Контрольний аркуш дефектних виробів при виробництві черевиків шкільнихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольний аркуш дефектних виробів при виробництві черевиків шкільнихДата Порядковий номер партії виробів яка перевіряється Кількість перевірених виробів, n пар Кількість дефектних виробів, nр пар Питома вага дефектних виробів, %
1 2 3 4 5
1.06.08 6,4
2.06.08 7,8
3.06.08 7,1
4.06.08 5,7
5.06.08 7,1
Всього   6,8

 

Для побудови контрольної карти дефектних одиниць продукції необхідно обчислити інтервал верхньої Рв та нижньої меж регулювання рн. Діапазон від середньої лінії до меж регулювання містить трикратне середнє квадратичне відхилення:

(11)

 

(12)

 

- середнє значення рівня дефектності (це значення береться з контрольного аркушу =6,8%);

 

рв - верхня контрольна межа;

рн – нижня контрольна межа;

- середнє значення кількості проконтрольованих одиниць продукції

 

= ,

,

 

 

За результатами обчислень із табл. 6 (стовбець 5) у контрольну карту заносять точки, які відповідають значенням реального рівня дефектності р. На рис.3 подано карту дефектних виробів (карта р). Вона відтворює контроль реального технологічного процесу за визначений час.

 

Рис. 3. Контрольна карта дефектних виробів при виробництві черевиків шкільних

 

 

На підставі карти можна зробити такі висновки:

- у досліджуваний період процес виробництва черевиків шкільних був достатньо стабільним. Установлена середня питома вага дефектних виробів =6,8%.

- на найближчий плановий період можна планувати такий рівень дефектності.

- враховуючи результати аналізу технологічного процесу, рекомендується здійснити перехід від суцільного контролю до вибіркового, що призведе до скорочення витрат на контроль.

- необхідно спостерігати за технологічним процесом за допомогою контрольних карт з метою своєчасного виявлення відхилень та їх усунення.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аристов О. В. Управление качеством. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003. – 238 с.

2. Богданова О. Ф., Кузьміна Т. О., Бабіч С. С., Коб’яков С. М., Тіхосова Г. А. Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості. – К.: Кондор, 2007. – 480 с.

3. Березненко М. П. Сертифікація систем якості та продукції в легкій промисловості – К., 1996 . – 236 с.

4. Векслер Е. М., Рифа В. М., Василевич Л. Ф. Менеджмент якості. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 320 с.

5. Исикава К. Японские методы управления качеством. – М. Экономика, 1988. – 216 с.

6. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление качеством. – М.: «Высшая школа», 2003. – 334 с.

7. Мишин В. М. Управление качеством. – М.: Юнити, 2000. – 303 с.

8. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 368 с.

9. Новицкий Н. И., Олексюк В. Н. Управление качеством продукции – Минск, ООО “Новое знание”, 2001. – 237 с.

10. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики. – М.: „Дело и сервис”, 2002. – 156 с.

11. Окрепилов В. В. Управление качеством. – Спб.: Издательство «Наука», 2000. – 912 с.

12. Орлов П. А. Менеджмент качества и сертификация продукции. – Харьков: ИД „Инжэк”, 2004. – 303 с.

13. Розова Н. К. Управление качеством: Учебное пособие - Спб.: «Питер М», 2003. – 224 с.

14. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 672 с.

15. Управление качеством./ Под ред. Семеновой Е. И. – М.: „КолосС”, 2003. – 188 с.

16. Управление качеством. / Под. ред. Ильенковой С. Д. – М.: Юнити, 2003. – 334 с.

17. Федюкин В. К. Основы квалиметрии: Управление качеством продукции. – М.: Филинь, 2004. – 292 с.

18. Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством – К.: МАУП, 2002. – 191 с.

19. Царенко О. М., Руденко В. П. Управління якістю агропромислової продукції: Навч. посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 431 с.

20. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації – К., 1997. – 191 с.

21. Шаповал М. І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 475 с.


Додаток А

Варіанти задачі № 1

Таблиця 1

Зведена таблиця споживчих та економічних показників взуття

Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника
1 варіант 2 варіант
КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) Н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) Н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал -
4.Гнучкість (гн.) Н/см не більше 4 3,23 3,69 3,34 3,17 3,75 2,16 1,69 1,98 2,95 2,40
5.Маса півпари (м.) кг - 0,22 0,28 0,24 0,20 0,26 0,13 0,12 0,14 0,15 0,16
6.Ціна (ц.) грн - 23,0 21,0 18,0 15.0 24,5
Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника
3 варіант 4 варіант
КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) Н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) Н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал -
4.Гнучкість (гн.) Н/см не більше 4 2,12 2,76 2,64 2,35 2,51 3,56 3,69 3,35 3,28 3,18
5.Маса півпари (м.) кг - 0,34 0,37 0,46 0,48 0,35 0,19 0,15 0,18 0,21 0,17
6.Ціна (ц.) грн - 15,0 19,0 13,0 9,0 14,5 32,0 35,0 30,0 25.0 36,0

Продовження таблиці 1

Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника
5 варіант 6 варіант
КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) Н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) Н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал - 89,5 82,5 74,5
4.Гнучкість (гн.) Н/см не більше 4 1,62 1,79 1,45 2,05 1,95 3,13 3,19 3,66 3,87 3,34
5.Маса півпари (м.) кг - 0,16 0,14 0,17 0,18 0,17 0,23 0,26 0,24 0,30 0,26
6.Ціна (ц.) грн - 25,0 23,0 18,0 15.0 29,5 18,0 15,0 12,0 10.0 16,5
Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника
7 варіант 8 варіант
КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) Н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) Н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал - 83,5 80,5 58,5 59,5
4.Гнучкість (гн.) Н/см не більше 4 3,16 3,89 3,04 2,95 3,80 2,15 2,70 2,80 2,35 2,20
5.Маса півпари (м.) кг - 0,25 0,24 0,20 0,38 0,27 0,11 0,14 0,13 0,12 0,11
6.Ціна (ц.) грн - 48,0 40,0 50,0 45,0 43,5 26,0 25,0 28,0 30.0 33,5

 


Продовження таблиці 1

Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника
9 варіант 10 варіант
КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю КВТВП Київ ЗАТ Берегиня ПП Польщі ПП Росії ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) Н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) Н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал - 98,5 79,8
4.Гнучкість (гн.) Н/см не більше 4 1,92 1,83 1,79 2,05 2,16 2,15 2,18 2,64 3,05 3,20
5.Маса півпари (м.) кг - 0,38 0,30 0,32 0,31 0,36 0,26 0,28 0,32 0,30
6.Ціна (ц.) грн - 15,0 12,0 15,0 18.0 16,0 18,0 19,0 21,0 20.0 19,0

 

За даними маркетингових досліджень частка продукції конкурентів на ринку для всіх варіантів складає: ЗАТ „Берегиня” – 0,30; ПП Польщі – 0,10; ПП Росії – 0,20; ПП Китаю – 0,40.


Варіанти задачі № 2

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)