ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Територія та населення за міжнародним правом.Семінарське заняття спрямовано на поглиблення знань студентів стосовно понять, особливостей державних територій, державних кордонів, способів їх встановлення, зміни, тощо. Крім того, студенти повинні навчитись розмежовувати інститути громадянства, підстави його набуття та позбавлення, права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, окреслювати міжнародні акти, які регулюють дані питання.

Практична частина семінарського заняття спрямована на вироблення в студентів навичок логічного мислення, аналізу та послідовного викладу думок через написання короткого есе та його перегляду.

Ключові терміни та поняття: поняття території в міжнародному праві, види територій, поняття державної території, поняття державного кордону, демаркація та демілітаризація, особливі правові режими територій, режим Антарктики та Арктики, поняття населення в міжнародному праві, інститут громадянства, способи набуття громадянства, позбавлення громадянства, правовий статус іноземців, правовий статус осіб без громадянства.

Теоретична частина (50 хв.)

План

1. Поняття території в міжнародному праві, види територій.

2. Поняття, риси державної території. Поняття державного кордону та особливості встановлення державного кордону.

3. Правові підстави зміни території.

4. Поняття населення в міжнародному праві.

5. Інститут громадянства: поняття, набуття та позбавлення громадянства.

6. Статус іноземців та осіб без громадянства.

Питання та завдання для самоконтролю.

1. Дайте визначення понять: територія, делімітація та демаркація державного кордону, цесія, ад’юдикація, дебеляція, анексія, населення, громадянство.

2. Розмежувати правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

3. В чому полягає національний режим для іноземців? Режим найбільшого сприяння? Спеціальні режими?

4. Наведіть приклади країн, які використовують «принцип грунту» та які використовують «принцип крові» як спосіб отримання громадянства.

5. Охарактеризуйте різницю між філяцією та натуралізацією.

6. Для яких осіб може бути спрощена процедура отримання громадянства за клопотанням особи?

 

 

Практична частина (орієнтовно 30 хв. на виконання завдання )

Основою практичної частини є написання есе, яким є відносно короткі літературні композиції в прозі, в яких автор обговорює тему, як правило, обмежену конкретним питанням, або намагається переконати читача в правильності тієї чи іншої точки зору.

Структура есе.

- Вступ =>орієнтує читача, визначає фокус/мету есе, окреслює рамки дослідження, висуває тезу.

- Виклад основного матеріалу =>здебільшого складається з 3-5 абзаців. Кожен абзац розпочинається реченням – гіпотезою, яку підтримують або спростовують певні деталі (3-4 речення) та закінчується реченням –висновком.

- Висновок =>знову повторює тезу есе, підсумовує аргументи.

Проблема, винесена для вирішення, надається викладачем безпосередньо на парі.

Есе, які будуть містити ознаки плагіату оцінюються незадовільно.

Рекомендована література: [1-15, 19, 21-23, 28, 34, 37-39, 44, 46, 53, 54, 70, 71, 73-74, 99, 108, 125, 129, 147-149, 159, 174, 193-197, 203, 207, 208, 218, 220, 224, 247, 258, 260-261, 264, 268, 271, 273, 274, 282, 288, 291, 293, 397-299, 302]

Семінарське заняття № 3

Право міжнародних договорів.

Семінарське заняття повинно дозволити студентам вміти класифікувати сучасні міжнародні договори, визначати їх особливість в системі джерел міжнародного права. Студенти повинні розмежовувати та характеризувати стадії укладення міжнародного договору, процес внесення застереження до міжнародного договору, правила ратифікації державами міжнародних договорів.

Крім того, перед студентами стоїть завдання знати підстави припинення та анулювання міжнародного договору.

Практична частина семінарського заняття спрямована на закріплення теоретичних положень теми, а також на вміння грамотно та правильно складати міжнародні документи, висловлювати позицію стосовно вирішення конкретного спору.

 

Ключові слова та поняття: міжнародна угода, право міжнародних договорів, трактат, конкордат, картель, акт, пакт, меморандум, модус вівенді, конвенція, декларація, структура міжнародного договору, стадія укладання договору, повноваження ex-oficio, договірна ініціатива, аутентичність, парафування договору, правки до договору, застереження, прийняття, приєднання до договору, ратифікація, денонсація, промульгація, депозитарій, недійсність міжнародного договору, pacta sunt servanta, анулювання договору, пролонгація міжнародного договору, тлумачення договору, перегляд договору.

 

Теоретична частина (60 хв.)

План

1. Поняття міжнародного договору. Класифікація міжнародних договорів.

2. Структура міжнародного договору.

3. Стадії укладення міжнародного договору.

4. Ратифікація, прийняття, схвалення, приєднання до договору

5. Дія та недійсність міжнародних договорів.

6. Припинення міжнародного договору.

7. Тлумачення міжнародного договору.

 

 

Практична частина (20 хв.)

1. Утрехтський мирний договір 1713 р. (ст.9) установлював в інтересах Англії, що порт і укріплення Дюнкерка (Франція) мають бути зруйновані і ніколи не підлягатимуть відновленню. Франція погодилась з цією умовою, але одночасно почала будувати в Мардеку, на відстані однієї милі від Дюнкерка, ще більший порт. Англія заявила протест на тій підставі, що Франція порушує Утрехтський мирний договір. Чи справді порушення договору мало місце?

2. У Міжнародний Суд ООН було передано спір про націоналізацію англо-іранської нафтової компанії. Велика Британія, котра представляла інтереси компанії, стверджувала, що суд правомочний розглядати спір, оскільки існує договір між урядом Ірану й згаданою компанією, який, за її твердженням, є міжнародним договором. Чи є договір між урядом Ірану й англо-іранською нафтовою компанією міжнародним договором?

3. Охарактеризувати проблеми дії міжнародного договору на території України, посилаючись на норми національного законодавства.

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. Хто має право укладати міжнародні договори від імені України?

2. Яке є загальне правило поширення міжнародних договорів?

3. В чому полягають відмінності між абсолютною та відносною недійсністю міжнародних договорів?

4. Розкрийте зміст принципу pacta sunt servanta.

5. Проаналізуйте процес тлумачення міжнародного договору.

6. В яких випадках та за яких підстав міжнародний договір може бути переглянутий?

7. Як відбувається анулювання міжнародного договору?

8. Види міжнародних договорів за законодавством України.

9. Перелічіть обов’язкові стадії укладення міжнародного договору.

10. За яких підстав можливо припинити дію договору?

11. За яких умов договір може бути визнано недійсним?

 

 

Рекомендована література: [1-17, 22, 24-26, 28, 31-33, 35, 37-40, 43, 45, 58, 68, 76, 78, 93, 95, 100, 118, 119, 125, 136, 139, 146, 147, 168, 173, 174, 182, 186, 187,193-197, 202, 204, 211, 214-215, 217-218, 222, 232, 236, 239, 241, 243-245, 264-265, 280, 282, 289, 291, 293, 297-299, 301, 306-312, 315]

 

Семінарське заняття №4

Міжнародно-правова відповідальність держав

Семінарське заняття спрямоване на формування знань студента стосовно відповідальності держав за порушення міжнародних зобов’язань. Студент повинен вміти аналізувати положення «Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння» (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts).

Практична частина заняття спрямована на вироблення навичок написання меморіалу від імені держави, чіткого та обґрунтованого формулювання позиції.

 

Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність, елементи відповідальності, обставини, що виключають протиправність діяння, відшкодування шкоди, реституція, компенсація, відповідальність міжнародних організацій.

 

Теоретична частина (80 хв.):

План

1. Поняття відповідальності держав за міжнародним правом.

2. Елементи міжнародно-правової відповідальності.

3. Положення про порушення міжнародних зобов’язань.

4. Обставини, що виключають протиправність.

5. Відповідальність держав за дії міжнародних організацій.

6. Відшкодування шкоди.

 

 

Практична частина:

Студенту надається термін 10 днів до семінарського заняття для написання Меморіалу від імені держави стосовно конкретної проблеми між двома державами. Меморіал повинен бути зданий викладачу на семінарському занятті для перевірки.

Зразки меморіалів можна знайти на сайті Міжнародного суду http://www.icj-cij.org за посиланням «Written proceedings». Немає необхідності включати в меморіал Зміст, Факти справи, Юрисдикцію та Підсумок аргументів.

Плагіат не допускається. Всі посилання повинні бути оформлені правильно. Документ з невірно оформленими посиланнями на джерела або який містить ознаки плагіату не допускається.

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. Що таке міжнародно-правова відповідальність?

2. Які Ви знаєте підстави міжнародно-правової відповідальності?

3. Виділіть суб’єктів міжнародної відповідальності.

4. Назвіть види і форми міжнародної відповідальності.

5. Перелічіть обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальність.

6. У чому полягає міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб?

7. Які особливості відповідальності міжнародних організацій?

8. Що таке міжнародне протиправне діяння?

9. У чому полягає відмінність міжнародного правопорушення від інших діянь?

10. Наведіть приклади міжнародних злочинів, злочинів міжнародного характеру і міжнародних правопорушень.

11. Що таке міжнародно-правові санкції?

12. Що таке механізм застосування міжнародно-правових санкцій?

13. Наведіть приклади індивідуальних міжнародно-правових санкцій.

14. Наведіть приклади колективних міжнародно-правових санкцій.

 

Рекомендована література: [1-15, 19, 21-23, 28, 34, 37-39, 44, 46, 53, 54, 70, 71, 73-74, 99, 108, 125, 129, 147-149, 159, 174, 193-197, 203, 207, 208, 218, 220, 224, 247, 258, 260-261, 264, 268, 271, 273, 274, 282, 288, 291, 293, 397-299, 302]

 

Семінарське заняття №5

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.013 с.)