ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра інженерних технологій харчових виробництвДисципліна «Прикладна механіка»

Екзаменаційна робота для студентів 3 курсу

напрям підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Варіант 1

Завдання 1 рівня (чотири варіанти відповіді, з яких лише 1 правильний)

Тема 1. «Статика твердого тіла»

1. Які сили виникають при накладенні зв’язків на матеріальне тіло?

А. Сила реакції Б.Активна сила В.Зовнішня сила Г. Внутрішня сила

У якому стані буде тіло, яке знаходиться у рівновазі, якщо до тіла прикласти урівноважену систему сил ?»

1. залишиться нерухомим. 2. буде рухатися швидко.

3. буде робити обертовий рух. 4. почне рухатися повільно.

3. Скільки рівнянь рівноваги необхідно скласти для плоскої довільної системи сил?

А. одне Б. два В. три Г. чотири

4. Позначте правильне твердження:

1. Статика вивчає рух матеріальних тіл лише під дією сил.

2. Статика вивчає правила складання сил та умови рівноваги фізичних тіл.

3. Статика вивчає умови рівноваги тіл та правила додавання сил.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Всі твердження неправильні

5. Чому дорівнює момент сил відносно точки?

А.Сумі моментів реактивних сил Б. Сумі моментів вертикальних сил

В.Сумі моментів вертикальних сил Г. Сумі моментів усіх сил

6. Виберіть правильне твердження: « Реакція шарнірно-рухомої опори буде направлена …»

1. вертикально, якщо вона розташована в горизонтальній площині.

2. перпендикулярно до площини, якщо ця площина нахилена під кутом 30° до горизонту.

3. під кутом 900 до площини, якщо ця площина нахилена під кутом 60° до горизонту.

А. 1 Б. 2 В. 3Г. Правильні всі твердження

Тема 2 «Кінематика»

7. Позначте правильне твердження:

1. Кінематика вивчає рух матеріальних тіл які рухаються під дією сил.

2. Кінематика вивчає умови рівноваги тіл у просторі.

3. Кінематика вивчає рух матеріальних тіл без урахування їх ваги та сил, що діють на ці тіла.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Всі твердження неправильні

Скількі способів завдання руху точки в кінематиці?

А. два. Б. три. В. чотири. Г. п’ять.

9. Виберіть правильне твердження:«Рух тіла з відрізком прямої на ньому, який залишається паралельним своєму початковому положенню буде…»

А. плоскопаралельним. Б. поступальним. В. обертальним. Г. рівнозмінним.

Яким буде рух тіла навколо нерухомої вісі ?

А. криволінійним. Б. рівномірним. В. рівнозмінним. Г. обертальним.

11. Яка умова рівнозмінного обертання твердого тіла ?

А. ε = const. б. φ = const. в. ω = const. г. a = const.

Як буде направлений вектор кутової швидкості?

1. по дотичній до траєкторії руху тіла.

2. перпендикулярно до траєкторії руху тіла.

3. паралельно до траєкторії руху тіла.

4. під кутом до траєкторії руху тіла.

А. 1 Б. 2 В. 3Г.Всі неправильні

13. Виберіть правильне твердження: Сутність плоскопаралельного руху тіла,полягає в тому, що…

1. Відрізок прямої на ньому залишається перпендикулярним своєму початковому положенню.

2. Відрізок прямої на ньому знаходиться під гострим кутом до початкового положення.

3. Відрізок прямої на ньому знаходиться під тупим кутом до початкового положення.

4. Відрізок прямої на ньому мінює кут своєму початковому положенню.

5. Відрізок прямої на ньому залишається паралельним своєму початковому положенню.

А.1 Б.2 В3. Г. 4 Д5

Тема 3 «Динаміка»

14. Позначте правильне твердження:

1. Динаміка вивчає механічний рух матеріальних тіл з урахуванням діючих сил, які визвали цей рух.

2. Динаміка вивчає механічний рух матеріальних тіл та умови рівноваги тіл у просторі.

3. Динаміка вивчає механічний рух матеріальних тіл рух матеріальних тіл без урахування їх ваги та сил.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Всі твердження неправильні

Яка сила виникає при зміні руху матеріального тіла?

1. Активна сила. 2. Реактивна сила. 3. Сила опору. 4. Сила інерції.

А. 1 Б. 2 В. 3Г. 4

16. Позначте правильне твердження:

1. Інертність матеріальної точки це здатність матеріального тіла рухатися в сторону прикладеної сили.

2. Інертність матеріальної точки це здатність матеріального тіла зберігати стан спокою або рівномірного прямолінійного руху до тих пір коли другі тіла не виведуть його з цього стану.

3. Інертність матеріальної точки це здатність матеріального тіла чинити опір силам які діють на тіло і зберігати стан спокою, тобто інертності.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Всі твердження неправильні

Основний закон динаміки формулюється так.

А. F=ma Б. F=-ma В. F=-ma2 Г. F=ma2

4 . Позначте правильне твердження:

1. Швидкість – це величина, яка характеризує зміну переміщення за пройдений шлях.

2. Швидкість – це величина, яка характеризує зміну переміщення за одиницю часу.

3. Швидкість – це величина, яка характеризує зміну положення тіла весь час.

4. Швидкість – це величина, яка характеризує зміну торможення за одиницю часу

А. 1 Б. 2 В. 3Г.4

18. Принцип ДАламбера полягає в тім, що…»

1. сили які діють на матеріальну точку можна визначити за допомогою рівнянь статики.

2. задачі динаміки з руху матеріальної точки можна визначити за допомогою рівнянь статики.

3. задачі динаміки руху матеріальної точки можна визначити за допомогою рівнянь статики при цьому беруться до уваги тільки сили інерції матеріальних тіл.

4. реакції зв’язків визначаються за допомогою рівнянь статики при цьому беруться до уваги всі сили включаючи сили інерції та тяжіння матеріальних тіл.

А. 1 Б. 2 В. 3Г. 4

Позначте правильне твердження: Робота дорівнює.

А1. А=FS Б2. A=FSsinα В3.A=Fm Г.4.A=Fg

Тема 4 «Структура та кінематика механізмів. ТММ.»

20. Позначте правильне твердження:

1. Теорія механізмів машин це наука про методи дослідження та проектування машин.

2. Теорія механізмів машин це наука про вивчення структури механізмів і машин.

3. Теорія механізмів машин це наука про правила побудови механізмів та машин.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Всі твердження правильні

21. Позначте правильне твердження:

1. Механізмом називається сукупність пов’язаних матеріальних тіл в якому при заданому русі одного тіла інші будуть виконувати строго відповідні рухи відносно ланки прийнятої за нерухому.

2. Механізмом називається сукупність зібраних в єдине матеріальних тіл, в якому всі складові виконують довільну роботу.

3. Механізмом називається сукупність зібраних в єдине матеріальних тіл в якому всі складові виконують певну конкретну роботу.

4. Механізмом називається сукупність пов’язаних матеріальних тіл в якому з'єднані між собою два твердих тіла, що допускають відносний рух.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Тільки четверте твердження правильне

22. Позначте правильне твердження:

1. Кінематичною парою механізму називається тверде тіло, що входить до складу механізму.

2. Кінематичною парою механізму називається з'єднані між собою дві ланки, що допускають відносний рух.

3. Кінематичною парою механізму називається нерухома ланка.

4.Кінематичною парою механізму називається ланка, яка здійснює рух, для виконання якого призначений механізм

А. Тільки перше твердження правильне Б. Тільки друге твердження правильне

В. Тільки третє твердження правильнеГ. Тільки четверте твердження правильне

23. Виберіть правильне твердження: «Вихідною ланкою механізму називають…»

1. інші ланки, крім вихідної, вхідної та стійки механізму.

2. нерухому ланку.

3. ланку, до якої підводиться енергія.

4. яка здійснює рух, для виконання якого призначений механізм.

А. 1 Б. 2 В. 3Г. 4

24. Виберіть правильне твердження: «Який клас кінематичної пари, за класифікацією академіка Артоболевського, якщо число рівнянь геометричних зв'язків буде 3….»

А п’ятий. Б третій. В четвертий. Г другий

25. Виберіть правильне твердження: «Яка ступінь рухомості плоского механізму за формулою Чебишева, якщо механізм має 5 рухомих ланок, 7 кінематичних пар п'ятого класу та 0 кінематичних пар четвертого класу.…»

1. буде дорівнювати – 0 2. буде дорівнювати - 2.

3. буде дорівнювати - 1. 4. буде дорівнювати - 3.

А. 1 Б. 2 В. 3Г. 4

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.018 с.)