БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 

       
 
УЗГОДЖЕНО Заступник директора з навчальної роботи   ____________О.В. Сетнік “___” _______2016р.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права ___________І.О. Демусь “___” _________ 2016 р.
 

 

 


ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНИХ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ

за фахом 5.03050901 “Бухгалтерський облік”

Освітньо-кваліфікаційного рівня

“Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку”

за фахом 5.03050801 “Фінанси і кредит”

Освітньо-кваліфікаційного рівня

“Молодший спеціаліст з фінансів”

 

 

 
 
Розглянуто і схвалено цикловою комісією “Бухгалтерський облік та фінанси” Протокол № 9 від 21.03.2016р Голова циклової комісії _________Н.І.Лінкевич

 

 


ВСТУП

 

Для студентів спеціальностей “Бухгалтерський облік”, “Фінанси і кредит” денної та заочної форми навчання навчальний процес завершується випускними державними екзаменами, в результаті яких Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) оцінює рівень їх знань.

За період навчання студенти вивчають комплекс дисциплін, які в сукупності формують їх як спеціалістів в галузі бухгалтерського обліку та фінансів.

Відповідно до одержаного фаху молодий спеціаліст може розпочинати свою діяльність на виробництві, у сфері послуг, в управлінських структурах, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях на первинних посадах бухгалтера, ревізора, касира-експерта, інспектора, брокера, дилера, маклера, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

Це спеціаліст широкого профілю з різнобічною економічною підготовкою, багатим кругозором, ерудицією та культурою. Він повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти знаннями особливостей формування фінансової системи України, вміти правильно оцінювати різні концепції передумови і напрямки подальшого розвитку економіки країни.

Майбутній фахівець повинен не тільки володіти науковою підготовкою, але також вміти синтезувати та застосовувати їх в рішенні проблемних ситуацій, володіти практичними навиками та вміннями. Головна з них – вміння обґрунтовувати прийняті економічні рішення. Ось чому так важливо володіти методами бухгалтерського обліку, економічного аналізу, узагальнення якісних та кількісних показників, статистичною та кон’юнктурною інформацією.

З урахуванням вище вказаного перевірка професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку”, “молодший спеціаліст з фінансів і кредиту” здійснюється Державною екзаменаційною комісією. На державну атестацію виноситься комплексний державний екзамен за фахом.

Комплексний державний екзамен за фахом має включати завдання з п'яти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки.

Комплексний державний екзамен зі спеціальності “Бухгалтерський облік” включає контроль знань та практичних навичок з дисциплін:

ü Фінансовий облік;

ü Економічний аналіз;

ü Облік і звітність у бюджетних установах;

ü Контроль і ревізія;

ü Податкова система.

Комплексний державний екзамен зі спеціальності “Фінанси і кредит” включає контроль знань та практичних навичок з дисциплін:

ü Банківські операції;

ü Податкова система;

ü Бюджетна система;

ü Фінанси;

ü Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках.

 

 


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

До складання комплексного державного екзамену допускаються студенти випускного курсу, які склали та захистили усі передбачені навчальним планом заліки, екзамени та курсові роботи. Дозвіл на складання студентами екзаменів дає дирекція коледжу. Розпорядження про дозвіл студентам складати екзамен подається до Державної екзаменаційної комісії не пізніше, як за день до екзамену.

Програма комплексного державного екзамену доводиться до відома студентів не пізніше, як за 4 місяці до початку. Після цього будь-які зміни в програмі та процедурі проведення екзамену допустимі лише за рішенням методичної Ради коледжу з обов’язковим інформуванням про це студентів.

Екзамен приймає Державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Персональний склад ДЕК та порядок її роботи затверджується наказом по коледжу.

Результати роботи ДЕК оформлюються протоколами. Графік проведення екзамену затверджується протоколом методичної Ради коледжу і доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку.

Екзамен проводиться на відкритому засідання ДЕК при наявності не менше двох членів. На засідання ДЕК повинні бути подані такі документи:

ü наказ про затвердження складу ДЕК;

ü протокол засідання ДЕК;

ü комплект екзаменаційних білетів;

ü екзаменаційна відомість;

ü програма екзамену;

ü розпорядження дирекції про допуск студентів до екзамену.

Державна атестація проводиться з 15 по 30 червня.

Спеціальність

«Фінанси і кредит»
Банківські операції

1. Види та операції комерційного банку.

2. Склад і структура ресурсів комерційного банку.

3. Формування власного капіталу банку.

4. Операції по залученню вкладів і депозитів.

5. Основи організації грошових розрахунків у народному господарстві.

6. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті.

7. Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків.

8. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.

9. Готівкові розрахунки в Україні.

10. Сутність платіжних карток.

11. Сутність, принципи та функції банківського кредиту.

12. Класифікація банківських кредитів.

13. Організація кредитної діяльності банку.

14. Основні етапи процесу банківського кредитування.

15. Характеристика та види векселів.

16. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу.

17. Місце та роль банків на ринку цінних паперів.

18. Поняття та види банківських інвестицій.

19. Порядок відкриття та ведення банками рахунків в іноземній валюті.

20. Порядок купівлі та продажу банками валюти.

21. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій .

22. Посередницькі, консультативні та інформаційні послуги банків.

23. Валютне ліцензування комерційного банку.

24. Порядок надання та способи погашення позичок.

25. Проблемні позички.

26. Міжбанківські розрахунки в Україні.

27. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.

28. Управління ресурсами комерційного банку.

29. Основні принципи безготівкових розрахунків в Україні.

30. Перекази іноземної валюти.


Податкова система

1. Розкрийте суть поняття та функцій податків.

2. Класифікація податків. Способи стягнення податків.

3. Податкове право: поняття, структура та елементи податкового законодавства.

4. Податкові органи України: структура, завдання та функції.

5. Права, обов’язки та відповідальність платників податків.

6. Права, обов’язки та відповідальність працівників податкової служби.

7. Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску.

8. Охарактеризуйте види податкового контролю.

9. Порядок нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання води.

10. Порядок нарахування та сплати єдиного податку.

11. Об’єкти оподаткування акцизним податком. Перелік підакцизних товарів, ставки акцизного податку.

12. Поняття податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт оподаткування.

13. Порядок застосування соціальних пільг з податку на доходи фізичних осіб.

14. Особливості оподаткування окремих видів доходів податком на доходи фізичних осіб.

15. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток.

16. Порядок нарахування екоголічного податку

17. Порядок визначення збору за місця для паркування транспортних засобів.

18. Порядок нарахування та сплати мита

19. Порядок нарахування та сплати місцевих податків та зборів

20. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість

21. Порядок заповнення податкової накладної

22. Платники податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування ПДВ. Ставки податку на додану вартість. Податкові періоди

23. Рентна плата: її склад, періоди сплати

24. Порядок нарахування та сплати транспортного податку

25. Порядок нарахування та сплати податку (плати) за землю

26. Оскарження рішень органів податкового контролю

27. Порядок застосування штрафних санкцій в сфері оподаткування

28. Порядок нарахування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

29. Порядок нарахування та сплати рентної плати за спеціальне користування радіочастотним ресурсом України

30. Порядок нарахування та сплати рентної плати за користування надрами

 


Бюджетна система

1. Розкрити структуру бюджетної системи України

2. Охарактеризувати принципи бюджетної системи України

3. Довести важливість бюджетної класифікації

4. Розкрити розділи класифікації доходів

5. Розкрити ознаки класифікації видатків

6. Розкрити повноваження учасників бюджетного процесу

7. Охарактеризувати відносини що регулюються бюджетним кодексом

8. Охарактеризувати стадії бюджетного процесу

9. Розкрити важливість визначення захищені видатки бюджету

10. Надати загальну характеристику доходів бюджетів всіх рівнів

11. Розкрити порядок повернення платежів з бюджету, які надмірно або помилково сплачені

12. Охарактеризувати видатки які проводяться за рахунок доходів державного бюджету

13. Охарактеризувати видатки які проводяться за рахунок доходів місцевих бюджетів

14. Розкрити права і обов’язки розпорядників бюджетних коштів

15. Порядок відкриття рахунків розпорядникам бюджетних коштів

16. Кошторис доходів і витрат на утримання бюджетної установи

17. Розкрити сутність між бюджетних трансфертів

18. Охарактеризувати видатки місцевого самоврядування

19. Розкрити структуру місцевих бюджетів України і особливості їх формування

20. Державний борг і його структура

21. Розкрити важливість державних запозичень та управління борговими зобов’язаннями

22. Розкрити терміни дефіцит і профіцит бюджету

23. Субсидії державного бюджету місцевим бюджетам та здійснення соціальних програм

24. Охарактеризувати види трансфертів

25. Розкрити порядок проведення платежів розпорядників бюджетних коштів

26. Характеристика основних термінів в бюджетному процесі: бюджет, бюджетна установа, бюджетна класифікація, доходи бюджету

27. Охарактеризувати казначейське обслуговування бюджетних коштів

28. Розкрити стадії виконання бюджету за видатками

29. Звітність про виконання Державного бюджету

30. Розкрити склад, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів


Фінанси

1. Сутність фінансів, їх призначення і функції. Роль фінансів в ринковій економіці

2. Фінансова політика, її типи і види. Складові фінансової політики

3. Фінансовий механізм, його структура

4. Фінансове планування: сутність, принципи, методи і завдання

5. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи
контролю

6. Фінансові ресурси підприємств. Доходи і витрати підприємств

7. Фінансова система, її характеристика і складові

8. Управління фінансовою системою. Структура фінансового апарату в країні

9. Економічний зміст податків та їх призначення. Розвиток податкових теорій в фінансовій науці

10.Бюджет як економічна і правова категорія, його функції і призначення

11. Дефіцит бюджету: поняття, види, причини виникнення

12. Джерела фінансування дефіциту бюджету, шляхи скорочення дефіциту

13. Основи організації фінансів господарюючих суб'єктів. Методи організації
Види підприємств, які можуть існувати на території України

14. Причини виникнення державного кредиту, його функції. Роль державного кредиту

15.Державний борг. Механізм його формування. Управління державним боргом

16.Сутність і призначення місцевих фінансів

17. Характеристика Пенсійного фонду України

18. Охарактеризуйте доходи і витрати фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності. Фактори, що впливають на суму виплати допомоги

19.Необхідність створення державних цільових фондів і принципи їх організації

20.Економічна природа і сутність страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування

21.Функції страхування, їх характеристика. Класифікація страхування

22.Поняття і призначення фінансового ринку. Структура фінансового ринку

23.Цінні папери, їх характеристика

24.Фондова біржа та її функції

25. Фінансові посередники на фінансовому ринку

26.Міжнародні фінансові інституції, їх завдання і характеристика

27. Страхування, види страхування, форми страхування

28.Характеристика суб'єктів управління (Державне казначейство, Міністерство фінансів)

29. Сутність і функції міжнародних фінансів

30. Міжнародний фінансовий ринокПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.049 с.)