Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTSОцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку Залік
А 90 – 100 Відмінно Зараховано
В 81-89 Дуже добре
С 71-80 Добре
D 61-70 Задовільно
Е 51-60 Достатньо

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

Методичне забезпечення

1. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова психологія”. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.

2. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.

Рекомендована література

Базова

 

1. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

3. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.

4. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.

6. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.

7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.

8. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.

9. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.

10. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

 

Допоміжна

1. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. 3-е изд. – М.: Издательский центр „Академия”, 2001.

2. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. – М.: "Когито-Центр", 2000. – 350 с.

3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159.

4. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001.

5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.

6. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словар в шести томах / Ред..-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 176 с.

7. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. – СПб., 2000.

8. Сапогова Е. Е. Психология развития человека. – М., 2001.

 

Інформаційні ресурси

 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс вікової психології пов’язаний з курсами загальної психології, педагогічною психологією, соціальною психологією.

 

 

Програму уклала доцент Т.Б.Партико

 


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) психології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

 

___________________________

“______”_______________20___ р.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напряму підготовки 6.030102 психологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення Філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

  Форма навчання Курс Семестр   Загальний обсяг (год.)   Всього аудит. (год.)   у тому числі (год.):   Самос- тійна робота (год.) Контрольні (модульні) роботи (шт.) Розрахунково-графічні роботи (шт) Курсові проекти (роботи), (шт.)     Залік (сем.)   Екзамен (сем.)
  Лекції     Лабораторні Прак тичні
Денна        
Вечірня                          
Заочна          
Екстернат                          

 

 

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму 6.030102 психологія

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності психологія

(шифр, назва)

Робоча програма складена

кандидат психологічних наук, доцент Партико Т. Б. (вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) програми)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

 

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

 

_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів   Зміст умінь, що забезпечується
  Працювати з науковою літературою
  Вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини
  Розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки
  Надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки
  Добирати психологічні методи та методики дослідження, враховуючи вік досліджуваного

 

 

  1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового модуля   Назва змістового модуля Кількість аудиторних годин
  Змістовий модуль 1. Загальні питання вікової психологівї
  Змістовий модуль 2. Психологія дитинства
  Змістовий модуль 3.Психологія дорослішання та дорослості

 

2.2 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового модуля   Назва змістового модуля Кількість аудиторних годин
     
     

 

2.3 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового модуля   Назва змістового модуля Кількість аудиторних годин
  Змістовий модуль 1. Загальні питання вікової психологівї
  Змістовий модуль 2. Психологія дитинства
  Змістовий модуль 3.Психологія дорослішання та дорослості

 

2.4 ПРАКТИКА

Шифр змістового модуля   Назва змістового модуля Кількість годин
     
     

 

2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)

1) підготовка до семінарських занять,

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт,

3) підготовка до змістових модулів,

4) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і практичних занять),

5) підготовка до іспиту.

(заочна форма навчання)

1) підготовка до семінарських занять,

2) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, семінарських і практичних занять),

3) виконання контрольних робіт,

4) підготовка до іспиту.

 

  1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159.

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

4. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998.

5. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

6. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с.

7. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008.

3. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова психологія”. Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с.

8. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с.

9. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.

10. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009.

11. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002.

12. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.02 с.)