Структура навчальної дисицпліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура навчальної дисицпліниАНОТАЦІЯ

Вивчення дисципліни «Регіональна економіка» передбачено програмою Державного стандарту для підготовки фахівців економічного профілю. Знання предмету регіональної економіки формує навики просторового аналізу економічних і соціальних процесів. Такі знання необхідні фахівцям з управління населеним пунктом, адміністративною областю, районом чи галузевими процесами окремих територіально-адміністративних одиниць. На рівні регіонального управління вирішуються питання використання земельних ресурсів, природних копалин і захисту природного довкілля, живої праці (ринку праці), соціального захисту, створення передумов привабливості інвестицій і розвитку виробництва товарів і послуг у регіоні. З цього випливає, що знання предмета дисципліни «Регіональна економіка» формує не лише просторове мислення фахівця економічного профілю, а й значно вище підносить рівень його освіти загалом.

Студентові (студентці) необхідно усвідомити:

1. Освіта – це високий рівень теоретичних знань програмних дисциплін, вмінь, навиків, інтелекту, професійного і життєвого мислення; це – капітал, який ніколи не втрачає своєї вартості і приносить стабільні і надійні доходи за його наявності та умілого використання.

2. Здобути освіту, сформувати свій інтелектуальний капітал можна лише за умови повного освоєння і засвоєння програмних дисциплін; немає навчальних дисциплін, які б не підвищували рівня інтелекту студента, якщо студент сумлінно освоює і засвоює їхні програми.

3. Нагромадження освітнього, інтелектуального капіталу вимагає від студента сумлінної, спрямованої на отримання знань, вмінь, навиків щоденної праці; важливим при тому є розумно використати семестровий час і пам‘ятати, що кожна година праці над навчальною літературою примножує інтелектуальний капітал, втрачена – віддаляє студента від інтелектуального капіталу.

4. Формування вашого інтелектуального капіталу має здійснюватися як двоєдиний процес: слухання лекційного матеріалу дисципліни, опрацювання і засвоєння тем з літературою в бібліотеці, Інтернеті та інших засобах інформації, а також обов‘язкове письмово-усне відтворення засвоєних знань у формі виступів (доповідей) на семінарському занятті, наукових студентських конференціях, круглих столах, дискусіях; це необхідно для розвитку мови, вмінь відповідати на запитання, ставити запитання, створювати атмосферу дискусії і з‘ясування істини, тобто формування вашого мислення.

5. Документ про здобуту вами вищу освіту є лише «візитною карткою», яка дає право переступити поріг фірми, установи, компанії і запропонувати їм свої послуги; працедавці обов‘язково «тестуватимуть» вас на спосіб мислення, бачення вами проблем, уміння приймати рішення їхнього подолання, задатки творчості, комунікабельності, адаптації до змін, запобігання ризикам і т.і.


Структура навчальної дисицпліни

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин
Усього У тому числі
Л П СР
Змістовний модуль 1. «Методологічні основи формування регіональної економіки»
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів -
Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства
Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці -
Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики -
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики
Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Разом ‑ за модуль 1
Змістовний модуль 2. «Потенціал і структура економіки регіонів України»
Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональний продукт
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем -
Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку -
Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та інтеграція в європейські та інші світові структури
Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Разом ‑ за модуль 2
Усього годин
Модуль 3. «Екологія» (вивчення за вибором студента)
Тема 14. Наукові засади раціонального природокористування        
Тема 15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації        
Тема16. Економічний механізм природокористування та охорони довкілля        
Тема 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності        
Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля        
         

 


ЗМІСТ ПРЕДМЕТА

Змістовний модуль 1. «Методологічні основи формування регіональної економіки»

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

Предмет і об’єкт регіональної економіки. Територія, розселення, виробництва, інфраструктура. Метод дисципліни. Економічне мислення. Аксіоми економічного мислення. Завдання дисципліни. Економічні процеси в регіоні. Регіональна економіка в системі економічних і природничих наук.

 

Тема 2 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

Економічні закони і закономірності. Сутність продуктивних сил і принципи їх розміщення. Фактори розміщення продуктивних сил. Основи формування економіки регіонів.

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

Територіальна структура господарства – основа економічного районування. Засади економічного районування: погляди і принципи. Районоутворення як об’єктивний процес. Підходи і проблеми економічного районування. Основи розмежування економічних районів.

 

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці

Поділ праці і його економічна сутність. Суспільний поділ праці і його рівні. Просторовий поділ праці і його рівні. Сутність регіональної економіки і її категорії. Теорії просторової економіки: „ізольованої держави”, „оптимального розташування”, „центральних місць”, „гравітаційна модель просторової взаємодії”, „полюсів росту”, „територіально-виробничих комплексів”.

Наукові методи аналізу регіональної економіки. Сутність методів оцінки економіки регіонів. Економічні методи регіонального аналізу. Аспекти аналізу функціонування територіальної економічної системи. Регіональна економічна діагностика.

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

Структура економічної політики і її суб’єкти. Політика самоуправління і ефективності підприємств. Економічна політика органів регіональної влади. Економічна політика уряду країни. Політика структурної оптимізації регіональної економіки: пріоритетів, взаємодії підприємств і влади, власності, диверсифікації виробництва.

 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Державне управління економікою регіону. Роль держави в управлінні економікою регіону і її структури. Стабілізація і збалансування економіки регіону. Підприємизація і лібералізація в системі управління регіону. Методи державного управління і регулювання в регіоні.

Регіональна система управління і регулювання. Теоретичні засади регіонального управління і регулювання. Функції регіонального управління і регулювання. Підходи регіонального управління і регулювання. Управління і регулювання виробництвом регіонального продукту

Самоуправління підприємств регіону. Управління працею. Операційний підхід в управлінні виробництвом. Засади управління продуктивністю і ефективністю виробництва.

Змістовний модуль 2. «Потенціал і структура економіки регіонів України»

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал

Природні ресурси і їхнє розміщення в Україні. Оборотний капітал і оборотна функція. Джерела оборотного капіталу. Населення: національні, соціальні і економічні категорії. Розселення і демографічні процеси в регіонах України. Трудовий (людський) капітал і зайнятість в регіонах України. Продуктивна і ефективна функція праці.

 

НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАННЯТТЯХ

Змістовний модуль 1. «Методологічні основи формування регіональної економіки»

Модуль 3

«Екологія»(вивчення за вибором студента)

Розв’язання типових задач

1) Основні показники регіональної економіки і методи їх розрахунку:

а) Жива праця:

* кількість живої праці (зайнятих в економіці регіону) – Тк;

* вартість (ціна) одиниці праці – цm;

Розрахувати фонд оплати живої праці Т.

Розв’язання

Фонд оплати праці зайнятих можна представити як вартість їх праці Т :

Т=Тк× цm

2) Основний капітал (основні фонди):

* кількість верстатів, машин, будівель і т. ін. –Кп;

* вартість (ціна) одиниці основного капіталу – цк;

Розрахувати вартість задіяного основного капіталу – К.

Розв’язання

Вартість задіяного основного капіталу розраховують як добуток кількості всього і ціни одиниці основного капіталу:

К= Кп×цк

3) Обіговий капітал (сировина, матеріали, вага, енергія, напівфабрикати і т. ін.):

* кількість обігового капіталу – Ок;

* ціна одиниці обігового капіталу – цо;

Розрахувати вартість обігового капіталу О і суму грошей для його закупівлі – Гм:

Розв’язання

Вартість обігового капіталу О пропорційна його фізичній кількості Ок та ціні одиниці цо:

О= Ок× цо

Необхідна сума грошей для закупівлі сировини, матеріалів, енергії, води і т. ін. дорівнює вартості обігового капіталу:

Г=О

4) Дано число зайнятих Тк, вартість задіяного капіталу К, обігового капіталу О, оборотність обігового капіталу v (разів). Розрахувати : вартість створеного продукту В і його залежність від кількості праці і основного капіталу.

Розв’язання

Вартість створеного продукту В виразиться оборотністю v обігового капіталу О

В=О× v

Вартість (обсяг) створеного продукту В є у прямій залежності від кількості задіяної живої праці Тк і основного капіталу К; цю залежність виражає виробнича (продуктивна) функція F:

В=aF(Тк,К),

де а – постійна величина, яка характеризує рівень технологій і рівень віддачі праці та капіталу.

5) Дано виробничу функцію праці і капіталу В=aF(Тк,К). В – віддача (обсяг виробництва, продуктивність) усіх зайнятих Тк і всього капіталу К. Розрахувати продуктивність праці одного зайнятого в і обгрунтувати її залежність зростання (спаду).

Розв’язання

Якщо В – віддача праці усіх зайнятих Тк, то віддача одного зайнятого в буде лише якоюсь частиною від В, яку можна розрахувати відношенням В:Тк:

в=В:Тк;

Для обгрунтування залежності в від якогось фактора, скористаємося властивістю рівняння В=aF(Тк,К) і його ліву та праву частину поділимо наТк, від чого результат не змінюється : В/Тк = aF(Ткк,К/Тк); тоді отримаємо

в= aF (1,к), де к = К/Тккоефіцієнт капіталоозброєності одного зайнятого. Таким чином, продуктивність праці одного зайнятого в є функцією капіталоозброєності одного зайнятого К:

в= aF(к),

тобто, чим вищий рівень капіталоозброєності, тим вища продуктивність праці одного зайнятого.

6) Дано кількість зайнятих Тк, продуктивність праці – в, час праці t, рівень використання робочого часу – 80%.

Розрахувати обсяг виробництва продукту В.

Розв’язання

Обсяг виробництва продукту В є у прямій залежності від кількості задіяної праці Тк, продуктивності праці одного зайнятого – в і часу праці – t. Оскільки час праці використовується лише на 80%, то й обсяг виробництва буде відповідати коефіцієнту його використання : 80/100= 0,8. Тоді обсяг виробництва продукту В розраховується за формулою :

B= Tк×в×0.8t

7) Дано обсяг виробництва продукту В, вартість праці зайнятих –Т . Розрахувати : ефективність використання праці зайнятих; обсяг виробництва продукту з врахуванням ефективності праці.

Розв’язання

Ефективність праці – це обернена функція продуктивності праці – 1/в і виражається трудомісткістю одиниці продукції в вартістю – 1 грн. – m; чим нижча трудомісткість одиниці продукції, тим вища ефективність праці; тоді m розраховують за формулою :

m=Т:В

Обсяг виробництва продукту з врахуванням трудомісткості розраховують за формулою :

В=Т∙m

8)Фізична кількість продукції Q, ціна одиниці продукції – ц. Розрахувати :вартість прдукції В; зміну вартості продукції Ів, якщо кількість продукції зросла на Іq, а ціна – на Іц.

Розв’язання

Вартість продукції – це добутолтк її кількості Q і ціни одиниці продукції ц :

В=Q×ц

Зміна обсягу продукції (зростання, спад) Ів виразиться добутком показників Іq і

Іц:

Івq×Іц

9) Дано рівень зростання обсґну продукції Іq і її вартості Ів. Розрахувати рівень зростання цін на продукці..

Розв’язання

Динаміка вартості продукції Івq×Іц.

З вище наведеного рівняння динаміки цін Іц буде обернена до динаміки кількості продукту Іq:

Іц= Ів : Іq.

10) Дано вартість праці Т, матеріальних затрат О, податків – П, валового прибутку - ВП. Розрахувати: вартість продукту – В; додану вартість – , проміжне споживання – О.

Розв’язання

Вартість продукту В – сумарна вартість наведених в умові показників :

В=О+Т+П+ВП.\

Додана вартість dВ – різниця між вартістю В і матеріальними затратами – О :

dВ=В-О.

Проміжне споживання (матеріальні затрати) – різниця між вартістю В і доданою вартістю dВ:

О= В- dВ.


Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Число зайнятих чол.(Т)
Продуктивність праці, тис. грн. (В) 52.0 53.0 55.0

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту за роками;

2. зміну у відсотках обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

Задача 2

Дано показники зайнятості і трудомісткості виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Число зайнятих чол.(Т)
Трудомісткість одиниці продукції, тис. грн. (m) 0.80 0.70 0.60

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту за роками;

2. зміну обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

 

Задача 3

Дано показники оборотності обігового капіталу :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Задіяний обіговий капітал, грн (О)
Оборотність обігового капіталу, разів (v) 1,6 1,5 1,7

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту в регіоні;

2. зміну у відсотках обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у з-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

Задача 4

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Обсяг виробництва продукту, тис.грн (В)
Число зайнятих чол. (Т)

 

Розрахуйте :

1. продуктивність праці одного зайнятого за роками;

2. зміну у відсотках продуктивності праці одного зайнятого у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки продуктивності праці одного зайнятого і коротко опишіть.

 

Задача 5

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Оплата праці зайнятих, грн. (Т)
Обсяг виробництва продукту,грн. (В)

 

Розрахуйте :

1. трудомісткість одиниці продукції вартістю 1 грн.;

2. зміну у відсотках трудомісткості одиниці продукції вартістю 1 грн. у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки трудомісткості одиниці продукції вартістю 1 грн. і коротко опишіть.

 


А) ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS). Система контролю й оцінювання знань студентів з дисципліни “Регіональна економіка” розроблена у відповідності з положеннями “Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням вимог Болонської декларації”.

Оцінювання знань з нормативної дисципліни фахового спрямування “Регіональна економіка” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту). Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряться під час поточного контролю та на іспиті. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових задач, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація). Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів, а завдання, що виносяться на іспит оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Поточний контроль на денній формі навчання здійснюється під час семінарських занять, в процесі розгляду програмних питань у формах обговорення студентами ак­туальних контрольних питань дисципліни, аналізу ситуацій, оцінювання результатів їх самостійної роботи та індивідуальних завдань. Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі іспиту шляхом виконання екзаменаційних завдань.

 

Б) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінка «5», „ВІДМІННО”- «А» (90 – 100 балів) виставляється студенту, який виявив різносторонні, систематизовані та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну і додаткову літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка „ВІДМІННО” виставляється студентам, що засвоїли взаємозв'язок основних понять комплек­су дисциплін і їх значення для набуття професії, виявили творчі здібності у ро­зумінні і використанні навчально-програмного матеріалу.

Оцінка «4», „ ДУЖЕ ДОБРЕ”- «В» (81 – 89 балів) виставляється студенту, який виявив повні знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану для вивчення у програмі. Як правило, оцінка „ДУЖЕ ДОБРЕ” виставляється студентам, що виявили знання систем­ного характеру по комплексу дисциплін і здатні їх самостійно поповнювати під час подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка «4», «ДОБРЕ» - «С» (71-80 балів)виставляється студенту, який виявив достатні знання навчально-програмного матеріалу, виконує програмні завдання, уміє працювати з навчальною літературою. Як правило оцінка «4», «ДОБРЕ» - «С» виставляється студентам, що виявили знання і володіють предметом дисципліни, розуміють їхнє використання на практиці.

Оцінка «3», „ЗАДОВІЛЬНО” – «D» (61 – 70 балів) виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, який необхідний для пода­льшого навчання і майбутньої роботи за фахом, справляється з виконанням пе­редбачених програмою завдань, ознайомився з основною літературою, рекоме­ндованою програмою. Як правило, оцінка „ЗАДОВІЛЬНО” виставляється сту­дентам, що допустили помилки при виконанні комплексних контрольних за­вдань, але володіють необхідними знаннями для усунення помилок під керів­ництвом викладача.

Оцінка «3», „ПОСЕРЕДНЬО” – «Е» (51 – 60 балів) виставляється студенту, який виявив певні знання основного навчального матеріалу, здатний працювати над літературою та конспектувати за змістом навчальних тем. Як правило оцінка «3», „ПОСЕРЕДНЬО” – «Е» виставляється студентам, які володіють відносно загальними знаннями з дисципліни.

Оцінка «2», „НЕЗАДОВІЛЬНО” – «FX» (0 – 50 балів) (з можливістю повторного складання іспиту) виставляється студенту, у якого є прогалини в знаннях навчально-програмного матеріалу, який допустив принципові помил­ки при виконанні комплексного контрольного завдання. Як правило, оцінка «2», „НЕЗАДОВІЛЬНО”- «FX»ставиться студентам, які не володіють необхідними знан­нями і не можуть усунути допущені помилки без набуття додаткових знань з дисципліни.

 

В) РОЗРАХУНКИ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Вихідні дані бальної оцінки знань студента :

1. Загальна кількість балів - 100

2. П’ятибальна національна шкала оцінювання – 5; 4; 3 ; 2; 0.

3. Кількість тем – 13.

4. Кількість проміжних модулів – 2.

5. Відвідування аудиторних занять.

6. Екзамен.

Розподіл балів за форматами звіту студента (регулюється календарним планом)

· Відвідування аудиторних занять – 10

· Поточне оцінювання за темами – 40

· Екзамен –50

 

Підрахунок балів

1. Оцінювання і розрахунок кількості балів (КБ) здійснюється за формулою з врахуванням 100 балів:

 

де хn – оцінки у національній шкалі від 0 до 5 балів: виступи, доповіді, самостійна робота, модульні опитування і т.ін.;

nx – кількість оцінок у національній шкалі;

5 – найбільша оцінка у національній шкалі;

- середній бал (СБ) у національній шкалі;

- коефіцієнт знань переведення з національної у 100-бальну шкалу оцінювання.

2. Оцінювання і розрахунок кількості балів за відвідування лекційних і практичних занять, наприклад, загальною кількістю лекцій – 32, практичні – 16, всього 48 годин, з яких пропущено і не відпрацьовано 12 годин.

3. Оцінювання і розрахунок балів за відповіді на екзамент в оцінках за національною шкалою, білет якого передбачав три запитання; отримані оцінки за відповіді: 3; 4; 5:

 

 


Рекомендована література

Основна література

1. Голіков А.П., Дейнека А.П., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування.; навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2009. 352 С.

2. В.І. Лишиленко. Регіональна економіка: підручник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384С.

3. Регіонально – адміністративний менеджмент. / навч. посібник під редакцією проф. Воронкової В.Г.. –Л. : ЦУЛ 2010. – 352 С.

4. Герасимчук З.В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З.В. Герасимчук, Н.С. Кучай// Регіональна економіка, 2010. - №1. – С.48-52.

5. Добровольський В.В. Екологічні знання: навчальний посібник/ Добровольський В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2005.

6. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети/ Долішній М.І. – К.: Наукова думка, 2006.

7. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / [за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк]. – К.:, Центр навчальної літератури, 2004.

8. Жук П.В. Питання зближення інструментів еколого-економічного регулювання в контексті Карпатської Конвенції /П.В. Жук// Регіональна економіка,2010. - №1. – С.86-93.

9. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: [навчальний посібник]/ Заблоцький Б.Ф.. – Львів: Новий світ – 2000, 2007.

10. Заблоцький М.Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів /М.Б. Заблоцький//Регіональна економіка, 2009. - №1. – С. 208-215.

11. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка/ Заблоцький Б.Ф. - К.: Академвидав, 2004.

12. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчально-методичний посібник/ Заблоцький Б.Ф. – Львів: Видавництво ЛКА, 2004.

13. Заблоцький Б.Ф. Економіка України/ Заблоцький Б.Ф., Кокошко Н.Ф., Смовженко Т.С. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997.

14. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка/ Заблоцький Б.Ф. - К.: Академія, 2002.

15. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика)/ Іщук С.І. [вид. 4-е, доп.]. – К.: Європейський університет, 2001.

16. Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-екологічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України / І.М. Прибуткова// Регіональна економіка, 2010. - №1. – С. 148-155.

17. Регіональна політика: методологія, методи, практика / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001.

18. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /[С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.В. Олійник та ін.] – К.: КНЕУ, 2000.

19. Розміщення продуктивних сил України: підручник / [Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін.; за ред. Є.П. Качана]. – К.: Вища шк., 1997.

20. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник/ Шевчук Л.Т. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

 

Додаткова література

21. Айзен Р. Глобалізація і нова економіка: загальні міркування/ Айзен Р. // Журнал Європейської економіки. –Т. 2 (№ 1). Березень 2003. – С. 25-45.

22. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія/ Білорус О.Г. – К.: ВО “Батьківщина”, 2001.

23. Близнюк В.В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу/ Близнюк В.В. // Економіка і прогнозування. – 2002. - № 3. – С. 59-69.

24. Бойко Є.І. Про становлення загальної теорії економічних систем/ Бойко Є.І. // Економіка України. - 2001. - № 6. - С. 88-90.

25. Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района/ Бугаев В.К. — Л.: Наука, 1986.

26. Вовк Ю.Й. Конституція України: посібник для вивчення Основного Закону України/ Вовк Ю.Й., Мадзей С.М., Буган Ю.В. - Тернопіль: Мандрівець, 1996.

27. Вовканич С., Людський вимір інноваційного потенціалу. / Ін-т регіональних досліджень НАН України, Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації: ВПВ ЛДЦНТЕІ. С. Вовканич., Х. Копистянська. - Львів, 2003. – (Препр. наук. доп.)

28. Регіональний менеджмент і моніторинг [Гладій М.В., Долішній М.І., Писаренко С.М., Янків М.Д.]. – Львів: ІРД НАН України. - 1998.

29. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / [О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін.; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус]. – К.: КНЕУ, 2001.

30. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія/ Гринів Л.С.. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2001.

31. Гурєєв В.М. Удосконалювати правові засади управління регіональною економікою/ Гурєєв В.М. // Регіональна економіка. – 1996. - № 1-2. – С. 30.

32. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посібник [Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е.]. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (інформаційно-видавничий центр. ІНТЕЛЕКТ+ Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2003. - С. 185-218.

33. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи/ Доценко А.І.. - К.: Наукова думка, 1994.

34. Екологія Львівщини 2005. – Львів: Сполом, 2006.

35. Економічна і соціальна географія світу/ [за ред. Б.П. .Яценка]. ,— К.: Артек, 1997.

36. Заблоцький Б.Ф. Економічна самодостатність регіону/ Заблоцький Б.Ф. // Регіональна економіка. - 2001. - № 1. - С.40-50

37. Заблоцький Б.Ф. Методологічний підхід до моделювання регіонального розширеного самовідтворення/ Заблоцький Б.Ф. // Регіональна економіка. - 2001. - № 3. - С. 26-35

38. Завгородній М.Б. Моделювання - основний метод дослідження економічних систем/ Завгородній М.Б. //Перехідні економічні системи.-2001. - № 4. - С. 28-30.

39. Запольський А.К. Основи екології: підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк [за ред. К.М. Ситника]. – К.: Вища школа, 2001.

40. Заставний Ф.Д. Географія України/ Заставний Ф.Д.. – Львів: Світ, 1994.

41. Захаренко В.І. Ринкова самоорганізація - основа трансформаційних процесів у промислових територіальних системах/ Захаренко В.І. // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 10. - С. 2-7.

42. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регіонах/ Изард У. — М.: Прогресс, 1966.

43. Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.]. – К.: Знання України, 2002.

44. Іщук C.I. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування/ Іщук C.I. — К.: УФІМБ, 1996.

45. Іщук С.І. Географія промислових комплексів/ Іщук C.I. — К.: Віпол, 1993.

46. Кистанов В.В. Территориальная организация производства/ Кистанов В.В. — М.: Экономика, 1981.

47. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования/ Колосовский Н.Н. — М.: Мысль, 1969.

48. Кравців В. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України/ Кравців В. // Регіональна економіка. – 1997. - № 3.

49. Кучерявий В.П. Екологія/ Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2001.

50. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. – Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ. UNDP ПРООН. – К.: “СПД „Савчина”, 2002. – С. 111 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: URL – http://www.un.kiev.ua/ua/undp/about.php.

51. Мікловда В. Соціально-трудові відносини в умовах ринкових трансформаційних процесів/ Мікловда В., Лечига Р. // Регіональна економіка. - 1998. - №2. - С. 68 - 76.

52. Некрасов Н.Н. Региональная экономика: Теория, проблемы, методы/ Некрасов Н.Н.— М.: Экономика, 1975.

53. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування/ Олійник Я.Б. – К.: Лібра, 1996.

54. Паламарчук М.М. Соціальне районування України як основа її адміністративно-територіального устрою/ Паламарчук М.М.// Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів регіону та держави. – Х.: Видавництво Харк. ун-ту, 1994. - С. 5-6.

55. Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового ком­плексу економічного району/ М.М. Паламарчук, К.О. Тащук — К.: Наукова думка, 1974.

56. Пила B.I. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика./ B.I. Пила, О.С. Чмир, — К., 1998.

57. Пила В. Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні/ Пила В., Чмир О., Загородній В. // Економіка України. – 2002. - № 4. – С. 11-16.

58. Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально-господарські утворення СЕЗ і ТПР: навчальний посібник/ В.І. Пила, О.С. Чмир / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Хмельницький: ХІУП, 2000.

59. Попов В. Інституціональна складова трансформаційних процесів в економіці/ В. Попов, О. Прутська // Вісник КНТЕУ. - 2003. - №1. - С. 13.

60. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці/ Поповкін В.А. — К.: Наукова думка, 1993.

61. Поповкін В.А. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів України/ Поповкін В.А.. Калитенко А. П., Розинка В.О. / Наукові доповіді НІСД. - Вип. 24. — К., 1994.

62. Портер М. Международная конкуренція/ Портер М.; [Пер. с англ.]. – М.: МО, 1993.

63. Україна. Закон Про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Україна, 1991.

64. Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття” /[[пер. з англ.]; ВГО „Україна. Порядок денний на ХХІ століття”. – К.: Інтелсфера, 2000.

65. Садова У. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз / У. Садова, Л. Сенів; редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2000.

66. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України/ Руденко В.П. — Львів: Світ, 1993.

67. Садова У.Я. Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці/ У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2000. - № 2. – С. 207-212.

68. Садова У.Я. Розвиток регіональної політики праці і зайнятості в Україні у світлі міжнародних наукових дискусій/ У.Я. Садова, Л.К. Семів // Регіональна економіка. – 2001. - № 3. – С. 266-269.

69. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, прак­тика/ Саушкин Ю.Г. – М.: Мысль, 1973.

70. Соціально-економічна географія світу/ [за ред. С.П.Кузика]. — Тернопіль, 1998.

71. Стадник О.Т. Країни світу у цифрах і фактах/ Стадник О.Т. – Х., Вид. Група «Основа», 2004.

72. Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К., 2005.

73. Суха М. Єврорегіони та їх роль у поглибленні інтегральних процесів у Європі/ Суха М. // Матеріали міжнародної конференції., Л, – 1999. – С. 38-52.

74. Териториальная структура производственных комплексов. — К.: Наукова думка, 1981.

75. Україна у цифрах у 2005 році. - К., – 2006.

76. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник/ Філіпенко А.С. – К.: Знання, 2000. – С. 154-155.

77. Чистобаев А.И. Развитие экономических районов. Теория и методы исследования/ Чистобаев А.И. — Л.: Наука, 1980.

78. Янків М.Д. Розширення Європейського Союзу та інтеграція України у європейський простір: матеріали міжнародної конференції/ Янків М.Д. Львів, – 1999.

79. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За ред. С.І. Дорогунцова. К.: КНЕУ, 2005.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.019 с.)