бюджетних установ.

 


Контроль і ревізія

1. Надайте визначення предмету та об’єкту господарського контролю

2. Зазначити основні завдання фінансово-господарського контролю, сутність та значення контролю

3. Надати визначення щодо методу контролю та зазначити методичні прийоми фінансово-господарського контролю

4. Охарактеризувати найголовніші принципи господарського контролю: всеосяжність, науковість, економічність

5. Охарактеризувати найголовніші принципи господарського контролю: дієвість, доцільність, раціональність

6. Охарактеризувати найголовніші принципи господарського контролю об’єктивності та повноти

7. Охарактеризувати внутрішньогосподарський контроль та зазначити його завдання

8. Охарактеризувати порядок проведення контролю і ревізії власного капіталу

9. Зазначте дії ревізора та об’єкті ревізії

10. Наведіть класифікацію ревізій

11.Охарактеризуйте проведення планування контрольно-ревізійної роботи

12. Охарактеризуйте підготовчий етап ревізії

13. Охарактеризуйте основний етап ревізії.

14. Охарактеризуйте заключний етап ревізії

15. Зазначити послідовність оформлення результатів ревізії

16. Зазначити послідовність проведення інвентаризації грошових коштів в касі

17.Зазначити основні завдання, нормативні акти та джерела ревізії розрахункових операцій

18. Зазначити послідовність проведення ревізії ТМЦ

19. Зазначити основні завдання, нормативні акти та джерела ревізії собівартості продукції та її реалізації

20.Охарактеризуйте власне методичні прийоми фінансово-господарського контролю: економічний аналіз, контрольний запуск сировини і матеріалів, аналіз щоденної або поопераційної зміни залишків матеріально-грошових цінностей

21.Особливості проведення ревізії за зверненням правоохоронних органів

22. Фінансові санкції та адміністративні штрафи

23. Інвентаризація: суть, види та роль в ревізії

24. Матеріальна відповідальність: сутність та види

25. Контроль і ревізія грошових коштів

26. Контроль і ревізія розрахункових операцій

27. Ревізія розрахунків з підзвітними особами

28. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів

29. Контроль і ревізія матеріальних запасів

30. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці


Податкова система

1. Розкрийте суть поняття та функцій податків

2. Класифікація податків. Способи стягнення податків

3. Податкове право: поняття, структура та елементи податкового законодавства

4. Податкові органи України: структура, завдання та функції

5. Права, обов’язки та відповідальність платників податків

6. Права, обов’язки та відповідальність працівників податкової служби

7. Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску

8. Охарактеризуйте види податкового контролю

9. Порядок нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання води

10. Порядок нарахування та сплати єдиного податку

11. Об’єкти оподаткування акцизним податком. Перелік підакцизних товарів, ставки акцизного податку

12. Поняття податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт оподаткування

13. Порядок застосування соціальних пільг з податку на доходи фізичних осіб

14. Особливості оподаткування окремих видів доходів податком на доходи фізичних осіб

15. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток

16. Порядок нарахування екоголічного податку

17. Порядок визначення збору за місця для паркування транспортних засобів

18. Порядок нарахування та сплати мита

19. Порядок нарахування та сплати місцевих податків та зборів

20. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість

21. Порядок заповнення податкової накладної

22. Платники податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування ПДВ. Ставки податку на додану вартість. Податкові періоди

23. Рентна плата: її склад, періоди сплати

24. Порядок нарахування та сплати транспортного податку

25. Порядок нарахування та сплати податку (плати) за землю

26. Оскарження рішень органів податкового контролю

27. Порядок застосування штрафних санкцій в сфері оподаткування

28. Порядок нарахування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

29. Порядок нарахування та сплати рентної плати за спеціальне користування радіочастотним ресурсом України

30. Порядок нарахування та сплати рентної плати за користування надрами

 


Література:

1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / В.Л.Андрущенко, З.С.Варналій, І.А.Прокопенко, Т.В.Тучак. - К.: Кондор - Видавництво, 2012. - 222с.

2. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М., Подгорна І.Є. Економічний аналізНавчальний посібник. – Львів, 2010. – 320 с.

3. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб.- Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.

4. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах [текст]: навч.посіб / Ю.А. Верига. Т.В.Гладких, О.В.Артюх, Н.О. Кулявець, А.І.Мілька, - К.: „Центр учбової літератури”, 2012. – 592с.

5. Верига Ю.А. Фінансовий облік [текст]: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко.- К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 438 с.

6. Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010р. №2464 (зі змінами та доповненнями)

7. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996

8. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року N 2939-XII (зі змінами і доповненнями) (назва закону в редакції від 16.10.2012)

9. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні : теорія, методологія, практика [Текст]: навчально-практичний посібник / О.І. Малишкін - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 376с.

10. Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України затверджено наказом Державної фінансової інспекції України від 14.12.2011 № 90

11. Митний кодекс України 13 березня 2012 року № 4495-VI (зі змінами і доповненнями)

12. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.1. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 448 с.

13. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.2. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 784 с.

14. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.3. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 516 с.

15. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами і доповненнями)

16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

17. Положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 499

18. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посібник. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 688с.

19. Селіверстова Л.С. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник / Л.С. Селіверстова, О.В. Скрипник; За ред. С.М. Безрутченка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 274 с.

20. Сідельникова Л.П. Податкова система [Текст]: навч. посіб. / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. - К.: "Видавництво ЛІРА-К", 2012 - 576 с.

21. Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. Оподаткування суб’єктів підприємництва: Навч. посібник. / Л.П. Сідельникова, Т.В. Чижова, Я.В. Якуша. - К.: Видавництво Ліра-К, 2013. - 424с.

22. Стельмащук, А. М. Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 679 с.



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.017 с.)