Рекомендації до оформлення демонстраційних матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації до оформлення демонстраційних матеріалів 

Під час захисту кваліфікаційної роботи на засіданні ЕК студентом можуть використовуватися демонстраційні матеріали (плакати, роздаткові матеріали, слайди, натурні моделі, взірці виробів та матеріалів тощо). Кількість одиниць демонстраційних матеріалів обмежується лише часом їх представлення, який необхідний для відповідних коментарів в процесі захисту.

Кожна одиниця демонстраційних матеріалів повинна мати змістовний заголовок, відображати зміст виконаної роботи й супроводжувати доповідь студента при захисті. Обов’язкова вимога до демонстраційних матеріалів – чітке і зрозуміле зображення об’єкта демонстрації.

За рішенням випускової кафедри в якості демонстраційних матеріалів можуть бути представлені результати економічних розрахунків у вигляді таблиці з назвою «Техніко-економічна ефективність розробки».

За рішенням студента до демонстраційних матеріалів можуть бути залучені ілюстрації (рисунки, графіки, таблиці, осцилограми, фотографії тощо) чи фрагменти тексту з пояснювальної записки, які сприяють більш повному розкриттю змісту і результатів кваліфікаційної роботи. Якщо кваліфікаційна робота має дослідницький характер, демонстраційні матеріали можуть включати схеми методичного оснащення досліджень, вихідні та кінцеві формули, математичні перетворення, які виконані випускником, результати у вигляді графіків, таблиць тощо. За доцільності допускається залучати до демонстраційних матеріалів запозичені ілюстрації з літературних чи патентних джерел, наукових звітів, технічної документації тощо з відповідними посиланнями на ці джерела інформації.

Демонстраційні матеріали не потребують основного напису, не вносяться до відомості кваліфікаційної роботи і не передаються для зберігання.

За рішенням випускової кафедри демонстраційні матеріали можуть представлятися за допомогою мультимедійної техніки або проектора з використанням проекційних плівок або слайдів. Для забезпечення якісної роботи ЕК рекомендується випускникам виготовляти і надавати її членам 2…3 комплекти копій демонстраційних матеріалів на форматі А4.

 

ЗМІСТ ТА ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

До електронної частини кваліфікаційних випускних робіт відносяться розроблені особисто студентом комп’ютерні програми (вихідні коди програми), комп’ютерні моделі (файли, що створені у відповідних програмних пакетах чи оболонках), файли баз даних та інші програмні продукти. Вихідні коди надаються у вигляді цілісного проекту того інтегрованого середовища, в якому відбувалася їх розробка.

За рішенням керівника розробки до складу електронної частини можуть бути віднесені комп’ютерні файли з кресленнями та схемами, якщо вони створювались за допомогою комп’ютерних графічних редакторів, та інші матеріали кваліфікаційної роботи, створені з використанням комп’ютерних технологій.

Усі файли електронної частини мають бути внесені до завдання з виконання певного розділу та до відомості кваліфікаційної роботи з наведенням їхнього імені та розширення і вказівкою на їхній зміст (див. Додаток В).

Файли електронної частини мають бути записані на компакт-диск, який підписується керівником кваліфікаційної роботи і вкладається у конверт, що приклеюється з внутрішнього боку задньої боковини палітурки пояснювальної записки. Файли на диску не повинні бути запаковані або захищені від копіювання.


Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша

 

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

Електрометалургійний факультет

( назва факультету )

 

Кафедра ливарного виробництва

(повна назва кафедри)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ДО кваліфікаційної (випускної) роботи бакалавра

(назва кваліфікаційної випускної роботи)

 

бакалавр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему Проектування технологічного процесу виготовлення виливків
  6.050402.123456.ПЗ
 
 
Виконав(ла): студент(ка) IV курсу, групи МЛ01-15

 

 

Напряму підготовки/спеціальності 6.050402 – Ливарне виробництво
   
(шифр і назва напряму підготовки / спеціальності)  

 

  / Ткачов В.І./

) (підпис) (прізвище та ініціали

Керівник   / доц. Доценко Ю.В./

(прізвище та ініціали) (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

Н.контр.   / доц. Мазорчук В.Ф./

(підпис) (посада, прізвище та ініціали)

 

Консультанти:   / /
Аналітична частина /доц. Доценко Ю.В./
Основна частина /доц.Доценко Ю.В./
Охорона праці /ст. викл. Туріщев В.В./
  / /
  / /
  / /

 

рік

 

м. Дніпропетровськ

Рукопис закінчено: 07 червня 2016 р.


Додаток Б

Приклад оформлення завдання на кваліфікаційну (випускну)роботу

Національна металургійна академія України

 

Факультет електрометалургійний
Кафедра ливарного виробництва
Освітній ступінь бакалавр
Напрям підготовки/спеціальність 6.050402 – Ливарне виробництво
     

(шифр і назва)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ливарного виробництва
В.Є. Хричиков
“5” березня року

З А В Д А Н Н Я

На кваліфікаційну (випускну) роботу бакалавра

( назва атестаційної роботи)

студенту Ткачову Володимиру Івановичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи Проектування технологічного процесу виготовлення виливків
керівник роботи Доценко Юрій Валерійович, к.т.н., доц.
     

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Затверджені наказом вищого навчального закладу від “ ”   року    
2. Строк подання студентом роботи    
3. Вихідні дані до роботи    
3.1 Назва виливка – кронштейн буфера  
3.2 Матеріал виливків – конструкційна нелегована сталь  
3.3 Характер виробництва - дрібносерійне  
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити)
4.1 Аналітична частина. (……………………………………………….)
4.2 Основна частина (……………………………………………………)
                 

4.3 Охорона праці. Загальна характеристика безпечних умов праці, техніки безпеки та пожежної профілактики на ливарній дільниці

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
5.1 Технологічні вказівки елементів ливарної форми на кресленні деталі
5.2 Модельна плита низу. Складальне креслення
5.3 Ливарна форма. Складальне креслення
5.4 (…………………………………………………)

Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада Консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Доценко Ю.В., доцент    
Доценко Ю.В., доцент    
Суліменко С.Є., доцент    
     
       
       
       
7. Дата видачі завдання 5 березня 2016 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів атестаційної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
Аналітична частина (характеристика 2016.05.15  
  конструкції виливка, обґрунтування    
  способу лиття, його схема тощо)    
Основна частина (розробка технологічного 2016.05.20  
  процесу виготовлення виливка, в т.ч.    
  Розрахунок собівартості 1 т виливків до та    
  після металозберігаючого заходу)    
Охорона праці (в плавильному відділенні 2016.05.25  
  сталеплавильного цеху)    
Оформлення пояснювальної записки 2016.05.28  
Виконання графічної частини роботи 2016.06.02  
Подання випускної роботи до кафедри та попередній захист 2016.06.04  
Захист кваліфікаційної роботи в ЕК 2016.06.17  
Студент     В.І. Ткачов

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи     Ю.В. Доценко

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Додаток В

Приклад заповнення відомості кваліфікаційної (випускної) роботи

ВІДОМІСТЬ дипломної роботи спеціаліста

(назва кваліфікаційної роботи)

№ рядка Фор мат Позначення Назва Кіл-ть аркушів № екз. Прим.
Документація загальна
Заново розроблена
1 А4 7.05050311.123456.ПЗ Пояснювальна записка 100 -
Застосована
2 А1 7.05050311.123456.01 План ділянки подрібнення 1
Документація щодо
складальних одиниць
           
      Заново розроблена    
         
А1 7.05050311.123456.02 Мішалка барабанна 2    
А1 7.05050311.123456.03 Балансир 1    
А1 7.05050311.123456.04 Важелі 1    
       
    Застосована    
       
  А1 7.05050311.123456.05 Ролик 1    
         
    Документація по деталях      
         
  Заново розроблена  
       
             
             
             
7.05050311.123456.ВР
Зм. Лис. № документу Підпис Дата
Розроб. Ткачов Проектування технологічного процесу виготовлення виливків Літера Лист Листів
Керівник Іваненко С Т 1 2
Консульт. Іваненко МОНУ НМетАУ Каф. МАМВ Група МБ01-11
Н.контр. Сіренко
Затв. Бідненко
                     

 

№ рядка Фор мат Позначення Назва Кіл. листів № екз. Прим.  
 
Документація по деталях  
 
Заново розроблена  
 
А3 7.05050311.123456.06 Вісь 1      
А3 7.05050311.123456.07 Вал 1      
А3 7.05050311.123456.08 Втулка 1      
         
    Застосована      
         
  А3 7.05050311.123456.05 Шків 1      
           
    Електронна частина        
           
8   Moshhnost.mcd Розрахунок потужності   CD  
    привода млина      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          7.05050311.123456.ВР Лист
          2
Зм. Лист № докум Підп Дата
                           

Додаток Г

Приклад складання резюме на кваліфікаційну (випускну) роботу

РЕЗЮМЕ

 

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи магістра: 90 с., 10 рис., (Вид кваліфікаційної роботи)

8 табл., 4 додатки, 20 джерел.

Об’єкт розробки - технологія нанесення підмастильного покриття на катанку після механічного виведення окалини з її поверхні у потоці волочіння.

Мета роботи – поліпшення умов залучення сухого технологічного мастила в осередок деформації та зниження тертя при волочінні.

Метод дослідження та апаратура – експериментальне дослідження з використанням аналітичних терезів з точністю зважування до 0,0001 г кількості речовин підмастильного покриття та технологічного мастила, що злипаються з очищеною від окалини поверхнею металу при ударних навантаженнях на катанку.

Визначено ряд порівняльної ефективності деяких порошкоподібних речовин (вапно, мило, тальк та ін.). Розроблено схему пристрою для нанесення підмастильного покриття на заготовку у потоці технологічного процесу.

Результати роботи можуть стати основою для створення дослідної установки, яка дозволить широко впровадити безкислотні методи очищення заготовки від окалини та відмовитись від екологічно шкідливого процесу травлення металу перед волочінням.

 

ВОЛОЧІННЯ, ПІДГОТОВКА ЗАГОТОВКИ, ВИВЕДЕННЯ ОКАЛИНИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ МАСТИЛО, ОЧИЩЕННЯ

 


Додаток Д

Приклади оформлення джерел інформації в «Переліку посилань» пояснювальної записки кваліфікаційної (випускної) роботи

Книги

Книга одного автора

Величко, О.Г. Плазмові процеси безкоксового виробництва заліза: Підручник / О.Г. Величко. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2005. – 256 с.

Книга двох авторів

Белов, А.В. Финансы и кредит: учеб. / А.В. Белов, В.Н. Николаев. – К.: Университет, 2004. – 215 с.

Книга трьох авторів

Должанський, А.М. Менеджмент якості та системи управління якістю: Навч. посібник / А.М. Должанський, Н.М. Очеретна, І.М. Ломов. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2011. – 450 с.

Книга чотирьох авторів

Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: Учебник / В.А. Гладких, М.И. Гасик, А.М.Овчарук, Ю.С. Пройдак. – Днепропетровск: Системные технологии, 2009. – 736 с.

Або

Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: Учебник / В.А. Гладких [та ін.]. – Днепропетровск: Системные технологии, 2009. – 736 с.

Книга п’яти авторів і більше

Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навчального закладу: Навчальний посібник з грифом МОНУ /О.Г. Величко,
В.П. Іващенко, О.Г. Ясев [та ін.]. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. –
175 с.

Або

1. Педагогічний практикум для викладача вищого технічного навчального закладу: Навчальний посібник з грифом МОНУ / О.Г. Величко,
В.П. Іващенко, О.Г. Ясев, Л.М. Клімашевський, В.Т. Британ, О.Ю. Потап,
О.Д. Рожков. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 175 с.

 

 

Словники

Пінчук, С.Й. Фізичне матеріалознавство. Термінологічний російсько–українсько–англійський словник/ С.Й. Пінчук, С.І. Губенко – Дніпропетровськ: РВА “Дніпро–VAL”, 2009. – 379 с.

Перекладне видання

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания: пер. с англ. / Э. Нойман. – К.: Вакпер; М.: Реал–бук, 1998. – 462 с.

Книги під заголовком

Информационные технологии в маркетинге: учеб. / под ред.
Г.А. Титаренко. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 335 с.

Багатотомні видання

Документ в цілому

Грушевский, М.С. История украинского казачества: в 2 т. / М.С. Грушевский.- К. : Либідь, 1993.

Окремий том багатотомного видання

Юхвец, И.А. Волочильное производство: в 2 ч. Ч.2. Производство проволоки /А.И. Юхвец. – М.: АСТ, 2002. - 503 с.

Статті з журналів

Tarakanov, A.K. Erfahrungen bei der Entwicklung und Einfuhrung automatischer Systeme fur die Steuerung des Hochofenprozesses / A.K. Tarakanov // Technische Informationen EKO Stahl. – 1990. – № 3-4. – S. 30–32.

Таран, Ю.Н. Чугун с шаровидным графитом (50-летний путь развития производства) / Ю.Н. Таран, А.В. Черновол // Металл и литье Украины. – 1996. – № 6. – С. 6–13.

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук, В.З. Куцова, М.А. Ковзель, А.В. Гребенева, А.П. Данилов, Ю.Л. Хлeвина // Проблеми трибології . – 2012. – №2. – С. 58–63.

Або

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук, В.З. Куцова, М.А. Ковзель [та ін.] // Проблеми трибології . – 2012. – №2. – С. 58–63.


Або

Триботехнические свойства высокохромистых сплавов в литом и термообработанном состоянии / М.В. Киндрачук [та ін.] //Проблеми трибології . – 2012. – №2. – С. 58–63.

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: зб. наук. пр./Редкол.:
А.Л. Мирослава [та ін.]. – Львів: АЯТЛ, 2012. - 88 с.

Звіт про виконання плану науково-дослідних робіт за 2013 рік: Сб. наук. пр. /Укр. Акад. інж. наук, Дніпропетр. відд. – Дніпропетровськ: ДВ УАІН, 2013. – 83 с.

Тези конференцій

Білий, Я.І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі/ Я.І. Білий, Н.О. Мінакова // І Всеукр. наук.-практ. конфер.: Тези допов. І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ „КПІ”, ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. «Київ. політехн. унів». – К., 2006. – С. 87-89.

Петльований, Є.О. Особливості деформування дроту з поперечними дефектами/ Є.О. Петльований// Молода академія 2011: тези допов. Всеукр. конф. (Дніпропетровськ, 3-4 травня 2011 р.). – Дніпропетровськ, 2011. –
С. 270 -271.

Матеріали конференцій

Збірник тез

Морфология карбидных включений в быстрорежущих сталях, полученных в результате комплексной химико-термической обработки/ С.И.Губенко, А.В.Мовчан, А.П.Бачурин, Е.А.Черноиваненко // Зб. Тез ХІІІ Міжнародної науково-технічної конф., «Неметалеві вкраплення і гази в ливарних сплавах», 9–12 жовтня 2012 р., м. Запоріжжя. – 2012. –– С. 23–24.

Тези доповіді

Козюк, Н.І. Інтеграція бібліотечно–інформаційних ресурсів технічних бібліотек України / Н.І. Козюк // Наукові бібліотеки: пріоритети розвитку і перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 8–9 листопада 2005 р., м. Київ. – К. : [б. в.], 2005. – С. 98–101.

Примітка: «[б. в.]» - без вказівки на видання


Дисертації

Фрицков, И.О. Координационные соединения переходных металлов при моделировании активных центров металлоферментов: дисс. … докт. хим. наук: 02.00.01: защищена 21.09.12: утв. 03.03.13 / Фрицков Игорь Олегович. – К., 2012. – 342 с.

Антропольский, А.Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков: дис... канд. филол. наук /А. Б. Антропольский. – М., 1999. – 404 с.

Автореферати дисертацій

Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності металургійних підприємств України в умовах ринку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська держ. акад. міського господарства. – Харків, 2004. – 18 с.

Звіти про НДР

Розробка теоретичних основ синтезу і аналізу азот- і сірковмісних гетероциклів з метою одержання нових біологічно-активних сполук. В 6 т. Т.3. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах : звіт про НДР (заключ.) : № 06030890 / Укр. держ. хім.-технол. ун-т; кер. Маркін В.І. ; виконав.: Білова В.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2012.–57с. - № ДР 0103U001186. – Інв. № 0206U000369.

Депоновані наукові праці

Тріщ, Б.О. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б.О. Тріщ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 14 с. – Деп. в ДНТБ України 11.12.11, № 239.

Методичні вказівки

Методичні вказівки (один і більше авторів)

Єрмакова, О.С. Розгляд вимог до якості продукції: метод. вказівки для виконання завдань з дисципліни «Стандартизація» [для студ. 4 курсу денної форми навч.] / О.С. Єрмакова; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 45 с.

Жадан, А.О. Проектування організації технічного контролю якості: метод. посібн. з дисципліни «Технологія технічного контролю» / А.О. Жадан [та ін.]; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 122 с.

Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів)

Програма та плани семінарських занять з дисципліни „Інноваційна діяльність”: метод. вказівки для студ. 4 курсу. / Укладач О.М. Кукушкін; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. – 19 с.

Електроні ресурси

Віддалений доступ

Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання: Наказ від 30.09.2004 р. за № 768/431/547 [Електронний ресурс] // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 42. – Режим доступу: http://qdo.kiev.ua/files/db.php.

Jones, J. L. Congenital toxoplasmosis: a review (Electronic resource)/ J. L. Jones, A. Lopez, M. Wilson // Obstet Gynecol Surv. – 2001. – P. 256–296. – Mode of access: http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?vid=1&hid

Стаття з електронного фахового видання

Бичков, В.А. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток вишу [Електронний ресурс]

/ В.А. Бичков, В.В. Гопон, М.Л. Лескач // Інформаційні технології і засоби навчання. - Електрон. журн. – 2011. – № 5. - С. 40. – Режим доступу: http: www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрана.

Локальний доступ

Лучкина, М.М. Информация в пространстве Интернета [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.М. Лучкина, И.У. Фомичева. – Электрон. дан. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 2005.–87с.–Режим доступа: http://www.iourn.msu.ru/downloads/smi–internet.pdf.

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интеракт. учеб. – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 1616 Мб; Windows 95; зв. плата. – Загл. с этикетки диска.

Стандарти

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. – На заміну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с.

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. : ил.


Патенти

Пат. 38129 Україна, МПК7 G06F17/17, G06F17/18. Пристрій для визначення екстремумів сигналу/ Хандецький В.С. (Україна); заявник та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № 2000063133; Заявл. 01.06.01; Опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 3с.: ил.

Пат. 4814399 США, МПК4 С08G73/18. Sulfoalkylatyon of polybenzimidazole/ Somsone M. J., Gupta B. D., Stackman R. W. (США) - № 772710998; заявл. 24.07.87; опубл. 21.03.89, Бюл. № 19. – 3 с.

Пат. 1484329 ЄПВ, МПК7 C 07 D 401/12, A 61 K 31/404. Indolderivate mit Apoptoze induzierender Wirkung/ Emig P., Gerlach M., Paulini K., Czech M., Schuster T., Schmidt P., Baasner S., Günter E. (ͳìå÷÷èíà) – ¹ 030128680 ; çàÿâë. 06.06.03 ; îïóáë. 08.12.04 – 4 ñ.

Авторські свідоцтва

А.с. 1011529 СССР, МКИ3 C01G25/02. Способ получения гидратированного диоксида циркония/ Ю.М. Полежаев, Ю.С. Торопов (СССР). - № 3349042/ 23-26; заявл. 22.10.01; опубл. 24.12.83, Бюл. № 11.– 2 с.

Заявка на винахід

Заявка 19853805 Німеччина, МПК7 С09J7/00. Electrisch leitfähige, thermoplastische und hitzeaktivierbare klebstjofflie [Text] / Beiersdorf A. G., Pfalf Ponald (Німеччина) - № 198538057; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл. №7.

 

Примітка: у разі необхідності слід користуватись рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".


Додаток Е

Приклад оформлення довідки про підготовку студента-дипломника

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Д О В І Д К А

про підготовку студента-дипломника

1. Факультет___електрометалургійний_________________________________________

2. Напрям підготовки/Спеціальність 6.050402 – ливарне виробництво .

(шифр, назва)

3. Кафедра ливарного виробництва .

4. Назва кваліфікаційної (випускної) роботи: кваліфікаційна (випускна) робота бакалавра

5. Тема кваліфікаційної (випускної) роботи проектування технологічного процесу виготовлення виливків .

6. Прізвище ім’я та по батькові Ткачов Володимир Іванович .

7. Керівник проекту (роботи) Доценко Ю.В. .

 

8. Оцінки по розділах роботи

№ з.п. Найменування розділу проекту (роботи) Консультант Оцінка по розділу Дата Підпис консультанта Примітка
  Аналітична частина Доценко Ю.В. 9 (добре, С) 2016.06.15    
  Основна частина Доценко Ю.В. 9 (добре, С) 2016.06.15    
  Охорона праці Туріщев В.В. 8 (добре, С) 2016.06.15    
             
             
             
             
             
             

 

Завідувач кафедри ________________ В.Є. Хричиков .

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

16 червня 2016 р.


Додаток Ж

Приклад оформлення відгуку керівника на кваліфікаційну (випускну) роботу

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Відгук керівника накваліфікаційну (випускну) роботу магістра

(вид кваліфікаційної випускної роботи)

студента(ки) гр. МЛ-04м Марчука Олександра Миколайовича .

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема кваліфікаційної випускної роботиЧавуноливарний цех потужністю__20 тис. т за рік тракторних деталей .

___________________________________________________________________

 

Тема спеціальної частини кваліфікаційної випускної роботи (за наявності) Технологія виготовлення характерного виливка цехової номенклатури_________________________________________________________________________________________________

 

Обсяг пояснювальної записки і графічної частини:

записка 136 с.

таблиць 16

схем та рисунків 14

листів графічної частини 6

 

Якісні відмінності кваліфікаційної (випускної) роботи магістра

Роботу виконано на актуальну тему. Обґрунтовано прийняті вихідні дані для інноваційного проектування - чавунні деталі сучасного трактора Т-130К. На ЕОМ пророблені три варіанти виробничої програми, визначені оптимальні групи за масою. Запроектовані сучасні технологічні процеси та устаткування: формування на поточних лініях моделі АЛ2044-01 з пресовими автоматами ВНІІЛИВМАШ, автомати для виготовлення ливарних стрижнів за оснащенням, що нагрівається, поточні лінії обрубування та очищення виливків.

Розрахунки устаткування виконано правильно. .

Графічна частина відповідає нормам ЄСКД. .

Використання ЕОМ для розрахунку шихти дозволило оптимізувати її склад і зменшити витрати дефіцитних ливарних чавунів.

Посилання на джерела інформації коректні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.032 с.)