ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила прийому до Вищого навчального закладуПравила прийому до Вищого навчального закладу

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

В 2012 році

 

Одеса -2011


Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному закладі “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ №582034 від 21.09.2011 р.

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»(далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1221/19959, 1222/19960.

 

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» (ОДАТРЯ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах - Білоцерківська філія ОДАТРЯ та вищому навчальному закладі І рівня акредитації, що є у структурі - Коледж ОДАТРЯ (див. додаток 1). Правила прийому до Білоцерківської філії та Коледжу ОДАТРЯ визначені у додатках А і Б відповідно.

1.2. До вищого навчального закладу ОДАТРЯ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до вищого навчального закладу ОДАТРЯ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Гуртожиток забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, виховної роботи, фізичного виховання студентів академії та її структурних підрозділів До послуг студентів у гуртожитку створені і функціонують: кімнати для приготування їжі; кімната Ради гуртожитку; кабінет психолога; медичний пункт; душові кімнати; тренажерний зал; тенісний зал; перукарня. Діють гуртки: авторської пісні; ритмічної гімнастики; гурток по озелененню прилеглої території.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.5. Вищий навчальний заклад ОДАТРЯ приймає у коледж ОДАТРЯ та Білоцерківську філію на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.6. Вищий навчальний заклад ОДАТРЯ та Білоцерківська філія приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.7. Вищий навчальний заклад ОДАТРЯ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі ОДАТРЯ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в ОДАТРЯ на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатноздобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

 

 

VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу ОДАТРЯ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цього розділу

 

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIX цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 7241.2  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Слюсар з ремонту автомобілів 7232.1    
Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 7311.1 5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1  
Вимірювач електричних параметрів радіодеталей 7311.1  
Приладист (електронна техніка) 7311.1  
Електромонтажник- схемник 7241.1  
Градуювальник радіоапаратури 7242.2  
Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 7242.1  
Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 8290.1  
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1  
Вимірювач електрофізичних параметрів 7311.1 5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання   *   *  
Вимірювач магнітних властивостей 7311.1  
Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 7241.1     *     *  
Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів 7241.2 5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання  
Складальник електровимірюваль них приладів 8282.2  
Електросушильник кабелів 8152.2  
Випробувач джерел струму 7241.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромонтер з випробувань та вимірювань 7241.2  
Електромонтер з експлуатації електролічильників 7241.2  
Електрогазозварник 7212.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) 8211.1 5.05100103 Механічні вимірювання   *   *  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи) 7223.1  
Слюсар- інструментальник 7222.1  
Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 7311.1      
Слюсар з механоскладальних робіт 7233.2  
Слюсар-ремонтник 7233.1 5.05100103 Механічні вимірювання * *  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Верстатник широкого профілю 8211.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2012 році.


За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Курс Термін навчан-ня Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 7241.2  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Слюсар з ремонту автомобілів 7231.2  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1 5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 7311.1  
Вимірювач електричних параметрів радіодеталей 7311.1  
Рентгенгоніометрист 7311.1  
Приладист (електронна техніка) 7311.1              
  5.05100101 Радіотехнічні вимірювання * *  
Електромонтажник- схемник 7241.1  
Градуювальник радіоапаратури 7242.2  
Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 7242.1  
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 7242.1  
               
Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 8290.1  
Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 7243.1  
Вимірювач електрофізичних параметрів 7311.1     5.05100102   5.05100102     Електротеплотехнічні вимірювання     Електротеплотехнічні вимірювання                   *       *    
Вимірювач магнітних властивостей 7311.1  
Випробувач електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 7241.1  
Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів 7241.2  
Складальник електровимірюваль них приладів 8282.2  
Електросушильник кабелів 8152.2  
Випробувач джерел струму 7241.1  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241.1   *   *      
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромонтер з випробувань та вимірювань 7241.2  
Електромонтер з експлуатації електролічильників 7241.2  
Електрогазозварник 7212.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) 8211.1     5.05100103       Механічні вимірювання     * *  
Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики 7241.1  
Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи) 7223.1  
Слюсар- інструментальник 7222.1  
Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 7311.1  
Слюсар з механоскладальних робіт 7233.2  
Слюсар-ремонтник 7233.1  
Слюсар-складальник двигунів 7232.1  
Верстатник широкого профілю 8211.1  
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241.1 5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки * *  
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241.2  
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 7241.1  
Слюсар-електромонтажник 7241.1  
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 7233.2  

 

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2012 році


Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За денною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051001   Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології   * *  
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401    
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051002 Метрологія стандартизація та сертифікація * *  
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (з спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (з спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  

За заочною формою навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Держав-ного бюджету За кошти фізичних, юридич-них осіб  
Назва Код Код Назва  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051001   Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології   *    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051002 Метрологія стандартизація та сертифікація *    
Електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102  
Механічні вимірювання 5.05100103  
Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.05070205  
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки (зі спеціалізацією технік-метролог) 5.14010201  
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301  
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401  

Додаток 4 до Правил прийому до вищого навчального закладу ОДАТРЯ в 2012 році

Таблиця відповідності

Порядок

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Одеської державної академії технічного регулювання та якості (далі ОДАТРЯ) та її розгляду приймальною комісією(далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«заяву подано до ВНЗ» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

«заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

«заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV правил прийому;

«власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV правил прийому;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

«власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

«власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV правил прийому;

«власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

1.3. Вищі навчальні заклади подають не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться підготовка.

 

Правила прийому до Вищого навчального закладу

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

В 2012 році

 

Одеса -2011


Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному закладі “Одеська державна академія технічного регулювання та якості” здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ №582034 від 21.09.2011 р.

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості»(далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1221/19959, 1222/19960.

 

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» (ОДАТРЯ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах - Білоцерківська філія ОДАТРЯ та вищому навчальному закладі І рівня акредитації, що є у структурі - Коледж ОДАТРЯ (див. додаток 1). Правила прийому до Білоцерківської філії та Коледжу ОДАТРЯ визначені у додатках А і Б відповідно.

1.2. До вищого навчального закладу ОДАТРЯ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до вищого навчального закладу ОДАТРЯ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Гуртожиток забезпечує необхідні умови для проживання, занять, відпочинку, виховної роботи, фізичного виховання студентів академії та її структурних підрозділів До послуг студентів у гуртожитку створені і функціонують: кімнати для приготування їжі; кімната Ради гуртожитку; кабінет психолога; медичний пункт; душові кімнати; тренажерний зал; тенісний зал; перукарня. Діють гуртки: авторської пісні; ритмічної гімнастики; гурток по озелененню прилеглої території.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.016 с.)