ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1 Предмет, метод і завдання дисципліниТЕМА 1 Предмет, метод і завдання дисципліни

Об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки

Історія розвитку регіональної економіки

Методологія регіональної економіки

Основні завдання регіональної економіки як науки

Проблеми функціонування регіональної економіки в Україні

 

Об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки

 

Основними характеристиками будь-якої науки є об´єкт дослідження, предмет дослідження та об´єкт пізнання. Об´єкт дослідження -це фрагмент дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність, тобто це те, що вивчає і досліджує дана галузь науки. Предмет дослідження - це ті аспекти, властивості і відношення, що їх вивчає дана наука. Об´єкт пізнання - це все те, на що спрямована діяльність дослідника, що протистоїть йому як об´єктивна реальність.

Регіональна економіка - це галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об´єктом дослідження є продуктивні сили. Предметом дослідження - їхній територіальний стан і розвиток.

Подібний об´єкт дослідження властивий багатьом галузям економічної науки (табл.1.1).

Таблиця 1.1

Об´єкт та предмет дослідження різних галузей економічної науки

 

Наука Об´єкт дослідження
Політекономія Продуктивні сили у взаємозв´язку із виробничими відносинами
Економічна історія Історія розвитку продуктивних сил
Розміщення продуктивних сил Територіальні закономірності розміщення продуктивних сил
Регіональна економіка

 

При цьому розміщення продуктивних сил як наука вивчає загальні і часткові закономірності розміщення продукивних сил. При цьому такі територіальні закономірності носять як регіональний, так і міжрегіональний і глобальний характер. Регіональна економіка є наукою про конкретні прояви загальних і часткових закономірностей розміщення продуктивних сил.

Продуктивні сили - це система суб´єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи. Продуктивні сили взаємодіють наступним чином (рис.1.1):

Розміщення продуктивних сил як явище - це динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та економічними умовами окремих регіонів і визначається особливостями територіального поділу праці, властивими даній соціально-економічній системі. У даному аспекті розміщення продуктивних сил є предметом дослідження регіональної економіки.

 
 

 

 


Рис.1.1 - Схема взаємодії продуктивних сил

 

Основні завдання регіональної економіки як науки

 

Головним завданням регіональної економіки є обгрунтування оптимального розміщення продуктивних сил на території регіону. При цьому необхідно враховувати велику кількість факторів і, отже, постають завдання другого порядку, пов´язані з оптимальністю розміщення продуктивних сил:

- визначення рівня витрат, доходу і прибутку у взаємозв´язку із розміщенням елементу продуктивних сил на території регіону;

- визначення рівня доходів, витрат і прибутку у взаємозв´язку із розміщенням всередині господарчого (галузевого) комплексу;

- визначення супутніх результатів діяльності функціонування елемента продуктивних сил (наприклад екологічних наслідків, додаткоих витрат від потреби розвитку інфраструктури чи додаткових доходів від експлуатації існуючої інфраструктури);

- врахування комплексного розміщення народного господарства;

- врахування можливості гнучкої перебудови галузевої структури під впливом науково-технічного прогресу та ринкової кон´юнктури;

- врахування необхідності задоволення соціально-економічних потреб населення регіону;

- забезпечення екологічної безпеки регіону;

- забезпечення ефективності міжрегіональних економічних зв´язків.

 

ТЕМА 2

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

 

Закономірності розміщення продуктивних сил.

Принципи розміщення продуктивних сил.

Фактори і критерії розміщення продуктивних сил і формування економіки регіону.

ТЕМА 3

Економічне районування та територіальна організація господарства

 

Поняття територіальної організації продуктивних сил.

Територіальний поділ праці та його вплив на структуру господарства.

Концепція енерговиробничих циклів.

Поняття і форми територіально-виробничих комплексів.

Форми територіальної організації продуктивних сил

ТЕМА 4 Регіон у системі територіального поділу праці

 

Основні районоутворюючі фактори

Поняття економічного району, регіону та регіональної економіки

Ієрархія економічних районів, їх основні типи

Мережа економічних районів України

 

ТЕМА 5 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Зміст та завдання державної регіональної політики.

Методи проведення держаної регіональної соціально-економічної політики

Інструменти і форми регіональної державної економічної політики

Програми соціально-економічного розвитку регіону

 

ТЕМА 6. Природний та трудоресурсний потенціал України

ТЕМА 1 Предмет, метод і завдання дисципліни

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)