Перевірка змістового модуля 2: «Кримінальне процесуальне право країн загальної (англосаксонської) системи права (США, Англія)» (Теми 5-7) у формі тестування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевірка змістового модуля 2: «Кримінальне процесуальне право країн загальної (англосаксонської) системи права (США, Англія)» (Теми 5-7) у формі тестування. 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

1. Порівняльне кримінальне процесуальне право (кримінальний процес) як галузь наукового знання.

2. Об'єкт, предмет і метод порівняльного дослідження кримінального процесу.

3. Порівняльно-історична типологія кримінального процесу.

4. Порівняльно-правова типологія кримінального процесу.

5. Типологічна приналежність кримінального судочинства України.

6. Поняття кримінального процесу Франції.

7. Поняття кримінального процесу Німеччини.

8. Поняття кримінального процесу України.

9. Завдання і принципи кримінального процесу Франції.

10. Завдання і принципи кримінального процесу Німеччини.

11. Завдання і принципи кримінального процесу України.

12. Джерела кримінального процесуального права Франції.

13. Джерела кримінального процесуального права Німеччини.

14. Джерела кримінального процесуального права України.

15. Прецедент, як джерело кримінального процесуального права країн континентальної (романо-германської) системи права (Франції, Німеччини, України).

16. Поняття та види заходів примусу у кримінальному процесі Франції та Німеччині.

17. Поняття та види заходів примусу у кримінальному процесі України.

18. Функціональна характеристика діяльності прокурора (обвинувача) у кримінальному процесі Франції.

19. Функціональна характеристика діяльності прокурора (обвинувача) у кримінальному процесі Німеччини.

20. Функціональна характеристика діяльності прокурора (обвинувача) у кримінальному процесі України.

21. Поліцейські органи Франції і їх повноваження з розслідування кримінальних справ.

22. Поліцейські органи Німеччини і їх повноваження з розслідування кримінальних справ.

23. Органи внутрішніх справ України і їх повноваження з розслідування кримінальних справ.

24. Інститут адвокатури Франції.

25. Інститут адвокатури Німеччини.

26. Інститут адвокатури України.

27. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції.

28. Особливості доказування у кримінальному процесі Німеччини.

29. Особливості доказування у кримінальному процесі України.

30. Докази у кримінальному процесі Франції: поняття, види, властивості.

31. Докази у кримінальному процесі Німеччини: поняття, види, властивості.

32. Докази у кримінальному процесі України: поняття, види, властивості.

33. Судові органи Франції.

34. Судовий слідчій Франції: поняття, повноваження.

35. Чотири ланцюга судової системи Німеччини.

36. Судові органи України.

37. Кримінальне провадження у судах першої інстанції Франції.

38. Кримінальне провадження у судах першої інстанції Німеччини.

39. Кримінальне провадження у судах першої інстанції України.

40. Перегляд судових рішень у Франції.

41. Перегляд судових рішень в Німеччині.

42. Перегляд судових рішень в Україні.

43. Поняття кримінального процесу США.

44. Поняття кримінального процесу Англії.

45. Завдання і принципи кримінального процесу США.

46. Завдання і принципи кримінального процесу Англії.

47. Джерела кримінального процесуального права США.

48. Джерела кримінального процесуального права Англії.

49. Прецедент, як джерело кримінального процесуального права країн загальної (англосаксонської) системи права (США, Англія).

50. Поняття та види заходів примусу у кримінальному процесі США.

51. Поняття та види заходів примусу у кримінальному процесі Англії.

52. Функціональна характеристика діяльності прокурора (обвинувача) у кримінальному процесі США.

53. Функціональна характеристика діяльності прокурора (обвинувача) у кримінальному процесі Англії.

54. Поліцейські органи США і їх повноваження з розслідування кримінальних справ.

55. Поліцейські органи Англії і їх повноваження з розслідування кримінальних справ.

56. Інститут адвокатури США.

57. Інститут адвокатури Англії.

58. Особливості доказування у кримінальному процесі США.

59. Особливості доказування у кримінальному процесі Англії.

60. Докази у кримінальному процесі США: поняття, види, властивості.

61. Докази у кримінальному процесі Англії: поняття, види, властивості.

62. Судові органи США.

63. Судові органи Англії.

64. Кримінальне провадження у судах першої інстанції США.

65. Кримінальне провадження у судах першої інстанції Англії.

66. Перегляд судових рішень в США.

67. Перегляд судових рішень в Англії.

68. Досудове провадження у Франції, його стадії.

69. Подібність і відмінність цілей англосаксонського та романо-германського типів кримінального судочинства.

70. Загальне і особливе в інституціональному устрої прокуратури західних країн та України.

71. Загальне і особливе в інституціональному устрої судів західних країн та України.

72. Кримінально-процесуальні функції дізнавача в Англії, США, Німеччини, Франції та України: спільне та особливе.

73. Кримінально-процесуальні функції прокурора (обвинувача) в Англії, США, Німеччини, Франції та України: спільне та особливе.

74. Потерпілий і його функції у кримінальному процесі країн загальної системи права.

75. Потерпілий і його функції у кримінальному процесі країн континентальної системи права.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

3. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ: с изм. и доп. на 1 января 1993 г. Перевод с немецкого и предисловие Б.А. Филимонова. - М.: Манускрипт, 1994. - 204 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 года: с изменениями и дополнениями на 1 января 1966 года / Под ред. В. И. Каминской; Пер. с фр. С. В. Боботова. - М.: Прогресс, 1967. - 323 с.

5. Федеральные Правила о доказательствах для судов и магистратов США 1995г. (с поправками по состоянию на 9 июля 1995 г) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.juristlib.ru/book_10257.html. – Назва з екрану.

6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

7. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

8. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

9. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1964. - № 8. – Ст. 97.

10. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. та Додатковий протокол 1978 р. до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 130.

11. Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р., Додатковий протокол 1975 р. та Другий додатковий протокол 1978 р. до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 129.

12. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 250.

13. Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 248.

Спеціальна література

14. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

15. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия / Т.В. Апарова. – М.: Триада, Лтд., 1996. – 157 с.

16. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії / О.В. Баулін, Н.С. Карпов. – К.: НАВСУ, “Охорона праці”, 2001. – 232 с.

17. Березняк В.С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія / В.С. Березняк, В.М. Тертишник. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

18. Бернам У. Правовая система США. – Вып. 3-й / У. Бернам. – М.: Новая Юстиция, 2006. – 1216 с.

19. Боботов С.В. Правосудие во Франции: Учеб. пособие / С.В. Боботов. – М.: Изд-во "ЕАВ", 1994. – 197 с.

20. Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник. – 6-е изд., с доп. и изм. / В. Бойльке; пер. с нем. Я.М. Плошкиной; под ред. Л.В. Майоровой. – Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. – 352 с.

21. Грошевий Ю.М. Деякі проблеми кримінально-процесуальної теорії / Ю.М. Грошевий // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - №3(38) – С. 34-39.

22. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Ю.М. Грошевий, С. М. Стахівський. − К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

23. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов / под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Зерцало, 2002. – 480 с.

24. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні / М.В. Джига, О.В. Баулін, С.І. Лук`янець, С.М. Стахівський. – К., 1999. – 156 с.

25. Дізнання в органах внутрішніх справ. Навч.-метод. посібник / Ю.І. Азаров, О.В. Бугаков, Н.І. Щегель. – К.: КНУВС, 2007.

26. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. – 1072 с.

27. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія / О. М. Дроздов – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

28. Жалинский, А.Э. Современное немецкое уголовное право / А.Э. Жалинский. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 560 с.

29. Кримінальний процес: Підручник / Ю.М. Грошевой, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та інш.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

30. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

31. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

32. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: Курс лекций. Учеб. пособие / Л.Н. Лобойко. – Х.: Одиссей, 2007. – 457 с.

33. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія / В.Т. Маляренко. − К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

34. Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции. – К., 1981. – 234 с.

35. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник / А.В. Молдован. - 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

36. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальн. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.

37. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.

38. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США / И.В. Решетникова. – М.: Городец, 1999. – 284 с.

39. Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник / Ю.Ю. Сізінцова. – К.: Дакор, 2010. – 128с.

40. Судебные и правоохранительные органы Украины: учебное пособие / А.С. Васильев, В.В. Иванов, Л.А. Корчевна, А.И. Миколенко [и др.]; под ред. А.С. Васильева, Е.Л. Стрельцова. – Изд. пятое. – Х.: Одиссей, 2006. – 304 с.

41. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романо-германской правовых систем. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство Юридического Факультета С.- Петерб. гос. ун-та, 2006. – 264 с.

42. Тюріна О.В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика): навчальний посібник / О.В. Тюріна. – К.: КНТ, Видавничий дім «Скіф», 2008. – 96 с.

43. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / М.І. Хавронюк. – К.: Літера, 2008. –384 с.

44. Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія / А.П. Черненко. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.

45. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія / О.Г. Яновська.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Відомості Верховної Ради України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Голос України.

4. Офіційний вісник України.

5. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.

6. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

7. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

8. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

9. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в Україні

10. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

11. http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.

12. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ.

13. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

14. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

15. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

16. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України.

17. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

18. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

19. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України.

20. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.

21. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.042 с.)