Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.Питання для самостійної роботи

1. Місце питань охорони довкілля у світі.

2. Місце питань охорони довкілля в Україні і досліджуваній області.

Основні питання для обговорення і дискусії

1. Обґрунтуйте і доведіть, що екологічні проблеми поширюються і поглиблюються із зростанням чисельності населення в середньому 100 млн. чол.. за рік та зростанням обсягів природних ресурсів для виробництва.

2. Висвітліть конференцію ООН з питань довкілля та розвитку і її Програму дій «Порядок денний на ХХІ століття».

3. Розкрийте сутність цієї Програми дій за напрямами і характером здійснення природоохоронних заходів у світі.

4. Розкрийте екологічну політику України і міжнародну співпрацю у тій сфері: напрями екологічної політики, заходи і реформи для її реалізації.

5. Опишіть розвиток міжнародної співпраці з природоохоронними та громадськими організаціями.

6. Висвітліть зміст міжнародних конвенцій з питань охорони довкілля, учасником яких є Україна: по-перше, рамкової конвенції ООН про зміну клімату; по-друге, рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Література: Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: [навчальний посібник]/ Заблоцький Б.Ф.. – Львів: Новий світ – 2000, 2007. – С. 451-456; Добровольський В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – C. 254-258; Екологічний менеджмент: навчальний посібник / [за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк] – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – C. 356-360; Запольський А.К. Основи екології: підручник / Запольський А.К., Салюк А.І.; [за ред. К.М. Ситника] – К.: Вища школа, 2001. – C. 158-164; Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – C. 456-468.


Тематика семінарських занять

№ п/п Назва теми Кількість годин
Змістовний модуль 1. «Методологічні основи формування регіональної економіки»
Тема 1. Предмет, метод, завдання дисципліни і закономірності формування економіки регіонів 1.1. Предмет, об’єкт, метод і завдання дисципліни 1.2. Економічні процеси в регіоні. Економічні закони і закономірності 1.3. Фактори економіки. Основи формування економіки регіонів
Тема 2. Економічне районування та територіальна організація господарства 2.1. Територіальна структура господарства і економічне районування 2.2. Основи розмежування економічних районів 2.3. Суспільний і просторовий поділ праці і їх рівні 2.4. Сутність регіональної економіки і методи їх аналізу
Тема 3. Регіональна економічна політика і механізм її реалізації 3.1. Структура економічної політики і її суб’єкти 3.2. Економічна політика підприємств, регіонів і уряду України 3.3. Механізм реалізації регіональної економічної політики: 3.3.1. Державне управління економікою регіону 3.3.2. Регіональна система управління і регулювання 3.3.3. Самоуправління підприємств регіону
Тема 4. Господарський комплекс України, його струкутра і трансформація в ринкових умовах 4.1. Сутність господарського комплексу України і його структура 4.2. Фінансова система регіону 4.3. Основний капітал і інноваційний потенціал регіону 4.4. Фундаментальні основи ринкової економіки і трансформація господарського комплексу України
Змістовний модуль 2. «Потенціал і структура економіки регіонів України»
Тема 5. Природний та трудоресурсний потенціал 5.1. Природні ресурси і їхнє розміщення в Україні 5.2. Оборотний капітал і оборотна функція. Джерела оборотного капіталу 5.3. Населення: національні,соціальні і економічні категорії 5.4. Зайнятість,продуктивна і ефективна функції праці
Тема 6. Міжгалузеві господарські комплекси і регіональний продукт 6.1. Сутність міжгалузевих комплексів, їх структура і характеристика 6.2. Випуск регіонального продукту. Граннична віддача праці і капіталу 6.3. Регіональна додана вартість 6.4. Розподіл регіонального продукту
Тема 7. Міжнародні економічні зв’язки України та інтеграція в європейський та інші світові структури 7.1. Засади міжнародних економічних зв’язків. Зовнішня торгівля регіонів 7.2. Інтеграція України у світову економіку: переваги і загрози 7.3. Мегаекономічні райони континентів світу і їх економіка
Тема 8. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 8.1. Нові підходи до категорії «продуктивна сила» в умовах ринку 8.2. Продуктивна функція праці і економічне зростання 8.3. Передумови економічного зростання в регіоні: фінансові, інноваційно-інвестиційні, кооперативні
Всього годин
Модуль 3. Екологія (вивчення за вибором студента)
Тема 9. Наукові засади раціонального природокористування  
Тема 10. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації  
Тема 11. Економічний механізм природокористування та охорони довкілля  
Тема 12. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності  
Тема 13. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля  
         

 


Розв’язання типових задач

1) Основні показники регіональної економіки і методи їх розрахунку:

а) Жива праця:

* кількість живої праці (зайнятих в економіці регіону) – Тк;

* вартість (ціна) одиниці праці – цm;

Розрахувати фонд оплати живої праці Т.

Розв’язання

Фонд оплати праці зайнятих можна представити як вартість їх праці Т :

Т=Тк× цm

2) Основний капітал (основні фонди):

* кількість верстатів, машин, будівель і т. ін. –Кп;

* вартість (ціна) одиниці основного капіталу – цк;

Розрахувати вартість задіяного основного капіталу – К.

Розв’язання

Вартість задіяного основного капіталу розраховують як добуток кількості всього і ціни одиниці основного капіталу:

К= Кп×цк

3) Обіговий капітал (сировина, матеріали, вага, енергія, напівфабрикати і т. ін.):

* кількість обігового капіталу – Ок;

* ціна одиниці обігового капіталу – цо;

Розрахувати вартість обігового капіталу О і суму грошей для його закупівлі – Гм:

Розв’язання

Вартість обігового капіталу О пропорційна його фізичній кількості Ок та ціні одиниці цо:

О= Ок× цо

Необхідна сума грошей для закупівлі сировини, матеріалів, енергії, води і т. ін. дорівнює вартості обігового капіталу:

Г=О

4) Дано число зайнятих Тк, вартість задіяного капіталу К, обігового капіталу О, оборотність обігового капіталу v (разів). Розрахувати : вартість створеного продукту В і його залежність від кількості праці і основного капіталу.

Розв’язання

Вартість створеного продукту В виразиться оборотністю v обігового капіталу О

В=О× v

Вартість (обсяг) створеного продукту В є у прямій залежності від кількості задіяної живої праці Тк і основного капіталу К; цю залежність виражає виробнича (продуктивна) функція F:

В=aF(Тк,К),

де а – постійна величина, яка характеризує рівень технологій і рівень віддачі праці та капіталу.

5) Дано виробничу функцію праці і капіталу В=aF(Тк,К). В – віддача (обсяг виробництва, продуктивність) усіх зайнятих Тк і всього капіталу К. Розрахувати продуктивність праці одного зайнятого в і обгрунтувати її залежність зростання (спаду).

Розв’язання

Якщо В – віддача праці усіх зайнятих Тк, то віддача одного зайнятого в буде лише якоюсь частиною від В, яку можна розрахувати відношенням В:Тк:

в=В:Тк;

Для обгрунтування залежності в від якогось фактора, скористаємося властивістю рівняння В=aF(Тк,К) і його ліву та праву частину поділимо наТк, від чого результат не змінюється : В/Тк = aF(Ткк,К/Тк); тоді отримаємо

в= aF (1,к), де к = К/Тккоефіцієнт капіталоозброєності одного зайнятого. Таким чином, продуктивність праці одного зайнятого в є функцією капіталоозброєності одного зайнятого К:

в= aF(к),

тобто, чим вищий рівень капіталоозброєності, тим вища продуктивність праці одного зайнятого.

6) Дано кількість зайнятих Тк, продуктивність праці – в, час праці t, рівень використання робочого часу – 80%.

Розрахувати обсяг виробництва продукту В.

Розв’язання

Обсяг виробництва продукту В є у прямій залежності від кількості задіяної праці Тк, продуктивності праці одного зайнятого – в і часу праці – t. Оскільки час праці використовується лише на 80%, то й обсяг виробництва буде відповідати коефіцієнту його використання : 80/100= 0,8. Тоді обсяг виробництва продукту В розраховується за формулою :

B= Tк×в×0.8t

7) Дано обсяг виробництва продукту В, вартість праці зайнятих –Т . Розрахувати : ефективність використання праці зайнятих; обсяг виробництва продукту з врахуванням ефективності праці.

Розв’язання

Ефективність праці – це обернена функція продуктивності праці – 1/в і виражається трудомісткістю одиниці продукції в вартістю – 1 грн. – m; чим нижча трудомісткість одиниці продукції, тим вища ефективність праці; тоді m розраховують за формулою :

m=Т:В

Обсяг виробництва продукту з врахуванням трудомісткості розраховують за формулою :

В=Т∙m

8)Фізична кількість продукції Q, ціна одиниці продукції – ц. Розрахувати :вартість прдукції В; зміну вартості продукції Ів, якщо кількість продукції зросла на Іq, а ціна – на Іц.

Розв’язання

Вартість продукції – це добутолтк її кількості Q і ціни одиниці продукції ц :

В=Q×ц

Зміна обсягу продукції (зростання, спад) Ів виразиться добутком показників Іq і

Іц:

Івq×Іц

9) Дано рівень зростання обсґну продукції Іq і її вартості Ів. Розрахувати рівень зростання цін на продукці..

Розв’язання

Динаміка вартості продукції Івq×Іц.

З вище наведеного рівняння динаміки цін Іц буде обернена до динаміки кількості продукту Іq:

Іц= Ів : Іq.

10) Дано вартість праці Т, матеріальних затрат О, податків – П, валового прибутку - ВП. Розрахувати: вартість продукту – В; додану вартість – , проміжне споживання – О.

Розв’язання

Вартість продукту В – сумарна вартість наведених в умові показників :

В=О+Т+П+ВП.\

Додана вартість dВ – різниця між вартістю В і матеріальними затратами – О :

dВ=В-О.

Проміжне споживання (матеріальні затрати) – різниця між вартістю В і доданою вартістю dВ:

О= В- dВ.


Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Число зайнятих чол.(Т)
Продуктивність праці, тис. грн. (В) 52.0 53.0 55.0

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту за роками;

2. зміну у відсотках обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

Задача 2

Дано показники зайнятості і трудомісткості виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Число зайнятих чол.(Т)
Трудомісткість одиниці продукції, тис. грн. (m) 0.80 0.70 0.60

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту за роками;

2. зміну обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

 

Задача 3

Дано показники оборотності обігового капіталу :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Задіяний обіговий капітал, грн (О)
Оборотність обігового капіталу, разів (v) 1,6 1,5 1,7

 

Розрахуйте :

1. обсяг виробництва регіонального продукту в регіоні;

2. зміну у відсотках обсягу виробництва продукту у 2-му році по відношенню до 1-го і у з-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки виробництва регіонального продукту і коротко опишіть.

Задача 4

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Обсяг виробництва продукту, тис.грн (В)
Число зайнятих чол. (Т)

 

Розрахуйте :

1. продуктивність праці одного зайнятого за роками;

2. зміну у відсотках продуктивності праці одного зайнятого у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки продуктивності праці одного зайнятого і коротко опишіть.

 

Задача 5

Дано показники виробництва регіонального продукту :

Показники Роки
1-й 2-й 3-й
Оплата праці зайнятих, грн. (Т)
Обсяг виробництва продукту,грн. (В)

 

Розрахуйте :

1. трудомісткість одиниці продукції вартістю 1 грн.;

2. зміну у відсотках трудомісткості одиниці продукції вартістю 1 грн. у 2-му році по відношенню до 1-го і у 3-му по відношенню до 2-го;

3. побудуйте діаграму динаміки трудомісткості одиниці продукції вартістю 1 грн. і коротко опишіть.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 61; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.007 с.)