Напряму підготовки правознавствоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напряму підготовки правознавствоПрикарпатського національного університету

Імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

 

 

Схвалена на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права (протокол №.)

 

Затверджена на засіданні Науково-методичної ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № __ від __ _____ 2013р.)

Пташник І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Міжнародне публічне право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки Правознавство Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / І.Р.Пташник. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ, 2013. - 36с.

 

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і призначений для проведення семінарських занять з курсу «Міжнародне право», підготовки до здачі екзамену. Вказівки містять матеріал за вісьмома темами. По кожній з тем тезово подані ключові визначення, вказані нормативні та літературні джерела, рекомендовані для опрацювання.

 

 

ББК 67.9 (4УКР)307я73

© Пташник І.Р., 2013


Зміст

Вступ
Семінарське заняття 1: Суб’єкти міжнародного права. Правонаступництво держав в міжнародному праві.
Семінарське заняття 2: Територія та населення за міжнародним правом.
Семінарське заняття 3: Право міжнародних договорів.
Семніарське заняття 4: Міжнародно – правова відповідальність держав. Написання Меморіалу від імені Держави.
Семінарське заняття 5: Дипломатичне та консульське право.
Семінарське заняття 6: Право збройних конфліктів (Міжнародне гуманітарне право).
Семінарське заняття 7: Міжнародне право охорони навколишнього природного середовища
Семінарське заняття 8: Міжнародне кримінальне право.
Перелік джерел, рекомендованих для опрацювання тем курсу

Вcтуп

Метою дисципліни «Міжнародне право» є формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне право як особливу систему права, його структуру, предмет і суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Таким чином, метою навчальної дисципліни є аналіз та вивчення принципів та норм, які регулюють відносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного права.

Розширення участі України в міжнародних відносинах, насамперед внаслідок інтеграційних європейських та євроатлантичних напрямків зумовлює необхідність вивчення та впровадження в життя сучасних міжнародних стандартів через вдосконалення національних механізмів та створення сприятливих умов для імплементації.

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне право» полягає в системному і комплексному підході до вивчення суті і змісту міжнародно-правових явищ, визначення їх ролі і місця в системі сучасних міжнародних відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародне право» є: опанування студентами теоретичною і нормативною базою міжнародного публічного права; вміння застосовувати на практиці теоретичні знання з міжнародно-правових питань, що постають у сфері сучасних міжнародних відносин; засвоєння студентами концептуальних основ походження та сутності міжнародного публічного права; вивчення системи джерел міжнародного публічного права; дослідження співвідношення міжнародного публічного та національного права; формуванні у студентів розуміння інституціональної міжнародного публічного права; дослідження галузей міжнародного публічного права.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- особливості предмета сучасного міжнародного права;

- місце міжнародно-правових норм у системі нормативного регулювання;

- особливості системи та джерела сучасного міжнародного права;

- співвідношення міжнародного і національного права;

- особливості міжнародного морського, космічного, повітряного, гуманітарного права, права зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародних договорів і т.д.;

- особливості міжнародної правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

- універсальні правові акти про міжнародні договори, правонаступництво держав, визнання урядів, права народів і націй, що борються за свої права, положення щодо захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права і міжнародного кримінального права;

- положення та практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права на міжнародній арені, виконання нашою державою своїх зобов'язань у відносинах між суб'єктами.

вміти:

- користуватися міжнародно-правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю у міжнародному праві, на захист прав людини в умовах позбавлення волі тощо;

- користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій;

- застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України;

- тлумачити норми міжнародно-правових договорів за участю України у випадку існування її національних нормативних актів.

 


Семінарське заняття №1

Суб’єкти міжнародного права. Правонаступництво держав в міжнародному праві.

Дане семінарське заняття спрямоване на вивчення та закріплення знань стосовно основних суб’єктів міжнародного права, їх правосуб’єктність, висловлення думки студентів щодо існування багатоманітності суб’єктів в міжнародному праві.

Крім того, робота повинна полягати в розумінні сутності важливих інститутів міжнародного права – інституту визнання та правонаступництва в міжнародному праві. Від студента вимагається необхідність висловлювати власну точку зору стосовно всіх існуючих проблем, з якими стикаються дані інститути в сучасному світі, яким чином проблеми даних інститутів можуть впливати на формування міжнародної співпраці між державами.

Практична частина семінарського заняття спрямована на закріплення теоретичних положень теми, а також на вміння грамотно та правильно складати міжнародні документи, висловлювати позицію стосовно вирішення конкретного спору.

 

Ключові терміни та поняття: правосуб’єктність в міжнародному праві, поняття та складові елементи правосуб’єктності, поняття» суб’єкта» міжнародного права, види суб’єктів міжнародного права, держава як основний суб’єкт, міжнародні організації, «condominia» як суб’єкт міжнародного права, квазі-субєкти міжнародного права, поняття та особливості інституту визнання в міжнародному праві, види визнання, поняття інституту правонаступництва, форми визнання, види визнання, способи визнання, визнання уряду, правонаступництво, види правонаступництва, розпад держави, об’єднання держави, деколонізація, континуїтет. .

Теоретична складова (до 55 хв.)

План

1. Поняття, проблеми та перспективи розвитку міжнародної правосуб’єктності.

2. Поняття та види суб’єктів міжнародного права.

3. Держави, державо подібні утворення, нації, що борються за самовизначення як суб’єкти міжнародного права. Їх правосуб’єктність.

4. Інститут визнання в міжнародному праві. Проблеми інституту визнання в міжнародному праві.

5. Види, форми і способи визнання держав.

6. Правонаступництво держав, його міжнародно-правове регулювання

7. Види і підстави правонаступництва.

8. Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР.

 

 

Практична складова (до 25 хв)

Теми для коротких доповідей

1. Проблеми визнання держав – членів колишньої Югославії.

2. Охарактеризуйте недоліки Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів 1978 року та Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів 1983р.

 

1. Скласти декларацію від імені України про визнання нової держави.

2. У 1948 році в Єрусалимі ізраїльськими екстремістами був убитий шведський граф Бернадотт, посередник ООН між Ізраїлем і арабськими країнами. Генеральна Асамблея запросила в Міжнародного Суду ООН консультативний висновок з питання про те, чи має міжнародна організація право у разі заподіяння збитків службовцю ООН вимагати відшкодування від відповідальної за це держави. Яку відповідь має дати Міжнародний Суд ООН? Чи мають право держави наділяти міжнародні організації міжнародною правосуб’єктністю?

3. Ви відкрили безлюдний острів в Тихому океані. Площа острова – 80 га. Ви вирішили створити на цьому острові державу та вимагати від інших держав її визнання. Чи можливе визнання такої держави? Які умови необхідні для того, щоб територіальне утворення було визнане державою? Чи існує нормативне визначення терміна «держава»?

 

Питання і завдання для самоконтролю

1. Що таке визнання в міжнародному праві?

2. Які Ви знаєте види, форми і способи визнання держав?

3. Які особливості визнання держави?

4. Які особливості визнання уряду?

5. Що таке правонаступництво?

6. Які підстави правонаступництва?

7. Що таке континуїтет?

Рекомендована література: [1-14, 16, 19, 22, 31, 35-37, 41, 50, 58, 68, 75, 99, 110, 114, 117, 125, 138, 145-147, 167, 169, 184, 188-189, 193-197, 218, 264, 273, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 301, 306, 309, 311, 318]

Семінарське заняття №2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.006 с.)