Перелік питань екзаменаційного контролю 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань екзаменаційного контролюз курсу „Регіональна економіка”

1. Аспекти аналізу регіональної економіки.

2. Використання регіонального доходу.

3. Випуск регіонального продукту. Продуктивна функція регіональної праці і капіталу.

4. Виробництво доданої вартості на душу населення.

5. Виробничий підхід до формування бюджетів і економічного зростання.

6. Головна тотожність регіональних і національних рахунків.

7. Гранична віддача одиниці капіталу.

8. Гранична віддача одиниці праці.

9. Державні структури управління регіоном.

10. Джерела оборотного капіталу.

11. Дніпропетровський мезоекономічний район.

12. Додана вартість за галузями економіки регіону.

13. Донецький мезоекономічний район.

14. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації.

15. Економіка континентів і світу.

16. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.

17. Економічна політика органів регіональної влади.

18. Економічна політика уряду країни.

19. Економічний механізм природокористування та охорони довкілля.

20. Економічні методи регіонального аналізу.

21. Зайнятість і ефективність праці в регіоні.

22. Закономірності, принципи і фактори формування регіональної економіки.

23. Засади економічного районування. Районоутворення.

24. Засади реформування регіональних фінансів.

25. Київський мезоекономічний район.

26. Львівський мезоекономічний район.

27. Мегаекономічні райони Австралії та Океанії.

28. Мегаекономічні райони Америки.

29. Мегаекономічні райони Африки.

30. Мегаекономічні райони Російської Федерації і Азії.

31. Мегаекономічні райони світу.

32. Мегаекономічні райони світу.

33. Мезоекономічні райони України.

34. Метод і завдання регіональної економіки.

35. Методи державного управління і регулювання в регіоні.

36. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в світову економіку.

37. Мікроекономічні райони України.

38. Напрями і ризики розвитку кооперації в Україні.

39. Наукові засади раціонального природокористування.

40. Національний макроекономічний район України.

41. Нові підходи до категорії „продуктивна сила” в умовах ринку.

42. Оборотний капітал і оборотна функція.

43. Одеський мезоекономічний район.

44. Операційний підхід в управлінні виробництвом.

45. Основи інноваційного потенціалу регіону.

46. Підприємизація і лібералізація в системі управління і регулювання в регіоні.

47. Підходи і проблеми економічного районування.

48. Підходи регіонального управління і регулювання.

49. Податки в системі регіональних фінансів.

50. Поділ праці і регіоналізація економіки.

51. Політика власності на капітал і узгодження інтересів суб’єктів регіональної економіки.

52. Політика внутрірегіональної диверсифікації виробництва і формування замкнутих технологічних циклів.

53. Політика оптимізації взаємодії підприємств регіону і органів регіональної влади.

54. Політика самоуправління і ефективності підприємства.

55. Предмет і об’єкт регіональної економіки

56. Пріоритети політики оптимізації регіональних економічних структур.

57. проблеми кооперації в регіонах України.

58. Продуктивна функція праці та економічне зростання.

59. Регіональна економіка в системі економічних і природничих наук.

60. Регіональна економіка як об’єкт саморегулювання.

61. Регіональні і місцеві бюджети.

62. Регіонально-економічна діагностика.

63. Розмежування економічних районів.

64. Розселення і демографічні процеси в регіоні.

65. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля.

66. Стабілізація і збалансування розвитку регіонів.

67. Структура економічної політики і її суб’єкти.

68. Структура регіонального продукту: проміжне споживання і додана вартість.

69. Сутність видів і форм кооперації.

70. Сутність і категорії регіональної економіки.

71. Сутність і особливості господарського комплексу України.

72. Сутність методів аналізу економіки регіонів.

73. Сутність населення і його суспільні категорії.

74. Сутність основного капіталу і його оборот.

75. Сутність регіональних міжгалузевих комплексів і їх структура.

76. Теоретичні засади регіональних фінансів.

77. Теоретичні засади регіонального управління і регулювання.

78. Теоретичні основи економічного зростання.

79. Теорії та концепції територіальної економіки.

80. Територіальна структура господарства як основа економічного районування.

81. Технічний рівень виробництва в регіоні.

82. Трансформація економіки в умовах ринку.

83. Управління і регулювання виробництвом регіонального продукту.

84. Управління працею.

85. Фактори сталого розвитку економіки.

86. Фінанси регіонального і місцевого самоврядування.

87. Формування реальної конкурентоспроможності і нововведень в регіоні.

88. Формування ринку інновацій в регіоні.

89. Функції регіонального управління і регулювання

90. Харківський мезоекономічний район.

Примітка. Студенти, які самостійно опрацювали теми з модуля 3 «Екологія», виступали на семінарах з питань екології, на екзамен представляють реферат з предмету «Екології» на обрану ними тему і їм зараховується як відповідь замість одного з питань екзаменаційного білета.


Методика і критерії оцінювання знань студента

А) ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS). Система контролю й оцінювання знань студентів з дисципліни “Регіональна економіка” розроблена у відповідності з положеннями “Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Болонської декларації”.

Оцінювання знань з нормативної дисципліни фахового спрямування “Регіональна економіка” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряться під час поточного контролю та на іспиті. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових задач, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація). Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів, а завдання, що виносяться на іспит оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Поточний контроль на денній формі навчання здійснюється під час семінарських занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами ак­туальних контрольних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та індивідуальних завдань. Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі іспиту шляхом виконання екзаменаційних завдань.

 

Б) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінка «5», „ВІДМІННО”- «А» (90 – 100 балів) виставляється студенту, який виявив різносторонні, систематизовані та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну і додаткову літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка „ВІДМІННО” виставляється студентам, що засвоїли взаємозв'язок основних понять комплек­су дисциплін і їх значення для набуття професії, виявили творчі здібності у ро­зумінні і використанні навчально-програмного матеріалу.

Оцінка «4», „ ДУЖЕ ДОБРЕ”- «В» (81 – 89 балів) виставляється студенту, який виявив повні знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану для вивчення у програмі. Як правило, оцінка „ДУЖЕ ДОБРЕ” виставляється студентам, що виявили знання систем­ного характеру по комплексу дисциплін і здатні їх самостійно поповнювати під час подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка «4», «ДОБРЕ» - «С» (71-80 балів)виставляється студенту, який виявив достатні знання навчально-програмного матеріалу, виконує програмні завдання, уміє працювати з навчальною літературою. Як правило оцінка «4», «ДОБРЕ» - «С» виставляється студентам, що виявили знання і володіють предметом дисципліни, розуміють їхнє використання на практиці.

Оцінка «3», „ЗАДОВІЛЬНО” – «D» (61 – 70 балів) виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, який необхідний для пода­льшого навчання і майбутньої роботи за фахом, справляється з виконанням пе­редбачених програмою завдань, ознайомився з основною літературою, рекоме­ндованою програмою. Як правило, оцінка „ЗАДОВІЛЬНО” виставляється сту­дентам, що допустили помилки при виконанні комплексних контрольних за­вдань, але володіють необхідними знаннями для усунення помилок під керів­ництвом викладача.

Оцінка «3», „ПОСЕРЕДНЬО” – «Е» (51 – 60 балів) виставляється студенту, який виявив певні знання основного навчального матеріалу, здатний працювати над літературою та конспектувати за змістом навчальних тем. Як правило оцінка «3», „ПОСЕРЕДНЬО” – «Е» виставляється студентам, які володіють відносно загальними знаннями з дисципліни.

Оцінка «2», „НЕЗАДОВІЛЬНО” – «FX» (0 – 50 балів) (з можливістю повторного складання іспиту) виставляється студенту, у якого є прогалини в знаннях навчально-програмного матеріалу, який допустив принципові помил­ки при виконанні комплексного контрольного завдання. Як правило, оцінка «2», „НЕЗАДОВІЛЬНО”- «FX»ставиться студентам, які не володіють необхідними знан­нями і не можуть усунути допущені помилки без набуття додаткових знань з дисципліни.

 

В) РОЗРАХУНКИ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Вихідні дані бальної оцінки знань студента :

1. Загальна кількість балів - 100

2. П’ятибальна національна шкала оцінювання – 5; 4; 3 ; 2; 0.

3. Кількість тем – 13.

4. Кількість проміжних модулів – 2.

5. Відвідування аудиторних занять.

6. Екзамен.

Розподіл балів за форматами звіту студента (регулюється календарним планом)

· Відвідування аудиторних занять – 10

· Поточне оцінювання за темами – 40

· Екзамен –50

 

Підрахунок балів

1. Оцінювання і розрахунок кількості балів (КБ) здійснюється за формулою з врахуванням 100 балів:

 

де хn – оцінки у національній шкалі від 0 до 5 балів: виступи, доповіді, самостійна робота, модульні опитування і т.ін.;

nx – кількість оцінок у національній шкалі;

5 – найбільша оцінка у національній шкалі;

- середній бал (СБ) у національній шкалі;

- коефіцієнт знань переведення з національної у 100-бальну шкалу оцінювання.

2. Оцінювання і розрахунок кількості балів за відвідування лекційних і практичних занять, наприклад, загальною кількістю лекцій – 32, практичні – 16, всього 48 годин, з яких пропущено і не відпрацьовано 12 годин.

3. Оцінювання і розрахунок балів за відповіді на екзамент в оцінках за національною шкалою, білет якого передбачав три запитання; отримані оцінки за відповіді: 3; 4; 5:

 

 


Рекомендована література

Основна література

1. Голіков А.П., Дейнека А.П., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування.; навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2009. 352 С.

2. В.І. Лишиленко. Регіональна економіка: підручник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384С.

3. Регіонально – адміністративний менеджмент. / навч. посібник під редакцією проф. Воронкової В.Г.. –Л. : ЦУЛ 2010. – 352 С.

4. Герасимчук З.В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З.В. Герасимчук, Н.С. Кучай// Регіональна економіка, 2010. - №1. – С.48-52.

5. Добровольський В.В. Екологічні знання: навчальний посібник/ Добровольський В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2005.

6. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети/ Долішній М.І. – К.: Наукова думка, 2006.

7. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / [за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк]. – К.:, Центр навчальної літератури, 2004.

8. Жук П.В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської Конвенції /П.В. Жук// Регіональна економіка,2010. - №1. – С.86-93.

9. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: [навчальний посібник]/ Заблоцький Б.Ф.. – Львів: Новий світ – 2000, 2007.

10. Заблоцький М.Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів /М.Б. Заблоцький//Регіональна економіка, 2009. - №1. – С. 208-215.

11. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка/ Заблоцький Б.Ф. - К.: Академвидав, 2004.

12. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчально-методичний посібник/ Заблоцький Б.Ф. – Львів: Видавництво ЛКА, 2004.

13. Заблоцький Б.Ф. Економіка України/ Заблоцький Б.Ф., Кокошко Н.Ф., Смовженко Т.С. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997.

14. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка/ Заблоцький Б.Ф. - К.: Академія, 2002.

15. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика)/ Іщук С.І. [вид. 4-е, доп.]. – К.: Європейський університет, 2001.

16. Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-екологічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І.М. Прибуткова// Регіональна економіка, 2010. - №1. – С. 148-155.

17. Регіональна політика: методологія, методи, практика / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001.

18. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /[С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.В. Олійник та ін.] – К.: КНЕУ, 2000.

19. Розміщення продуктивних сил України: підручник / [Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін.; за ред. Є.П. Качана]. – К.: Вища шк., 1997.

20. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник/ Шевчук Л.Т. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

 

Додаткова література

21. Айзен Р. Глобалізація і нова економіка: загальні міркування/ Айзен Р. // Журнал Європейської економіки. –Т. 2 (№ 1). Березень 2003. – С. 25-45.

22. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія/ Білорус О.Г. – К.: ВО “Батьківщина”, 2001.

23. Близнюк В.В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу/ Близнюк В.В. // Економіка і прогнозування. – 2002. - № 3. – С. 59-69.

24. Бойко Є.І. Про становлення загальної теорії економічних систем/ Бойко Є.І. // Економіка України. - 2001. - № 6. - С. 88-90.

25. Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района/ Бугаев В.К. — Л.: Наука, 1986.

26. Вовк Ю.Й. Конституція України: посібник для вивчення Основного Закону України/ Вовк Ю.Й., Мадзей С.М., Буган Ю.В. - Тернопіль: Мандрівець, 1996.

27. Вовканич С., Людський вимір інноваційного потенціалу. / Ін-т регіональних досліджень НАН України, Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації: ВПВ ЛДЦНТЕІ. С. Вовканич., Х. Копистянська. - Львів, 2003. – (Препр. наук. доп.)

28. Регіональний менеджмент і моніторинг [Гладій М.В., Долішній М.І., Писаренко С.М., Янків М.Д.]. – Львів: ІРД НАН України. - 1998.

29. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / [О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус]. – К.: КНЕУ, 2001.

30. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія/ Гринів Л.С.. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

31. Гурєєв В.М. Удосконалювати правові засади управління регіональною економікою/ Гурєєв В.М. // Регіональна економіка. – 1996. - № 1-2. – С. 30.

32. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посібник [Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е.]. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр. ІНТЕЛЕКТ+ Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2003. - С. 185-218.

33. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи/ Доценко А.І.. - К.: Наукова думка, 1994.

34. Екологія Львівщини 2005. – Львів: Сполом, 2006.

35. Економічна і соціальна географія світу/ [за ред. Б.П. .Яценка]. ,— К.: Артек, 1997.

36. Заблоцький Б.Ф. Економічна самодостатність регіону/ Заблоцький Б.Ф. // Регіональна економіка. - 2001. - № 1. - С.40-50

37. Заблоцький Б.Ф. Методологічний підхід до моделювання регіонального розширеного самовідтворення/ Заблоцький Б.Ф. // Регіональна економіка. - 2001. - № 3. - С. 26-35

38. Завгородній М.Б. Моделювання - основний метод дослідження економічних систем/ Завгородній М.Б. //Перехідні економічні системи.-2001. - № 4. - С. 28-30.

39. Запольський А.К. Основи екології: підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк [за ред. К.М. Ситника]. – К.: Вища школа, 2001.

40. Заставний Ф.Д. Географія України/ Заставний Ф.Д.. – Львів: Світ, 1994.

41. Захаренко В.І. Ринкова самоорганізація - основа трансформаційних процесів у промислових територіальних системах/ Захаренко В.І. // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 10. - С. 2-7.

42. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регіонах/ Изард У. — М.: Прогресс, 1966.

43. Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.]. – К.: Знання України, 2002.

44. Іщук C.I. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування/ Іщук C.I. — К.: УФІМБ, 1996.

45. Іщук С.І. Географія промислових комплексів/ Іщук C.I. — К.: Віпол, 1993.

46. Кистанов В.В. Территориальная организация производства/ Кистанов В.В. — М.: Экономика, 1981.

47. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования/ Колосовский Н.Н. — М.: Мысль, 1969.

48. Кравців В. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/ Кравців В. // Регіональна економіка. – 1997. - № 3.

49. Кучерявий В.П. Екологія/ Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2001.

50. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. – Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ. UNDP ПРООН. – К.: “СПД „Савчина”, 2002. – С. 111 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: URL – http://www.un.kiev.ua/ua/undp/about.php.

51. Мікловда В. Соціально-трудові відносини в умовах ринкових трансформаційних процесів/ Мікловда В., Лечига Р. // Регіональна економіка. - 1998. - №2. - С. 68 - 76.

52. Некрасов Н.Н. Региональная экономика: Теория, проблемы, методы/ Некрасов Н.Н.— М.: Экономика, 1975.

53. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування/ Олійник Я.Б. – К.: Лібра, 1996.

54. Паламарчук М.М. Соціальне районування України як основа її адміністративно-територіального устрою/ Паламарчук М.М.// Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів регіону та держави. – Х.: Видавництво Харк. ун-ту, 1994. - С. 5-6.

55. Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового ком­плексу економічного району/ М.М. Паламарчук, К.О. Тащук — К.: Наукова думка, 1974.

56. Пила B.I. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика./ B.I. Пила, О.С. Чмир, — К., 1998.

57. Пила В. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні/ Пила В., Чмир О., Загородній В. // Економіка України. – 2002. - № 4. – С. 11-16.

58. Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально-господарські утворення СЕЗ і ТПР: навчальний посібник/ В.І. Пила, О.С. Чмир / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Хмельницький: ХІУП, 2000.

59. Попов В. Інституціональна складова трансформаційних процесів в економіці/ В. Попов, О. Прутська // Вісник КНТЕУ. - 2003. - №1. - С. 13.

60. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці/ Поповкін В.А. — К.: Наукова думка, 1993.

61. Поповкін В.А. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України/ Поповкін В.А.. Калитенко А. П., Розинка В.О. / Наукові доповіді НІСД. - Вип. 24. — К., 1994.

62. Портер М. Международная конкуренція/ Портер М.; [Пер. с англ.]. – М.: МО, 1993.

63. Україна. Закон Про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Україна, 1991.

64. Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” /[[пер. з англ.]; ВГО „Україна. Порядок денний на ХХІ століття”. – К.: Інтелсфера, 2000.

65. Садова У. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз / У. Садова, Л. Сенів; редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2000.

66. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України/ Руденко В.П. — Львів: Світ, 1993.

67. Садова У.Я. Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці/ У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2000. - № 2. – С. 207-212.

68. Садова У.Я. Розвиток регіональної політики праці і зайнятості в Україні у світлі міжнародних наукових дискусій/ У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2001. - № 3. – С. 266-269.

69. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, прак­тика/ Саушкин Ю.Г. – М.: Мысль, 1973.

70. Соціально-економічна географія світу/ [за ред. С.П.Кузика]. — Тернопіль, 1998.

71. Стадник О.Т. Країни світу у цифрах і фактах/ Стадник О.Т. – Х., Вид. Група «Основа», 2004.

72. Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К., 2005.

73. Суха М. Єврорегіони та їх роль у поглибленні інтегральних процесів у Європі/ Суха М. // Матеріали міжнародної конференції., Л, – 1999. – С. 38-52.

74. Териториальная структура производственных комплексов. — К.: Наукова думка, 1981.

75. Україна у цифрах у 2005 році. - К., – 2006.

76. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник/ Філіпенко А.С. – К.: Знання, 2000. – С. 154-155.

77. Чистобаев А.И. Развитие экономических районов. Теория и методы исследования/ Чистобаев А.И. — Л.: Наука, 1980.

78. Янків М.Д. Розширення Європейського Союзу та інтеграція України у європейський простір: матеріали міжнародної конференції/ Янків М.Д. Львів, – 1999.

79. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За ред. С.І. Дорогунцова. К.: КНЕУ, 2005. — 988 с.

80. Регіональна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О.В. Ольшанська, М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.]; заг. ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2010. — 284 с.

81. Регіональна економіка: Підручник / За ред. проф. Є.П.Качана. —Тернопіль: ТНЕУ, 2009. — 664 с.

82. Регіональна економіка: Навч. посібник / За ред. В.Ф. Семенова. — К.: «МП Леся», 2009. — 708 с.

83. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. — 4-те вид., випр. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. — 351 с.

84. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навч. посібник (2-е вид. змін. і доп.) / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444с.

85. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: Навч. посібник. — Львів: «Новий світ – 2000», 2007. — 548 с.

86. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2004. – 344 с.


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.01 с.)