Порядок підготовки до лабораторної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок підготовки до лабораторної роботиДо початку проведення лабораторної роботи (дома) студент повинен:

ü повторити загальні теоретичні положення відповідно до списків питань, які наводяться в методичних вказівках до конкретної лабораторної роботи, використовуючи конспект лекцій та літературу;

ü вивчити за даними методичними вказівками порядок проведення наступної лабораторної роботи;

ü розібратися з лабораторною роботою вдома або в комп’ютерному класі у позааудиторний час.

 

Порядок проведення лабораторної роботи

Виконувати лабораторну роботу необхідно згідно з варіантом, який видається викладачем. Лабораторна робота виконується в комп’ютерному класі в програмах для розроблення, настроювання та моделювання коду програми на мові програмування Асемблер Keil uVision і Proteus 7, а факт виконання зазначає викладач у журналі. Звіт необхідно зробити вдома після виконання лабораторної роботи і здати за тиждень до запланованого строку звітності з дисципліни, який визначається розкладом. Лабораторні роботи обов’язково необхідно захищати.

Здавання лабораторних робіт

Здавання та захист звіту про виконання лабораторної роботи відбувається викладачу, який проводив лабораторні заняття у формі співбесіди. Кожну лабораторну роботу необхідно захищати. Під час захисту обов’язково повинна бути дискета (або інший носій інформації) з виконаною роботою та звіт. Під час захисту студент повинен ясно та змістовно пояснити суть роботи, порядок виконання роботи, отримані результати та зроблені висновки, а також відповісти на контрольні питання до кожної конкретної роботи. Студенти, яки не захистять хоча б одну з робіт, до здавання семестрового контролю (заліку чи іспиту) не допускаються.

Після захисту всіх лабораторних робіт звіти з кожної роботи оформлюються та скріплюються під загальним звітом в окремій папці. Наявність всіх захищених робіт є необхідною умовою допуску до семестрового контролю.

 

Вимоги до форми та змісту звіту

1.3.4.1 Вимоги до змісту звіту до однієї лабораторної роботи

Звіт про виконану лабораторну роботу повинний містити номер лабораторної роботи, найменування теми роботи (наприклад, Лабораторна робота 5. Робота з масивами) та містити такі розділи:

1. Титульний аркуш із номером варіанта (додаток Б).

2. Тема та мета лабораторної роботи.

3. Порядок виконання лабораторної роботи.

4. Алгоритм роботи програми.

5. Лістинг розробленої програми.

6. Висновки про роботу.

7. Письмова відповідь на контрольні питання до роботи.

У розділі «Порядок виконання лабораторної роботи» необхідно навести:

Ø вхідні дані;

Ø необхідні розрахунки, якщо вони потрібні;

Ø опис алгоритму роботи програми;

Ø зображення моделювання роботи програми у Proteus 7.

Розрахунки повинні бути повними та містити докладні пояснення.

Такий звіт допускається до захисту. Захист здійснюється викладачу, що проводить лабораторні заняття.

1.3.4.2 Вимоги до оформлення звіту

Звіт про лабораторну роботу оформлюється на стандартних аркушах паперу А4 від руки або машинним способом, розбірливо та акуратно. При оформленні заголовків, полів, рисунків та таблиць дотримуватися вимог «Методичних вказівок з оформлення текстових документів (курсових і дипломних проектів)». – Суми: Вид-во СумДУ, 1997.

При оформленні звітів машинним способом необхідно дотримуватися таких вимог.

Параметри тексту: відступ зверху та знизу 20 мм, зліва 20 мм, справа 10 мм при книжній орієнтації сторінки та відповідно 20мм, 10 мм, 20 мм при альбомній орієнтації, колонтитули 15 мм. Текст розміщується з одного боку аркуша.

Гарнітура тексту Time New Roman, розмір шрифту 14 рt, інтервал між рядками – одинарний. У таблицях, колонтитулах та на діаграмах шрифт може бути від 10 рt до 16 рt залежно від тексту. Колонтитул повинен вміщуватися у рядок.

Вертикальне вирівнювання тексту по верху сторінки. Горизонтальне вирівнювання тексту по ширині сторінки.

Нумерація сторінок внизу посередині сторінки арабськими цифрами, перша сторінка не нумерується.

Кожен розділ починається з нової сторінки та має горизонтальне вирівнювання по центру сторінки без урахування абзацу. Заголовок розділу великими літерами, відокремлюється від основного тексту одним порожнім рядком.

Нумерація розділів і підрозділів арабськими цифрами. Нумерація формул, таблиць, діаграм та рисунків арабськими цифрами усередині кожного розділу.

Усі звіти про лабораторні роботи наприкінці семестру збираються разом, забезпечуються титульним аркушем (див. додаток В), змістом, де зазначається назва кожної лабораторної роботи в порядку її виконання за даними методичними вказівками. У такому вигляді звіти здаються викладачеві перед захистом курсової роботи або складанням іспиту (заліку).

Робота зі стендом

Для запуску стенда необхідно виконати такий порядок дій:

1 Відкрити папку LR_N, яка знаходиться за адресою D:\ Sum_GU_STUD\MPP\Semestr_6\LR_N, де N – номер лабораторної роботи.

2 Запустити додатки Proteus 7 і Keil uVision, виконавши файли MC51.DSN і MC51.Uv2 відповідно.

3 Текст програми набирати у Keil uVision.

Рисунок 1 - Вікно програми Keil uVision

 

Панель використовують для компіляції програми. Кнопка дозволяє відтранслювати програмний код, кнопка виконує компіляцію програми і створює виконуваний файл MC51.hex.

 

4 Завантаження файла у віртуальний стенд Proteus 7 здійснюється у вікні «Правка компонента», яке викликається подвійним натисканням миші по блоку контролера. Далі вибираємо пункт «Program File» і зазначаємо виконуваний файл MC51.hex.

Рисунок 2 - Вікно «Правка компонента»

Рисунок 3 - Вікно програми Proteus 7

 

5 Запуск і зупинення процесу емуляції здійснюється за допомогою панелі, наведеної на рисунку 4.

Рисунок 4 - Панель управління моделюванням
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.009 с.)