Пострадянське право: транзитивний стан 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пострадянське право: транзитивний станТРАНЗИТИВНИЙ-ПЕРЕХІДНИЙ!!!!

Помітним досягненням пострадянської юриспруденції є формування та функціонування цілого ряду нових наукових дисциплін і дослідницьких напрямків ( по перевазі в сфері приватного права , але також і в галузі публічного права) , що відповідають актуальним потребам і завданням радикальних перетворень в країні в дусі правової демократії , ринкової економіки , політичного плюралізму та конституційно -правової державності.

Українське право: стан формування

Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у сучасному світі є поступове сприйняття людством напрацьованих прогресивною політикоправовою думкою надбань і особливо таких загальнолюдських цінностей як демократія, право, права і свободи людини, гуманний і справедливий правопорядок.

З часів проголошення Декларації про державний суверенітет ця тенденція почала знаходити свій вплив і в Україні. Ідея правової дер­жави стала програмною вимогою всіх політичних партій і знайшла своє юридичне закріплення в Конституції України. В країні створені конституційноправові засади функціонування правової державності та її основні механізми: закладені основи парламентаризму, реалізова­но принцип поділу влади, створено Конституційний Суд, Вищу раду юстиції, Рахункову палату України.

Українська держава визнала юрисдикцію європейських інститу­тів захисту прав і свобод людини та оновила значну кількість своїх правових інститутів, які забезпечують реалізацію прав і свобод грома­дян, а також забезпечила ідеологічну і політичну свободу, вільну дія­льність політичних партій.

Відбувається трансформація національної системи законодавства. Переглянуто багато галузей законодавства на проголошених Конститу­цією України принципах. Особливих змін зазнало конституційне, циві­льне, сімейне, адміністративне, кримінальне, земельне законодавство. Прийняті основні виборчі закони, закладені правові основи статусу Ав­тономної Республіки Крим тощо.

Однак слід мати на увазі, що правову державу не можна побу­дувати, обмежившись прийняттям законів. Крім демократичного, про­гресивного законодавства, необхідно забезпечити систему суворого додержання і виконання законів усіма суб'єктами: державою, держав­ними органами, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами.

Конституція, проголосивши Україну правовою державою, за­кріпила не стільки реальний, скільки бажаний стан держави. В Україні на сьогодні створено лише правові передумови для становлення і по­дальшого розвитку правової держави. Це процес складний і тривалий. Для того, щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім сформувати громадянське суспільство, в якому:

1) був би забезпечений вільний і всебічний розвиток кожної особистості та суспільства. При цьому громадяни і держава повинні виступати як рівноправні партнери, а їх взаємовідносини здійснюва­тися на основі права і розумних меж свободи;

2) функціонували різноманітні, незалежні, демократичні гро­мадські інститути (політичні партії, громадські і релігійні організації, профспілки, кооперативи, органи самоорганізації населення тощо);

3) забезпечена свобода слова та інформації, багатоманітність ідеологічного та культурного життя громадян;

4) здійснювався громадський контроль за діяльністю держав­них органів і їх посадових осіб; через демократичні інститути грома­дяни впливали на формування та здійснення державної політики;

5) формувався правовий механізм щодо подолання відчуження людини і громадянина від засобів виробництва, власності і державно­го управління;

6) забезпечена реальна незалежність судової системи, чітка ро­бота законодавчого і виконавчих органів;

7) постійно підвищувався рівень загальної і правової культури громадян, їх правова свідомість, а також усвідомлення необхідності співвідношення особистих інтересів з інтересами суспільства і дер­жави.

 

Скандинавське право

- у порівняльному правознавстві виділяється як самостійна правова сім'я, до якої включаються Швеція, Норвегія, Данія,Ісландія і Фінляндія. Судова практика грає тут більш значиму роль, ніж у країнах континентальної Європи. У той же час, право Скандинавії не можна віднести і до англо-американській системі загального права, оскільки в Скандинавії майже немає таких характерних ознак загального права, як правило прецеденту, техніка розходжень, особлива роль процесуального права.

країни Північної Європи - Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія географічно куди більш близькі країнам романо-германської правової сім'ї, ніж Латинська Америка чи Японія, проте при віднесенні їх права до цієї сім'ї виникає значна кількість складнощів, а деякі європейські автори взагалі заперечують їх приналежність до цієї родини, стверджуючи самобутність і автономність скандинавського права.

Більшість вчених-юристів вважають скандинавське право різновидом (причому особливої) романо-германської правової сім'ї або окремої сферою континентальної системи права. Справа в тому, що право країн Північної Європи активно користується юридичними конструкціями і поняттями романо-германської правової сім'ї. Скандинавське право дотримується принципу верховенства закону. Норма права у скандинавських країнах має більш загальний характер, ніж норма англо-американського права. Багато компартівісти наполягають на "проміжному" положенні скандинавського права. А.Мальмстрем поміщає його між романо-германської правової сім'єю і загальним правом. А Ф.Шмідт, розділяючи цю позицію, посилається на те, що європейське континентальне право більш догматично в порівнянні з правовими системами Скандинавських країн, а англо-американське право більш прагматично. У північних державах нема й не було кодексів, подібних Цивільним кодексом Франції або Німецькому цивільному укладенню. Судова практика грає тут більш значиму роль, ніж у країнах континентальної Європи.

До англо-американській системі загального права скандинавське право також віднести не можна. Історичний розвиток правових систем північних країн відбувалося цілком незалежно від англійського права. До того ж скандинавське право майже не має таких особливостей загального права, як правило прецеденту, техніка розходжень, особлива роль процесуального права. Однак не можна повністю виключати і недооцінювати вплив на скандинавське право англійського загального права та романо-германської правової сім'ї. Воно було різним протягом історії і по-різному виявлялося стосовно до різних галузей права.

Латиноамериканське право

Структура сучасного латиноамериканського права, в основному, збігається з романо-германською (хоча, як уже наголошувалося, сфера публічного права в більшій частині запозичена у правової системи США) і характеризується такими особливостями.

По-перше, структура латиноамериканського права характеризується узгодженістю та ієрархічністю викладення правових норм в інститутах, з яких складаються галузі права.

По-друге, норми права сприймаються як правила поведінки загального абстрактного характеру, санкціоновані державою, і складають основу системи права.

По-третє, структура латиноамериканського права визнає поділ права на публічне і приватне.

По-четверте, латиноамериканське право визнає дуалізм приватного права, тобто паралельне існування двох галузей права: цивільного і торгового, які регулюються окремими кодексами.

Структура латиноамериканського права характеризується чіткою галузевою класифікацією. Практично в усіх національних правових системах існують такі галузі приватного права, як цивільне, торгове та ін., а також галузі публічного права: конституційне, адміністративне, кримінальне і кримінально-процесуальне право.

Багато латиноамериканських держав давно вже мають кодифіковане законодавство, що регулює цивільно-правові відносини. Наприклад, як уже наголошувалося, першим цивільним кодексом на території Латинської Америки був Цивільний кодекс Чилі 1855 p., який став зразком для ухвалення аналогічних кодексів у латиноамериканських державах. Перший Цивільний кодекс Аргентини було прийнято в 1869 p., який набув чинності в 1871 р. У 1998 р. було опубліковано новий проект Цивільного кодексу, затверджений у 2001 р. У Болівії в 1975 р. також було прийнято новий Цивільний кодекс.

Особливості регулювання інституту права власності в цих державах полягає в тому, що право приватної власності тісно пов'язане :і соціальною функцією власності, через що приватна власність відповідно до конституційних норм може бути обмежена, включаючи експропріацію її в цілях «соціального добробуту». Дана концепція власності міститься в багатьох чинних латиноамериканських законодавствах.

57) Ісламське (мусульманське) право

одна з найпоширеніших у сучасному світі релігійних правових систем, комплекс соціальних норм, фундаментом і складовою якого є релігійні установлення та приписи ісламу, а також органічно пов'язані з ними і пройняті духом моральні та юридичні норми. ісламське право - сукупність норм та правил, здобутих з божественного відкриття, якими зобов'язаний керуватися віруючий мусульманин для належного виконання свого релігійного обов'язку.

Виникнення ісламського (мусульманського) права пов'язують з життєдіяльністю пророка Мухаммеда. Двома беззаперечними постулатами ісламського права є «немає ніякого божества окрім Аллаха» та «Мухаммед є Пророком і посланником Аллаха». Ісламське право поєднує в собі релігійні і юридичні начала, що знайшло відображення в специфіці його джерел та структурі, механізмі дії та і праворозумінні. Це означає, що для реалізації правової норми необхідна її відповідність не лише основоположним правовим, але й релігійним принципам, тому, як правило, ісламські правознавці водночас є і теологами. Воно регулює всі без винятку сфери суспільного життя, а також особистий статус мусульманина. В зв'язку з цим області регулювання ісламського права значно ширші, ніж області регулювання світського права, оскільки воно охоплює всі аспекти життя. Виконання норм ісламського права забезпечується колективною відповідальністю ісламської громади за поведінку кожного окремого члена громади, а також індивідуальним зв'язком мусульманина з Аллахом[1].

Ісламське право складається з двох частин: шаріат і фікх. Шаріат є загальним цілим, а фікх – його юридична складова частина. Шаріат охоплює суспільні відносини з релігійної точки зору на основі тлумачень Корану і суни, в той час як фікх оцінює їх з правової точки зору.

Джерела:

• Коран є першим джерелом мусульманського права. Ця священа книга являє собою запис дарованого Аллахом відкриття, переданого через Пророка Мухаммеда. В корані міститься два основні різновиди поведінки. До першого відносяться деталізовані норми, наприклад, з приводу питаннь шлюбу, спадкування, сім'ї. До другої группи правил поведінки належать вихідні принципи і загальні цілі, що повинні лежати в основі конкретних рішень.

• Сунна являє собою збірник зафіксованих висловів и вчинків Пророка Мухаммеда, які вважаються взірцем належної і правомірної поведінки, якої полвинні дотримуватись мусульмани. В сукупності з Кораном вона становить зміст шаріату і є його основним джерелом.

• Іджма - доктрина мусульманського права, яку становлять думки найбільш авторитетних ісламських правознавців з приводу питань, що не урегульовані в Корані або сунні. Іджма заповнює прогалини в релігійних нормах. саме на це джерело найчастіше посилаються судді в практиці.

• Кияс є особливим джерелом, що тлумачить Коран і сунну методом судження за аналогією. Тобто його суть полягає в застосуванні схожих норм, що містяться в Корані та сунні, до інших аналогічних ситуацій.

Слід зауважити, що судовий прецедент ніколи офіційно не визнавався джерелом мусульманського права. Рішення суду вважається лише моральним судженням, що може бути змінено і переглянуто задля поліпшення. Офіційно правовий звичай також не визнавався джерелом права, але виконував субсидіарну роль при вирішенні різноманітних питань, таким чином розширюючи і уточнюючи застосовуваний принцип права чи норму[3].

Африканське право

або африканська правова сім'я - термін , що часто використовується в порівняльному правознавстві , що позначає сукупність діючих національних правових систем на Африканському континенті.

На сьогоднішній день в Африці існує більше 50 держав, кожна з яких має свою національну правову систему. Африканська правова родина складається з різних за своїм історичним розвитком правових систем держав Африки , де тісно переплітаються звичайне право , мусульманське право , а також право колишніх колонізаторів - романо -германське або англосаксонське . Зважаючи на це в порівняльному правознавстві африканське право відносять до змішаних правовим системам

Історичний розвиток права країн Африки включає в себе три великі етапи :

Етап первинного (звичайного ) доколоніального права ,

Етап колоніального права ,

Етап постколоніального права ( сучасний) .

59) Кита́йське право

— правова система Китаю. Входить до далекосхідної групи правових систем. Право Китаю характеризується стародавніми правовими традиціями і сучасним законодавством, які включають ідеї "соціалізму з китайською специфікою" і деякі засади романо-німецького права. Переважання норм моралі над нормами права в регулюванні будь-яких питань суспільного життя – одна з його ознак. Основними джерелами права КНР є закони та інші нормативні правові акти. Їх ієрархію утворюють Конституція, закони, постанови Постійного комітету ВЗНП, Постанови Державного ради підзаконні акти інших органів державної влади і управління, зокрема місцевих. На сьогодні важливе місце у правовій системі КНР посідають дві території – Гонконг і Макао - спеціальні адміністративні райони, які мають свої правові характеристики.

Право Китаю – є одним із найдавніших та найвідоміших у світі та нараховує приблизно декілька тисячоліть. Тому логічно, що правове розуміння цієї країни формувалося під впливом філософських шкіл: а) конфуціанство; б) легізм.

Конфуціанство і легізм різняться одна від одної, у той час як обидві вимагають урядової ієрархії, але разом вплинули і продовжують впливати на розвиток культурних, соціальних і правових норм в Китаї.

а) Вчення Конфуція досить вагомо вплинуло на процес формування китайського права За конфуціанством, суспільні відносини - це частина суспільної думки (переважання норм моралі перед правовими нормами), тобто основна передумова конфуціанства є ідея доброти людей. Конфуцій вважав, це не лише призведе до гармонійного соціального порядку, але і підвищить внутрішній світ кожної особи. Важливо відзначити, що цей напрям до XX ст. визначав не тільки ставлення населення до держави і права, але формувало й формує спосіб життя і мислення китайців і до нашого часу. Він упродовж більше 2000 років був визнаний ідеологічною основою не тільки китайської державності, але й китайського суспільства в цілому.

б) легізм. Це вчення засноване на тому, що влада повинна ґрунтуватися не стільки на доброчесності правителів, скільки на правлінні законів. Представники цієї течії вважали, що жорсткі закони є єдиним способом регулювання відносин держави і її населення. Основна ідея - рівність всіх перед законом, наслідком чого стала роздача титулів не за народженням, а за реальними заслугами, згідно із якою будь-яка проста людина мала право брати участь в управлінні державними справами.

Японське право

є однією з складових частин далекосхідного права (право країн Далекого Сходу) і складається з сучасних правових понять з елементами , взятими з глибокої давнини.

Не стільки писане право , скільки усталені за багато століть норми поведінки є вирішальними для повсякденного життя японців. Розглядаючи норми поведінки крізь призму філософських понять таких як , добро і зло , справедливість і несправедливість , гармонія і дисгармонія японське традиційне право оперує насамперед не стільки юридичним , скільки філософським інструментарієм , що з повною підставою дозволяє включити його , поряд з китайським і корейським правом в філософську правову сім'ю.

У правовому житті японців найбільш істотною традицією вважається тенденція вирішувати спори без звернення до закону і суду , пов'язане з цим прагнення вирішувати спори шляхом примирення , перевагу не акцентувати увагу на інтересах і правах індивіда

У Японії діє Конституція 1946 року, яка встановила конституційну парламентську монархію , проголосивши імператора «символом держави і єдності нації». Однак реальна влада імператора практично зведена до нуля , оскільки він відсторонений від самостійного вирішення питань державної політики. Всі дії імператора , що відносяться до державних справ , повинні здійснюватися за порадою і з схвалення Кабінету Міністрів (ст. 3 Конституції). Серед таких дій найбільш важливими є: призначення прем'єр -міністра (за поданням парламенту) і головного судді Верховного суду (за поданням уряду) ; промульгация поправок до Конституції , законів , указів уряду; скликання парламенту і розпуск Палати представників ; призначення та відсторонення від посади міністрів. Конституція залишила за імператором , по суті, лише церемоніальні функції , традиційно здійснювані в монархіях главою держави : звернення до Парламенту з промовою на відкритті чергової сесії , прийняття вірчих грамот від послів іноземних держав , підписання офіційних документів.

Вищий орган державної влади в Японії - Парламент ( Коккай ) , що складається з 2 палат. До складу Палати представників ( Сюгіін ) , яка обирається строком на 4 роки , входять 511 членів , до складу Палати радників ( Сангіін ) 252 члена. Важливу роль у роботі палат грають постійні та тимчасові комітети : кожна палата , перш ніж обговорити внесений законопроект , повинна передати його на розгляд постійного комітету . Право законодавчої ініціативи мають члени палат і уряд. Право прийняття законів є виключною прерогативою Парламенту . Крім того , парламент контролює діяльність виконавчої влади , як правило , у формі інтерпеляції і парламентських розслідувань.

Конституція Японії передбачає два способи прийняття законів. Перший - схвалення законопроекту обома палатами . Другий - повторне схвалення Палатою представників (не менше ніж 2 / 3 присутніх членів) законопроекту , відхиленого Палатою радників. Останнє слово залишається за Палатою представників і при вирішенні питань про бюджет , і при укладенні міжнародних договорів , і при призначенні прем'єр -міністра.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)