ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках1. Бухгалтерський облік в банках: поняття, види, принципи

2. Організація обліку в комерційних банках

3. Основні положення та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

4. Організація аналітичного і синтетичного обліку в банках

5. Порядок обліку власного капіталу в банках

6. Порядок обліку розрахункових операцій в комерційних банках

7. Порядок відображення в обліку комерційних банків операцій надходження та вибуття основних засобів

8. Порядок відображення в обліку комерційних банків операцій надходження та вибуття нематеріальних активів

9. Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів в комерційних банках

10. Порядок обліку касових операцій в комерційних банках

11. Порядок обліку депозитних операцій в банках

12. Порядок обліку кредитних операцій в банках

13. Порядок обліку операцій в іноземній валюті в банках

14. Порядок обліку операцій з цінними паперами в комерційних банках

15. Порядок обліку розрахунків з підзвітними особами в комерційних банках

16. Порядок обліку матеріальних цінностей в комерційних банках

17. Порядок обліку доходів комерційного банку

18. Порядок закриття рахунків доходів та витрат. Визначення фінансового результату діяльності банку

19. Порядок складання фінансової звітності комерційних банків

20. Зберігання та облік цінностей і документів у грошових сховищах банку

21. Облік нарахування заробітної плати та розрахунків із працівниками в комерційних банках

22. Порядок нарахування відпускних працівникам банку

23. Порядок нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам банку

24. Інкасація грошової виручки в комерційних банках

25. Характеристика первинних документів та регістрів обліку комерційних банків

26. Ревізія цінностей в касі комерційного банку

27. Облік коштів банку на коррахунках. Облік міжбанківських розрахунків

28. Облікова політика комерційного банку

29. Порядок обліку витрат комерційного банку

30. Порядок відображення в обліку операцій прибуткових та видаткових кас банку


Література:

 

1. Андрущенко В.Л.Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / В.Л.Андрущенко, З.С.Варналій, І.А.Прокопенко, Т.В.Тучак. - К.: Кондор - Видавництво, 2012. - 222с.

2. Банківські операції [Текст]: Навчальний посібник / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова, Л.М. Савчук, І.Г. Сакиринська – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 162с.

3. Банківські операції [Текст]: підручник / За ред. д.е.н., проф. О.Ф. Дзюблюка . - 2-ге вид. випр. і доповн. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 688с.

4. Біла О. Г., Чуй І. Р. Фінанси:Навч. посіб. – Львів: «Магеолія 2006», 2012. – 390 с.

5. Благун І.Г., Сорока Р.С., Єлейко І.В. Фінанси: Навч. посібник – Львів: «Магнолія – 2006», 2013. – 314с.

Бюджетна система : підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. - К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка, 2012. - 871с.

7. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами і доповненнями)

8. Волкова І.А., Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках. Навч. посіб.2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 520с.

9. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навчальний посібник / Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. – Суми : «Університетська книга», 2013. – 523с.

10. Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010р. №2464 (зі змінами та доповненнями)

11. Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції. 2-ге вид. випр. і доповн. Навч. посібн. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 536с.

12. Коренєва О. Г. Облік у банках : підручник / [Коренєва О. Г. , Маслак Н. Г., Слав’янська Н. Г. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668с.

Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 416с.

14. Кузнецова С.А. Банківська система [Текст]: Навч. посіб. / ( С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська); за ред.. С.А. Кузнецової. – К: «Центр учбової літератури», 2014. – 400с.

15. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 608с.

16. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні : теорія, методологія, практика [Текст]: навчально-практичний посібник / О.І. Малишкін - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 376с.

17. Медвідь Л.Г., Остяк І.В. Облік у банках: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Львів: Видавництво ПП «Магнолія 2006», 2010. – 360с.

18. Митний кодекс України 13 березня 2012 року № 4495-VI (зі змінами і доповненнями)

19. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України [Текст] / кол. авторів [заг. редакція: Ф. О. Ярошенко]. - К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 592с.

20. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.1. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 448 с.

21. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.2. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 784 с.

22. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / кол. авторів [ заг. редакція: М.Я. Азаров]. - Т.3. -К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 516 с.

23. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств. [Текст]: підручник. / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 504с.

24. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами і доповненнями)

25. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р., № 566 (із змінами і доповненнями).

26. Прасолова С.П. Банківські операції [Текст]: Навч. посіб. та практ. /С.П. Прасолова, О.С. Вовченко – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 568с.

27. Сідельникова Л.П. Податкова система [Текст]: навч. посіб. / Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. - К.: "Видавництво ЛІРА-К", 2012 - 576 с.

28. Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. Оподаткування суб’єктів підприємництва: Навч. посібник. / Л.П. Сідельникова, Т.В. Чижова, Я.В. Якуша. - К.: Видавництво Ліра-К, 2013. - 424с.

29. Стасишен М. С., Жила В. Г. Облік у банках – К.: Каравела, 2009. – 228 с.

30. Табачук Г.П., Сарахман О.М., Гречко Т.М. Фінансовий облік у банках: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424с.

31. Фінанси [Текст]: навч. посіб. / За заг. ред. Меглаперідзе А.С. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 420с.

32. Фінанси для фінансистів [Текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І.В. Дем’яненко, К.В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А.Говорушко – К: «Центр учбової літератури», 2013. – 612с.

33. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручн. / Непочатенко О.О., Бечко П.К., Гузар Б.С. та ін. - К.: «Центр навчальної літератури», 2013 - 496с.

 


 

Спеціальність «Бухгалтерський облік»


Фінансовий облік

1. Охарактеризуйте порядок обліку статутного капіталу підприємств

2. Охарактеризуйте порядок обліку резервного та додаткового капіталів підприємств

3. Розкрийте економічну сутність, класифікацію та порядок відображення в обліку складових власного капіталу

4. Опишіть порядок відображення в обліку операцій з нарахування та оподаткування заробітної плати

5. Опишіть порядок відображення в обліку виробничих запасів

6. Опишіть порядок відображення в обліку виробничих витрат

7. Опишіть порядок відображення в обліку операцій з готовою продукцією

8. Розкрийте економічну сутність, класифікацію та порядок відображення в обліку доходів звітного періоду

9. Опишіть порядок відображення в обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг

10. Розкрийте економічну сутність, склад та порядок розподілу загальновиробничих витрат

11. Опишіть порядок відображення в обліку амортизації основних засобів

12. Опишіть порядок відображення в обліку касових операцій

13. Опишіть порядок відображення в обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

14. Опишіть порядок відображення в обліку операційних витрат

15. Опишіть порядок відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами

16. Опишіть порядок відображення в обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

17. Опишіть порядок відображення в обліку розрахунків з покупцями та замовниками

18. Опишіть порядок відображення в обліку розрахунків за податками і платежами

19. Опишіть порядок відображення в обліку руху грошових коштів на рахунках в банках

20. Опишіть порядок відображення в обліку фінансових результатів

21. Розкрийте економічну сутність, класифікацію та порядок відображення в обліку основних засобів

22. Охарактеризуйте порядок нарахування та виплати відпускних

23. Охарактеризуйте порядок нарахування та виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності

24. Охарактеризуйте порядок складання звітності підприємства

25. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку утримань із заробітної плати

26. Опишіть порядок відображення в обліку операцій вибуття основних засобів

27. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку ремонту основних засобів

28. Опишіть порядок відображення в обліку нематеріальних активів

29. Охарактеризуйте порядок організації обліку на підприємстві

30.Охарактеризуйте основні форми ведення обліку на підприємстві


Економічний аналіз

1. Зміст, предмет та об’єкти економічного аналізу

2. Види економічного аналізу

3. Функції та принципи економічного аналізу

4. Методика економічного аналізу

5. Класифікація методичних прийомів та способів економічного аналізу

6. Методичний прийом порівняння в аналітичних дослідженнях

7. Використання абсолютних, відносних та середніх величин в економічному аналізі

8. Побудова рядів динаміки для потреб економіки

9. Прийом групування інформації в економічному аналізі

10. Методика факторного аналізу

11. Моделювання факторних систем. Спосіб елімінування

12. Інформаційно - методичне забезпечення економічного аналізу

13. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції(робіт, послуг)

14. Аналіз асортиментно – структурних зрушень виробництва продукції

15. Аналіз якості продукції

16. Аналіз ритмічності виробництва

17. Значення, завдання, інформаційна база аналізу трудових ресурсів

18. Методика аналізу використання трудових ресурсів

19. Аналіз використання робочого часу

20. Аналіз наявності та ефективного використання основних засобів

21. Аналіз забезпечення і використання матеріальних ресурсів

22. Аналіз витрат на виробництво продукції. : витрати на 1 грн. товарної продукції

23. Аналіз витрат за статтями калькуляції. Визначення резервів зниження собівартості

24. Оцінка рентабельності діяльності підприємства

25. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

26. Аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку

27. Аналіз фінансового стану підприємства

28. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

29. Аналіз активів та пасивів підприємства

30. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.012 с.)