ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра економіки підприємства

  ЗАТВЕРДЖУЮ проректор з наукової роботи _____________В.К. Данилко “___”_______________2009 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Щодо організації та змісту ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ роботи

для студентів з навчальної дисципліни

“ фОРМУВАННЯ БІЗНЕС-моделі ПІДПРИЄМСТВА ”

Для спеціальності - 6.050100 Економіка підприємства

   

Житомир - 20092013


Методичні матеріали щодо організації та змісту індивідуальної контрольної роботи складені на основі навчального плану для галузі знань„Економіка і підприємництво” напряму 6.030504 – Економіка підприємства та освітньо-кваліфікаційної характеристики даної спеціальності.

 

Укладач: к.е.н., доц. Кушніренко О.М.

Розглянуто і затверджено

на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № , від «__»________ 2009р2013р


Перелік програмних питань з дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства»

1. Еволюція поглядів і підходів на процес стратегічного управління компанією.

2. Бізнес-модель підприємства: характеристика та функції.

3. Основні елементи бізнес-моделі підприємства та взаємозв’язок між ними. Бізнес-процеси підприємства.

4. Суть концепції “ключової компетентності”.

5. Ідентифікація ключових компетенцій компанії.

6. Використання ресурсного підходу в процесі формування бізнес-моделі підприємства.

7. Роль інтелектуальних ресурсів у формуванні бізнес-моделі компанії.

8. Значення інновацій для визначення ключової компетенції компанії.

9. Методичні аспекти діагностики зовнішнього середовища у процесі формування бізнес-моделі підприємства.

10. Сучасні інструменти портфельного аналізу.

11. Еволюція концепції вартісної оцінки ефективності діяльності підприємства.

12. Поняття стратегічного вимірювання.

13. Збалансована система індикаторів (показників) бізнесу (BSC): типова структура та модифікації методики. Особливості формування системи показників модулів BSC.

14. Система показників відповідальності – ASC: основні групи зацікавлених сторін; внески, стимули і ключові показники ASC.

15. Піраміда результативності в концепції “стратегічного вимірювання”.

16. Оцінка ефективності бізнес-моделі підприємства.

17. Концепція економічної доданої вартості в системі оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.

18. Життєвий цикл бізнес-моделі підприємства.

19. Побудова ланцюжка приорітетів споживачів.

20. Оцінка відповідності бізнес-моделі підприємства приорітетам споживачів.

21. Трансформація (модифікація) бізнес-моделі підприємства.

22. Особливості стратегічної поведінки підприємства на різних стадіях життєвого циклу компанії.

23. Формування бізнес-моделей високотехнологічних компаній.

24. Еволюція бізнес-моделей у фармацевтичній галузі.

25. Формування бізнес-моделей компаній виробників кави.

26. Бізнес-моделі компаній в галузі автомобілебудування.

27. Бізнес-моделі компаній у сфері “фаст-фуд”.

28. Формування та функціонування бізнес-моделей транснаціональних компаній.

29. Характерні ознаки існуючих бізнес-моделей вітчизняних підприємств.

30. Проблеми формування та розвитку бізнес-моделей вітчизняних компаній.

31. Чинники забезпечення успішного функціонування бізнес-моделей вітчизняних компаній.

32. Сучасні стратегії прибутковості бізнес-моделей.

 

Завдання до індивідуальної контрольної роботи

Контрольній роботі надається важливе значення. Вона є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Виконання цієї роботи сприяє більш глибокому, самостійному вивченню предмета і водночас є однією з форм перевірки знань студентів.

Робота над підготовкою контрольної роботи вчить студентів підбирати та аналізувати законодавчі і нормативні акти, теоретичний матеріал, узагальнювати явища в економічному житті, виробляти навики підготовки пропозиції і рекомендації, пов’язувати теоретичні положення з їх практичним застосуванням, критично осмислювати та оцінювати виникаючі події.

Контрольна робота повинна виконуватися у відповідності до вимог вищої школи та методичними вказівками до їх оформлення. Об'єм контрольної роботи повинен складатися з 15-20 сторінок шкільного зошита чи 12-15 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони. Обов'язковою вимогою є наявність полів 2 см.

При виборі теми студент керується тематикою контрольних робіт і шифром: (номером залікової книжки). Наприклад: № залікової книжки 031, таким чином варіант роботи 1.

Обов'язковою вимогою є глибоке вивчення законів і нормативних урядових документів. Більшість статей з основних проблем економіки господарюючих суб’єктів публікується в журналах "Економіка України", "Фінанси України", "Регіональна економіка" та інші, а також у періодичній пресі. Вивчення літератури потрібно починати з детального вивчення законів, потім підручників, посібників, монографії, статті в журналах і газетах.

Працюючи з літературою, потрібно не тільки продумувати її зміст, але й обов’язково робити виписки найбільш важливих означень та доказів, фактів і статистичних даних, теоретичних і практичних висновків. Такі виписки допомагають студентам краще засвоїти та закріпити в пам'яті прочитаний матеріал, полегшить його систематизацію, дозволити при написанні тексту роботи не повертатися до вже прочитаної літератури. Дуже важливо в роботі не допускати бездумного переписування статей і вірно користуватися науковими методами дослідження. При цьому необхідно пам'ятати основні правила цитування і звертання до авторів. Кожну цитату потрібно взяти в лапки " " та в кінці речення вставити посилання на літературу. При використанні витягів із законів та постанов у виносці вказується їх повна назва, дата прийняття, місце публікації та номер статті. При використанні матеріалу з книги, монографії вказується: автор, назва, видавництво, рік видання.

Наступним етапом роботи є уважний перегляд зібраного матеріалу і осмислення плану викладу. Виклад кожного розділу роботи починається з актуальності даної проблеми та її важливості для практичного економічного життя, вияснення предмету і об’єкту дослідження, висвітлення основних наукових досліджень з даного питання, змісту економічного явища чи процесу. Потім необхідно перейти до характеристики притаманних цьому процесу рис та особистостей, показати всю різноманітність форм його проявів, відобразити його становлення і розвиток.

Положення роботи не повинно бути декларованим. Кожну з них потрібно підкріплювати науковою аргументацією і системою доказів і роз'яснень, досвідом з практикою. Важливо підкреслити різні точки зору з даної проблеми і висловити свій погляд. Під час написання контрольної роботи необхідно уникати нагромадження пропозицій і фраз. Над формою кожної фрази необхідно подумати, її можна вважати відшліфованою тільки тоді, коли вона компактна, та з неї не можна викинути жодного слова без збитку для змісту. Після написання тексту роботи студент повинен ще раз прочитати і детально відреагувати, ліквідувати повторення, покращивши окремі формування. Після цього робота переписується і підготовлюється для відправки в деканат. Обов’язковим є зазначення літератури.

 

Оформлення роботи.

На титульній сторінці робиться надпис:

 

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки

Контрольна робота з дисципліни

«Формування бізнес-моделі підприємства»

виконана студентом 4-го курсу

групи ___________

Іваненко О.Г.

шифр ................ (вказується номер залікової книжки)

Житомир-20092013

 

 

В кінці роботи надається список літератури в наступному порядку:

1. Законодавчі і нормативні акти.

2. Доповіді та матеріали Верховної Ради Уряду республіки.

3. Книги, монографії.

4. Статті.

5. Звіти підприємств і організацій.

6. Інші матеріали.

В кінці роботи необхідно поставити свій підпис і дату. Після рецензування роботи студент повинен ознайомитися із зауваженням викладача та бути готовим до роз'яснення по зауваженням. На залік студент прибуває з рецензованою роботою та після екзамену здає її викладачеві.

Частина 1

Студентам пропонується розробити стратегію розвитку підприємства, яка буде основою його бізнес-моделі. У цій роботі студенти проводять аналіз ситуації на конкретному підприємстві, проходячи в своєму аналізі послідовно елементи процесу бізнес-моделювання, що розбираються на лекційних заняттях, аж до вибору конкретної стратегічної альтернативи, оптимальної в ситуації, що склалася. Робота включає наступні основні розділи:

- введення;

- концептуальне моделювання;

- стратегічний аналіз зовнішнього ділового навколишнього середовища;

- аналіз внутрішньофірмового середовища;

- розвиток стратегічного бачення, визначення цінностей вищого керівництва і формулювання місії;

- постановка стратегічних цілей і завдань;

- аналіз продуктового портфеля підприємства;

- виділення стратегічних одиниць бізнесу;

- аналіз галузевого і конкурентного середовища;

- визначення конкурентних переваг;

- порівняльний аналіз альтернативних стратегій і вибір переважної стратегії фірми;

- визначення бізнес-процесів підприємства;

- підготовка до реалізації бізнес-моделі;

- реалізація бізнес-моделі;

- контроль і внесення необхідних змін.

 

1. Проаналізуйте стан свого бізнесу, використовуючи SWOT-аналіз. Визначите сильні і слабкі сторони, сприятливі можливості і чинники загрози, які можуть надати ті або інша дія на ваш бізнес.

SWOT-АНАЛІЗ

Сильні сторони нашої компанії це:

 

Слабкі сторони нашої компанії це:

 

Існуючі зовнішні сприятливі можливості:

 

Існуючі зовнішні чинники загрози:

 

2. Проведіть експертну оцінку сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (бальна система оцінки – найбільш важливі чинники – 10 балів, найменш важливі – 1 бал).

Аналіз ціностей компанії

Важливі для нашої компанії основні цінності:

Основні цінності: Рейтінг*

___________________ ___________

___________________ ___________

*10 балів – найбільш важливе, 1 бал – найменш важливе

Висвітлення місії компанії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСІЮ

Місія нашої компанії

________________________________________________________________________________________________________________________________

Опис продукції

Опис продуктів і групування продуктів

Розробка рейтингу продуктів

Опис продуктів:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Групування продуктів Рейтинг якості* Рейтинг цін**

_______________________ __________________ ______________

_______________________ __________________ ______________

Розробка рейтингу послуг

Послуги, що пропонуються нашоюовані нашою компанією:

найкращі

Вище середнього, але не кращі

Задовільні, але потрібні поліпшення

 

Стратегічні одиниці бізнесу

  Споживча група 1 Споживча група 2 Споживча група 3
Продукт(и) 1      
Продукт(и) 2      
Продукт(и) 3      

КОНКУРЕНТНА КАРТА

Карта диференціації

Потреби

споживачів Не може задовольнити Повністю задовольняє

(в порядку пріоритету) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Методика обрахунку

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Азоев Г. А., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2000

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб.пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. – (Высшее образование ХХІ века).

4. Как разработать стратегию: Практические рекомендации по созданию реально работающих стратегий: Пер.с англ. / С.Левицки. – Д.: Баланс-Клуб, 2004. – 328 с.

5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию, 2004г.

6. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы. – М.: Экономика, 1991. – 239с.

7. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприєства: Пер.з англ. – К.: Всесвіт: Наукова думка, 2001. – 367 с.

8. Маркетинг со скоростью мысли: Пер. с англ./ А. Сливотски, Д. Моррисон.-М.:ЭКСМО-Пресс, 2002.-448с.

9. Маркова В. Д., Кузнецова С. А., Стратегічний менеджмент. – М.: ИНФРА – М, 1999.

10. Методика анализа показателей эффективности производства: Уч.пос., изд. 2-е, доп.и перераб./Под ред.проф. Э.А. Маркарьяна. Серия “Экономика и управление”. Ростов-на-Дону: издательский центр “МарТ” 2001 – 208 с.

11. Оценка эффективности бизнеса: Что будет после Balance Scorecard?: Пер.с англ. / Маршал В. Мейер. – М.: Вершина, 2004. – 274 с.

12. Планирование будущего корпорации: Пер.с англ. / Рассел Л. Акофф. – М.: Сирин, 2002. – 256 с.

13. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

14. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им: Пер.с англ. / Э.Нили, К.Адамс, М.Кеннерли. – Д.: Баланс-Клуб, 2003. – 400с.

15. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2003. – 272 с.

16. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство: Пер. с англ. / М.Робсон, Ф.Уллах. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 222 с.

17. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Пер. з англ.- К.: Унів. Вид-во “Пульсари”, 2001.-296с.

18. Стратегическое рыночное управление: Бизнес-стратегии для успешного менеджмента: Пер. с англ. / Д.А. Аакер, Ре. Ю.Н. Каштуревский, - 6-е междунар. Издание. СПб: Питер, 2002.

19. Стратегическое управление: Учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарика, 2003. – 296с.

20. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

Додаткова:

1. Ефремов В. С. “Классические модели стратегического анализа и планирования: модель Shell/DPM // Менеджмент в России и зарубежем”.

2. Ефремов В. С. “Стратегическое управление в контексте организационного развития” //Менеджмент в России и зарубежем. М., 1999. № 1. С. 3-16.

3. Ефремов В. С., Ханыков И. А. Ключевая компетенция корпорации как объект стратегического анализа // Менеджмент в России и за рубежем. М., 2002. № 2. С. 8 - 33.

4. Воронов А.А., Катичев В.Ф. Показатели и методы оценки эффективности организационно-экономического механизма управления промышленным предприятием // Менеджмент в России и за рубежем, № 4, 2004, С.98-108.

5. Белковский А.И. Конкурентная стратегия современных компаний (точка зрения Майкла Портера) // Менеджмент в России и за рубежем, № 4, 2004, С.3-8.

6. http://eco-science.net/ - журнал «Актуальні проблеми економіки»

7. http://ua.textreferat.com/referat-3105-1.html - Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства

8. http://www.economist.com.ru/ - журнал «Экономист».

9. http://www.grinchuk.lviv.ua/book/1/98.html - Управління витратами на підприємстві

10. http://www.irr.org.ua/pe/ - журнал «Регіональна економіка»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУИ УКРАЇНИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.017 с.)