Дані вимірювань і результати розрахунків параметрів кіл змінного струму з паралельно з'єднаними r, r-L і C елементамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дані вимірювань і результати розрахунків параметрів кіл змінного струму з паралельно з'єднаними r, r-L і C елементами 

 

Приймачі струму Показання приладів Результати обчислення
Вольтметр Амперметр Ватметр Параметри електричного кола та формули для їх розрахунку
CV=…В/под CA=…А/под CW=…Вт/под Iа Iр g b y P Q S cos j
под. В под. А под. Вт А А См См См Вт вар В А -
Реостат активного опору - - NІ1= І1= - - Ia1=I1 - g1=I1/Uк - y1=g1 P1=Uк2g1 - S1=P1
Котушка індуктивності - - NІ2= І2= - - Ia2=P2/Uк Ip2=bLUк g2=P2/Uк2 y2=I2/Uк P2=Pк-P1 Q2 =Uк2 bL S2=I2Uк =P2./S2
Все коло N= Uк= NІк= Iк= NРк= Pк= I=Ia1+Ia2 I=Ip2 gк= g1+g2 bк = bL yк =Iк/Uк Pк=P1+P2 Qк = Q2 Sк=IкU =Pк/Sк
Реостат активного опору - - NІ1= І1= - - Ia1=I1 - g1=I1/Uк - y1=g1 P1=Uк2g1 - S1=P1
Котушка індуктивності - - NІ2= І2= - - Ia2=P2/Uк Ip2=bLUк g2=P2/Uк2 y2=I2/Uк P2=Pк-P1 Q2 =Uк2 bL S2=I2U =P2./S2
Конденсатор - - NІ3= І3= - - - Ip3=bCUк - bC=I3/Uк y3=b3 - Q3 =Uк2 bC S3=Q3 -
Все коло N= Uк= NІк= Iк= NРк= Pк= I=Ia1+Ia2 I=Ip2-Ip3 gк= g1+g2 bк = bL - bC yк =Iк/Uк Pк=P1+P2 Qк=Q3-Q2 Sк=IкU =Pк/Sк

5. Опрацювання дослідних даних.

Для визначення параметрів електричного кола за дослідними даними використайте розрахунковий або графічно-розрахунковий методи.

5.1. Алгоритм розрахунку за формулами, наведеними у відповідних прографах таблиці, такий. Використовуючи діюче значення напруги, активної потужності та струмів у відповідних вітках і в усьому колі, обчисліть і запишіть у відповідні прографи таблиці:

- повні потужності та провідності приймачів і всього кола (дослід 1 і 2) - за формулами відповідно:

; ; ; ;

; ; ; ;

- активні провідність, потужність і струм реостата ЕL1-EL2 (дослід 1 і 2)- за формулами відповідно:

і ; ;

- активну потужність, активну, повну та реактивну провідність котушки індуктивності, її реактивну потужність, активну та реактивну складову струму І2 (дослід 1 і 2) — за формулами відповідно:

; ; ; ; ; ; ;

- ємнісні провідність, потужність і струм конденсатора (дослід 2) – за формулами відповідно:

; ; ;

- коефіцієнт потужності котушки індуктивності та кола (дослід 1 і 2) – за формулами відповідно: і ;

- сумарні активні та реактивні складові струму, провідності та потужності кола – за формулами відповідно:

; ; ; ; .

5.2. Алгоритм розрахунково-графічного методу такий. Використовуючи діючі значення напруги в колі та струмів у вітках і в усьому колі (див.табл.4.1), будуйте суміщені векторні діаграми для обох дослідів, з яких знаходять невідомі значення активної і реактивної (індуктивної) складових струму, що проходить у реальній котушці індуктивності. Після цього за відповідними формулами (див. п.5.1) розраховуйте і заносіть у табл.4.1 значення опорів, активної потужності, коефіцієнта потужності кожного елемента та кола в цілому.

5.3. Методика побудови векторних діаграм.

5.3.1. Дослід 1. На аркуші міліметрового паперу відкладіть горизонтальний відрізок (рис.4.2, а), що у прийнятому масштабі відповідає напрузі кола Uк. Далі, врахувавши, що активна складова струму збігається за фазою з напругою, з початку координат за напрямом напруги відкладіть вектор АВ, адекватний у прийнятому масштабі струмів МІ струму І1. Потім зробіть засічки радіусами: RІк = Ік/MІ - з точки А, та RІ2 = І2/MІ - з точки В. З’єднавши шукану точку перетину С з початком і кінцем вектора І1, одержите вектори струмів Ік та І2 відповідно. Оскільки індуктивна складова І2L струму котушки індуктивності відстає від напруги кола на кут 90о, то, провівши з точки C перпендикуляр CD до напряму вектора напруги, одержите прямокутний трикутник АCD, що має назву трикутник струмів. Зверніть увагу, що катет AD даного трикутника в прийнятому масштабі дорівнює сумі активних струмів SІa елементів кола, а катет DC – на реактивних, в даному випадку тільки індуктивному, тобто Ір = ІL.

5.3.2. Дослід 2 (рис.4.2, б). Вектори Uк та І1 будуйте так, як у п.5.3.1. Потім, врахувавши, що вектор струму на конденсаторі випереджає вектор напруги на кут 90°, з точки В під кутом 90° відкладіть угору відрізок ВС, що відповідає в прийнятому масштабі струму ІС на конденсаторі. З одержаної точки С і точки А аналогічно п.5.3.1 побудуйте методом засічок вектори І2 та Ік. Розклавши вектор сили струму І2 на горизонтальну та вертикальну складові, одержите трикутник струмів СED котушки індуктивності. Перемноживши довжину відповідних складових на масштаб струму, визначте активну (горизонтальний катет) та індуктивну ІL (вертикальний катет) складові сили струму в котушці. Значення усіх знайдених струмів запишіть у відповідні прографи таблиці. Далі, провівши з шуканої точки D перпендикуляр DF до напряму вектора напруги, одержите прямокутний трикутник АDF — трикутник струмів для змішаного навантаження кола. Зверніть увагу, що катет AF даного трикутника в прийнятому масштабі дорівнює сумі активних струмів SІa в елементах кола, а катет FD – це реактивний струм кола, який в даному випадку дорівнює різниці векторів, тобто Ір = åІL — åІС.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)