ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подписано к печати 2011 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 4,5РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для лабораторних робіт

з дисципліни "Генетика з біометрією"

для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету

групи ___________

______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на 20__-20__ навчальний рік

 

Викладач ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Луганськ 2011

УДК 636.082(072)

 

Робочий зошит з дисципліни "Генетика з біометрією" для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету / А.А. Губарєв. Луганський національний аграрний університет, кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин. – Л.: ЛНАУ, 2011. - 116 с.

 

Рецензенти: професор, доктор біол. наук Г.Д. Каци,

професор, доктор с.-г. наук В.С. Ліннік

 

 

Розглянуто і схвалено методичною комісією біолого- технологічного факультету протокол №____ від "______" ________________2011 року

 

 

Ó Луганский национальный аграрный университет.

Подписано к печати 2011 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 4,5

Тираж 100 экземпляров.

Оригинал-макет подготовил А.А. Губарев

Издательство ЛНАУ, 2011 г.

Эта разработка является интеллектуальной собственностью и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована или распространена без разрешения авторов.


ЗМІСТ

МОДУЛЬ № 1 "Цитологічні основи спадковості"

ЗАНЯТТЯ №1. Вступ. Методи дослідження в генетиці ……………………….4

ЗАНЯТТЯ №2. Будова клітини. Взаємозв'язок складових клітини …………...6

ЗАНЯТТЯ №3. Морфометричний аналіз хромосом

сільськогосподарських тварин. Видові особливості каріотипів ………………9

ЗАНЯТТЯ №4. Основні закономірності розподілу генетичного

матеріалу при діленні клітин……………………………………………………14

ЗАНЯТТЯ №5. Структурне моделювання генетико-молекулярних

процесів в організмі …………………………………………………………….21

ЗАНЯТТЯ №6. Імуногенетичний аналіз походження тварин ………………..24

МОДУЛЬ №2 "Хромосомна теорія спадковості"

ЗАНЯТТЯ №7. Закономірності успадкування якісних ознак

при моногібридному схрещуванні …………..……………………………..….31

ЗАНЯТТЯ №8. Закономірності успадкування якісних ознак

при дигібридному схрещещуванні …………………………………………….36

ЗАНЯТТЯ №9. Типи взаємодії алельних генів ………………………………..39

ЗАНЯТТЯ №10. Типи взаємодії неалельних генів ……………………………44

ЗАНЯТТЯ №11. Вивчення характеру успадкування ознак

при повному і неповному зчепленні генів……………………………………..47

ЗАНЯТТЯ №12. Успадкування ознак зчеплених зі статтю…………………...52

МОДУЛЬ №3 "Біометрія"

ЗАНЯТТЯ №13. Основні принципи біометричного аналізу………………….58

ЗАНЯТТЯ №14. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при малих вибірках…………………………62

ЗАНЯТТЯ №15. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при великих вибірках………………………70

ЗАНЯТТЯ №16. Визначення показників зв'язку між

кількісними ознаками методом малих вибірок………………………………..75

ЗАНЯТТЯ №17. Визначення коефіцієнтів кореляції та регресії

між кількісними ознаками для великих вибірок шляхом добутку…………...80

ЗАНЯТТЯ №18. Визначення показників зв'язку між

альтернативними ознаками та при кореляції рангів…………………………..88

ЗАНЯТТЯ №19. Обчислення та застосування в біотехнології

критерію Х2………………………………………………………………………91

ЗАНЯТТЯ №20. Основи дисперсійного аналізу однофакторного

комплексу………………………………………………………………………...93

МОДУЛЬ №4 "Генетика популяцій та основи селекції"

ЗАНЯТТЯ №21. Визначення і застосування коефіцієнта

успадковуваності ознак, селекційного ефекту, диференціалу

та інтенсивності інбридингу…………………………………………………...101

ЗАНЯТТЯ №22. Визначення співвідношення генотипів, частот

домінантних і рецесивних генів у популяціях………………………………..107

Рекомендована література……………………………………………………..113

Додаток………………………………………………………………………….114

МОДУЛЬ № 1 "Цитологічні основи спадковості"

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Вступ. Методи дослідження в генетиці

(2 год.)

Мета: вивчити і систематизувати основні методи генетичних досліджень протягом історичного розвитку науки.

Практичні завдання

1. Зробити аналіз спеціальних джерел літератури, вивчити, систематизувати та записати основні методи досліджень в генетиці за схемою.

2. Скласти схему основних етапів розвитку генетики.

 

Виконання індивідуального завдання № 1

№ з/п Назва методу Коротка характеристика методу Практичне застосування
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Виконання індивідуального завдання № 2

Етапи розвитку генетики Основні гіпотези і теорії Видатні вчені Зміст гіпотез і теорій
       
       
       
       
       

 

Питання для самоконтролю студентів

1. Визначення понять: генетика, спадковість, мінливість.

2. Основні етапи розвитку генетики, як науки.

3. Видатні вчені України, Росії, колишнього Радянського Союзу, зарубіжних держав.

4. Основоположники генетики, як науки.

5. Етапи розвитку генетики.

 

 

Підпис викладача ______________

ЗАНЯТТЯ №2

Тема: Будова клітини.

Взаємозв'язок складових клітини

(2 год.)

Мета: вивчити будову клітини на підставі лекційного матеріалу та обґрунтувати взаємозв'язок спадкової інформації зі структурними елементами клітини

 

Практичні завдання

1. Оформити схему будови клітини еукаріот.

2. Засвоїти основні функції формених елементів клітини.

3. Встановити взаємозв'язок структурних елементів клітини.

 

Виконання індивідуального завдання №1

Будова клітини еукаріот № з/п Назва органоїду клітини
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Виконання індивідуального завдання №2

Основна функція Структурні елементи клітини
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ЗАНЯТТЯ №3

Тема: Морфометричний аналіз хромосом сільськогосподарських тварин. Видові особливості каріотипів (2 год.)

Мета: систематизувати знання про особливості будови і функціонування хромосом, вивчити класифікацію хромосом, ідентифікувати види хромосом

Практичні завдання

1. Вивчити будову хромосоми за наведеною схемою.

2. Зробити морфометричний аналіз каріотипу згідно номеру індивідуального завдання.

3. Зробити порівняльну характеристику статевих хромосом.

4. Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом.

ЗАНЯТТЯ №4

Практичні завдання

1. Намалювати схему мітозу.

2. Намалювати схему мейозу.

3. Зробити порівняльну характеристику мітозу і мейозу.

4. Намалювати схему сперматогенезу.

5. Намалювати схему овогенезу.

6. Зробити порівняльну характеристику сперматогенезу і овогенезу.

7. Проаналізувати принцип розподілу спадкової інформації в клітині.

 

ЗАНЯТТЯ №5

Практичні завдання

1. Заповніть таблицю та вкажіть, які азотисті основи входять до складу ДНК і РНК.

2. Побудуйте графічну послідовність молекули ДНК та на її основі про-і-РНК, і-РНК, декілька т-РНК, поліпептидний ланцюг.

3. Намалюйте схему реалізації генетичного матеріалу, починаючи від "ДНК" до "прояву ознаки".

4. Побудуйте графічну модель генетичного коду (всі можливі сучасні варіанти) на основі завдання №2.

 

ЗАНЯТТЯ №6

Практичні завдання

1. Дайте визначення термінів.

2. Вивчити принцип визначення батьківства по антигенному складу крові.

3. Встановити батьків нащадків по антигенному складу крові за типовим завданням.

4. Встановити батьків нащадків по антигенному складу крові за індивідуальним завданням.

5. Проаналізуйте можливість успадкування груп крові у людей та приведіть приклад на власній родині.

6.Вирішення типової задачі по успадкуванню поліморфних систем організму.

7. Вирішення індивідуального завдання по успадкуванню поліморфних систем організму.

 

Теми самостійних робіт

1. Методи отримання специфічних сироваток

 

Основні питання модулю № 1 "Цитологічні основи спадковості"

1. Які питання вивчає генетика?

2. Кого вважають основоположником генетики?

3. Що таке спадковість? Що таке мінливість?

4. Дайте визначення терміну "ген", "генетика", "хромосома", "геном".

5. Рівні реалізації спадкової інформації.

6. Гібридологічний метод в генетиці.

7. Методи дослідження в генетиці.

8. Етапи розвитку генетики як науки. Роль вчених в розвиток генетики.

9. Цитологія як наука. Клітинна теорія.

10. Морфологічна структура органоїдів клітини. Функції органоїдів клітини.

11. Взаємозв'язок між складовими клітини і ядром.

12. Морфологія і функції ядра та його складових.

13. Морфологія та основні функції хромосом.

14. Морфологія і функції ядерця.

15. Особливості прокаріотичної та еукаріотичної клітин.

16. Особливості вивчення хромосом. спіралізація. Деспіралізація.

17. Поняття про хроматин, ахроматинові нитки, хроматинові нитки.

18. Центромірний, плечовий індекси. Відносна та абсолютні довжина хромосом.

19. Мітоз. Визначення терміну. Біологічне значення. Фази. Характеристика кожної фази.

20. Мейоз. Визначення терміну. Біологічне значення. Фази. Характеристика кожної фази.

21. Типи передачі спадкової інформації.

22. Поняття про міксоплазму, амфіастер (ахроматинова фігура), материнську зірку, веретено поділу, метафазну пластинку.

23. Роль кожного структурного елементу хромосоми при поділі клітини.

24. Поняття про гамети, гаметогенез, овогенез, запліднення.

25. Етапи гаметогенезу, овогенезу.

 

Підпис викладача ______________

МОДУЛЬ №2 "Хромосомна теорія спадковості"

ЗАНЯТТЯ №7

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

 

 

Практичні завдання

1. Дайте визначення основним термінам.

2. Зробіть порівняльну характеристику фенотипу і генотипу.

3. Проаналізуйте типи схрещувань.

4. Наведіть порівняльну характеристику І і ІІ законів Г.Менделя.

5. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

ЗАНЯТТЯ №8

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

 

 

Практичні завдання

1. Наведіть порівняльну характеристику ІІІ закону Г.Менделя та чистоти гамет.

2. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

ЗАНЯТТЯ №9

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте основні типи взаємодії алельних генів.

2. Вивчити успадкування ознак у сільськогосподарських тварин і птиці.

3. Вивчити успадкування ознак при неповному домінуванні.

4. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

ЗАНЯТТЯ №10

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

 

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте основні типи взаємодії неалельних генів.

2. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

ЗАНЯТТЯ №11

Теоретична частина

(вирішення типового завдання на лабораторному занятті)

 

Практичні завдання

1. Вивчити основні положення хромосомної теорії спадковості Т.Моргана.

2. Зробити порівняльну характеристику незалежного і зчепленого успадкування двох ознак.

3. Проаналізувати особливості повного і неповного зчеплення генів.

4. Виконайте індивідуальне завдання по успадкуванню груп крові.

5. Прослідкуйте успадкування ознак, які можливо пов’язані з групою крові.

6. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

ЗАНЯТТЯ №12

Практичні завдання

1. Зробити порівняльну характеристику статевих хромосом.

2. Вивчити хвороби, які пов'язані зі зміною кількості хромосом та записати яка може бути при цьому кількість хромосом.

3. Вивчити ознаки, які успадковуються зчеплено зі статтю.

4. Вирішення задачі (за індивідуальним номером).

 

Теми самостійних робіт

1. Генетика великої та дрібної рогатої худоби.

2. Генетика свиней.

3. Генетика коней.

4. Генетика курей.

5. Генетика кролів, хутрових звірів.

 

Основні питання модулю №2 "Хромосомна теорія спадковості"

1. Історія розвитку та основні положення хромосомної теорії.

2. Балансова теорія визначення статі.

3. Механізм хромосомного визначення статі.

4. Видові відмінності у формі і розмірах статевих хромосом. Бісексуальність організмів.

5. Закономірності незалежного успадкування при статевому розмноженні.

6. Досліди Г.Менделя.

7. Успадкування ознак при схрещуваннях

8. Селекційні досягнення при відборі за однією ознакою.

9. Дигібридне схрещування.

10. Патологія в каріотипі статевих хромосом.

11. Співвідношення статей.

12. Успадкування зчеплених зі статтю генів.

13. Значення проблеми успадкування.

14. Успадкування ознак, зчеплених з Х- та У-хромосомою.

15. Визначення статі за швидкістю оперення.

16. Ознаки обмежені статтю.

17. Зчеплене аутосомне успадкування.

18. Історія. Механізм перехрещення хромосом.

19. Значення вибору об'єкта генетичних досліджень.

20. Повне і неповне зчеплення генів.

21. Явище зчеплених генів. Кросинговер і фенотипічна рекомбінація зчепленних генів.

22. Визначення положення гена в хромосомах.

23. Визначення групи зчеплення.

24. Локалізація гена.

 

МОДУЛЬ №3 "Біометрія"

ЗАНЯТТЯ №13

Практичні завдання

1. Дати визначення основних термінів в біометрії.

2. Номенклатура записів при біометричному аналізі.

3. Зробіть аналіз напрямку використання основних статистичних показників.

4. Запишіть формули за якими визначаються основні біометричні показники.

5. Вивчити послідовність розрахунків при складанні варіаційного ряду.

 

ЗАНЯТТЯ №14

Практичні завдання

1. Виконання комплексного типового завдання (в аудиторії).

2. Виконання індивідуального завдання.

 

ЗАНЯТТЯ №15

Практичні завдання

1. Виконання комплексного типового завдання (в аудиторії).

2. Виконання індивідуального завдання.

 

ЗАНЯТТЯ №16

Практичні завдання

1. Визначте показники зв’язку ознак між собою.

2. Дайте характеристику кореляційного зв’язку.

3. Виконання типового завдання.

4. Виконання індивідуального завдання.

 

ЗАНЯТТЯ №17

Практичні завдання

1. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта кореляції.

2. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта регресії.

3. Виконання індивідуального завдання.

 

ЗАНЯТТЯ №18

Практичні завдання

1. Виконання типового завдання по визначенню коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками (ra).

2. Виконання типового завдання по визначенню рангової кореляції.

3. Виконання індивідуального завдання по визначенню коефіцієнта кореляції між альтернативними ознаками

4. Виконання індивідуального завдання по визначенню рангової кореляції.

 

 

ЗАНЯТТЯ №19

Тема: Обчислення та застосування в біотехнології критерію Х2

(2 год.)

Мета: оволодіти методом Хі-квадрат для вирішення генетичних, селекційних та експериментально-виробничих проблем у тваринництві.

 

Практичні завдання

1. Вирішення типового завдання.

2. Виконання індивідуального завдання.

 

 

ЗАНЯТТЯ №20

Практичні завдання

1. Дати визначення основним термінам.

2. Вирішення типового завдання на занятті.

3. Вирішення індивідуального завдання.

 

ЗАНЯТТЯ №21

Практичні завдання

1. Дайте визначення основним поняттям.

2. Визначення коефіцієнта успадковуваності через метод подвійної кореляції та через метод "матері-дочки".

3. Визначити за типовим завданням селекційний дифенціал та коефіцієнт ефективності селекції.

4. Визначити коефіцієнт гомозиготності.

5. Визначити ефективність гетерозису.

6. Вирішення індивідуального завдання.

 

Практичні завдання

1. Вирішення типового завдання по визначенню частоти фенотипів в популяції.

2. Вирішення типового завдання по визначенню частоти генотипів.

3. Вирішення типового завдання по визначенню генетичної рівноваги популяції.

4. Вирішення індивідуального завдання.

 

 

Теми самостійних робіт

1. Генетичні основи онтогенезу.

2. Генетика поведінки тварин.

3. Діагностика генетичних порушень.

 

 

Основні питання модулю №4 "Генетика популяцій та основи селекції"

1. Предмет і завдання селекції.

2. Роль і місце селекції в підвищенні продуктивності тварин.

3. Цитогенетика в селекції сільськогосподарських тварин.

4. Селекція тварин за господарсько-корисними ознаками.

5.Вплив різних факторів на селекційні ознаки.

6. Фенотипова і генотипова мінливість.

7. Частота генів і генотипів в популяції.

8. Комбінативна мінливість.

9. Дрейф генів.

10. Генетичний механізм створення нових порід

11. Поняття генофонду порід сільськогосподарських тварин.

12. Генетичний механізм створення нових порід.

13. Генотипові адаптації, ізоляції та рекомбінаційна мінливість в еволюції тварин.

14. Мета і методи вивчення популяцій.

15. Генетична структура популяцій.

16. Закономірності генетичної структури популяцій.

17. Фактори впливу на генетичну структуру популяції.

18. Основні принципи генної інженерії.

19. Поняття про трансгенних тварин.

20. Генетичні основи онтогенезу.

21. Генетика поведінки тварин.

 

Підпис викладача ______________

Рекомендована література

 

Основна і додаткова література

 1. Вудс Р. Биохимическая генетика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 128 с.
 2. Ветеринарная генетика с основами вариационной статистики / В.Л.Петухов, А.И.Жигачев, Г.А.Назарова. – М.: Агропромиздат. – 1985. – 368 с.
 3. Генетика сільськогосподарських тварин / В.С.Коновалов, М.М.Недвига та ін. – К.: Урожай. – 1996. – 432 с.
 4. Дубинин Н.П. Генетика. – Кишинев. – Штиинца. – 1985. – 536 с.
 5. Екимова А.Н. и др. Цитологические основы наследственности. – Оренбург. – 1999. – 101 с.
 6. Иванова О.А. Генетика. – М. – Колос. – 1974. – 431 с.
 7. Ларцева С.Х., Муксинов М.К. Практикум по генетике. – М.: Агропромиздат, 1985. – 288 с.
 8. Лєсли Дж.Ф. Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных / Пер. с англ. и предислов. Д.В. Карликова. – М.: Колос, 1982. – 391 с.
 9. Меркурьева Е.К., Шангин-Березовский Г.Н. Генетика с основами биометрии. – М. – Колос. – 1983. – 400 с.
 10. Основы молекулярной биологии. Калинин Ф.Л. – К: Вища школа, 1978, 488 с.
 11. Петухов В.Л. и др. Ветеринарная генетика. – М.: Колос. – 1996. – 384 с.
 12. Петухов В.Л. и др. Генетические основы селекции животных. – М.: Агропромиздат. – 1989. – 448 с.
 13. Підпала Т.В. Селекція сільськогосподарських тварин: Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2006. – 277 с.
 14. Проценко Ю.М. Генетика. – К.: Вища школа. – 1994. 303 с.
 15. Проценко Ю.М., Недвига М.М., Халак В.І. та ін. Практикум з генетики тварин з основами ветеринарної генетики. – Дніпропетровськ. ІМА-прес, 2002. –264 с.
 16. Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика: Пер. с англ. – М.: Мир. – 1981. – 646 с.

Перелік методичних рекомендацій

 1. Методичні розробки і завдання для лабораторно-практичних занять по генетиці для студентів по спеціальностям 7.130.201, 7.130.202 (Загальна генетика). – ДДАУ. – Дніпропетровськ, 1997
 2. Методичні розробки і завдання для лабораторно-практичних занять по генетиці для студентів по спеціальностям 7.130.201, 7.130.202 (Спеціальна генетика). – ДДАУ. – Дніпропетровськ, 1997
 3. Методичні розробки і завдання для лабораторно-практичних занять по генетиці для студентів по спеціальностям 7.130.201, 7.130.202 (Основи варіаційної статистики). – ДДАУ. – Дніпропетровськ, 1997
 4. Альбом геномних та хромосомних мутацій: Посібник для лабораторних занять студентів / С.Б.Данілов, Барановський Д.І., Каряка В.В., Церенюк О.М., Повод М.Г. – Дніпропетровськ. – РВВ БТФ ДДАУ. – 2006. – 29 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних занять з загальної генетики "Методи досліджень у генетиці" / Панасюк І.М., Церенюк О.М., Повод М.Г., Сметанін В.Т., Коваленко Р.О. – Дніпропетровськ: ДОД БТФ ДДАУ, 2007. – 46 с.

 

 

Додаток 1

Послідовність нуклеотидів в кодонах для різних амінокислот

Перша літера Друга літера Третя літера  
кодон значення кодон значення кодон значення кодон значення  
У Ц А Г  
У УУУ УУЦ фенілаланін УЦУ УЦЦ УЦА УЦГ серин УАУ УАЦ тирозин УГУ УГЦ цистин У Ц А   Г  
УУА УУГ* лейцин УАА УАГ кінець синтезу УГА кінець синтезу  
УГГ триптофан  
Ц ЦУУ ЦУЦ ЦУА ЦУГ лейцин ЦУУ ЦЦЦ ЦЦА ЦЦГ пролін ЦАУ ЦАЦ гістидін ЦГУ ЦГЦ ЦГА ЦГГ аргінін У Ц А Г  
ЦАА ЦАГ глютамін  
А АУУ АУЦ АУА ізолейцин АЦУ АЦЦ АЦА АЦГ треонін ААУ ААЦ аспарагін АГУ АГЦ серин У Ц А Г  
ААА ААГ лізін АГА АГГ аргінін  
АУГ* метіонін  
Г ГУУ ГУЦ ГУА ГУГ* валін ГЦУ ГЦЦ ГЦА ГЦГ аланін ГАУ ГЦА аспарагінова кислота ГГУ ГГЦ ГГА ГГГ гліцин У Ц А Г  
ГАА ГАГ глютамінова кислота  

 

*на початку ланцюга і-РНК даний кодон визначає початок синтезу поліпептидного ланцюга

 

 

Додаток 2

Стандартні значення критерія Стьюдента

Число ступенів свободи (ν = n-2) Вірогідні рівні ймовірності
Р≥0,95 Р≥0,99 Р≥0,999
1. 12,71 63,66 63,70
2. 4,30 9,92 31,60
3. 3,18 5,84 12,94
4. 2,78 4,60 8,61
5. 2,57 4,03 6,86
6. 2,45 3,71 5,96
7. 2,37 3,50 5,41
8. 2,31 3,36 5,04
9. 2,26 3,25 4,78
10. 2,23 3,17 4,59
11. 2,20 3,11 4,44
12. 2,18 3,06 4,32
13. 2,16 3,01 4,22
14. 2,15 2,98 4,14
15. 2,13 2,95 4,07
16. 2,12 2,92 4,02
17. 2,11 2,90 3,97
18. 2,10 2,88 3,92
19. 2,09 2,86 3,88
20. 2,09 2,85 3,85
21. 2,08 2,83 3,82
22. 2,07 2,82 3,79
23. 2,07 2,81 3,77
24. 2,06 2,80 3,75
25. 2,06 2,79 3,73
26. 2,06 2,78 3,71
27. 2,05 2,77 3,69
28. 2,05 2,76 3,67
29. 2,05 2,76 3,66
30. 2,04 2,75 3,65
35-39 2,03 2,72 3,59
40-44 2,02 2,70 3,55
45-60 2,01 2,66 3,50
70-100 1,98 2,63 3,39
120 і більше 1,96 2,58 3,29

 

Додаток 3

Стандартні значення критерія Хі-квадрат

Число ступенів свободи (ν = n-2) Вірогідні рівні ймовірності
Р≥0,95 Р≥0,99 Р≥0,999
3,8 6,6 10,8
6,0 9,2 13,8
8,8 11,3 16,3
9,5 13,3 18,5
11,1 15,1 20,5
12,6 16,8 22,5
14,1 18,5 24,3
15,5 20,1 26,1
16,9 21,7 27,9
18,3 23,2 29,6
19,7 24,7 31,3
21,0 26,2 32,9
22,4 27,7 36,1
23,7 29,1 36,1
25,0 30,6 37,7
26,3 32,0 39,3
27,6 33,4 40,8
28,9 34,8 43,3
30,1 36,2 43,8
31,4 37,6 45,3
32,7 38,9 46,8
33,9 40,3 48,3
35,2 41,6 49,7
36,4 43,0 51,2
37,7 44,3 52,6
38,9 45,6 54,1
40,1 47,0 55,5
41,3 48,3 56,9
42,6 49,6 58,3
43,8 50,9 59,7
46,2 53,5 62,4
48,6 56,0 65,2
51,0 58,6 67,9
53,4 61,1 70,7
55,8 63,7 73,4
58,1 66,2 76,1
60,5 68,7 78,7
62,8 71,2 81,4
65,2 73,7 74,0
67,5 76,2 86,7
73,3 82,3 93,2
79,1 88,4 99,6
84,8 94,4 106,0
90,5 100,4 112,3
96,2 16,4 118,5
101,9 112,3 124,8
107,5 118,2 131,0
113,1 124,1 137,1
118,7 130,0 143,3
124,3 135,8 149,4

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для лабораторних робіт

з дисципліни "Генетика з біометрією"

для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету

групи ___________

______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на 20__-20__ навчальний рік

 

Викладач ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Луганськ 2011

УДК 636.082(072)

 

Робочий зошит з дисципліни "Генетика з біометрією" для студентів ІІ курсу біолого-технологічного факультету / А.А. Губарєв. Луганський національний аграрний університет, кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин. – Л.: ЛНАУ, 2011. - 116 с.

 

Рецензенти: професор, доктор біол. наук Г.Д. Каци,

професор, доктор с.-г. наук В.С. Ліннік

 

 

Розглянуто і схвалено методичною комісією біолого- технологічного факультету протокол №____ від "______" ________________2011 року

 

 

Ó Луганский национальный аграрный университет.

Подписано к печати 2011 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 4,5

Тираж 100 экземпляров.

Оригинал-макет подготовил А.А. Губарев

Издательство ЛНАУ, 2011 г.

Эта разработка является интеллектуальной собственностью и не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована или распространена без разрешения авторов.


ЗМІСТ

МОДУЛЬ № 1 "Цитологічні основи спадковості"

ЗАНЯТТЯ №1. Вступ. Методи дослідження в генетиці ……………………….4

ЗАНЯТТЯ №2. Будова клітини. Взаємозв'язок складових клітини …………...6

ЗАНЯТТЯ №3. Морфометричний аналіз хромосом

сільськогосподарських тварин. Видові особливості каріотипів ………………9

ЗАНЯТТЯ №4. Основні закономірності розподілу генетичного

матеріалу при діленні клітин……………………………………………………14

ЗАНЯТТЯ №5. Структурне моделювання генетико-молекулярних

процесів в організмі …………………………………………………………….21

ЗАНЯТТЯ №6. Імуногенетичний аналіз походження тварин ………………..24

МОДУЛЬ №2 "Хромосомна теорія спадковості"

ЗАНЯТТЯ №7. Закономірності успадкування якісних ознак

при моногібридному схрещуванні …………..……………………………..….31

ЗАНЯТТЯ №8. Закономірності успадкування якісних ознак

при дигібридному схрещещуванні …………………………………………….36

ЗАНЯТТЯ №9. Типи взаємодії алельних генів ………………………………..39

ЗАНЯТТЯ №10. Типи взаємодії неалельних генів ……………………………44

ЗАНЯТТЯ №11. Вивчення характеру успадкування ознак

при повному і неповному зчепленні генів……………………………………..47

ЗАНЯТТЯ №12. Успадкування ознак зчеплених зі статтю…………………...52

МОДУЛЬ №3 "Біометрія"

ЗАНЯТТЯ №13. Основні принципи біометричного аналізу………………….58

ЗАНЯТТЯ №14. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при малих вибірках…………………………62

ЗАНЯТТЯ №15. Вивчення мінливості кількісних ознак

методом варіаційної статистики при великих вибірках………………………70

ЗАНЯТТЯ №16. Визначення показників зв'язку між

кількісними ознаками методом малих вибірок………………………………..75

ЗАНЯТТЯ №17. Визначення коефіцієнтів кореляції та регресії

між кількісними ознаками для великих вибірок шляхом добутку…………...80

ЗАНЯТТЯ №18. Визначення показників зв'язку між

альтернативними ознаками та при кореляції рангів…………………………..88

ЗАНЯТТЯ №19. Обчислення та застосування в біотехнології

критерію Х2………………………………………………………………………91

ЗАНЯТТЯ №20. Основи дисперсійного аналізу однофакторного

комплексу………………………………………………………………………...93

МОДУЛЬ №4 "Генетика популяцій та основи селекції"

ЗАНЯТТЯ №21. Визначення і застосування коефіцієнта

успадковуваності ознак, селекційного ефекту, диференціалу

та інтенсивності інбридингу…………………………………………………...101

ЗАНЯТТЯ №22. Визначення співвідношення генотипів, частот

домінантних і рецесивних генів у популяціях………………………………..107

Рекомендована література……………………………………………………..113

Додаток………………………………………………………………………….114

МОДУЛЬ № 1 "Цитологічні основи спадковості"

ЗАНЯТТЯ №1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.05 с.)