РОЗМІР ПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗМІР ПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ4.1. Видавництво сплачує Авторові плату в розмірі _____________, шляхом ______________ у строк _______________.

ПРАВА АВТОРА

5.1. За Автором залишаються особисті немайнові права автора:

- вимагати зазначення свого імені (псевдоніма) у зв'язку із будь-яким використанням Твору Видавництвом;

- вимагати збереження недоторканності Твору, протидіяти будь-якому перекручуванню, спотворенню або іншій зміні чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації Автора, а також супроводженню Твору без згоди Автора ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

5.2. За Автором залишаються наступні майнові права інтелектуальної власності на Твір, які не передаються за цим Договором Видавництву:

- __________________;

- __________________;

- __________________.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРА

6.1. Автор зобов'язаний повідомити Видавництво про всі помилки в Творі, виявлені ним самостійно після передання Твору Видавництву, і вжити всіх заходів щодо якнайшвидшої їх ліквідації без додаткової оплати шляхом ________.

 

ОБОВ'ЯЗКИ ВИДАВНИЦТВА

7.1. Видавництво зобов'язується зазначати ім'я (псевдонім) Автора у зв'язку із будь-яким використанням Твору.

7.2. Не порушувати недоторканність Твору, погоджувати з Автором усі зміни, що вносяться у Твір, а також супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

7.3. За вимогою Автора надати йому можливість читати чисту коректуру Твору, перед кожним тиражуванням у строк _________ шляхом ______________.

7.4. Надавати Авторові таку інформацію:

- інформацію про використання Твору шляхом ________ у строк ________;

- зразки (екземпляри, примірники) Твору після кожного перевидання у кількості _________ штук.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Видавництва.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Видавництва.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Видавництва.

10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

АВТОР ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ПІДПИСИ   АВТОР ___________/__________/     ВИДАВНИЦТВО ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ СТОРІН За ВИДАВНИЦТВО Керівник _____________/__________/ м. п.

 

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ

 

м. __________ "___"___________ 200_ року

 

____________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Правоволоділець") в особі ____________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з одного боку,

та

_____________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Користувач") в особі ________________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується "Договір") про таке.

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві за плату на строк ____________________ право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території ______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме:

- право на фірмове найменування;

- комерційне позначення;

- комерційну інформацію, що охороняється;

- знак для товарів і послуг;

- _____________________ (інші виключні права).

1.2. Якщо чинне в Україні законодавство вимагає оформлення передачі якогось із визначених вище виключних прав окремою договірною формою або вимагає вчинення будь-яких спеціальних юридичних дій, то передача такого виключного права від Правоволодільця до Користувача здійснюється із дотриманням встановлених вимог, при чому відповідні договори підписуються Сторонами разом із цим Договором і мають містити у своєму тексті відсилку до цього Договору.

 

Умови Договору

2.1. Користувач використовує надаваний за цим Договором комплекс виключних прав у такій сфері підприємницької діяльності: __________________________________________.

Метою франчайзингу є ____________________________________________________.

2.2. Кожна із Сторін Договору має право у будь-який час відмовитись від подальшої дії цього Договору за умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.

2.3. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється.

2.4. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Ко­ристувачеві прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього Договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2.5. У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.

2.6. Якщо у період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди. Проте цей Договір припиняється, якщо припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом переданих прав у відповідності до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

2.7. За умови належного виконання своїх обов'язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах.

2.8. Правоволоділець має право відмовитись від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом _______ років від дня закінчення строку цього Договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори і погоджуватись на укладення аналогічних договорів, дія яких поширюва­тиметься на ту саму територію, на якій мав чинність цей Договір. У разі, якщо до закінчення _____ річного строку Правоволоділець виявить бажання надати кому-небудь ті самі права, які були надані Користувачеві за цим Договором, Правоволоділець зобов'язаний запропонувати Користува­чеві укласти новий договір або відшкодувати понесені Користувачем збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливими для Користувача, ніж умови цього Договору.

2.9. Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (тих, що надаються) Користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін.

2.10. За згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, Сторони вправі встановити правило, за яким Користувач має право продавати товари (виконувати роботи або надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місцезнаходження (проживання) на визначеній у Договорі території.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.23.193 (0.012 с.)