Порявняльна харак-тика фінансового та управлінського обліку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порявняльна харак-тика фінансового та управлінського облікуПорявняльна харак-тика фінансового та управлінського обліку

Фін облік Управ облік
Мета обліку
  Підготовка інф-ції для різних рівнів упр-ння
Ступінь регламентації
Ведення ФО обов’язковим і регламентовано-нормативними док-тами Ведення обліку необов’язковим, залежить від рішення керівництва, методика є індивідуальною
Хар-ка інф-ції обліку
Факт інф-ція Оперативна. Поточна, прогнозна, факт
Масштаби охоплення обліку
П-ство в цілому П-ство в цілому або центри відповідальності. Сегменти д-сті
Методологічне заб-ння
ПСБО Розробляється п-ством самостійно або спеціалізовано орг.-ціє.
Користувачі інф-ції
Зовн та внутр Управ персонал в межах свєї компетенції
Точність інф-ції
Інф-ція точна Тчна, але можна використовувати наближені показники
Методи здійснення обліку
фін управ
Структура обліку
А= З + К Принцип: витрати – обсяг-результат
Терміни складання звітності
Встановлений законом терміни Терміни встановлені керівництвом, в т. ч. до поч. зв періоду
Хар-ка даних звітності
Фактичні дані Факт, план. відхилення
Форми зв інф-ції
Затверджені нормативними док-тами У формі зручній для користувачів
Ступінь відповідальності
Штрафні санкції Дисциплінарні стягнення

Аналіз варіантів альтернативних рішень

Найпоширеніші з них:

1)рішення про спец замовлення: повязане із розглядом отриманої пропозиції на одноразовий продаж прод за ціною нижча, ніж звичайна або нижча ніж с/в.

2)рішення про розширення або скорочення сегменту. Про розширення, скорочення чи припинення в-цтво окремих робіт, послуг на підставі аналізу та їх прибутковості.

3)рішення виробляти чи купувати (виробляти самостійно компоненти прод або купувати їх у зовн постачальників)

4)рішення продавати чи купувати далі (рішення поаязане з можливістю реалізації прод на певній стадії ви-цтва або продовження її обробки з метою одержання кінцевого продукту

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція витрат п-ства

Методол засади формув в БО інформ про витрати та її розкриття у фін звітн реглам П(с)БО16 «Витрати».

Витрати – це зменшення акивів або збільшення зобов, яке призводить до зменшення власн к-лу п-ства.

Витрати звітн періоду визн при зменш активів або збільш зобов’яз,що призводить до зменш власного кап підпр за умови,що ці витрати може бути достовірно оцінено. Не визн витратами:1)платежі за договорами комісії,агентськими угодами;2)попередня авансова оплат запасів робіт і послуг;3)погаш одерж позик;4)ін зменш активів або збільш зобовяз що не відповідають ознакам визнання витрат(зменш капіт внаслідок його вилучен або розподілу власникам);5)витрати які відоб зменш власн капіт відпов до П(с)БО.

В с-мі ФО витрати поділ:

1)витрати зв д-сті: витрати операц д-сті, витрати фін д-сті, витрати інвестиц д-сті, витрати ін. зв д-сті

2)витрати надзвич д-сті.

За функціональним призначенням витрати поділ: прямі витрати на в-цтвао; ЗВВ; адмін. Витрати; витрати на збут; ін. операц витрати; ін. витарти.

Витрати операц д-сті поділ на 5 екон елементів: матер, витрати на зарплату, відрахування на соц. Заходи, амортизація, ін. витрати.

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція власного капіталу

Власний капітал – це частина в активах підприєм, що залиш після вирахування його зобов’язань.

У ФО ВК поділ:

1)за екон змістом:

-статутний являє собою зафіксовану в засновницьких док-тах загальну вартість активів, які є внеском власників до капіталу п-ства;

-неоплачений являє собою суму заборг власників за внесками до статут к-лу;

-вилучений являє собою фактич соб акцій власної емісії або часток викуплених товариством у його учасників

-пайовий;

-додотково вкладений це к-л, вкладений засновником понад суму статутного к-лу

-ін додатковий;

-резервний це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких док-тів за рахунок нерозподіленого прибутку п-ства.

-нерозподілені прибутки (непокриті збитки). Нероз приб являє собою суму прибутку реінвестовану у підпр, а сума непок збитку являє собою збиток, збиток поточного та минулих років.

2)за способом фор-ння: вкладений, накопичений

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція дебіторської заборгованості

Методологічні засади фор-ння в БО інф-ції про дебітор заборг та її розкриття у фін звітності регламентується П(С)БО 10.

Дебіт заборг – це заборг п-ству юрид, фіз. Осіб станом на певну дату, погашення якої ймовірно призведе до збільшення екон вигод п-ства.

Критеріями визнання дебітор заборг є:

1) існує ймовірність, що п-ство отримає в майб екон вигоди від використання цього активу

2) може бути достовірно визначена сума дебітор заборг.

Класифікація:

1)Безнадійна дебітор заборг – поточна дебітор заборг, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

2)Довгострокова дебітор заборг не виникає в процесі нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

3)Поточна виникає в процесі нормального операц циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

4)сумнівна щодо якої існує сумнів в її погашенні боржником.

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція доходів п-ства

Методолог засади форм в БО інформ про доходи від звич діял підпр та її розкриття у фін звіт реглам П(с)БО 15 «Доходи».

Дохід-це збільш ек вигод у вигляді надходж активів або зменш зобов’яз внаслідок чого збільш власний капітал підпр(за винятком зростання кап за рах внесків засновників).

Умови визнання доходів від продажу активів:

1)продавець не здійснює надалі контролю над переданими активами

2)покупцю передані всі ризики і вигоди повязані із правом власності на активи

3)суму доходу можна достовірно визначити

4)від здійснення операцій очікується збільшення екон вигоди п-ства

Доходи підпр поділ на:-дох від звич діял;-дох від надзвич подій.Доходи від звич діял поділ на:1)дохід від опер діялн(дохід від реаліз ГП, товарів,робіт і послуг);2)ін. опер дохід,який включ в себе(дох від реаліз іноз валюти,…ін. оборот активів,…опер оренди активів тощо); 3)дох від ін. звич діял включає в себе (дох від реаліз необор активів,…фін інвест,без кошт отрим активи,ін. дох від звич діял).

Методи визначення ступеня завершеності робіт для вищначенян доходів:

1)факт обмін виконаних робіт

2)співвідношення витрат понесених на виконання контракту до заг суми витрат по контракту

3)співвідношення факт фіз обсягу виконаних робіт до заг фіз обсягу робіт по контракту.

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція запасів п-ства

ВЗ являють собою активи п-ства, які:

1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної госп д-сті

2) перебувають в процесі в-цтва з метою подальшого продажу продукції в-цтва

3) утримуються для споживання під час в-цтва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління п-ством

Методологічні засади фор-ння в БО інф-ції про ВЗ та її розкриття у фін звітності регламентуються П(С)БО 9 «Запаси».

Критерії визнання ВЗ активами:

1) існує ймовірність того, що п-ство отримає в май бекон вигоди від її використання

2) їх вартість може бути достовірно визначена

Класифікація ВЗ:

1) сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі виробн та інші матер цінності для в-цтва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування і керування в-цтвом

2) незавершене в-цтво у вигляді незакінчених виробів і незавершених технологічних процесів

3) готова продукція, виготовлена п-ством і призначена для продажу

4) товари у вигляді матер цінностей, що придбані чи отримані та утримуються п-ством з метою подальшого продажу

5) малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше 1 року або нормального операц циклу, якщо він перевищує рік

6) молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукція сільського і лісового г-ства, якщо вони можуть бути оцінені.

Екон. зміст, умови визнання та клас-ція нематеріальних активів

Оцінка НА

Нема тер активи – це нема тер активи, які не мають матер форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від п-ства) та утримуються п-ством, з метою використання протягом періоду більше 1 року або 1 операційного року, якщо він перевищує 1 рік для в-цтва, торгівлі, в амін цілях чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади фор-ння в БО інф-ції про НА та розкриття інф-ції про них у фін звітності регламентується П(С)БО 8 «НА».

НА відображаються в балансі, якщо:

1) існує ймовірність того, що п-ство в майбутньому отримає екон вигоди від використання цього активу

2) вартість об’єкта може бути достовірна визначена.

НА, отриманий врезультаті розробки відображається в балансі, якщо:

1) п-ство має можливість і ресурси для доведення НА до стану, в якому він придатний для реалізації або використання

2) п-ство має можливість отримати майбутні екон вигоди від реалізації чи використання НА

3) п-ство має інф-цію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробленням НА

Не визнаються НА:

1) витрати на дослідження

2) витрати над підготовкою і передпідготовкою кадрів

3) витрати на рекламу та просування продукції на ринку

4) витрати на створення, реорганізацію та переміщення п-ства або його частин

5) витрати на підвищення ділової репутації п-ства

6) вартість видань

Класифікація рахунків БО

Взаємозв’язок між бух.балансом і бух.рах.зумовлює їх класифік. на такі групи:балансові,небалансові,позабалансові. Балан. рах.-це рах.БО,залишки за якими викор-ся. для складання бух.балансу. Їх можна поділити на:

1)активні (призначені для обліку госп засобів та витрат п-ства)

2)пасивні (призначені для обліку джерел фор-ння госп засобів і доходів п-ства)

3)активно-пасивні.

Небалан. рах.- це рах. БО, призначенні для обліку доходів, в-т,фін.рез-в,які в балансі не відобр-ся. Оскільки залишки за цими рах.на кін.звіт.періоду відсутні, інф-ція про обороти за ДТ і КТ таких рах.використ.для склад. звіту про фін.рез-ти. Групи небалан.рах.: 1) рах. 70-75, 2) рах. 80-85,90-99(крім 98), 3) рах. 79.

Позабала. рах.-це рах. БО,які викор. для обл. акт. і пас.,що не належать підпр.,але тимч. викор-ся або перебувають у розпорядженні п-ва. Виділяють такі позабал.рах.: 1) рах.обл. цінностей,що не належать п-ву.,але тимч.перебувають у його корист., 2)рах.обл. умовних прав і зобов. п-ва., 3) рах.обл. бланків суворого обл., 4) рах.обл.бланків спис. акт. Особливістю позабал.рах. є те,що БО на них ведеться за простою с-мою без застос.методу подвійного запису. При цьому,записи про рух цінностей на цих рах.проводиться із викорис.лише одного рах. Ці рах.ніколи не можуть кореспондувати з бух.рах.

Методи амортизації ОЗ

Методи нарахування амортизації:

1) прямолінійний 2) зменшення залишкової вартості 3) прискореного зменшення залишкової вартості 4) кумулятивний 5) виробничий 6)податковий.

При прямолінійному методі вартість об’єкта, що амортизується рівномірно, списується (розподіляється протягом строку його експлуатації).

Річна амортизація=(ПВ-ЛВ)/к-сть років

Метод зменшення залишкової вартості:

Річна А=ЗВ на поч. року*Рнорму А/100%

Рнорма А= 1-під коренем (ЛВ/ПВ) *100%

Метод прискореного зменшення залишкової вартості:

Річна А=ЗВ на поч. року*Рнорму А/100%

Рнорма А =100%/к-сть років*2

При кумулятивному методі:

Річна А=(ПВ-ЛВ)*Кк

Кк=к-сть років, що залишилось до кінця викор-ня ОЗ/сума числа років

Виробничий метод – це коли річна сума амортизації визначається як добуток фактичного річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробн ставки амортизації.

Виробн. ставка = (ПВ-ЛВ)/очікуваний обсяг д-сті за термін корисного використання ОЗ

 

 

План рахунків БО активів, зобов’язань, капіталу і госп. операцій п-ств і орг.-цій в Україні

План рах. – це с-матизов. перелік рах. б/о, який визначає орг.-ю всієї с-ми б/о на п-вах, в орг.-ях з метою одержання інф-ї, необх-ї для управління і контролю. Цей План рах. є обов’язковим для всіх п-в і орг-й Укр., крім банків і бюдж. установ. Рах. в Плані рах. за екон. змістом згруповані у 9 класів. В окремий клас (0) виділено поза бал. рах. Структура Плану рах. зорієнтована на потреби склад. ф/з, тому показники розділів балансу заповн-ся за даними рах-в 7-9 класів. До синт. рах. передбач-ся субрах. Кожному синт. рах. і субрах. Присвоюється назва і код (№), тобто умовне цифрове позначення. У Плані рах. викор. Децимальну (десяткову) с-му кодування рах-в. Це значить, що макс. к-ть синт. рах. у Плані рах. не більше 99, а субрах. – не більше 9. Коди синт. рах. двозначні, субрах-ам присвоєні коди в межах відпов. синт. рах. Код кожного субрах. склад. з № синт. рах. і порядков. № самого субрах. При цьому 1-ша цифра означає № класу, 2 - № синт. рах., 3 - № субрах. Для забезпеч. правильного викор. рах. при відображ. госп. оп-й МінФіном Укр. розробл. і затвердж. Інстр-ю щодо його застосув. В ній наведена хар-ка екон. змісту, признач. і структури рах., типова кореспонд-я рах., а також вказівки щодо орг-ї аналіт. обліку.

Поведінка і ф-ція витрат

Поведінка витрат – це характер реакції витрат на зміни у д-сті п-ства. Ці зміни в складі і в обсязі витрат відбуваються під впливом визначених подій, які відбуваються в процесі госп д-сті.

Ф-ція витрат – це матем опис взаємозв’язку між витратами та їх факторами.

У спрощеному вигляді ф-ція витрат описується таким чином: у=а+вх., де у – сукупні витрати, а – заг постійні витрати; в – зміннні витрати на од д-сті; х – значення фактора витрат.

Методи побудови ф-ції:

1)метод аналізу облік даних (розподіл витрат на пост і змінні щодо відповідного чинника здійснюються за даними БО)

2)метод найнижчої-найвищої точки (базується на припущені, що змінні витрати – це різниця між заг витратами при найвищому і найвищому рівні д-сті)

3)метод кореляції (візуального пристосування): графічний підхід до визначенян ф-ції, коли аналітик візуально проводить лінію, беручи до уваги всі точки витрат.

4)інженерний (на кожну статтю витрат виходячи з технолог потреб встановлюються нормативи на викор-ня ресурсів в натур виразі, а витрати визначаються шляхом множення нормативу на ціну

5)метод найменших квадратів (показники витрат розрах так, щоб квадрат відстаней від усіх точок, що надають значення витрат до теоретичної лінії регресії був мінімальним.

Предмет та об’єкти БО

Предмет БО – це процес розширенго суспільного відтворення (в-цтва, розподілу, обміну і невиробн споживання суспільного продукту),а також використання госп засобів у цих процесах, які узагальнюються у грош вимірнику для надання інф-ції, необхідної для упр-ння і контролю.

Об’єкти БО включають: госп засоби. Джерела утворення госп засобів, госп операції та процеси.

До госп засобів належать: необ активи і оборотні активи. Це будівлі, споруди, трансп засоби, станки і автоматичні лінії в-цтва. Патенти, ліцензії, електрообчислювальна техніка, інструменти, виробничий і госп інвентар, сировина і матеріали, незав в-цтво, напівфабрикати. Ін.

До джерел утворення госп засобів належать: статутний к-л, резервний, ін. додатковий, заборг працівникам з оплати праці, заборг бюджету з податків, нерозподілений прибуток, коротко строк та довго строк кредити, заборг постачальникам за одержаним ним сировину та матеріал, знос (амортизація) ОЗ, накопичена амортизація НА, резерв майб виплат персоналу, отримана орендна плата від орендарів на наст рік, векселі видані.

Рішення щодо ціноутворення

Одне з найважливіших рішень – це встановлення кінцевої ціни на кінцевий прибуток. При прийнятті рішень щодо ціноутв.розглядають економічну та виробничу моделі. Основними чинниками що впливають на ціноутв.є попит, дії конкурентів, с-сть продукції.

Економічна модель базується на припущенні що п-во намагається встановити ціну реалізації на рівні який забезпечить максимальний прибуток. Результат впливу ціни на обсяг реалізації наз-ся еластичністю ціни. Якщо незначне збільшення ціни виникає значне збільшення обсягу реалізації то попит вважається еластичним.

2 найпоширеніших моделі ціноутворення:

1)за принципом «витрати+». Ціна=витрати+націнка. Націнка = витрати* %націнки. % націнки може застосовуватись: до зміних виробн. витрат, до заг змінних витрат, до повної виробн. с/в, до повних витрат.

2)ціноутв на основі вартості часу і матеріалів. Ціна = вартість часу+матер витрати.

Вартість часу = пряма зарплата за од часу + накладні витрати за од часу + вартість од часу для заб-ння бажаного прибутку.

Матер витрати =ціна + трансп-заготівельні витрати.

Трансфертне ціноутворення

Одним з інструментів оцінки діяльності центрів відповідальності є трансфертне ціноутворення.

Трансфертна ціна (ТЦ) — це умовна ціна на продукцію (пос­луги) одного підрозділу (центру відповідальності), яка передається іншому підрозділу того ж підприємства.

Існують три основних методи визначення величини ТЦ:

1) ТЦ, основані на ринкових цінах;

2) ТЦ, в основу яких кладуть витрати (собівартість), зокрема: змінні витрати, повні витрати, «собівартість плюс» (наприклад, 120 % повних витрат або 175 % змінних витрат);

3) договірні ТЦ.

Найпоширенішим методом є ринковий.

 

 

ФО вибуття ОЗ

Продаж:

1)Дт131-Кт10 – списано знос

2)Дт286-Кт10 – залишкова вартість

3)дт361-Кт 712 – продажна вартість

4)Дт712-Кт641 – ПДВ

5)Дт712 –Кт791 – дохід без ПДВ

6)Дт943-Кт286 – балансова вартість

7)Дт791-Кт943 – списано с/в реалізації на фін результат

Ліквідація:

1)Дт131-К10 – знос

2)976 – 10 – залишкова вартість

3)976 – 641 – ПДВ

4)793 – 976 – списано втрати на фін результат

Безоплатна передача:

1)131 – 10 – знос

2)977 – 10 – залишкова вартість

3)977 – 641 – ПДВ

4)793 – 977 – списання втрат на фін результат

ФО надходження ОЗ

Придбання:

1)152 – 631 – ціна придбання без ПДВ

2)641 – 631 – ПДВ

3)152 – 641,642,651 – податки і платежі, пов’язані із придбанням

4)152 – 685 – трансп витрати на монтаж, налагодження, доведення ОЗ до придатного стану без ПДВ

5)641 – 685 – ПДВ

6)10 – 152 – оприбутковано об’єкт ОЗ

Будівництво:

1)151 – 205 – використано буд матеріали

2)151 – 661 – зарплата будівельникам

3)151 – 651 – ЄСВ

4)151 – 131 – знос ОЗ

5)151 – 631 – вартість робіт виконаних підрядчиками без ПДВ

6)641 – 631 – ПДВ

7)151 – 685 – роботи виконані сторонніми п-ства без ПДВ

8)641 – 685 – ПДВ

9)10 – 151 – оприбуткувано об’єкт ОЗ

Безоплатне одержання:

1)10 – 424 – справедлива вартість ОЗ

Одержання в стату к-л:

10 – 46 – справ вартість ОЗ

ФО та порядок розподілу ЗВВ

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні і постійні. Змінні загальновиробничі витрати — витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.Постійні загальновиробничі витрати — витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Змінні та постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат (вид продукції, робіт, послуг) із використанням бази розподілу. Базою для розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: години праці; заробітна плата; обсяг діяльності; прямі витрати. Під час розподілу загальновиробничих витрат необхідно враховувати фактичний рівень потужності діяльності підприємства у співставленні його з нормальним. Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат, виходячи з фактичної потужності звітного періоду, постійні — виходячи з нормальної потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

91 – 20 – використано виробничі запаси на загальновиробничі витрати

91 -25 - використано напівфабрикати на загальновиробничі витрати

91 – 22 – відпущено в експлуатацію МШП загальновиробничого призначення

91 – 661 – нарахована з/п загальновиробничого персоналу

91-651 – нараховано єдиний соціальний внесок

91 -131 – нараховано знос основних засобів загальновиробничого призначення

91 -372 – нараховано витрати на відрядження загальновиробничого персоналу

91- 39 – списано витрати майбутніх періодів загальновиробничого призначення на витрати звітного періоду

23 - 91 – списано на в-во змінні і розподілені постійні ЗВВ

901 -91 – списано на с/в реалізації постійні ЗВВ.

Класифікація рахунків БО

Методи амортизації ОЗ

План рахунків БО активів, зобов’язань, капіталу і госп. операцій п-ств і орг.-цій в Україні

Поведінка і ф-ція витрат

Предмет та об’єкти БО

Рішення щодо ціноутворення

Трансфертне ціноутворення

ФО вибуття ОЗ

ФО надходження ОЗ

ФО та порядок розподілу ЗВВ

Порявняльна харак-тика фінансового та управлінського обліку

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.038 с.)