ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Ліцензіара (автора) наступний об'єкт авторського права (зазначити один із наведених нижче об'єктів або інший об'єкт авторського права):

- стаття, брошура, оповідання, повість, роман на тему: _________________;

(опис)

під назвою ____________________________________________________________;

- аналітичний огляд, фактографічна довідка ___________________________;

(чого, про що)

- звіт про зроблену науково-дослідну роботу на тему ___________________

______________________________________________________________________;

(найменування)

- ескіз (оригінал-макет) вивіски, рекламного оголошення, рекламної листівки, рекламного буклету про ________________________________________;

(зміст)

- проектно-технологічна документація на ____________________________;

- дослідно-конструкторська документація на _________________________;

- сценарій драматичного твору (шоу-програми, культурно-масового заходу, телевізійної програми, гала-концерту, суспільно-політичного заходу, суспільно-виховного заходу) ______________________________________________________;

- ілюстрації до ___________________________________________________;

- комп'ютерна програма ___________________________________________;

- база даних _____________________________________________________;

- переклад ______________________________ на _________________ мову;

(найменування твору)

- картина, що зображує __________________, портрет _________________;

- фотографічний твір _____________________________________________, виготовлений _________________________________________________________.

(найменування способу)

1.2. Додаткові відомості про Твір: __________________________________.

1.3. Під авторською допомогою у цьому Договорі розуміється __________.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію (дозвіл) на використання Твору такими способами (перелік примірний):

- відтворення Твору;

- публічне виконання і публічне сповіщення Твору;

- публічна демонстрація і публічний показ Твору;

- будь-яке повторне оприлюднення Твору;

- переклад Твору;

- переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни Твору;

- включення Твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

- розповсюдження Твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншого передання до першого продажу примірників Твору;

- подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

- здавання в майновий найм та (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників Твору (для аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер);

- імпорт примірників Твору.

2.2. Вид ліцензії, що надається за цим Договором, ___________ (виключна, невиключна, одинична).

2.3. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, _____________.

2.4. Строк дії ліцензії, що надається за цим Договором, ________________.

СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНИЙ ТВІР

3.1. Ліцензіар передає матеріальний носій, а саме: __________, в (на) якому втілений Твір, Ліцензіату ________________ під час підписання Сторонами цього Договору.

3.2. За вимогою Ліцензіара передання матеріального носія, в (на) якому втілений Твір, оформляється Актом здавання-приймання у строк ______________ шляхом ______________.

3.3. Ліцензіат розглядає Твір протягом _____________ днів з моменту його передання, в разі потреби направляючи Твір для оцінки його ___________ якостей незалежному рецензенту. Протягом цього строку Ліцензіат вправі:

- прийняти Твір;

- направити Твір на доопрацювання Ліцензіару із зазначенням (у письмовій формі) переліку зауважень.

3.4. Дата передання Твору на доопрацювання зазначається на першому екземплярі матеріального носія Твору чи на супровідному листі, що направляється Ліцензіатом Ліцензіару шляхом _______________. Ліцензіар при одержанні матеріального носія Твору на доопрацювання ставить свій підпис на першому екземплярі Твору чи на супровідному листі. Екземпляр Твору чи супровідного листа, на яких зазначена дата передання Твору на доопрацювання, зберігається у Ліцензіата.

3.5. Ліцензіар зобов'язується протягом ___ календарних днів із дня одержання Твору на доопрацювання врахувати зауваження Ліцензіата і надати доопрацьований Твір Ліцензіату шляхом __________________, що оформлюється ____________.

3.6. Зауваження Ліцензіата до Твору, відповідно до яких Твір підлягає доопрацюванню Ліцензіаром, можуть стосуватися виключно наступних питань: ____________________.

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання ліцензії на використання Твору Ліцензіат сплачує Ліцензіарові плату у формі:

- паушального платежу в сумі __________________________________ грн.;

- роялті (відрахувань за кожен проданий екземпляр) у сумі _______ грн. (______ % від відпускної ціни проданого екземпляра), за кожне використання (виконання) Твору будь-яким передбаченим цим Договором способом;

- комбінованого платежу:

а) ________________________________________________ грн. одноразово;

б) _______________________________ грн. за кожен проданий екземпляр (_________________ % від відпускної ціни проданого екземпляра) (роялті) Твору.

4.2. Плата виплачується в наступному порядку та у строки:

- одноразовий платіж через ___ банківських днів після остаточного приймання Твору шляхом ______________;

- роялті через _______________ банківських днів після закінчення місяця (кварталу, року) строку дії ліцензії шляхом ______________;

- комбінований платіж: ___________________________________________.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов'язуються:

5.1.1. Не розголошувати до моменту опублікування Твору Ліцензіатом будь-яку інформацію (за винятком узгодженої Сторонами рекламної інформації) щодо змісту Твору і строків його першої публікації.

АВТОРСЬКЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ТВОРУ

6.1. Ліцензіар зобов'язується на вимогу Ліцензіата протягом ____________ календарних років з дня набрання чинності цим Договором вносити зміни і доповнення до Твору, викликані зміною чинного в Україні законодавства, виявленими Ліцензіатом помилками, ______________________________________ (інші випадки), з виплатою винагороди, розмір, порядок і строк сплати якої буде визначений спеціальною угодою (чи без винагороди).

6.2. Ліцензіар зобов'язується на вимогу Ліцензіата читати чисту коректуру Твору при кожному перевиданні Твору в строк _________ без виплати винагороди (з виплатою винагороди в погоджених розмірах).

6.3. Ліцензіар зобов'язується надавати Ліцензіату авторську допомогу, а саме: ____________, у строк _______________ шляхом _______________________ при використанні Твору без винагороди (з виплатою винагороди, у погоджених розмірах)*.

6.4. Ліцензіар зобов'язаний повідомити Ліцензіата про всі помилки в Творі, виявлені ним самостійно після передання Твору, шляхом ______________ в строк _______________________, і вжити всіх заходів до якнайшвидшої їх ліквідації без додаткової оплати шляхом _______________ у строк _______________.

ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

7.1. Ліцензіат зобов'язується вказувати ім'я Ліцензіара (псевдонім) на всіх екземплярах Твору під час будь-якого використання Твору.

7.2. Не порушувати цілісність Твору, погоджувати з Ліцензіаром усі зміни, внесені до Твору у ході переробки і редагування шляхом __________ у строк ____________.

7.3. На вимогу Ліцензіара надати можливість читати чисту коректуру Твору, перед кожним тиражуванням шляхом ___________ у строк _____________.

7.4. Надавати Ліцензіару інформацію про використання Твору, а саме: ____________________, шляхом_______________ в строк ____________________, та зразки (екземпляри, примірники) Твору після кожного перевидання в кількості _______ штук шляхом_______________ в строк _______________.

___________

* Для комп'ютерних програм, баз даних.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Ліцензіата.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорів реквізиті та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Ліцензіата.

11.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Ліцензіата.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАР ______________________________ ______________________________ ПІДПИСИ   ЛІЦЕНЗІАР ____________/_________/     ЛІЦЕНЗІАТ __________________________________ __________________________________ СТОРІН За ЛІЦЕНЗІАТА Керівник ______________/__________/   м. п.

 

ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

__________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Видавництво") в особі _______________________

___________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

 

що діє на підставі ___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,

 

та ________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я, по батькові автора)

(надалі іменується "Автор"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності _______________ (надалі іменується "Договір") про таке.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Автора наступний об'єкт авторського права (зазначити один із наведених нижче об'єктів або інший об'єкт авторського права):

- стаття, брошура, оповідання, повість, роман на тему: ___________________________________________________________;

(опис)

під назвою _________________________________________________;

- аналітичний огляд, фактографічна довідка ________________;

(чого, про що)

- звіт про зроблену науково-дослідну роботу на тему ________

_____________________________________________________

(найменування)

- ескіз (оригінал-макет) вивіски, рекламного оголошення, рекламної листівки, рекламного буклету про______________________ ___________________________________________________________;

(зміст)

- проектно-технологічна документація на______________ ___________________________________________________________;

- дослідно-конструкторська документація на____________ ___________________________________________________________;

- сценарій драматичного твору (шоу-програми, культурно-масового заходу, телевізійної програми, гала-концерту, суспільно-політичного заходу, суспільно-виховного заходу)_________________ _________________________________________________________;

- ілюстрації до______________________________________ ___________________________________________________________;

- база даних_________________________________________ ___________________________________________________________;

- переклад __________________________________________ на ___________________________________________________ мову;

(найменування твору)

- картина, що зображує ___________________________, портрет ________;

- фотографічний твір __________________________________ виготовлений ___________________________________________________________.

(найменування способу)

1.2. Додаткові відомості про Твір: __________________________________.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор передає Видавництву наступні майнові права інтелектуальної власності на Твір:

2.1.1. Використовувати Твір наступними способами:

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________.

 

2.2. Видавництво набуває майнові права інтелектуальної власності на Твір з моменту ________________________.

СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР

3.1. Автор передає матеріальний носій, а саме: __________, в (на) якому втілено Твір, Видавництву ______________ під час підписання Сторонами цього Договору.

3.2. За вимогою Автора передання матеріального носія, в (на) якому втілено Твір, оформляється Актом здавання-приймання у строк ______________ шляхом ______________.

3.3. Видавництво розглядає Твір протягом ______________ днів з моменту його передання, в разі потреби направляючи Твір для оцінки його _________________ якостей незалежному рецензенту. Протягом цього строку Видавництво вправі:

- прийняти Твір;

- направити Твір на доопрацювання Авторові із зазначенням (у письмовій формі) переліку зауважень.

3.4. Дата передання Твору на доопрацювання зазначається на першому екземплярі матеріального носія Твору чи на супровідному листі, що направляється Видавництвом Авторові шляхом__________ ___________________. Автор при одержанні матеріального носія Твору на доопрацювання ставить свій підпис на першому екземплярі Твору чи на супровідному листі. Екземпляр Твору чи супровідного листа, на яких зазначена дата передання Твору на доопрацювання, зберігається у Видавництва.

3.5. Автор зобов'язується протягом ___ календарних днів із дня одержання Твору на доопрацювання врахувати зауваження Видавництва і надати доопрацьований Твір Видавництву шляхом ________________, що оформлюється ____________.

3.6. Зауваження Видавництва до Твору, відповідно до яких Твір підлягає доопрацюванню Автором, можуть стосуватися виключно наступних питань: ________________________.

 

ПРАВА АВТОРА

5.1. За Автором залишаються особисті немайнові права автора:

- вимагати зазначення свого імені (псевдоніма) у зв'язку із будь-яким використанням Твору Видавництвом;

- вимагати збереження недоторканності Твору, протидіяти будь-якому перекручуванню, спотворенню або іншій зміні чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації Автора, а також супроводженню Твору без згоди Автора ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

5.2. За Автором залишаються наступні майнові права інтелектуальної власності на Твір, які не передаються за цим Договором Видавництву:

- __________________;

- __________________;

- __________________.

ОБОВ'ЯЗКИ АВТОРА

6.1. Автор зобов'язаний повідомити Видавництво про всі помилки в Творі, виявлені ним самостійно після передання Твору Видавництву, і вжити всіх заходів щодо якнайшвидшої їх ліквідації без додаткової оплати шляхом ________.

 

ОБОВ'ЯЗКИ ВИДАВНИЦТВА

7.1. Видавництво зобов'язується зазначати ім'я (псевдонім) Автора у зв'язку із будь-яким використанням Твору.

7.2. Не порушувати недоторканність Твору, погоджувати з Автором усі зміни, що вносяться у Твір, а також супроводження Твору ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.

7.3. За вимогою Автора надати йому можливість читати чисту коректуру Твору, перед кожним тиражуванням у строк _________ шляхом ______________.

7.4. Надавати Авторові таку інформацію:

- інформацію про використання Твору шляхом ________ у строк ________;

- зразки (екземпляри, примірники) Твору після кожного перевидання у кількості _________ штук.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Видавництва.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Видавництва.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Видавництва.

10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ

 

м. __________ "___"___________ 200_ року

 

____________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Правоволоділець") в особі ____________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з одного боку,

та

_____________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Користувач") в особі ________________________

___________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________,

з другого боку,

уклали цей Договір франчайзингу (надалі іменується "Договір") про таке.

Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов’язується надати Користувачеві за плату на строк ____________________ право використання у підприємницькій діяльності Користувача на території ______________ комплекс виключних прав, належних Правоволодільцеві, а саме:

- право на фірмове найменування;

- комерційне позначення;

- комерційну інформацію, що охороняється;

- знак для товарів і послуг;

- _____________________ (інші виключні права).

1.2. Якщо чинне в Україні законодавство вимагає оформлення передачі якогось із визначених вище виключних прав окремою договірною формою або вимагає вчинення будь-яких спеціальних юридичних дій, то передача такого виключного права від Правоволодільця до Користувача здійснюється із дотриманням встановлених вимог, при чому відповідні договори підписуються Сторонами разом із цим Договором і мають містити у своєму тексті відсилку до цього Договору.

 

Умови Договору

2.1. Користувач використовує надаваний за цим Договором комплекс виключних прав у такій сфері підприємницької діяльності: __________________________________________.

Метою франчайзингу є ____________________________________________________.

2.2. Кожна із Сторін Договору має право у будь-який час відмовитись від подальшої дії цього Договору за умови попереднього одержання письмової згоди на це іншої Сторони.

2.3. У разі припинення належних Правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами цей Договір припиняється.

2.4. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих Ко­ристувачеві прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання Договору. Новий правоволоділець стає Стороною цього Договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2.5. У разі зміни Правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, цей Договір зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування (або комерційного позначення) Правоволодільця, якщо Користувач не вимагатиме розірвання цього Договору. У разі продовження чинності цього Договору за вищеназваних умов Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди.

2.6. Якщо у період дії цього Договору закінчився строк дії виключного права, яке надається Користувачеві за цим Договором, або таке право припинилося за іншою підставою, цей Договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а Користувач має право вимагати відповідного зменшення належної Правоволодільцеві винагороди. Проте цей Договір припиняється, якщо припинення відповідного виключного права тягне за собою неможливість або недоцільність для Користувача користуватися комплексом переданих прав у відповідності до мети франчайзингу, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

2.7. За умови належного виконання своїх обов'язків Користувачем після закінчення строку дії цього Договору Користувач має право на укладення Договору на новий строк і на тих же умовах.

2.8. Правоволоділець має право відмовитись від укладення Договору на новий строк за умови, що протягом _______ років від дня закінчення строку цього Договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори і погоджуватись на укладення аналогічних договорів, дія яких поширюва­тиметься на ту саму територію, на якій мав чинність цей Договір. У разі, якщо до закінчення _____ річного строку Правоволоділець виявить бажання надати кому-небудь ті самі права, які були надані Користувачеві за цим Договором, Правоволоділець зобов'язаний запропонувати Користува­чеві укласти новий договір або відшкодувати понесені Користувачем збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливими для Користувача, ніж умови цього Договору.

2.9. Правоволоділець має право визначати ціну продажу товару Користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (тих, що надаються) Користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін.

2.10. За згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, Сторони вправі встановити правило, за яким Користувач має право продавати товари (виконувати роботи або надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місцезнаходження (проживання) на визначеній у Договорі території.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Ліцензіара (автора) наступний об'єкт авторського права (зазначити один із наведених нижче об'єктів або інший об'єкт авторського права):

- стаття, брошура, оповідання, повість, роман на тему: _________________;

(опис)

під назвою ____________________________________________________________;

- аналітичний огляд, фактографічна довідка ___________________________;

(чого, про що)

- звіт про зроблену науково-дослідну роботу на тему ___________________

______________________________________________________________________;

(найменування)

- ескіз (оригінал-макет) вивіски, рекламного оголошення, рекламної листівки, рекламного буклету про ________________________________________;

(зміст)

- проектно-технологічна документація на ____________________________;

- дослідно-конструкторська документація на _________________________;

- сценарій драматичного твору (шоу-програми, культурно-масового заходу, телевізійної програми, гала-концерту, суспільно-політичного заходу, суспільно-виховного заходу) ______________________________________________________;

- ілюстрації до ___________________________________________________;

- комп'ютерна програма ___________________________________________;

- база даних _____________________________________________________;

- переклад ______________________________ на _________________ мову;

(найменування твору)

- картина, що зображує __________________, портрет _________________;

- фотографічний твір _____________________________________________, виготовлений _________________________________________________________.

(найменування способу)

1.2. Додаткові відомості про Твір: __________________________________.

1.3. Під авторською допомогою у цьому Договорі розуміється __________.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію (дозвіл) на використання Твору такими способами (перелік примірний):

- відтворення Твору;

- публічне виконання і публічне сповіщення Твору;

- публічна демонстрація і публічний показ Твору;

- будь-яке повторне оприлюднення Твору;

- переклад Твору;

- переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни Твору;

- включення Твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

- розповсюдження Твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншого передання до першого продажу примірників Твору;

- подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

- здавання в майновий найм та (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників Твору (для аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер);

- імпорт примірників Твору.

2.2. Вид ліцензії, що надається за цим Договором, ___________ (виключна, невиключна, одинична).

2.3. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, _____________.

2.4. Строк дії ліцензії, що надається за цим Договором, ________________.

СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНИЙ ТВІР

3.1. Ліцензіар передає матеріальний носій, а саме: __________, в (на) якому втілений Твір, Ліцензіату ________________ під час підписання Сторонами цього Договору.

3.2. За вимогою Ліцензіара передання матеріального носія, в (на) якому втілений Твір, оформляється Актом здавання-приймання у строк ______________ шляхом ______________.

3.3. Ліцензіат розглядає Твір протягом _____________ днів з моменту його передання, в разі потреби направляючи Твір для оцінки його ___________ якостей незалежному рецензенту. Протягом цього строку Ліцензіат вправі:

- прийняти Твір;

- направити Твір на доопрацювання Ліцензіару із зазначенням (у письмовій формі) переліку зауважень.

3.4. Дата передання Твору на доопрацювання зазначається на першому екземплярі матеріального носія Твору чи на супровідному листі, що направляється Ліцензіатом Ліцензіару шляхом _______________. Ліцензіар при одержанні матеріального носія Твору на доопрацювання ставить свій підпис на першому екземплярі Твору чи на супровідному листі. Екземпляр Твору чи супровідного листа, на яких зазначена дата передання Твору на доопрацювання, зберігається у Ліцензіата.

3.5. Ліцензіар зобов'язується протягом ___ календарних днів із дня одержання Твору на доопрацювання врахувати зауваження Ліцензіата і надати доопрацьований Твір Ліцензіату шляхом __________________, що оформлюється ____________.

3.6. Зауваження Ліцензіата до Твору, відповідно до яких Твір підлягає доопрацюванню Ліцензіаром, можуть стосуватися виключно наступних питань: ____________________.

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За надання ліцензії на використання Твору Ліцензіат сплачує Ліцензіарові плату у формі:

- паушального платежу в сумі __________________________________ грн.;

- роялті (відрахувань за кожен проданий екземпляр) у сумі _______ грн. (______ % від відпускної ціни проданого екземпляра), за кожне використання (виконання) Твору будь-яким передбаченим цим Договором способом;

- комбінованого платежу:

а) ________________________________________________ грн. одноразово;

б) _______________________________ грн. за кожен проданий екземпляр (_________________ % від відпускної ціни проданого екземпляра) (роялті) Твору.

4.2. Плата виплачується в наступному порядку та у строки:

- одноразовий платіж через ___ банківських днів після остаточного приймання Твору шляхом ______________;

- роялті через _______________ банківських днів після закінчення місяця (кварталу, року) строку дії ліцензії шляхом ______________;

- комбінований платіж: ___________________________________________.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов'язуються:

5.1.1. Не розголошувати до моменту опублікування Твору Ліцензіатом будь-яку інформацію (за винятком узгодженої Сторонами рекламної інформації) щодо змісту Твору і строків його першої публікації.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.032 с.)