ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні завдання виробничої практикиІндивідуальні завдання з «Менеджменту готельного і ресторанного господарства»:

1. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища, які мають вплив на діяльність готельно-ресторанного комплексу. Розробіть пропозиції по зменшенню їх негативного впливу.

2. Охарактеризувати модель управління якістю наданих послуг, що застосовується на підприємстві.

3. Покажіть особливості процесу розробки та реалізації управлінських рішень на підприємстві та його вплив на їх ефективність.

4. Провести аналіз комунікаційних процесів та їх вплив на ефективність прийнятих управлінських рішень.

5. Охарактеризувати інновації, які запровадило підприємство за останні роки та оцінити ефективність їх впровадження.

6. Описати методи управління конфліктами в колективі та їх вплив на ефективність функціонування колективу.

7. Проаналізуйте систему проектування праці в організації, подайте пропозиції по її вдосконаленню.

8. Опишіть робоче місце керівника готельно-ресторанного комплексу з точки зору основних принципів організації праці, його переваги та недоліки. Подайте пропозиції по його вдосконаленню.

9. Провести оцінку стилю управління керівника готельно-ресторанного підприємства за допомогою сучасних методів аналізу (решітки менеджменту Р.Блейка і Д.Моутон, одномірного опису стилю К.Левіна, вектора ініціативи і взаємовідносин дослідників Мічиганського університету). Зробити відповідні висновки.

10. Проаналізуйте план управлінської роботи та його роль в діяльності керівника підприємства.

11. Проведіть SWOT¾аналіз діяльності готельно-ресторанного підприємства, зробіть відповідні висновки.

12. Проведіть оцінку ефективності діяльності одного із структурних підрозділів підприємства, подайте пропозиції по її підвищенню.

13. Опишіть систему документооброту на підприємстві (подайте схему), її позитивні і негативні сторони. Розробіть пропозиції по її удосконаленню.

 

Індивідуальні завдання з «Організації готельного господарства»:

1. Дослідити процес надання додаткових послуг в підприємстві готельно-ресторанного господарства.

2. Дослідити процес реєстрації та розміщення споживачів послуг засобу розміщення.

3. Основні нормативні акти, що регулюють діяльність готельних підприємств.

4. Планувальна організація житлового поверху готелю .

5. Планувальна організація приміщень вестибюльної групи готелю .

6. Планувальна організація обслуговуючих приміщень житлового поверху готелю.

7. Організація технологічного процесу на поверсі готелю .

8. Організація технологічного процесу вестибюльної служби готелю .

9. Організація технологічного процесу автоматизації готелів та туристичних комплексів.

10. Основні напрямки вдосконалення енергетичного господарства та підвищення ефективності його роботи.

11. Завдання персоналу при плануванні матеріально- технічного постачання.

12. Дайте характеристику ліфтового господарства готелів. Назвіть основні пристрої і прилади, необхідні для безпечної роботи ліфтів. Як здійснюється статичне і динамічне випробування ліфтів?

13. Охарактеризуйте електроустаткування готельних комплексів залежно від їхньої категорії.

14. Які групи торгово-технологічного обладнання виділяють у закладах харчування при готелях? Охарактеризуйте їх.

IV. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

 

Оформлення звіту проводиться в міру виконання розділів програми практики згідно встановленого графіка. Звіт повинен бути оформлений відповідно до вимог ЕСКД. Всі розділи повинні мати нумерацію і назву відповідно до тематичного плану програми.

Набір тексту звіту з практики здійснюється на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (29–30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм), шрифт текстового редактора - Word Times New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 мм. Поля: зліва –30 мм, справа –10 мм, зверху і знизу – 15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину звіту починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: "Зміст", "Вступ", "Розділ", "Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ", "Список використаних джерел", "Додатки"великими літерами си­метрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Зміст має відповідати програмі практики. На сторінці зі змістом зазначається номер початкової сторінки кожної складової звіту.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без знака №) у правому верхньому куті сторінки.

До допоміжних матеріалів відносять: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу згідно програми практики та порядкового номера ілюстрації через крапку.

Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послі­довно під ілюстрацією по центру. Наприклад, другий рисунок першого розділу:

 

Рис. 1.2. ______________

назва

 

Ілюстрації слід наводити безпо­середньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сто­рінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, реко­менду­ється розміщувати у додатках до звіту.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка       Заголовки граф
            Підзаголовки граф
             
            Рядки (горизонтальні)
             
  Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: «… у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад: «див. табл. 3.2».

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділів відповідно до програми практики, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиці 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Слово «Таблиця _» вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці_» із зазначенням номера таблиці.

 

4.1. Структура звіту наступна:

1. Вступ

2. Основна частина

3. Індивідуальне завдання

4. Висновки і пропозиції

5. Список використаних джерел

6. Додатки

У вступі обґрунтовуються основні цілі і завдання практики, коротка характеристика об’єкту досліджень ( орієнтований обсяг – 1 сторінка).

Основна частина містить конкретні відповіді на програмні завдання практики ( орієнтований обсяг –30-35 сторінок).

Індивідуальне завдання виконується з метою надбання студентами умінь та навичок самостійного розв'язування виробничих та організаційних проблем в умовах конкретного підприємства, організації. Матеріали отриманні студентами під час виконання індивідуальних завдань можуть бути використанні для виконання курсової та дипломної роботи, підготовки доповідей, статей тощо (орієнтований обсяг -2-3 сторінки).

Висновки і пропозиції формуються коротко і конкретно за матеріалами викладеними у звіті на підставі виконаної роботи. (орієнтований обсяг – 1–2 сторінки)

Список використаних джерелвключають рекомендовану літературу; дані бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності; нормативно-законодавчі акти в певній галузі та підприємства - бази практики.

Орієнтований обсяг звіту становить 40 сторінок (крім супровідних документів, списку використаних джерел та додатків).

Звіт з виробничої практики представляється в інститут із заключенням керівника практики від підприємства в терміни, встановлені навчальним графіком інституту.

Додатки оформлюються як матеріал, що підкріплює звіт по практиці. Розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту.

До додатків рекомендується включати матеріал, який:

· є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення викладений матеріал;

· не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

· може бути вилучений для широкого кола читачів, проте є необхідним для фахівців даної галузі.

Наприклад, додаткові ілюстрації або таблиці; копії організаційно-правових документів бази практики; бланки фінансової та іншої звітності готельно-ресторанного підприємства; статистичні дані; ілюстрації допоміжного характеру.

Кожний додаток друкується з нової сторінки. З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток 5».

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: додаток А, додаток Б.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)