ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт 

Оскільки курс “Інформаційні системи і технології обліку” є більше прикладним ніж теоретичним, особливу увагу студент має приділити виконанню лабораторних робіт, адже в цьому випадку теоретичні знання не зможуть компенсувати йому відсутність практичних навичок.

Лабораторний курс проходить у комп’ютерному класі з використанням сучасних програмних продуктів: бухгалтерських програм “1С:Підприємство 7.7”, “Парус-Підприємство 7.20”; нормативно-правових баз “Парус-Консультант”, “Ліга: Закон”; електронних таблиць Excel, текстового редактору Word.

Передбачається, що для успішного виконання лабораторних робіт студент має володіти хорошими навичками роботи з комп’ютерною технікою, операційною системою Windows та пакетом програм Office, які він мав засвоїти, вивчаючи курс “Комп’ютерна техніка і програмування”.

Навчальною програмою для лабораторних робіт виділяється 15 занять для студентів денного відділення та 6 занять для заочного відділення.

Для підготовки до лабораторних робіт студенти можуть використовувати літературу 20,33-47, джерела в Internet 48-67, керівництво користувача по роботі з “1С:Підприємство 7.7”, “Парус-Підприємство 7.20”. Радимо звернути увагу на такі посібники:

Давидова Т. Практичне використання 1С:Бухгалтерії для України.Посібник розглядає ведення обліку в популярній бухгалтерській програмі з погляду бухгалтера, що веде облік на підприємстві. Всі розділи бухгалтерського й податкового обліку розглянуті на наскрізному прикладі умовного торгово-виробничого підприємства.

Чистов Д.В., Таранов А.В та інші. Господарські операції в комп'ютерній бухгалтерії 7.7 для України. Обліковий процес розглянутий на наскрізному прикладі господарської діяльності умовного госпрозрахункового підприємства. Для кожної ділянки обліку розглядаються найбільш типові господарські ситуації і можливі варіанти їхнього відображення в бухгалтерському обліку. Реалізація ведення господарських операцій здійснюється в середовищі типової конфігурації програми. Ціль посібника: навчити користувача приймати раціональні рішення щодо способів і методів відображення господарських операцій у комп'ютерній бухгалтерії, на конкретних прикладах показати результати й наслідки реалізації ухвалених рішень.

Чистов Д. В., Іванов Е.А. Комплект питань сертифікаційного екзамену з програми "1С:Бухгалтерія 7.7 для України" із прикладами розв’язків. У виданні наведені питання сертифікаційного іспиту "1С:Професіонал" по програмі "1С:Бухгалтерія 7.7 для України", розглядаються варіанти екзаменаційних завдань, приводиться розбір відповідей на завдання з поясненнями та коментарями. Основна мета видання - допомогти користувачеві підготуватися до здачі сертифікаційного екзамену із програми "1С:Бухгалтерія 7.7 для України". Крім того, самостійне опрацювання питань, наведених у посібнику, дозволить користувачеві систематизувати і поглибити свої знання, одержати комплексне уявлення про функціональні можливості та настроювання програми.

Бутинець Ф.Ф.та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. В підручнику викладено теоретичні та практичні питання, пов’язані із впровадженням і використанням автоматизованих інформаційних технології в бухгалтерському обліку. Особлива увага приділяється веденню бухгалтерського обліку на основі програм “1С:Підприємство”, “Парус-Підприємство”, “Галактика”; висвітлюється порядок автоматизації необоротних активів, запасів, розрахунків, витрат, власного капіталу, фінансових результатів.

 

Для полегшення початку роботи пропонуємо ознайомитися з особливостями технології ведення обліку в сучасних комп’ютерних програмах:

Кожна програма бухгалтерського обліку містить певний набір інструментів, необхідних для роботи користувача з програмою.

“1С:Підприємство 7.7”

Набір програм “1С:Підприємство 7.7” є універсальною програмою автоматизації діяльності підприємства і складається з таких компонентів: “1С:Бухгалтерія 7.7”, “1С:Оперативний облік 7.7”, “1С:Розрахунок 7.7”.

Компонента “1С:Оперативний облік 7.7” орієнтована на роботу в реальному часі. Вона автоматично підтримує в актуальному стані залишки товарних та грошових засобів. При вводі документів може виконуватись контроль наявності товарів на складі або стан взаєморозрахунків клієнта.

Компонента “1С:Розрахунок 7.7” орієнтована на проведення періодичних розрахунків і призначена для розв’язку широкого кола задач, пов’язаних з обліком різноманітних ресурсів, та розрахунком на цій основі показників. Це може бути розрахунок заробітної плати, компенсацій, калькуляція собівартості, розрахунок дивідендів.

Перед початком роботи слід заповнити список констант, внести перелік працівників, налагодити план рахунків та сформувати початкові сальдо по всіх рахунках.

Програма “1С:Підприємство 7.7” дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількома способами: введення проводок вручну, використання механізму типових операцій, введення документів з наступним формуванням проводок.

Останній спосіб є найбільш зручним та ефективним. Внесена в форму електронного документа інформація використовується програмою для друку паперової копії і автоматичного формування бухгалтерських проводок. Внесені документи зберігаються у журналах, де також можна проглянути кореспонденцію рахунків, знайти потрібний документ або внести корективи.

Для узагальнення інформації в програмі використовуються стандартні та регламентовані звіти. Стандартні звіти призначені для отримання даних за підсумками по бухгалтерських проводках в різних розрізах. До стандартних звітів відносять: оборотно-сальдова відомість, шахматка, аналіз рахунку, головна книга, журнал-ордер, звіт по проводках та інші.

Регламентовані звіти – це різноманітні податкові, статистичні та бухгалтерські звіти до соціальних фондів. Набір регламентованих звітів не входить до самої конфігурації та регулярно поновлюється.

“Парус-Підприємство”

Іншою відомою програмою для ведення обліку є “Парус-Підприємство”. Програма складається з відокремлених модулів: “Адміністратор”, “Бухгалтерія”, “Реалізація та склад”.

Модуль “Адміністратор” призначений для використання головним бухгалтером або програмістом. Даний модуль дозволяє виконувати управління базами даних (створення, оновлення, перетворення), контролювати дії користувачів, виявляти збої в роботі.

Модуль “Реалізація та склад” є самостійним компонентом і може використовуватись і без програми бухгалтерського обліку. Характерною особливістю модуля є використання механізму особових рахунків контрагентів, що передбачає відкриття для кожного контрагента особового рахунку, на якому ведеться облік фінансових (платіжні доручення, касові ордери) і товарних (відпуск, повернення, поставка товарів та послуг) взаєморозрахунків з контрагентами.

Модуль “Бухгалтерія” призначений для ведення обліку господарських операцій, роботи з первинними документами та для складання звітності. Водночас цей модуль є об’єднуючою ланкою для всіх інших функціональних модулів. Він дозволяє вести облік, використовуючи кілька планів рахунків паралельно, вести кількісний та валютний облік, а також використовувати різні розрізи аналітики при веденні аналітичного обліку. Інформація, яка вводиться в програму, надходить в базу даних, що є єдиною для всіх модулів програми.

Розділи програми можна поділити на три види: облікові регістри, функціональні розділи, словники. В облікових регістрах зберігається та обробляється інформація про об’єкти, в якості яких виступають документи, господарські операції, особові рахунки, товари.

Функціональні розділи забезпечують виконання операцій з обробки інформації одночасно з кількох облікових регістрів. Це, наприклад, отримання різноманітних звітів, перенесення залишків по рахунках.

В словниках зберігаються деякі допоміжні дані та відомості. Словники є певним аналогом довідників в програмі “1С:Підприємство”. Прикладом словників є план рахунків, шаблони документів, список контрагентів, список номенклатурних одиниць ТМЦ.

Найважливішим обліковим регістром в програмі “Парус” є журнал обліку господарських операцій. Інформація до журналу надходить з наступних джерел: документи, інвентарна картка, валютні активи та пасиви, спеціалізовані модулі та зовнішні програми.

В інвентарній картці відображаються операції з основними засобами, а саме реєстрація та введення в експлуатацію, переміщення, списання, розрахунок амортизації.

Заповнення журналу господарських операцій відбувається одним з двох способів: реєстрація операції вручну або шляхом обробки документів, створених в інших розділах програми.

Програма “Парус” дозволяє формувати велику кількість звітів, частина з яких стандартні. Розробники також передбачили спеціальні засоби, за допомогою яких можна отримувати будь-які звіти необхідної форми. Тісна інтеграція програми з Microsoft Office дозволяє легко експортувати звітні форми у формат Exсel, де можна проводити подальший аналіз інформації.

 

6. Завдання та плани лабораторних робіт

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.006 с.)