СКЛАД І СТРУКТУРА ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СКЛАД І СТРУКТУРА ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇВ БІБЛІОГРАФІЧНОМУ СПИСКУ

Опис джерела, що входить до бібліографічного списку, містить заголовок та інші елементи, завдяки яким літературне джерело чи документ можна ідентифікувати в потоці інформації.

 

Заголовки

 

Заголовки літературних джерел обов’язкові в бібліографічних записах бібліотечних каталогів, але їх використовують також у видавничій та науковій практиці при формуванні списків використаних й (або) рекомендованих до вивчення джерел інформації. Їх опис супроводжують заголовки, що являють собою прізвища та ініціали, як правило, першої в переліку авторів особи (так звані авторські заголовки. Якщо таких осіб у джерелі чотири й більше, то заголовок не застосовують.

Загальна характеристика елементів бібліографічного опису

 

Бібліографічний опис складається з елементів, які відповідно до виконуваних ними функцій згруповані в зони. Елементи опису поділяються на обов'язкові й факультативні.

Правила наповнення зон та елементів бібліографічними відомостями з використанням умовних розділових знаків регламентуються стандартом [1]. Вони обов’язкові для всіх об’єктів бібліографічного опису, незалежно від виду документа й носія інформації.

Бібліографічний опис може бути складений на окремо виданий документ (книгу, брошуру, географічну карту тощо), на частину видання (розділ із книги, статтю з журналу тощо), а також на групу документів (багатотомне видання, річний комплект газет, журналів). У зв’язку з цим розрізняють монографічний, зведений та аналітичний описи.

Джерелом інформації для складання бібліографічного опису є документ у цілому, а перш за все, його титульний аркуш, титульний екран, етикетка, наклейка тощо, які містять основні вихідні відомості. Коли ці відомості стають елементами опису, то вони не являють собою точної копії перелічених об’єктів, а заносяться туди за правилами, що передбачені стандартом [1].

У бібліографічному описі обов’язково мають бути дотримані норми сучасної орфографії, прийнятої в тих мовах, якими описане будь-яке джерело. Коли в джерелі допущено явні граматичні й друкарські помилки, то відомості в бібліографічному описі подаються у виправленому вигляді без жодних коментарів. Пропущені букви або цифри вставляють, беручи їх у квадратні дужки.

Граматичні й друкарські помилки, що впливають на зміст тексту, а також усі помилки в прізвищах та ініціалах осіб, які фігурують в описі, відтворюють без змін, але поряд з ними в квадратних дужках записують правильний варіант після слова «тобто». Відомості, що викликають сумнів, супроводжують знаком питання, взятим у квадратні дужки.

Зони та елементи бібліографічного опису розміщують у певній послідовності, відокремлюючи їх між собою розділовими знаками відповідно до правил пунктуації, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

Перед кожною зоною, окрім першої, ставиться знак «крапка й тире» (. –). Цей знак відділяє також окремі групи приміток одну від одної. Перелічені нижче знаки відокремлюють такі елементи опису:

– знак рівності ( = ) – паралельну назву;

– навскісна риска ( / ) – відомості про відповідальність;

– кома ( , ) – дату видання, наклад, номер ISSN;

– двокрапка ( : ) – кожну групу підназв, назву видавництва, ціну та відомості про ілюстрації;

– крапка з комою ( ; ) – розмір документа, номер випуску серії, однорідні елементи зони;

– знак плюс ( + ) – відомості про супровідний матеріал;

– дві навскісні риски ( // ) – відомості про документ-ідентифікатор.

У круглих дужках ( ) розміщують елементи, що стосуються серії.

У квадратних дужках [ ] подають факультативні відомості про елементи (окрім приміток), виявлені на основі аналізу описуваного джерела чи запозичені з інших джерел. Якщо відомості про авторів, редакторів, перекладачів та інших осіб зазначені не на титульній сторінці, а на її звороті, то в описі їх також беруть у квадратні дужки.

Залежно від повноти наведених відомостей про документ бібліографічний опис може бути коротким (включає лише обов’язкові бібліографічні елементи), розширеним (крім обов’язкових, деякі факультативні), повним (містить усі без винятку елементи). Для описів, що супроводжують навчальну літературу, найбільш доречним є розширений бібліографічний опис.

Умовні розділові знаки (УРЗ), найменування зон, елементів, що в них входять, та варіанти прикладів даних про елементи подано нижче в універсальній схемі бібліографічного опису (табл. 2.1). До неї внесено всі обов’язкові елементи та деякі факультативні (виділено курсивом), що важливі для характеристики та ідентифікації джерел, описи яких наводять у навчальній літературі.

Таблиця 2.1

Універсальна схема бібліографічного опису

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Теорія управління станом гірських порід
Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907
Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку
Інтегрована лексикографічна система «Словники України»
[ ] Загальне позначення матеріалу [Текст]
[Ноти]
[Образотворчий матеріал]
[Карти]
[Електронний ресурс]
= Паралельна назва = Proceedings on analysis and geometry
= Ecological hidrogeological map of Russia
: Відомості, які відносяться до назви : наук.-метод. конф. (12–13 трав. 2011 р., Дніпропетровськ)
: навч. посіб.
: монографія
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.О. Салов
/ М-во освіти і науки України
/ М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т
/ Б. М. Кустодиев (1878–1927)
/ реж. Роберт Родригес
; Наступні відомості ; [пер. з нім. А. Любарської]
; худож. В. Смирнов
; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни
2. Зона видання
. – Відомості про видання . – 2-ге вид., доопрац. і допов.
. – Вид. 7-ме
. – Версія 2.0
  Відомості про відповідальність, які відносяться до видання
/ Перші відомості / переробл. з 1-го вид. П. Агафошин
/ М. Заринь [комп.]
3. Зона специфічних відомостей
. – Позначення чинного раніше стандарту, дати введення, терміну дії . – Чинний від 1998-07-01
. – Реєстраційний номер заявки, дати її подання, відомості про офіційне видання, у якому опубліковані відомості про патентний документ . – № 3401114/18; заявлено 26.02.1982; опубл. 15.05.83, Бюл. № 6
. – Масштаб, картографічна проекція, координати . – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром.
. – Вид та обсяг електронного ресурсу . – Дані й прогр.
. – Текст. дані.
4. Зона вихідних даних
  Місце видання, розподілу
. – Перше місце видання . – М.
. – Минск.
; Наступне місце видання ; К.
; Саратов
: Ім’я видавця, розповсюджувача тощо : Леонтьев. Центр
: Наука
, Дата видання, розповсюдження тощо , 2010
, [1942?]
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 132 с.
. – 2 электрон. опт. диска
. – 8 т.
: Інші відомості про фізичну характеристику : кол. іл.
: чорно-білий
: цифровий, стерео
6. Зона серії
. – ( Основна назва серії або підсерії . – (Державний стандарт України)
. – (   . – (Методичне забезпечення навчального процесу)
. – (   . – (Жизнь замечательных людей)
  Відомості про відповідальність, які відносяться до назви серії або підсерії
/ Перші відомості / гол. ред. В.С. Забудько / НАН України
, Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) даної серії або підсерії , ISSN 0201-7636
;) Номер випуску серії або підсерії ; вип. 2)
; т. 3, вип. 1)
; 3 (27)
7. Зона приміток
. – Розташування бібліографії . – Библиогр.: с. 208–209
. – Відомості про депонування . – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002, № 139876
. – Системні вимоги . – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0
. – Джерело основної назви . – Назва з етикетки диска
. – Режим доступу . – Режим доступу: http://profy.nplu.org (дата звернення: 17.05.2012)
8. Зона стандартного номера (або його альтернативи)
. – Стандартний номер (або його альтернатива) . – ISBN 978-966-350-369-1 . – № ДР 0105U00515

 

Вимоги до складових бібліографічного опису подані нижче.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.006 с.)