ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТФакультет економіки і менеджменту

Кафедра економіки підприємства

  ЗАТВЕРДЖУЮ проректор з наукової роботи _____________В.К. Данилко “___”_______________2009 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Щодо організації та змісту ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ роботи

для студентів з навчальної дисципліни

“ фОРМУВАННЯ БІЗНЕС-моделі ПІДПРИЄМСТВА ”

Для спеціальності - 6.050100 Економіка підприємства

   

Житомир - 20092013


Методичні матеріали щодо організації та змісту індивідуальної контрольної роботи складені на основі навчального плану для галузі знань„Економіка і підприємництво” напряму 6.030504 – Економіка підприємства та освітньо-кваліфікаційної характеристики даної спеціальності.

 

Укладач: к.е.н., доц. Кушніренко О.М.

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № , від «__»________ 2009р2013р


Перелік програмних питань з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства»

1. Еволюція поглядів і підходів на процес стратегічного управління компанією.

2. Бізнес-модель підприємства: характеристика та функції.

3. Основні елементи бізнес-моделі підприємства та взаємозв’язок між ними. Бізнес-процеси підприємства.

4. Суть концепції “ключової компетентності”.

5. Ідентифікація ключових компетенцій компанії.

6. Використання ресурсного підходу в процесі формування бізнес-моделі підприємства.

7. Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні бізнес-моделі компанії.

8. Значення інновацій для визначення ключової компетенції компанії.

9. Методичні аспекти діагностики зовнішнього середовища у процесі формування бізнес-моделі підприємства.

10. Сучасні інструменти портфельного аналізу.

11. Еволюція концепції вартісної оцінки ефективності діяльності підприємства.

12. Поняття стратегічного вимірювання.

13. Збалансована система індикаторів (показників) бізнесу (BSC): типова структура та модифікації методики. Особливості формування системи показників модулів BSC.

14. Система показників відповідальності – ASC: основні групи зацікавлених сторін; внески, стимули і ключові показники ASC.

15. Піраміда результативності в концепції “стратегічного вимірювання”.

16. Оцінка ефективності бізнес-моделі підприємства.

17. Концепція економічної доданої вартості в системі оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.

18. Життєвий цикл бізнес-моделі підприємства.

19. Побудова ланцюжка приорітетів споживачів.

20. Оцінка відповідності бізнес-моделі підприємства приорітетам споживачів.

21. Трансформація (модифікація) бізнес-моделі підприємства.

22. Особливості стратегічної поведінки підприємства на різних стадіях життєвого циклу компанії.

23. Формування бізнес-моделей високотехнологічних компаній.

24. Еволюція бізнес-моделей у фармацевтичній галузі.

25. Формування бізнес-моделей компаній виробників кави.

26. Бізнес-моделі компаній в галузі автомобілебудування.

27. Бізнес-моделі компаній у сфері “фаст-фуд”.

28. Формування та функціонування бізнес-моделей транснаціональних компаній.

29. Характерні ознаки існуючих бізнес-моделей вітчизняних підприємств.

30. Проблеми формування та розвитку бізнес-моделей вітчизняних компаній.

31. Чинники забезпечення успішного функціонування бізнес-моделей вітчизняних компаній.

32. Сучасні стратегії прибутковості бізнес-моделей.

 

Завдання до індивідуальної контрольної роботи

Контрольній роботі надається важливе значення. Вона є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Виконання цієї роботи сприяє більш глибокому, самостійному вивченню предмета і водночас є однією з форм перевірки знань студентів.

Робота над підготовкою контрольної роботи вчить студентів підбирати та аналізувати законодавчі і нормативні акти, теоретичний матеріал, узагальнювати явища в економічному житті, виробляти навики підготовки пропозиції і рекомендації, пов’язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, критично осмислювати та оцінювати виникаючі події.

Контрольна робота повинна виконуватися у відповідності до вимог вищої школи та методичними вказівками до їх оформлення. Об'єм контрольної роботи повинен складатися з 15-20 сторінок шкільного зошита чи 12-15 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони. Обов'язковою вимогою є наявність полів 2 см.

При виборі теми студент керується тематикою контрольних робіт і шифром: (номером залікової книжки). Наприклад: № залікової книжки 031, таким чином варіант роботи 1.

Обов'язковою вимогою є глибоке вивчення законів і нормативних урядових документів. Більшість статей з основних проблем економіки господарюючих суб’єктів публікується в журналах "Економіка України", "Фінанси України", "Регіональна економіка" та інші, а також у періодичній пресі. Вивчення літератури потрібно починати з детального вивчення законів, потім підручників, посібників, монографії, статті в журналах і газетах.

Працюючи з літературою, потрібно не тільки продумувати її зміст, але й обов’язково робити виписки найбільш важливих означень та доказів, фактів і статистичних даних, теоретичних і практичних висновків. Такі виписки допомагають студентам краще засвоїти та закріпити в пам'яті прочитаний матеріал, полегшить його систематизацію, дозволити при написанні тексту роботи не повертатися до вже прочитаної літератури. Дуже важливо в роботі не допускати бездумного переписування статей і вірно користуватися науковими методами дослідження. При цьому необхідно пам'ятати основні правила цитування і звертання до авторів. Кожну цитату потрібно взяти в лапки " " та в кінці речення вставити посилання на літературу. При використанні витягів із законів та постанов у виносці вказується їх повна назва, дата прийняття, місце публікації та номер статті. При використанні матеріалу з книги, монографії вказується: автор, назва, видавництво, рік видання.

Наступним етапом роботи є уважний перегляд зібраного матеріалу і осмислення плану викладу. Виклад кожного розділу роботи починається з актуальності даної проблеми та її важливості для практичного економічного життя, вияснення предмету і об’єкту дослідження, висвітлення основних наукових досліджень з даного питання, змісту економічного явища чи процесу. Потім необхідно перейти до характеристики притаманних цьому процесу рис та особистостей, показати всю різноманітність форм його проявів, відобразити його становлення і розвиток.

Положення роботи не повинно бути декларованим. Кожну з них потрібно підкріплювати науковою аргументацією і системою доказів і роз'яснень, досвідом з практикою. Важливо підкреслити різні точки зору з даної проблеми і висловити свій погляд. Під час написання контрольної роботи необхідно уникати нагромадження пропозицій і фраз. Над формою кожної фрази необхідно подумати, її можна вважати відшліфованою тільки тоді, коли вона компактна, та з неї не можна викинути жодного слова без збитку для змісту. Після написання тексту роботи студент повинен ще раз прочитати і детально відреагувати, ліквідувати повторення, покращивши окремі формування. Після цього робота переписується і підготовлюється для відправки в деканат. Обов’язковим є зазначення літератури.

 

Оформлення роботи.

На титульній сторінці робиться надпис:

 

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки

Контрольна робота з дисципліни

«Формування бізнес-моделі підприємства»

виконана студентом 4-го курсу

групи ___________

Іваненко О.Г.

шифр ................ (вказується номер залікової книжки)

Житомир-20092013

 

 

В кінці роботи надається список літератури в наступному порядку:

1. Законодавчі і нормативні акти.

2. Доповіді та матеріали Верховної Ради Уряду республіки.

3. Книги, монографії.

4. Статті.

5. Звіти підприємств і організацій.

6. Інші матеріали.

В кінці роботи необхідно поставити свій підпис і дату. Після рецензування роботи студент повинен ознайомитися із зауваженням викладача та бути готовим до роз'яснення по зауваженням. На залік студент прибуває з рецензованою роботою та після екзамену здає її викладачеві.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)