Вплив господарських операцій на баланс 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вплив господарських операцій на балансБухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів, зміна їхнього складу, розміщення та зміни в джерелах їх формування. Господарські засоби

та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, що приводить і до зміни окремих статей балансу в активі й пасиві. У деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для вивчення характеру цих змін, розуміння їхнього змісту складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.

Баланс підприємства станом на 01.04.200 р.(початковий баланс)

 

 

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби 750 000 Статутний капітал 560 000

 

Матеріали 120 000 Прибуток 199 000
Незавершене виробництво 59 000 Резервний капітал 98 000
Рахунки в банках Кредити банків 100 000
Каса 1 000 Постачальники 121 000
Баланс 1 050 Баланс 1 050

Протягом місяця на підприємстві було здійснено такі господарські операції.

Операція 1.Отримано в касу підприємства з його поточного рахунка готівку для виплати заробітної плати працівникам у сумі 40 000 грн.


Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшиться на 40

000 грн і сума за статтею "Каса" становитиме 41 000 грн (1000 + 40 000). Водночас на поточному рахунку в банку кошти на 40 000 грн зменшаться і за статтею "Рахунки в банках" залишок становитиме 80 000 грн (120 000 - 40 000).

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після першої операції матиме такий вигляд:

Баланс(після першої операції)

 

 

Акти в Сума, грн Паси в Сума, грн
Балан с початковий (БП) 1 050 Балан с початковий (БП) 1 050
Каса +40    
Раху нки в банках -40    
Балан с кінцевий (БК) 1 050 Балан с кінцевий (БК) 1 050

Як бачимо, зміни відбулися тільки в активі балансу, тобто відбулося

переміщення коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповід но, і п ідсумок балансу залишився тим самим. Рівн ість п ідсумк ів активу і пасиву балансу не

порушилася.

Це перший тип операц ій, який спричиняє зміни т ільк и в акти ві балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:


Акаса+40000, Арахунки в банках-40000; Бпочатковий=Бкінцевий.

До операцій такого типу належать: видача готівки з каси підзвітним особам,

надходження заборгованості від дебіторів у касу чи на рахунки в банку, оприбуткування


готової продукції з виробництва, відпуск сировини і матеріалів у виробництво та ін.

Операція 2.За рішенням зборів засновників підприємства частку прибутку в сумі 90 000 грн розподілено на збільшення статутного капіталу.

Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума

нерозподіленого прибутку зменшилася на 90 000 грн, а статутний капітал при цьому збільшився на цю суму і становив 650 000 грн (560 000 + 90 000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила перегрупування в джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу також не порушилася.

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після другої операції матиме такий вигляд:

Баланс(після другої операції)

 

 

Акти в Сума , грн Паси в Сума , грн
Бала нс початковий (БП) 050 000 Бала нс початковий 1 050
    Стат утний капітал +900
    Приб уток - 9 0 0 0 0
Бала нс кінцевий (БК) 050 000 Бала нс кінцевий 1 050

Це другий тип операцій, який спричиняє зміни тільки в пасиві балансу: одна

стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Бкаса+60000, Прибуток-60000;Бпочатковий=Бкінцевий.

До операцій такого типу належать: утримання податків та інших платежів із

заробітної плати працівників, що підлягає перерахуванню до бюджету, оплата заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів банків, формування резервного капіталу за рахунок прибутку, операції з переоформлення кредиторської заборгованості у боргові зобов'язання (векселі) та ін.

Операція 3.Від постачальників надійшли й були оприбутковані товари на суму

70 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів товарів на складі підприємства на 70 000 грн. Відповідно тепер у балансі

з'явилась нова стаття "Товари", у якій залишок на кінець місяця становитиме 70

000 грн. Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані товари на цю ж суму. Залишок за статтею "Постачальники" зросте до 191 000 грн (121


000 + 70 000).

Як бачимо, ця операція відрізняється від попередньої: водночас викликає зміни в активі й пасиві балансу. Оскільки зміни в статтях активу і пасиву відбулися на одну й ту саму суму в сторону збільшення, то загальний підсумок балансу також збільшився

до 1 120 000 (1 050 000 + 70 000), але рівність не порушилася.

Після третьої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс(після третьої операції)

 

 

Акти в Сума, грн Паси в Сума , грн
Бала нс початковий (БП) 1 050 Бала нс початковий (БП) 1 050
Това ри (нова стаття) +70 0 Пост ачальники + 7 0 0 0 0
Бала нс кінцевий (БК) 1 120 Бала нс кінцевий (БК) 1 120

Це третій тип операцій, який спричиняє зміни в активі й пасиві балансу на одну

й ту саму суму в сторону збільшення. Це, як правило, операції пов'язані з додатковим залученням господарських засобів (майна, запасів, коштів) в оборот підприємства.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Атовари+70000, Ппостачальники-40000;Бпочатковий>Бкінцевий.

До операцій такого типу можна віднести: отримання і зарахування

кредиту наданого банком, нарахування заробітної плати працівникам з одночасним віднесенням її на витрати виробництва, розрахунки за авансами одержаними, векселями виданими та ін.

Операція 4.Перераховано підприємством з поточного рахунка в банку заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 100 000.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточ ному рахунку в банку на суму 100 000 грн, залишок на якому тепер становить 20 000 грн (120 000 - 100 000), і одночасно зменшення заборгованості банку за кредитом

на цю ж суму. В результаті операц ії, як бачимо, залишку за статте ю "Кр едити банків" не буде (60 000 - 60 000). Отже, це стаття пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і попередня, вносить зміни одночасно у дві статті балансу — активну і пасивну. Оскільки актив і пасив зменшуються на одну й ту саму суму (100 000) рівність підсумків зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і становитиме 102 000 грн (112 000 - 100 000).

Після четвертої операції баланс матиме такий вигляд: Баланс (після четвертої операції)


 

Акти в Сума , грн Паси в Сума , грн
Бала нс початковий (А,.) 120 000 Бала нс початковий (Д.) 1 120
Раху нки в банку - 1 0 0 0 0 0 Кред ити банку -100
Бала нс на кінець (Бк) 020 000 Бала нс на кінець (Бк) 1 020

Це четвертий тип операцій на балансі, який спричиняє зміни в активі й пасиві

балансу на одну й ту саму суму в сторону зменшення. Це, як правило, операції, пов'язані з вибуттям активів підприємства з господарського обороту.

Схематично, цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Арахунки в банку-100000, Пкредити банку-100000;Бпочатковий>Бкінцевий на 100000.

До операцій такого типу належать: виплата заробітної плати, дивідендів

працівникам, погашення кредиторської заборгованості за одержані товари і матеріали, перерахування до бюджету податків і платежів та ін.

Розглянуто чотири типи операцій, які охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі й дають змогу зробити такі висновки.

1. Кожна господарська операція зачіпає не менше ніж дві статті балансу. Це обумовлено особливостями кругообороту і пояснюється двоїстою сутністю господарських операцій (єдність протилежностей і взаємообумовленість, при цьому зберігається збалансованість активу і пасиву.

2.Усе розмаїття господарських операцій, що мають місце в діяльності підприємства за характером змін, які вони викликають у балансі, зводиться до чотирьох типів операцій.

3. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення.,

4. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції, у цьому і полягає контрольний прийом подвійноо відображення операцій.

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння економічної суті господарських операцій, правильного відображення їх у балансі.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.110.128 (0.018 с.)