ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Недоліки кваліфікаційної випускної роботи1. Прийнято завищені на 30% витрати формувальних сумішей супроти норм..

2. Запроектовано один склад стрижньових сумішей для усіх груп стрижнів за масою, що не дозволить виготовити стрижні 1 класу за складністю, коефіцієнт завантаження стрижньових машин завищено - 0, 92, отже необхідно установити додатково ще одну стрижньову машину. .3. В ряді місць пояснювальної записки (стор.23, 26, 40, 58) допущені неточності у розрахунках і стилістичні помилки. .

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Характеристика загальної, спеціальної і виробничої підготовки автора кваліфікаційної випускної роботи, ступінь самостійності виконання проекту, уміння користуватися літературними матеріалами При виконанні роботи студент Марчук О.М. показав добру загальну і спеціальну підготовку. Роботу, в цілому, виконано самостійно, при цьому випускник проявив вміння працювати з технічними і нормативно-проектними джерелами. Прийняті у розробці рішення є новими та технічно обґрунтованими. .

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Можливе використання кваліфікаційної випускної роботи: Матеріали роботи можуть_бути використаними як робочий варіант при реальному проектуванні та рекомендовані до впровадження. .

__________________________________________________________________

 

 

Оцінка кваліфікаційної випускної роботи 9 (добре; С)

 

 

Керівник Петренко Іван Іванович .

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

______доцент__________________________ _____________________________________

(посада) (підпис)

 

 

“__26___” червня 2016 р.


Додаток И

Приклад оформлення подання голові ДЕК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н-8.01

 

 

Національна металургійна академія України .

(повне найменування вищого навчального закладу)

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ_____________________

(вид кваліфікаційної випускної роботи)

Направляється ст. групи МЛ01-13Ткачов В.І. до захисту кваліфікаційної випускної

(шифр групи) (прізвище та ініціали)

роботи ___________бакалавра___________

(освітній ступінь)

за напрямом підготовки 6.050402 – Ливарне виробництво .

 

спеціальності__________________________________________________,

(шифр і назва спеціальності, напряму)

на тему: Проектування технологічного процесу виготовлення виливків .

(назва теми)

________________________________________________________________________________

 

Кваліфікаційна випускна робота додається

 

Декан факультету _____________________

(підпис)

Довідка про успішність

Студент групи МЛ01-13Ткачов В.І. . за період навчання на факультеті

(шифр групи) (прізвище та ініціали студента)

електрометалургійному з 2013 р. до 2016 р. повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно 40 %, добре 30 %, задовільно 30 %;

шкалою ESTS: А 10 %; В 30 %; С 30 %; D 20 %; Е 10 %.

 

Секретар факультету _______ Т.Ф. Стовба .

(підпис) (прізвище та ініціали)

Висновок

керівника кваліфікаційної випускної роботибакалавра

(освітній ступінь)

Студент(ка) Ткачов Володимир Іванович виконав випускну кваліфікаційну роботу бакалавра згідно із завданням і може бути допущений до її захисту у відкритому засіданні ЕК. .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник проекту (роботи) ____Доценко Ю.В.___________

(підпис)

 

16” червня________2016 року

 

Висновок

кафедри про кваліфікаційну випускну роботу (роботу)бакалавра

(освітній ступінь)

Випускну кваліфікаційну роботу бакалавра розглянуто. Студент(ка) Ткачов В.І. .а (прізвище та ініціали)

допускається до її захисту в Екзаменаційній комісії.

 

Завідувач кафедри ливарного виробництва .

(назва)

 

_________________________________ В.Є. Хричиков .

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

16” червня________2016 року

 

 


Додаток К

 

Розміри та зразок заповнення основного напису на кресленні

 

 

У полі 1 — позначення документа (за правилами рис. 5.1), що відповідає позначенню на титульному аркуші пояснювальної записки та відомості кваліфікаційної роботи; в полі 2 — назва документу (наприклад, «Проект ливникової системи») або назва елемента графічної частини (креслення, зображення, схеми тощо); поле 3 заповнюють послідовно, починаючи з крайньої лівої клітинки: у першій клітинці – літери Б, С або М для кваліфікаційної роботи бакалавра, спеціаліста або магістра відповідно; у другій клітинці – літеру Е – для документів ескізної, Т – технічної, Р – робочої розробки (проектів), літеру І – для інноваційної, Д – дослідницької, О – організаційно-економічної розробки; у третій клітинці позначають матеріал деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей); в полі 4 — масштаб основного зображення на кресленні (для пояснювальної записки, відомості роботи, ілюстрацій та схем не заповнюють); масу виробу (при наявності) вказують у відповідному полі. Якщо масу визначено у кілограмах, тоді “кг” не пишуть; у інших випадках розмірність указують; в полях 5, 6 — відповідно порядковий номер аркуша і загальна кількість аркушів в графічній частині. Якщо графічна частина складається тільки з одного аркуша, то порядковий номер не вказується, а в графі 6 проставляється цифра 1; в графі 7 — назва вищого навчального закладу (НМетАУ); назва кафедри, по якій виконується робота, та шифр академічної групи студента; в графах 8, 9 та 10 — відповідно: прізвища, підписи та дати підписання документа

 

 

Рисунок К.1 – Розміри та заповнення основного напису для креслень та схем (перший аркуш)

 

 

В графі 1 — позначення документа (співпадає з позначенням на титульному аркуші); в графі 2 — тема кваліфікаційної роботи; в графах 3, 4 — відповідно номер аркуша та загальне число аркушів документа; в графа 5 — за правилами рис. К.1; в графі 6 — абревіатура (скорочена назва) вищого навчального закладу, кафедри, по якій виконується робота, та шифр академічної групи; в графах 7, 8 та 9 — відповідно прізвища, підписи та дати підписання документа

 

Рисунок К.2 – Розміри основного напису для текстових документів

(перший аркуш) за ГОСТ 2.104

 

В графі 1 — позначення документа (співпадає з позначенням на титульному аркуші текстового документа); в графі 2 — порядковий номер аркуша; в графі 3 — загальна кількість аркушів текстового документа

 

Рисунок К.3 – Розміри основного напису для креслень, схем та текстових документів (наступні аркуші) за ГОСТ 2.104

 

          7.05040201.123456.06
         
         
          Корпус. Технологічні вказівки елементів ливарної форми Літера Маса Масш.
Зм. Лист № докум. Підп Дата С Р Чавун 65 1:5
Розробив Петров    
Керівник Кірія    
Консульт. Кірія     Лист 1 Листів 1
        СЧ20 ГОСТ 1412–85 МОНУ НМетАУ Каф. ливарн. виробництва Група МЛ03-11
Н.контр. Доценко    
Затвердив Хричиков    
                       

 

Рисунок К.4 – Приклад заповнення основного напису


Додаток Л

 

Приклади оформлення ілюстрацій

Зразки для: 1, 4 – визначення хімічного складу; 2 – зносостійкості; 3, 6, 7 – механічних випробувань; 5 – металографічних досліджень

 

Рисунок Л.1 – Схема розрізання дослідних виливків (враховано, що цей рисунок міститься саме у додатку Л)

 

а б

1– дослідний валок, 2– валок серійного виробництва;

границя міцності: а – при вигині, б – при розтягуванні

 

Рисунок Л.2 – Властивості чавуну по перерізу бочок валків (враховано, що цей рисунок міститься саме у додатку Л)
Додаток М

Приклад заповнення окремої специфікації складального креслення

 

Формат Зона Позиція Позначення Найменування К-сть Прим.
             
        Документація    
             
А1 7.05040201.123456 05СК Складальне креслення    
             
Складальні одиниці    
             
    1   Верхня напівформа 1  
2 Нижня напівформа 1  
3 Ливарний стрижень № 1 4  
     
    Стандартні вироби  
     
4 Опока 0272-0003  
ГОСТ 14979-69 1  
5 Опока 0272-0001  
ГОСТ 14979-69 1  
6 Штир напрямний 0290-0206  
ГОСТ 22965-78 1  
         
       
          7.05040201.123456.СК.05
         
Зм. Лист № докум. Підп Дата
Розроб. Синьов     Ливарна форма. Складальне креслення. Специфікація Літера Лист Листів
Керівник Кірія     Д Т 1 2
Консульт. Кірія     МОНУ НМетАУ Каф. ливарн. виробниц. Група МЛ-03
Н.контр. Доценко    
Затвердив Хричиков    
Формат Зона Позиція Позначення Найменування   К-сть     Прим.
         
    8 Втулка центруюча 0290-1051    
      ГОСТ 15019-69 2  
    9 Втулка напрямна 0290-1251  
      ГОСТ 15019-69 2  
    10 Гайка М20-6Н.5    
    ГОСТ 5927-70 2  
    11 Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70 2  
       
    Матеріали    
             
    12   Формувальна суміш 135 кг
    13   Стрижньова суміш 17 кг
         
       
       
         
     
       
             
         
   
           
   
   
   
          7.05040201.123456.СК.05 Лист
          2
Зм. Лист № докум Підп Дата
                                             

 


Додаток Н

Приклад заповнення переліку елементів для схеми

Поз. позн. Н а й м е н у в а н н я Кіль-кість Примітка
А1 Одноплатний промисловий комп’ютер 1 Містить відеоконтролер
половинного розміру PCA – 6751
А2 Пасивна об’єднуюча плата РСА-6106 1
А3 Плата твердотілого диску РСD-893 1 На базі флеш/ОЗУ/ПЗУ
А4 Двопортова плата інтерфейсу RS-485 PCL743B 1
А5 Промисловий плоскопанельний дисплей FPM-3159 1
А6…А8 Плата цифрового введення / виведення 64-канальна PCI – 1754 3 З гальванічною ізоляцією
А9… А11 Багатофункціональна плата збирання даних РСІ-1710 3 16 каналів АЦП
А12…А17 Клемна плата ADAM – 3968 6
А18 Корпус промислового комп’ютера IPC-6860 1
          7.05020201.123456.04
         
Зм. Лист № докум. Підп Дата
Розроб. Бойко     АСР температури в методичній нагрівальній печі ТПА 30-102. Схема структурна УОК. Перелік елементів Літера Лист Листів
Керівник Бейцун     С Т 1 1
Консульт. Бейцун     МОНУ НМетАУ Каф. АВП. Група АВ01-09-1
Н.контр. Потап    
Затвердив Єгоров    
                         

 

 


Додаток П

 

Приклади складання листів графічної частини за ГОСТ 2.501

Формат Схема складання Складання
поздовжнє поперечне
А0  
А1  
 

 


 

Формат Схема складання Складання
поздовжнє поперечне
А2  
 
А3  
 

Додаток Р

Комплектування матеріалів кваліфікаційної роботи

для передачі на зберігання

 

 

 
 

 


 

 


Навчальне видання

 

Іващенко Валерій Петрович

Должанський Анатолій Михайлович

Тараканов Аркадій Костянтинович

Ясев Олександр Георгійович

Рожков Олександр Дмитрович

Іванова Людмила Харитонівна

Ринкевич Світлана Леонідівна

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.014 с.)