Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?а) Зенон; б) Прокл; в) Геракліт; г) Демокріт.

Кому з філософів належить відомий вислів «В одну і ту саму річку не можна увійти двічі»?

а) Анаксагору; б) Геракліту; в) Полібію; г) Платону.

Який метод науковогофілософського пізнання відкрив Ф. Бекон?

а) індукцію; б) аналіз; в) дедукцію; г) синтез.

 

17. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

18. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

19. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а)екологія; б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

20. Наука, яка досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість називається:

а) демографія; б) позитивізм; в) детермінізм; г) космополітизм.

 

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

Перші ідеї утопічного соціалізму були висвітлені у творі Томаса Мора

під назвою:а) Утопія; б) Місто сонця; в) Держава; г) Органон.

3. Який філософський напрямок обрав своїм девізом тезу «Наука - сама собі філософія!»?

а) позитивізм; б) неотомізм; в) герменевтика; г) структуралізм.

Істинне, суттеве, самодостатнє, самопричинне буття, яке породжує всю

Багатоманітність світу це:а) субстанція; б) теорія; в) думка; г) розум.

Кому належить ідея «спорідненого серця» в українській філософії?

а) Б. Кістяківському; б) І. Франку; в) Г. Сковороді; г) Л. Українки.

 

6. У співвідношенні яких понять складалося основне питання філософії

В епоху Середньовіччя?

а) мислення і буття; б) душі і тіла; в) пізнавального образу та дійсності;

г) Бога та світу; д) особистості і суспільства.

Хто з філософів ХХ ст. обгрунтував правомірність поділу цивілізації на «чоловічу» і «жіночу»?

а) Ж.-П.Сартр; б) Б. Рассел; в) Л. Вітгенштейн; г) П. Рікер.

8. Розділ філософії який вивчає проблеми буття називається:

а) гносеологія; б) діалектика; в) онтологія; г) космологія.

9. Однією з характерних рис епохи Відродження є:а) гуманізм; б) відчуття;

в) почуття; г) ідеї.

10. Філософія Платона є оригінальним вченням про:а) ідеї; б) почуття;

в) Бога; г) тіло.

11. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

12. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

13. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а)екологія; б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

14. Наука, яка досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість називається:

а) демографія; б) позитивізм; в) детермінізм; г) космополітизм.

15. Термін «Філософія історії» запровадив Вольтер у:

а) XVI ст.; б) XVII ст.; в) XVIII ст.; г) XIX ст.

16. Вимоги, які ставляться суспільством, державою, соціальною групою до особистості і які вона має виконувати це:

а) соціальні норми; б) настанови; в) вимоги; г) звичай.

Цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони перетворюють та пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб це

а) Праця ; б) Бажання ; в) Свідомість; г) Традиція.

18. Напрям у філософії, який вивчає теорію цінностей це:

а) аксіологія; б) космологія; в) гносеологія; г) діалектика.

 

19. Характеристику науки вперше було дано:

а) Аристотелем; б) Платоном; в) Гегелем; г) Марксом.

 

20. Розшифруйте сенс терміну «Філософія». Це любов до:

а) мудрості; б) істини; в) прекрасного; г) Богу.

 

 

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1. Однією із характерних рис епохи Відродження є:

а) гуманізм; б) відчуття; в) почуття; г) ідеї.

2. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

3. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

4. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а)екологія; б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

5. Наука, яка досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість називається:

а) демографія; б) позитивізм; в) детермінізм; г) космополітизм.

6. Термін «Філософія історії» запровадив Вольтер у:

а) XVI ст.; б) XVII ст.; в) XVIII ст.; г) XIX ст.

 

7. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

8. Вимоги, які ставляться суспільством, державою, соціальною групою до особистості і які вона має виконувати це:

а) соціальні норми; б) настанови; в) вимоги; г) звичай.

9. Цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони перетворюють та пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб це

а) Праця ; б) Бажання ; в) Свідомість; г) Традиція.

10. Напрям у філософії, який вивчає теорію цінностей це:

а) аксіологія; б) космологія; в) гносеологія; г) діалектика.

 

11. Характеристику науки вперше було дано:

а) Аристотелем; б) Платоном; в) Гегелем; г) Марксом.

 

12. Найвищим рівнем синтезу знання є:

а) думка; б) теорія; в) концепція; г) доповідь.

 

Хто із мислителів вперше використав терміни «Філософія». «Філософ»?

а) Піфагор; б) Філон; в) Геракліт; г) Фалес.

14. Розшифруйте сенс терміну «Філософія». Це любов до:

а) мудрості; б) істини; в) прекрасного; г) Богу.

15. Вкажіть історично першу форму світогляду:

а) релігійне знання б) наукове знання; в) міфологічне знання;

г) історичне знання;

16. Назвіть форму, характерну для середньовічної філософії:

а) натурфілософія; б) теософія; в) гносеологія; г) патристика.

Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) Платонівська; г) Мілетська.

18. Мислитель і філософ М. Копернік створив і обгрунтував:

а) геліоцентричну теорію; б) теорію почуттів; в) теорію бажань;

г) теорію про Бога.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?

а) Зенон; б) Прокл; в) Геракліт; г) Демокріт.

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1. Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.008 с.)