ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ



Харків

ХДУХТ

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, протокол № 5 від «10» __11__ 2014р.

 

 

Схвалено на засіданні науково-методичної Ради факультету товарознавства
і торговельного підприємництва ХДУХТ, протокол № 2 від «21» _11_ 2014р.

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Проблема забезпечення ринків конкурентоспроможною продукцією є головним завданням сучасних спеціалістів в галузі товарознавства. При цьому першочергове значення в опануванні коплексом вмінь, компетенцій та навичок майбутніх фахівців даної галузі відіграють фундаментальні знання стосовно таких понять, як «якість», «показники якості», «методи оцінки якості» та ін., які у повній мірі охоплює дисципліна «Кваліметрія».

Крім того на сьогоднішній день категоріальний апарат кваліметрії широко застосовується в оцінці якості праці, якості працівників, якості освіти. Тому можна вважати, що кваліметрія перетворюється в загальну науку про вимірювання, і тим самим має не тільки велике теоретичне, а й вагоме прикладне значення для кількісної оцінки якості різних явищ — економічних, соціальних, правових, психологічних, педагогічних, що значно підвищує її роль серед інших навчальних дисциплін.

Дисципліна «Кваліметрія» є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та фундаментальної підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 - «Товарознавство і торговельне підприємництво». Предметом кваліметрії є оцінка якості в кількісному її вираженні.

В результаті виконання практичних робіт студенти отримують бали, що враховуються при визначенні рейтингу та підсумкової оцінки з курсу. Після відвідування та відпрацювання практичних занять студенти отримують допуск до складання іспиту.


ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Тема практичних занять Кількість годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БАЗОВА КВАЛІМЕТРІЯ
1.1. Загальні відомості про кваліметрію: поняття та визначення
1.2. Методи кваліметрії
1.3. Кваліметрична оцінка якості продукції
1.4. Основи технології кваліметрії
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРЕДМЕТНА КВАЛІМЕТРІЯ
5-6 2.1. Якість продукції
2.2. Якість проектів
2.3. Якість праці
2.4. Якість технології

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БАЗОВА КВАЛІМЕТРІЯ

Практичне заняття № 1

(2 години)

Тема: «Загальні відомості про кваліметрію: поняття та визначення»

Мета:«Формування основних знань стосовно поняття «якість», «показник якості», вивчення класифікації показників якості»

Матеріальне забезпечення:ДСТУ, ГОСТ на різноманітні групи харчових товарів.

Завдання 1

Розвиток поглядів про поняття «якість»

Використовуючи дані літературних джерел дослідити процес еволюції поняття «якість» та занотувати у вигляді табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Розвиток поглядів про поняття «якість»

Автор визначення, (роки) Визначення поняття
Платон 5 ст. до Н.Е.  
 
 
Гегель (19 ст.)  
 
Ісікава К. (1950р.)  
 
 
ГОСТ 15467-79  
Міжнародний стандарт ISO 8402-86  

Завдання 2

Побудова схем показників якості за класифікаційними ознаками

Використовуючи лекційний матеріал заповнити схему класифікації показників якості.


Показники якості продукції
1. За властивостями, які характеризуються
2. За способом вираження
3. За кількістю властивостей, що характеризуються
4. Стосовно до оцінки
5. За стадією визначення показників


Контрольні запитання:

1. Дайте визначення поняттю «якість».

2. Дайте характеристику взаємозв’язку кваліметрії з різними науковими дисциплінами.

3. Міра властивостей продукції та її характеристика.

4. Як класифікують показники якості продукції.

Практичне заняття № 2

(2 години)

Тема: «Методи кваліметрії»

Мета:«Вивчити чинники забезпечення ефективної роботи експертної комісії»

Матеріальне забезпечення:

Завдання 1

Практичне заняття № 3

(2 години)

Тема: «Кваліметрична оцінка якості продукції»

Мета:«Придбати навички складання алгоритму комплексної оцінки якості та навчитися розрахувати коефіцієнти вагомості»

Матеріальне забезпечення:ДСТУ, ГОСТ на різноманітні групи харчових товарів.

Завдання 1

Завдання 2

Вивчити експертний метод розрахунку коефіцієнтів вагомості

Експертний метод заснований на усередненні оцінок вагомостей, що даються групою експертів. Відрізняється гнучкістю, наочністю, звичністю.

Завдяки цьому вагомість qi визначається на основі цього методу в переважній більшості методик якості.

Широке застосування при визначенні вагомості qi властивостей об'єкта знаходить метод опитування фахівців Делфі.

Процедуру отримання експертних оцінок вагомості можна розбити на

чотири етапи:

1-й етап - організація опитування;

2-й етап - проведення опитування;

3-й етап - обробка результатів опитування та отримання оцінок вагомості;

4-й етап - аналіз результатів.

Матеріальне забезпечення експертного опитування.

Покладається на технічну групу. Технічна група повинна підготувати: приміщення, де могли б працювати 10-12 чоловік; дошку з крейдою (Не обов'язково, але бажано); зображення дерева властивостей; анкети для проведення та обробки результатів експертного опитування.

Технічний працівник, аналізуючи дерево властивостей, визначає кількість тих властивостей, групові коефіцієнти вагомості яких повинні бути

визначені не аналітичним, а експертним шляхом, і готує бланки індивідуальних анкет.

Процедура проведення експертного опитування.

Керує проведенням експертного опитування ведучий, в ролі якого

виступає один з головних членів організаційної групи.

У відповідності з розташуванням експертів за столами кожен з експертів отримує номер 1, 2, ..., r. Номер визначає черговість, в якій експерти дають свої відповіді.

Ведучий фіксує відповіді експертів в анкеті (або на дошці) за допомогою технічного працівника.

Ведучий аналізує числа (експертні оцінки), записані на дошці (Або в анкеті), з точки зору максимальної величини розходження між окремими призначеними експертами оцінками. Якщо крайні значення між окремими призначеними експертами оцінками відрізняються один від одного не більше ніж на 25%, то опитування експертів можна обмежити одним туром, якщо ж ні, то ведучий влаштовує коротке обговорення і проводить наступний тур.

Контрольні запитання:

1. Обов'язкове для всіх методик умова при визначенні коефіцієнтів вагомостей.

2. Сутність аналітичного методу визначення коефіцієнтів вагомості.

3. Сутність експертного методу визначення коефіцієнтів вагомости.

4. Що таке коефіцієнт конкордації, яким чином він визначається?

5. Умова проведення одного туру експертного опитування при визначенні коефіцієнтів вагомості

Практичне заняття № 4

(2 години)

Тема: «Основи технології кваліметрії»

Мета:«Придбати навички у побудові дерева властивостей різноманітних груп товарів»

Матеріальне забезпечення:ДСТУ на різноманітні групи товарів

Завдання 1

Використовуючи дані лекційного матеріалу побудувати дерево властивостей для різноманітних груп товарів (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Варіанти завдань для побудови дерева властивостей

Варіант Харчовий продукт
Сиркові вироби
М`ясні січені напівфабрикати
Напівкопчені ковбаси
Тверді сири

 

Продовження табл.1.4

Рибні консерви
Кисломолочні напої
Рідкі молочні продукти для дитячого харчування
Харчові жири
Копчені м`ясні вироби
Молочні консерви

 

Контрольні запитання:

1. Сутність поняття «дерево властивостей».

2. Які властивості називають простими?

3. Які властивості називають квазіпростимі?

4. Які правила побудови дерева властивостей відносять до загальних, які - до приватних?


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРЕДМЕТНА КВАЛІМЕТРІЯ

Практичне заняття № 5-6

(4 години)

Тема: «Якість продукції»

Мета:«Придбати навички в оцінюванні якості»

Матеріальне забезпечення:ДСТУ, ГОСТ на різноманітні групи харчових товарів.

Завдання 1

Практичне заняття № 7

(2 години)

Тема: «Якість проектів»

Мета:«Вивчити чинники формування якості проекту»

Матеріальне забезпечення:

Завдання 1

Практичне заняття № 8

(2 години)

Тема: «Якість праці»

Мета:«Формування навичок в оцінці показників якості праці»

Завдання 1

Практичне заняття № 9

(2 години)

Тема: «Якість технології»

Мета:«Навчитися здійснювати розрахунки основних показників якості процесу, аналізувати їх та робити висновки стосовно точності та стабільності технологічного процесу».

Матеріальне забезпечення: додаток 1.

Завдання 1

Визначити якість технології

Основними групами показників якості технологи є точність і стабільність технологічного процесу. Точність технологічного процесу характеризується двома одиничними показниками: розмір поля технологічного допуску із і коефіцієнт точності настройки Кт.н. Замість розміру поля технологічного допуску використовують безрозмірний коефіцієнт:

(2.4)

 

Коефіцієнт точності настройки дорівнює:

(2.5)

де Q – центр технологічного допуску;

Qn - середина конструкторського допуску.

 

Показниками нестабільності технологічного процесу є коефіцієнт зміщення настройки та коефіцієнт міжнастройкової стабільності. Коефіцієнт зміщення настройки розраховується за формулою:

(2.6)

де Q(t) - технологічний допуск в момент часу t;

Qn - технологічний допуск на початку роботи.

 

Коефіцієнт міжнастройкової стабільності дорівнює:

(2.7)

де ω(t) – розмір поля розсіювання в момент часу t;

ω - розмір поля розсіювання на початку роботи.

 

Для уникнення браку під час виготовлення деталей слід забезпечити виконання нступних умов:

Кр<1

(2.8)

Завдання:

1. За даними прикладу 1 додатку 1 визначити:

а) коефіцієнт Кр:

б) коефіцієнт точності настройки Кт.н.

в) коефіцієнт зміщення настройки Кз.н.;

г) коефіцієнт міжнастройкової стабільності Км.с.

2. Зробити висновок стосовно точності та стабільності технологічного процесу

 

Контрольні запитання:

1. Щоб забезпечити гарантовану точність виготовлення деталей необхідно встановити Кр =?

2. Що показує коефіцієнт точності налаштування?

3. Що дає вичерпну інформацію про якості технологічного процесу?


Додаток 1

Показники якості роботи

Показники якості роботи Норм. коеф-т
Коефіцієнт заохочення - Кni
За здачу готової продукції цехом на перший запит 0,01
За кожний відсоток підвищення технологічного виходу готової продукції відносно планового 0,03
За зниження відсотку втрат від браку відносно запланованого (за кожний відсоток) 0,03
За зниження відсотка рекламації порівняно з плановим за звітний період (за кожний відсоток) 0,05
За покращення ритмічності випуску готової продукції у звітному періоді по відношенню до попереднього (за кожний відсоток) 0,05
Коефіцієнт зниження – Ксi
За зниження рівня здачі продукції на перший запит відносно планового у звітному періоді 0,03
За кожний відсоток міжцехового повернення (для заготовчих цехів) та заміну продукції без оформлення актів про брак 0,01
За кожний випадок порушення технологічної дисципліни 0,1
За кожний випадок незадовільних технологічних випробувань 0,1
За порушення ритмічності виробництва (за кожний відсоток) 0,05
За незадовільний стан культури виробництва (за кожний відсоток) 0,05
За збільшення відсотка рекламації порівняно з плановим за звітний період (за кожний відсоток) 0,1
За наявність зауважень та доган за експертними поставками 0,1
За представлення недостовірної інформації про якість продукції 0,2

Приклад 1.У цеху виготовляють скляну тару ємністю 0,5 л з діаметром 70мм. На початку роботи центр технологічного допуску співпадав з серединою конструкторського та технологічний дозвіл на початку дорівнював конструкторському. Через 6 місяців відділом технічного контролю під час контролю розмірів були отримані такі вихідні дані:

Діаметр n
70,05
70,10
69,87
70,24
69,33
70,14

Основна література

1. Осієвська В. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : навч. посіб. / В. В. Осієвська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 119 с.

2. Управление качеством / Е. И. Семенова, В. Д. Коротнев,
А. В. Пошатаев и др. – М. : КолосС, 2004. – 184 с.

3. Шаповал М. І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2006. – 471 с.

Додаткова література

4. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управління якістю: навч. посіб. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 446 с.

5. Розова Н. К. Управление качеством : учеб. пособие / Н. К. Розова. – Санкт-Петербург, 2002. – 224 с.

6. Калейчик М.М. Квалиметрия : учеб. пособ. / М. М. Калейчик. – М. : МГИУ, 2007. – 200 с.

7. Богомолов О. В. Управління якістю переробних і харчових виробництв : навч. посібник / О. В. Богомолов, О. М. Сафонова, О. І. Шаповаленко, О. І. Черевко, В. П. Богомолова, І. М. Фоміна. – Харків : «Еспада», 2006. – 296 с.

8. Топольник В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. – Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 212 с.

9. Методи контролю якості харчової продукції : навч. посіб. /
О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін. – Суми: університетська книга, 2012. – 512 с.

10. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация / В. Н. Фомин. – М. : Тандем, 2000. – 320 с.

11. Федюкин В. К. Квалинтология : навч. посіб. / В. К. Федюкин. – Ч. 1. – СПб. : Вид-во СПбГИЭУ, 2002.

12. Гиссин В. И. Управление качеством продукции : учеб. пособие /
В. И. Гиссин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 256 с.

13. Недбай А. А. Основы квалиметрии. разное. Электронное учебное пособие / А. А. Недбай, Н. В. Мерзликина. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 126 с.

14. Федюкин В. К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции : учеб. пособие / В. К. Федюкин. – М. : Филинъ, 2004. – 296 с.

15. Швандер В.Л. Стандартизация и управление качеством продукции / В. Л. Швандер. – М., 2001. – 212 с.

16. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров /
Г. Г. Азгальдов. – М. : Экономика, 1989. – 140 с.

17. Азгальдов Г. Г. О квалиметрии / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 172 с.

18. Управління якістю : опорний конспект лекцій / Н. Г. Салухіна,
Н. С. Ясинська. – К. : МАУП, 2008. 143 с.

19. Кириллов В. И. Квалиметрия и системный анализ : учеб. пос. /
В. И. Кириллов. – Мн. Новое знание, 2011. – 440 с.

20. Мишин В. М. Управление качеством: учеб пособие для вузов /
В. М. Мишин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 303 с.

21. Дусаева Е. М. Научно-матодологические основы качества продукции / Е. М. Дусаева. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2001. – 152 с.

22. Коммерческое товароведение. – М. : Дашков и Ко, 2000. – 620 с.

23. Віткін Л. М. Економічні аспекти управління якістю / Л. М. Віткін // Наук. вісн. – Львів, 2005. – Вип. 1. – С. 188 – 196.

24. Секацкий В.С. Управление качеством : учеб пособ. /
В. С. Секацкий. – Красноярск : КГТУ, 2000. – 200 с.

25. Федюкин В. К. Квалинтология : навч. посіб. / В. К. Федюкин. – Ч. 1. – СПб. : Вид-во СПбГИЭУ, 2002.

26. Бичківський Р. Управління якістю: навч. посіб. / Р. Бичківський. – Л. : ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 329 с.

27. Новицкий Н. И. Управление качеством продукции : учеб. пособие / Н.И. Новицкий, В.Н. Олексюк. – Мн. : Новое знание, 2001. – 238 с.

28. Гличев А. В. Прикладные вопросы квалиметрии / А. В. Гличев и др. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 317 с.

29. Прокопенко Н. Ф. Качество труда и продукции в сельском хозяйстве / Н. Ф. Прокопенко. – М. : Экономика, 1984. – 200 с.

30. Аристов О. В. Управление качеством : ученик / О. В. Аристов. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 240 с.

31. .Швец В. Е. Человеческий фактор в системах менеджмента качества / В. Е. Швец // Деловое совершенство. – 2006. – № 6. – С. 7 – 9.

32. Стефінін В. В. Система управління якістю праці на підприємствах / В. В. Стефінін // Управління персоналом. – 2006. – № 1. – С. 45 – 49.

33. Чульський В. О. Управління потенціалом підприємства в ринкових умовах / В. О. Чульський // Торгівля і ринок України. – Вип.21.–Вип21. – Т.З. – 2006. – С. 144 – 148.

34. Тельнов А. С. Кваліметрична оцінка як невід’ємний елемент системи управління якістю праці / А. С. Тельнов // Формування ринкової економіки. – К., 2005. – Спец. Вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т. 2: Управління персоналом в організаціях. – С. 341 – 348.

35. Харченко Т. Методика впровадження системи управління якістю на підприємстві / Т. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 152 – 156.

Навчальне видання

 

Укладачі:

ГАСАЙ Євгенія Леонідівна

ОДАРЧЕНКО Микола Семенович

Методичні вказівки та завдання для практичних занять
студентів з дисципліни

«КВАЛІМЕТРІЯ»

для студентів напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

спеціальностей «Управління безпечністю та якістю товарів»;

«Організація оптової та роздрібної торгівлі»

 

Підписано до друку _________ Формат 60х84 1/16. Папір офсет. Друк офс.

Умов.-друк. арк. ____. Обл.-вид. арк. ____. Тираж ___ прим. Зам. № .

 


Видавець та виготівник

Харківський державний університет харчування та торгівлі

вул. Клочківська, 333, Харків-51, 61051

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №4417 від 10.10.2012 р.

 

Харків

ХДУХТ

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, протокол № 5 від «10» __11__ 2014р.

 

 

Схвалено на засіданні науково-методичної Ради факультету товарознавства
і торговельного підприємництва ХДУХТ, протокол № 2 від «21» _11_ 2014р.

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Проблема забезпечення ринків конкурентоспроможною продукцією є головним завданням сучасних спеціалістів в галузі товарознавства. При цьому першочергове значення в опануванні коплексом вмінь, компетенцій та навичок майбутніх фахівців даної галузі відіграють фундаментальні знання стосовно таких понять, як «якість», «показники якості», «методи оцінки якості» та ін., які у повній мірі охоплює дисципліна «Кваліметрія».

Крім того на сьогоднішній день категоріальний апарат кваліметрії широко застосовується в оцінці якості праці, якості працівників, якості освіти. Тому можна вважати, що кваліметрія перетворюється в загальну науку про вимірювання, і тим самим має не тільки велике теоретичне, а й вагоме прикладне значення для кількісної оцінки якості різних явищ — економічних, соціальних, правових, психологічних, педагогічних, що значно підвищує її роль серед інших навчальних дисциплін.

Дисципліна «Кваліметрія» є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та фундаментальної підготовки студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030510 - «Товарознавство і торговельне підприємництво». Предметом кваліметрії є оцінка якості в кількісному її вираженні.

В результаті виконання практичних робіт студенти отримують бали, що враховуються при визначенні рейтингу та підсумкової оцінки з курсу. Після відвідування та відпрацювання практичних занять студенти отримують допуск до складання іспиту.


ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.024 с.)