АВТОРСЬКЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ТВОРУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АВТОРСЬКЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ТВОРУ6.1. Ліцензіар зобов'язується на вимогу Ліцензіата протягом ____________ календарних років з дня набрання чинності цим Договором вносити зміни і доповнення до Твору, викликані зміною чинного в Україні законодавства, виявленими Ліцензіатом помилками, ______________________________________ (інші випадки), з виплатою винагороди, розмір, порядок і строк сплати якої буде визначений спеціальною угодою (чи без винагороди).

6.2. Ліцензіар зобов'язується на вимогу Ліцензіата читати чисту коректуру Твору при кожному перевиданні Твору в строк _________ без виплати винагороди (з виплатою винагороди в погоджених розмірах).

6.3. Ліцензіар зобов'язується надавати Ліцензіату авторську допомогу, а саме: ____________, у строк _______________ шляхом _______________________ при використанні Твору без винагороди (з виплатою винагороди, у погоджених розмірах)*.

6.4. Ліцензіар зобов'язаний повідомити Ліцензіата про всі помилки в Творі, виявлені ним самостійно після передання Твору, шляхом ______________ в строк _______________________, і вжити всіх заходів до якнайшвидшої їх ліквідації без додаткової оплати шляхом _______________ у строк _______________.

ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

7.1. Ліцензіат зобов'язується вказувати ім'я Ліцензіара (псевдонім) на всіх екземплярах Твору під час будь-якого використання Твору.

7.2. Не порушувати цілісність Твору, погоджувати з Ліцензіаром усі зміни, внесені до Твору у ході переробки і редагування шляхом __________ у строк ____________.

7.3. На вимогу Ліцензіара надати можливість читати чисту коректуру Твору, перед кожним тиражуванням шляхом ___________ у строк _____________.

7.4. Надавати Ліцензіару інформацію про використання Твору, а саме: ____________________, шляхом_______________ в строк ____________________, та зразки (екземпляри, примірники) Твору після кожного перевидання в кількості _______ штук шляхом_______________ в строк _______________.

___________

* Для комп'ютерних програм, баз даних.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. Ліцензіар несе відповідальність за достовірність викладених у Творі фактів, цитат, посилань на законодавство, офіційну документацію, та (або) за наукову обґрунтованість Твору. У випадку виявлення недостовірних даних після оприлюднення Твору Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату додаткові матеріальні витрати, пов'язані з усуненням виявлених недоліків.

8.3. Ліцензіар несе відповідальність перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, і відшкодує Ліцензіату усі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір, а також упущену вигоду і моральну шкоду в розмірі _____________ грн. за кожен задоволений судом позов.

8.4. За прострочення виконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором Ліцензіат зобов'язується сплатити Ліцензіару пеню у розмірі ___ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Ліцензіата.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорів реквізиті та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Ліцензіата.

11.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Ліцензіата.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАР ______________________________ ______________________________ ПІДПИСИ   ЛІЦЕНЗІАР ____________/_________/     ЛІЦЕНЗІАТ __________________________________ __________________________________ СТОРІН За ЛІЦЕНЗІАТА Керівник ______________/__________/   м. п.

 

ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

__________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Видавництво") в особі _______________________

___________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

 

що діє на підставі ___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,

 

та ________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я, по батькові автора)

(надалі іменується "Автор"), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності _______________ (надалі іменується "Договір") про таке.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Автора наступний об'єкт авторського права (зазначити один із наведених нижче об'єктів або інший об'єкт авторського права):

- стаття, брошура, оповідання, повість, роман на тему: ___________________________________________________________;

(опис)

під назвою _________________________________________________;

- аналітичний огляд, фактографічна довідка ________________;

(чого, про що)

- звіт про зроблену науково-дослідну роботу на тему ________

_____________________________________________________

(найменування)

- ескіз (оригінал-макет) вивіски, рекламного оголошення, рекламної листівки, рекламного буклету про______________________ ___________________________________________________________;

(зміст)

- проектно-технологічна документація на______________ ___________________________________________________________;

- дослідно-конструкторська документація на____________ ___________________________________________________________;

- сценарій драматичного твору (шоу-програми, культурно-масового заходу, телевізійної програми, гала-концерту, суспільно-політичного заходу, суспільно-виховного заходу)_________________ _________________________________________________________;

- ілюстрації до______________________________________ ___________________________________________________________;

- база даних_________________________________________ ___________________________________________________________;

- переклад __________________________________________ на ___________________________________________________ мову;

(найменування твору)

- картина, що зображує ___________________________, портрет ________;

- фотографічний твір __________________________________ виготовлений ___________________________________________________________.

(найменування способу)

1.2. Додаткові відомості про Твір: __________________________________.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор передає Видавництву наступні майнові права інтелектуальної власності на Твір:

2.1.1. Використовувати Твір наступними способами:

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________.

 

2.2. Видавництво набуває майнові права інтелектуальної власності на Твір з моменту ________________________.

СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНО ТВІР

3.1. Автор передає матеріальний носій, а саме: __________, в (на) якому втілено Твір, Видавництву ______________ під час підписання Сторонами цього Договору.

3.2. За вимогою Автора передання матеріального носія, в (на) якому втілено Твір, оформляється Актом здавання-приймання у строк ______________ шляхом ______________.

3.3. Видавництво розглядає Твір протягом ______________ днів з моменту його передання, в разі потреби направляючи Твір для оцінки його _________________ якостей незалежному рецензенту. Протягом цього строку Видавництво вправі:

- прийняти Твір;

- направити Твір на доопрацювання Авторові із зазначенням (у письмовій формі) переліку зауважень.

3.4. Дата передання Твору на доопрацювання зазначається на першому екземплярі матеріального носія Твору чи на супровідному листі, що направляється Видавництвом Авторові шляхом__________ ___________________. Автор при одержанні матеріального носія Твору на доопрацювання ставить свій підпис на першому екземплярі Твору чи на супровідному листі. Екземпляр Твору чи супровідного листа, на яких зазначена дата передання Твору на доопрацювання, зберігається у Видавництва.

3.5. Автор зобов'язується протягом ___ календарних днів із дня одержання Твору на доопрацювання врахувати зауваження Видавництва і надати доопрацьований Твір Видавництву шляхом ________________, що оформлюється ____________.

3.6. Зауваження Видавництва до Твору, відповідно до яких Твір підлягає доопрацюванню Автором, можуть стосуватися виключно наступних питань: ________________________.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)