Протокол № 17 від 1 липня 2008р. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Протокол № 17 від 1 липня 2008р.ВСТУП

 

„Менеджмент якості” – дисципліна навчального плану підготовки менеджерів. Її введення обумовлено процесами глобалізації, сучасними вимогами до якості товарів та послуг, зростаючою конкуренцією на внутрішньому та світовому ринках, насиченістю вітчизняного ринку різноманітними товарами, експансією імпорту, боротьбою виробників за ринки збуту. Для того, щоб управляти такими складними процесами, необхідні кваліфіковані фахівці, які володіють основами управління якістю.

Предметом вивчення дисципліни „Менеджмент якості” є сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань менеджменту якості.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Менеджмент якості” тісно взаємодіє з іншими економічними дисциплінами, такими як „Основи менеджменту”, „Економіка підприємства”, „Мікроекономіка”, „Статистика”, „Маркетинг” та ін.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

 

1.1. Мета викладання курсу

Основною метою викладання дисципліни „Менеджмент якості” є забезпечення студентів системою знань та практичних навичок по ефективному управлінню якістю на підприємстві (в організації) з врахуванням ситуації в народному господарстві країни.

 

1.2. Завдання вивчення курсу

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є навчити студентів:

· Використовувати в практичній діяльності принципи, функції, та методи управління якістю;

· Оцінювати рівень якості та конкурентоспроможності продукції;

· Застосовувати на практиці принципи та вимоги, закладені у стандартах ISO 9000: 2000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000 та ін;

· Огрунтовувати рішення щодо доцільності розробки, впровадження та сертифікації на підприємстві систем менеджменту у відповідності до вимог стандартів ISO 9000:2000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000;

· Розробляти необхідну документацію з створення та сертифікації на підприємстві систем менеджменту якості;

· Визначати економічну ефективність робіт із стандартизації, сертифікації продукції і систем менеджменту якості за міжнародними стандартами;

· Проводити облік та аналіз витрат на забезпечення високої якості продукції і профілактику браку та визначати втрати внаслідок низької якості;

· Використовувати сучасні методи управління витратами на якість продукції;

· Застосовувати статистичні методи контролю якості продукції;

· Проводити аудит систем менеджменту якості.

 

ЗМІСТ КУРСУ

 

ТЕМА 1. Якість як соціально-економічна категорія та об’єкт управління.

Сутність категорії „якість”. Якість, безпечність та надійність продукції. Стандартизація, сертифікація та якість. Якість продукції, корисність та споживча вартість. Відношення до якості продукції споживачів, виробників та інших зацікавлених сторін: постачальників, посередників, співробітників фірми, акціонерів, власників бізнесу, держави та суспільства в цілому. Конкурентоспроможність та якість. Якість життя.

Якість як об’єкт управління. Розвиток та основні етапи управління якістю. Значення та місце менеджменту якості в системі загального управління підприємством. Основні визначення в галузі управління якістю. Забезпечення якості. Поліпшення якості. Планування якості. Оперативне управління якістю. Сучасна модель управління якістю.

ТЕМА 2. Формування якості продукції. Петля якості.

Поняття про потреби споживачів. Встановлені та передбачені потреби. Вимоги до якості продукції. Вимоги суспільства до якості продукції. Принцип відображення якості. Петля якості (принцип життєвого циклу). Етапи петлі якості. Проектна, виробнича та експлуатаційна якість.

ТЕМА 3. Методологія та методи менеджменту якості.

Поняття про принципи управління якістю. Принципи менеджменту якості
Е. Демінга та сучасні підходи.

Цілі та політика в галузі якості. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовищ на управління якістю продукції на підприємствах. Інформаційне забезпечення робіт з підвищення та забезпечення якості.

Функції управління якістю продукції. Круг Демінга. Планування якості. Організація робіт з якості. Навчання та мотивація персоналу до виробництва високоякісної продукції. Контроль якості. Розробка заходів, спрямованих на поліпшення якості продукції. Прийняття рішення в галузі якості.

Трилогія Джурана. Регулювання якості. Поліпшення якості.

Методи менеджменту якості. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління якістю продукції. Нові методи менеджменту якості: „безперервне покращення” (метод Кайзен) та „точно в термін” (метод Канбан).

ТЕМА 4. Оцінювання якості продукції.

Поняття про властивості, показники та параметри якості продукції. Рівень якості продукції. Класифікація показників якості. Абсолютні та відносні показники якості. Методи визначення величини абсолютних показників якості. Одиничні та групові показникі якості продукції. Інтегральний показник якості. Рівні споживчих показників виробу. Технічні показники якості. Показники маркетингової та комерційної складової споживчої вартості виробу. Економічні показники виробу. Методи оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції.

ТЕМА 5. Статистичні методи управління якістю.

Поняття про статистичні вібіркові методи контролю якості продукції. Групи методів статистичного контролю. Методи оцінки точності виконання операцій за узагальнюючими характеристиками: середньоарифметичною, медіаною, розмахом варіації, півсумою крайніх значень, середньоквадратичним відхиленням. Методи „семи інструментів контролю якості”. Діаграма Парето. Причинно-наслідкова діаграма Ісікави. Діаграма розкиду. Гістограма. Діаграма розшарування. Контрольні аркуші та порядок їх заповнення. Контрольні карти, правила їх побудови.

ТЕМА 6. Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

Загальні відомості про стандартизацію. Поняття стандартизації та стандарта. Органи стандартизації в Україні.

Основні положення Державної системи стандартизації в Україні. Основна мета стандартизації. Принципи стандартизації. Об’єкти стандартизації. Категорії нормативних документів. Види стандартів. Порядок розроблення і затвердження стандартів ДСТУ. Економічна ефективність стандартизації.

Міжнародна і європейська діяльність із стандартизації. Міжнародні стандарти ISO та ІЕС. Європейські стандарти CEN та CENELEC.

Ознайомлення із міжнародними стандартами ISO 9000: 2000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, HACCP, BS ПР, вимоги яких покладені в основу систем менеджменту.

ТЕМА 7. Створення систем менеджменту якості та забезпечення ефективності їх функціонування.

Поняття системи менеджменту якості. Створення, розроблення та впровадження системи менеджменту якості. Вітчизняний досвід побудови систем управління якістю.

Побудова систем менеджменту якості у відповідності до вимог стандартів ISO. Етапи побудови системи менеджменту якості. Аналіз економічної доцільності системи менеджменту якості та ухвалення рішення про її створення. Формування політики, цілей і задач в області якості. Вивчення вимог стандартів ISO серії 9000:2000. Розроблення плана – графіка створення системи менеджменту якості. Розроблення системи менеджменту якості. Визначення складу структурних підрозділів системи менеджменту якості. Розроблення документації системи менеджменту якості. Впровадження системи менеджменту якості. Проведення зовнішнього аудиту. Сертифікація системи менеджменту якості.

Створення і впровадження інших систем менеджменту. Інтегровані системи менеджменту.

ТЕМА 8. Аудит системи якості.

Поняття аудиту системи менеджменту якості. Цілі аудиту. Види аудиту. Значення аудиту. Стандарти, що регламентують проведення аудиту. Основні етапи проведення аудиту. Особливості аудиту якості продукції та процесів.

ТЕМА 9. Сертифікація продукції і систем менеджменту якості.

Загальні відомості про сертифікацію. Поняття сертифікації. Розвиток і сучасний стан сертифікації. Взаємозв’язок сертифікації і стандартизації.

Поняття про систему сертифікації. Системи сертифікації в Україні. Порядок сертифікації продукції. Сертифікація продукції обов’язкова та добровільна. Схеми (модулі) сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО.

Сертифікація систем менеджменту якості. Процедура сертифікації системи менеджменту. Стандарти, придатні для цілей сертифікації. Поняття про атестацію виробництва. Проведення випробувань з метою сертифікації. Видача сертифікату відповідності. Акредитація випробувальних лабораторій. Визначення економічної ефективності сертифікації продукції та систем управління якістю у відповідності до міжнародних стандартів.

ТЕМА 10. Концепція загального управління якістю (TQM).

Поняття загального управління якістю TQM. Особливості концепції загального управління якістю. Мета, задачі, тактика, методичні засоби TQM. Відмінності основних принципів традиційної системи управління та TQM. Цикл управління в системі TQM. Основні стратегії TQM.

ТЕМА 11. Національні та міжнародні премії з якості.

Основні поняття премій з якості. Міжнародні та регіональні премії за системою оцінок та комерційні. Порядок проведення національних та міжнародних премій з якості. Премії Демінга та Болдріджа. Моделі американської та європейської премій з якості.

Модель ділової досконалості EFQM.

ТЕМА 12. Досвід промислово розвинених країн світу в управлінні якістю продукції.

Японська школа менеджменту якості. Основні характерні риси досвіду Японії. Гуртки якості. Загальнофірмова система управління якістю японських фірм. Досвід управління якістю в США. Європейський досвід менеджменту якості.

ТЕМА 13. Економіка якості: облік і аналіз витрат на якість.

Облік і аналіз витрат на забезпечення високої якості продукції і профілактику браку. Науково-технічні, управлінські та виробничі витрати. Базові та додаткові витрати на якість. Методи калькуляції витрат на якість.

Витрати на виправлення браку (рекламації). Поняття браку та рекламації. Виправний та невиправний брак. Класифікація браку за причинами виникнення та винуватцями. Визначення абсолютного та відносного розміру втрат від браку. Визначення вартості придатної продукції, що могла бути отримана при відсутності браку. Функція втрат Тагуті.

Сучасні методи керування витратами на якість продукції: стандарт-кост, директ-кост, „точно в термін”, функціонально-вартісний аналіз, АВС- метод та ін.

ТЕМА 14. Економіка якості: економічна ефективність підвищення якості продукції.

Взаємозв’язок якості та ефективності. Економічна ефективність підвищення якості продукції. Ефект від підвищення якості продукції для виробників, споживачів, держави та суспільства в цілому.

Метод розрахунку економічної ефективності від впровадження нових технологічних процесів, механізації і автоматизації виробництва, нових способів організації виробництва і праці, удосконалення технології, які забезпечують підвищення якості продукції при одночасній економії виробничих ресурсів.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з курсу “Менеджмент якості” складається із двох теоретичних питань і трьох задач. Номери теоретичних питань за варіантами вказані в табл. 1. Номер варіанту визначається за першою буквою прізвища. Варіант задач обирається за останньою цифрою залікової книжки.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Контрольна робота повинна бути виконана і представлена на перевірку в учнівському зошиті у встановлений навчальним планом термін.

2. На першій сторінці необхідно вказати номер варіанта контрольної роботи.

3. Завдання необхідно виконувати у запропонованому порядку.

4. Відповіді на теоретичні питання повинні бути конкретними, складеними самостійно (обсяг не менше 4 сторінок). У відповіді бажано наводити приклади із практики своєї роботи.

5. Умову задачі необхідно наводити повністю і розміщувати перед відповіддю через деякий інтервал.

6. Рішення задач необхідно супроводжувати відповідними формулами, повністю наведеними розрахунками і короткими поясненнями.

7. Всі завдання контрольної роботи необхідно виконувати в одному зошиті, оформляти акуратно, писати розбірливо, без закреслень та помарок. Забороняється скорочувати слова (крім загальноприйнятих скорочень).

Сторінки повинні бути пронумеровані і мати достатньо широкі поля для зауважень рецензента та виправлень (доповнень) студента після рецензії.

8. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури. Контрольна робота повинна бути підписана студентом з позначенням дати закінчення її виконання.

9. У випадку задовільного виконання робота оцінюється як “допущена до захисту”. Студент для захисту контрольної роботи повинен враховувати всі зауваження рецензента і, не переписуючи роботи, внести до неї необхідні зміни та доповнення. Після успішного захисту контрольної роботи студент допускається до заліку з даної дисципліни. Студенти, які не отримали заліку з контрольної роботи, до заліку з дисципліни “Менеджмент якості” не допускаються.

Студент може звернутися на кафедру менеджменту з проханням про консультацію у викладача.

 

Таблиця 1

Номери теоретичних питань за варіантами

Перша літера прізвища Студенти, прізвища яких починаються з літери
  А Н П   Б Є О   В Щ Ю   Г Ш Я   Д Ч І   Е Ц     Ж Х     З Ф     Й У     К Т     Л С     М Р  
Номери питань

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Значення менеджменту якості в системі загального менеджменту.

2. Формування якості. Принцип відображення якості та „петля якості”.

3. Основні фактори, що обумовлюють якість продукції.

4. Цілі та політика в сфері менеджменту якості.

5. Еволюція менеджменту якості. Розвиток та основні етапи управління якістю.

6. Основні поняття про системи менеджменту якості. Вітчизняний досвід побудови систем управління якістю.

7. Загальні поняття про міжнародні стандарти ISO 9000: 2000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, вимоги яких покладені в основу систем менеджменту.

8. Побудова систем менеджменту якості на підприємствах у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000.

9. Класичні та нові методи менеджменту якості.

10. Міжнародний досвід управління якістю. Якість в системі японського менеджменту.

11. Національні та міжнародні премії з якості. Модель ділової досконалості EFQM.

12. Концепція загального управління якістю TQM. Основні стратегії та цикл TQM.

13. Економіка якості. Облік та аналіз витрат на якість продукції.

14. Сертифікація систем менеджменту якості.

15. Атестація виробництва та технічний нагляд за ним.

16. Аудит систем менеджменту якості.

17. Рівні стандартизації та види стандартів.

18. Органи з сертифікації систем менеджменту якості.

19. Поняття про інтегровані системи менеджменту.

20. Статистичні методи контролю якості продукції.

21. Задачі і функції служби технічного контролю якості продукції на підприємствах.

22. Види та методи технічного контролю якості продукції.

23. Класифікація, облік та аналіз браку і рекламацій.

24. Людський фактор в управлінні якістю продукції.

Задача 1.

Маємо дані щодо величини та вагомості споживчих та економічних параметрів туфель домашніх чоловічих кількох конкуруючих підприємств взуттєвого виробництва (табл. 2). Наперед відомо, що всі нормативні параметри відповідають вимогам діючих стандартів.

Таблиця 2

Зведена таблиця споживчих та економічних параметрів туфель домашніх чоловічих

Показник Одиниці виміру Значення ДСТУ Питома вага параметру Значення показника*
№1 КВТВП Київ №2 ЗАТ Берегиня №3 ПП Польщі №4 ПП Росії №5 ПП Китаю
1.Міцність прикріплення підошв (м.п.п.) н/см не менше 46
2.Міцність ниткових швів (м.н.ш.) н/10 см шва не менше 90
3.Дизайн (д.) бал - 73,5 69,5
4.Гнучкість (гн.) н/см не більше 4 3,02 2,69 3,50 3,64 3,95
5.Маса півпари (м.) кг - 0,156 0,160 0,168 0,165 0,170
6.Ціна (ц.) грн - 130,00 140,00 135,00 120,00 100,00

Прим. * - дані наведено умовно

 

За даними маркетингових досліджень частка продукції конкурентів на ринку складає:

 

ЗАТ „Берегиня” – 0,23;

ПП Польщі – 0,05;

ПП Росії – 0,41;

ПП Китаю – 0,31.

Завдання:

Визначити індивідуальні, групові та інтегральний показники якості та конкурентоспроможності туфель домашніх чоловічих КВТВП „Київ”. Зробити висновки про якість та конкурентоспроможність цього взуття. Варіанти задачі № 1 для студентів наведено в додатку А. Варіант задачі обирається за останньою цифрою залікової книжки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)