Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балівЗа правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

Хто з філософів ХХ ст. обгрунтував правомірність поділу цивілізації на «чоловічу» і «жіночу»?

а) Ж.-П.Сартр; б) Б. Рассел; в) Л. Вітгенштейн; г) П. Рікер.

2. Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.

3. Термін «Філософія історії» запровадив Вольтер у:

а) XVI ст.; б) XVII ст.; в) XVIII ст.; г) XIX ст.

4. Філософія Платона є оригінальним вченням про:

а) ідеї; б) почуття; в) Бога; г) тіло.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?

а) Зенон; б) Прокл; в) Геракліт; г) Демокріт.

Кому з філософів належить відомий вислів «В одну і ту саму річку не можна увійти двічі»?

а) Анаксагору; б) Геракліту; в) Полібію; г) Платону.

Який метод науковогофілософського пізнання відкрив Ф. Бекон?

а) індукцію; б) аналіз; в) дедукцію; г) синтез.

Хто з опонентів Ф. Бекона створив метод дедукції?

а) Т. Гоббс; б) Д. Локк; в) Ш.-Л.Монтескье; г) Р. Декарт.

Кому належить заслуга формулювання теорії «Монадологія» (вчення про монади), а також диференціального і інтегрального обчислення?

а) Ж.-Ж.Руссо; б) Г. Гельвецію; в) Б. Спінозі; г) Г. Лейбніцу;

11. Хто з філософів вперше теоретично обгрунтував у своїх трьох «Критиках ....» позицію агностицизму?

а) І. Фіхте; б) В. Шеллінг; в) Г. Новаліс; г) І. Кант.

 

12. Родоначальником філософії людини є:

А) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

13. Який філософський напрямок обрав своїм девізом тезу «Наука - сама собі філософія!»?

а) позитивізм; б) неотомізм; в) герменевтика; г) структуралізм.

14. Мислитель і філософ М.Копернік створив і обгрунтував:

а) геліоцентричну теорію; б) теорію почуттів; в) теорію бажань;

г)теорію про Бога.

15. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

16. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

17. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а)екологія; б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

18. Наука, яка досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість називається:

а) демографія; б) позитивізм; в) детермінізм; г) космополітизм.

 

19. Вимоги, які ставляться суспільством, державою, соціальною групою до особистості і які вона має виконувати це:

а) соціальні норми; б) настанови; в) вимоги; г) звичай.

Цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони перетворюють та пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб це

а) Праця ; б) Бажання ; в) Свідомість; г) Традиція.

 

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1. Розділ філософії який вивчає проблеми буття називається:

а) гносеологія; б) діалектика; в) онтологія; г) космологія.

2. Німецький філософ Р.Гоклініус запровадив термін «Онтологія» у:

а)XVст.; б) XVI ст.; в) XVII ст.; г) XIX ст.

3. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) Платонівська; г) Мілетська.

5. Філософія Платона є оригінальним вченням про:

А) ідеї; б) почуття; в) Бога; г)тіло.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?

а) Зенон; б) Прокл; в) Геракліт; г) Демокріт.

Кому з філософів належить відомий вислів «В одну і ту саму річку не можна увійти двічі»?

а) Анаксагору; б) Геракліту; в) Полібію; г) Платону.

Який метод науковогофілософського пізнання відкрив Ф. Бекон?

а) індукцію; б) аналіз; в) дедукцію; г) синтез.

Хто з опонентів Ф. Бекона створив метод дедукції?

а) Т. Гоббс; б) Д. Локк; в) Ш.-Л.Монтескье; г) Р. Декарт.

 

Кому належить заслуга формулювання теорії «Монадологія» (вчення про монади), а також диференціального і інтегрального обчислення?

а) Ж.-Ж.Руссо; б) Г. Гельвецію; в) Б. Спінозі; г) Г. Лейбніцу;

12. Хто з філософів вперше теоретично обгрунтував у своїх трьох «Критиках ....» позицію агностицизму?

а) І. Фіхте; б) В. Шеллінг; в) Г. Новаліс; г) І. Кант.

 

13. Мислитель і філософ М. Копернік створив і обгрунтував:

а) геліоцентричну теорію; б) теорію почуттів; в) теорію бажань;

\г) теорію про Бога.

14. Який філософський напрямок обрав своїм девізом тезу «Наука - сама собі філософія!»?

а) позитивізм; б) неотомізм; в) герменевтика; г) структуралізм.

Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.

16. XIV – поч. XVII ст. в історії Європи прийнято називати епохою:

а) Відродження; б) Занепаду; в) Середньовіччя; г) Нового часу.

 

17. Однією з характерних рис епохи Відродження є:

А) гуманізм; б) відчуття; в) почуття; г) ідеї.

18. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

19. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

20. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а)екологія; б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1. Напрям у філософії, який вивчає теорію цінностей це:

а) аксіологія; б) космологія; в) гносеологія; г) діалектика.

 

2. Характеристику науки вперше було дано:

а) Аристотелем; б) Платоном; в) Гегелем; г) Марксом.

 

3. Найвищим рівнем синтезу знання є:

а) думка; б) теорія; в) концепція; г) доповідь.

 

4. Німецький філософ Р.Гоклініус запровадив термін «Онтологія» у:

а)XVст.; б) XVI ст.; в) XVII ст.; г) XIX ст.

Яке визначення матерії є класичним?

а) «матерія - це те, з чого складаються речі» (Демокрит);

б) «матерія - це абстракція» (Ф. Енгельс);

в) «матерія - це ефемерний будинок, побудований на вигадкі» (Фома Аквінський);

г) «матерія - це філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка існує поза і незалежно від нашої свідомості» (В. І. Ленін);

Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.

Хто із мислителів вперше використав терміни «Філософія». «Філософ»?

а) Піфагор; б) Філон; в) Геракліт; г) Фалес.

8. Розшифруйте сенс терміну «Філософія». Це любов до:

а) мудрості; б) істини; в) прекрасного; г) Богу.

9. Вкажіть історично першу форму світогляду:

а) релігійне знання б) наукове знання; в) міфологічне знання;

г) історичне знання;

10. Назвіть форму, характерну для середньовічної філософії:

а) натурфілософія; б) теософія; в) гносеологія; г) патристика.

Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) Платонівська; г) Мілетська.

12. Однією з характерних рис епохи Відродження є:

а) гуманізм; б) відчуття; в) почуття; г) ідеї.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.01 с.)