Одеський державний екологічний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський державний екологічний університетФакультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Хто із мислителів вперше використав терміни «Філософія». «Філософ»?

а) Піфагор; б) Філон; в) Геракліт; г) Фалес.

2. Німецький філософ Р.Гоклініус запровадив термін «Онтологія» у:

а)XVст.; б) XVI ст.; в) XVII ст.; г) XIX ст.

3. Наука, яка досліджує динаміку чисельності населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, зайнятість називається:

а) демографія; б) позитивізм; в) детермінізм; г) космополітизм.

Хто з опонентів Ф. Бекона створив метод дедукції?

а) Т. Гоббс; б) Д. Локк; в) Ш.-Л.Монтескье; г) Р. Декарт

Яке визначення матерії є класичним?

а) «матерія - це те, з чого складаються речі» (Демокрит);

б) «матерія - це абстракція» (Ф. Енгельс);

в) «матерія - це ефемерний будинок, побудований на вигадкі» (Фома Аквінський);

г) «матерія - це філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка існує поза і незалежно від нашої свідомості» (В. І. Ленін);

6. Термін «Філософія історії» запровадив Вольтер у:

а) XVI ст.; б) XVII ст.; в) XVIII ст.; г) XIX ст.

 

7. Назвіть форму, характерну для середньовічної філософії:

а) натурфілософія; б) теософія; в) гносеологія; г) патристика

8. Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.

 

9. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

10. У Геракліта загальний закон буття, основа світу називається:

а) логос; б) герменевтика; в) прекрасне; г )потворне.

Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) Мілетська; г) Платонівська.

12. Найвищим рівнем синтезу знання є:

а) думка; б) теорія; в) концепція; г) доповідь.

13. Філософія Платона є оригінальним вченням про:.

а) ідеї; б) почуття; в) бога; г) тіло.

14. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика

15. Розділ філософії який вивчає проблеми буття називається:

а) гносеологія; б) діалектика; в) онтологія; г) космологія

16. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

17. Розшифруйте сенс терміну «Філософія». Це любов до:

а) мудрості; б) істини; в) прекрасного; г) богу.

18. Характеристику науки вперше було дано:

а) Аристотелем; б) Платоном; в) Гегелем; г) Марксом.

Кому належить ідея «спорідненого серця» в українській філософії?

а) Б. Кістяківському; б) І. Франку; в) Г. Сковороді; г) Л. Українці.

 

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

 

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Розшифруйте сенс терміну «Філософія». Це любов до:

а) мудрості; б) істини; в) прекрасного; г) Богу.

Яке визначення матерії є класичним?

а) «матерія - це те, з чого складаються речі» (Демокрит);

б) «матерія - це абстракція» (Ф. Енгельс);

в) «матерія - це ефемерний будинок, побудований на вигадкі» (Фома Аквінський);

г) «матерія - це філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка існує поза і незалежно від нашої свідомості» (В. І. Ленін);

3. Термін «Філософія історії» запровадив Вольтер у:

а) XVI ст.; б) XVII ст.; в) XVIII ст.; г) XIX ст.

 

4. XIV – поч.XVII ст. в історії Європи прийнято називати епохою:

а) відродження; б) занепаду; в) середньвіччя; г) Нового часу.

Хто із мислителів вперше використав терміни «Філософія». «Філософ»?

а) Піфагор; б) Філон; в) Геракліт; г) Фалес.

6. Вкажіть історично першу форму світогляду:

а) релігійне знання б) наукове знання; в) міфологічне знання;

г) історичне знання;

7. Назвіть форму, характерну для середньовічної філософії:

а) натурфілософія; б) теософія; в) гносеологія;г) патристика.

Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) Платонівська; г) Мілетська.

9. Мислитель і філософ М. Копернік створив і обгрунтував:

а) геліоцентричну теорію) б) теорію почуттів; в) теорію бажань;

г) теорію про Бога.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

 

11. Розділ філософії який вивчає проблеми буття називається:

а) гносеологія; б) діалектика; в) онтологія; г) космологія.

12. Німецький філософ Р.Гоклініус запровадив термін «Онтологія» у:

а)XVст.; б) XVI ст.; в) XVII ст.; г) XIX ст.

Що таке діалектика?

а) вчення про розвиток; б) вчення про пізнаванність світу; в) вчення про сенс життя; г) вчення про світ взагалі.

14. Однією з характерних рис епохи Відродження є:

а) гуманізм; б) відчуття; в) почуття; г) ідеї.

 

Перші ідеї утопічного соціалізму були висвітлені у творі Томаса Мора

під назвою:а) Утопія; б) Місто сонця; в) Держава; г) Органон.

16. Вкажіть класичне визначення істини:

а) знання, яке приносить користь; б) думку авторитетних людей;

в) знання, що відповідає дійсності; г) знання, загальнодоступне для всіх.

17. Політична доктрина, яка абсолютизує роль географічного середовища у житті держави це:

а) геополітика; б) герменевтика; в) софістика; г) еклектика.

18. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

19. Вимоги, які ставляться суспільством, державою, соціальною групою до особистості і які вона має виконувати це:

а) соціальні норми; б) настанови; в) вимоги; г) звичай.

Цілеспрямована діяльність людей, у процесі якої вони перетворюють та пристосовують предмети природи для задоволення своїх потреб це

а) Праця ; б) Бажання ; в) Свідомість; г) Традиція

 

 

Затверджено

На засіданні каф. Українознавства та соціальних наук. Пр.№___від_______2010р.

Зав.кафедрою________І.В.Бубнов Екзаменатор________Олійник А.М.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний екологічний університет

Факультет:Еколого-економічний Кафедра: українознавства та соціальних наук

Навчальна дисципліна: «Філософія» (4-й семестр)

Критерії оцінки: Повна правильна відповідь на 1 тестове завдання – 5 балів

За правильну відповідь: на 18-20 тестів (90-100%) – «відмінно»

на 15-17 тестів (75-89%) - «добре»

на 12-14 тестів (60-74%) - «задовільно»

на менш ніж 12 тестів (<60%) – «незадовільно»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Вкажіть історично першу форму світогляду:п

а) релігійне знання б) наукове знання; в) міфологічне знання;

г) історичне знання;

2. Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя це:

а) екологія;б) світосприйняття; в) чутливість; г) світобачення.

3. Родоначальником філософії людини є:

а) Сократ; б) Гельвецій; в) Прудон; г) Гегель.

Кому належить ідея «спорідненого серця» в українській філософії?

а) Б. Кістяківському; б) І. Франку; в) Г. Сковороді; г) Л. Українці.

5. Назвіть форму, характерну для середньовічної філософії:

а) натурфілософія; б) теософія; в) гносеологія; г) патристика.

6. Яка школа філософії Стародавньої Греції є основоположною?

а) Сократівська; б) Піфагорійська; в) платонівська; г) Мілетська.

Перші ідеї утопічного соціалізму висвітлені Томасом Мором у творі

під назвою: а) Утопія; б) Місто сонця) в)Держава; г) Органон.

Кому належить заслуга створення першої філософської академії?

а) К. Марксу: б) Арістотелю; в) Г. Гегелю; г) Платону.

Хто з філософів вперше створив атомістичну картину світу?

а) Зенон; б) Прокл; в) Геракліт; г) Демокріт.

Кому з філософів належить відомий вислів «В одну і ту саму річку не можна увійти двічі»?

а) Анаксагору; б) Геракліту;в) Полібію; г) Платону.

Хто з опонентів Ф. Бекона створив метод дедукції?

а) Т. Гоббс; б) Д. Локк; в) Ш.-Л.Монтескье; г) Р. Декарт.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)