Особливості бібліографічного опису багатотомних і серійних виданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості бібліографічного опису багатотомних і серійних виданьБібліографічний опис багатотомних джерел та їх складових у списку літератури, як правило, здійснюють за однорівневою структурою (усі відомості подаються одним абзацом) із обов’язковим позначенням кількості томів.

Бібліографічний опис окремої одиниці багатотомного видання може бути складено під загальною назвою або під назвою тому. У першому випадку як основну наводять загальну назву видання, а далі подають номер та назву тому, розділяючи їх крапкою. Описуючи том під його назвою, що подається як основна, зазначають цю назву, а відомості про багатотомний документ наводять у зоні серії.

Бібліографічний опис закінченого серійного видання в цілому або групи номерів (випусків) журналів, газет, збірників за певний період також здійснюють за однорівневою структурою. При цьому в зоні видання зазначають через тире роки виходу у світ першого та останнього номерів.

Особливості аналітичного бібліографічного опису

Аналітичний бібліографічний опис застосовується до складової частини документа тоді, коли для ідентифікації та пошуку останньої потрібно знати, де вона поміщена. Складовими можуть бути самостійні твори, частини творів із власними назвами чи без них.

До аналітичного бібліографічного опису входять зони й елементи у такій послідовності:

 

Відомості про складову частину документа // Відомості про документ-ідентифікатор. – Відомості про розміщення складової частини в документі. – Примітки.

 

Порядок подання відомостей про складову частину такий: заголовок, основна назва частини, паралельна назва, відомості про відповідальність.

Описуючи частину документа без назви, основну назву, як правило, формують на основі аналізу документа та подають у квадратних дужках.

Відомості про складову й про документ-ідентифікатор відокремлюються знаком «дві навскісні риски» з проміжками до і після запису.

У відомостях про документ-ідентифікатор подають основну назву; паралельну назву; елементи, які відносяться до назви; перші відомості про відповідальність, відомості про видання, місце видання, дату видання.

Виконуючи опис документа-ідентифікатора, опускають заголовок, відомості про видавця й обсяг, а також елементи зони серії.

Розміщення складової частини в документі-ідентифікаторі позначається шляхом наскрізної пагінації за формою «від і до» арабськими або римськими цифрами аналогічно пагінації документа. Їй передує скорочене позначення слова сторінка (С.).

Аналітичний опис складових багатотомних і серійних видань має такі відмінності:

- якщо складова частина розміщена в томі (випуску, номері) багатотомного або серійного видання, то основною назвою документа-ідентифікатора слугує його загальна назва або власна назва тому (випуску, номера). В останньому випадку загальну назву документа, позначення та номер тому подають у зоні серії;

- коли складову частину поміщено в томі (випуску, номері) багатотомного видання, то в опис документа-ідентифікатора обов’язково включають: місце й дату видання; позначення тому, випуску, номера (Т., Вип., №) та його порядковий номер; власну назву тому, випуску, номера; сторінки, на яких можна знайти описану складову;

- у разі включення складової частини в номер чи випуск серійного видання, обов’язково наводять такі елементи: дату видання, позначення тому, випуску, номера, порядкового номера (для журналу); число й місяць (для газет та інших документів, що виходять не менше, ніж раз на тиждень); власну назву тому, випуску, номера (елемент факультативний); сторінки, де можна відшукати описану складову (окрім газет обсягом 8 і менше сторінок);

- розміщення складової частини в двох і більше томах (випусках, номерах) багатотомного чи серійного видання потребує запису, де відомості, що стосуються кожного тому (випуску, номера), відокремлені крапкою з комою.

Між зонами аналітичного опису допускається проставляти крапку без тире.

Інші вимоги до опису джерел

Описуючи джерела інформації бібліографічного списку навчального видання, використовують заголовки, що містять ім’я особи. Бібліографічний опис законодавчих матеріалів, стандартів і патентних документів може починатись як заголовком (позначення документа), так і назвою (див. нижче пункти 3.1.3; 3.1.4; 3.1.6).

Якщо елемент зони (окрім першої) повторюється, то повторюють і відповідний умовний розділовий знак, за винятком навскісної риски.

Перші елементи в зонах опису розпочинають з великої літери. У той же час, перші слова в елементах, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записують з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитати.

Частина елемента опису може бути опущена. Пропуск позначають – знаком «три крапки» з пробілами до та після нього. Відсутність певної зони або елемента не позначається.

Для компактності опису доцільно застосовувати стандартні скорочення [3]. Щоб розрізнити умовні розділові знаки від граматичних знаків пунктуації, застосовують проміжок до і після кожного такого розділового знака. Виняток становлять крапка й кома – проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні й круглі дужки, які виділяються проміжками зовні.

Кількісні числівники в описі позначають арабськими цифрами без нарощення відмінкового закінчення. Порядкові числівники теж прийнято позначати арабськими цифрами. Як правило, до них через риску приєднують елементи закінчення. Останню літеру приєднують, якщо їй передує голосна (другий курс – 2-й курс, тридцятих років – 30-х років, на сьомій конференції – на 7-й конференції, четвертий рівень – 4-й рівень). В інших випадках приєднують дві останні літери (двадцять п’ята річниця – 25-та річниця, другого курсу – 2-го курсу, у сьомому класі – у 7-му класі, друге видання – 2-ге видання, сьома конференція – 7-ма конференція).


ПРИКЛАДИ СКЛАДАННЯ ОПИСІВ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

В БІБЛІОГРАФІЧНОМУ СПИСКУ

 

Виконуючи опис джерел інформації бібліографічного списку, доцільно користуватись табличною схемою (див. розділ 2), що є універсальною для будь-якого видання. Це спрощує процес роботи над описом, надає йому наочності й дозволяє усвідомити його будову, а значить, уникнути помилок.

Спочатку в колонку табличної схеми «Бібліографічні відомості про джерело» заносять відповідну інформацію про обов’язкові та обрані для введення в опис факультативні елементи, використовуючи вихідні дані, розміщені на титульному аркуші, титульному екрані, етикетці, наклейціджерела інформації.

Далі для формування опису джерела інформації бібліографічного списку певні відомості про його елементи послідовно розташовують у рядок, як це показано нижче в прикладах описів різних видів джерел інформації.

 

Однотомні видання

3.1.1. Видання із зазначенням автора (авторів)

3.1.1.1. Книга одного автора

Заголовок Салов В.О.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Основи педагогіки вищої школи
: Відомості, які відносяться до назви : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл.
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / В.О. Салов
; Наступні відомості ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Перше місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : НГУ
, Дата видання , 2003
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 183 с.

 

1. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України,Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2003. – 183 с.

2. Лугінін О.Є. Економетрія : навч. посіб. / О.Є. Лугінін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 277 с.

3. Мещанинов С.К. Научные основы обеспечения надежности функционирования очистного забоя как управляемого геомеханического объекта : монография / С.К. Мещанинов ; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 230 с.

4. Соболевська М. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії у сучасній соціології : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Марина Соболевська. – К. : Дух і літера, 2010. – 163 с. : табл.

3.1.1.2. Книга двох авторів

Заголовок Корнєєв С.В.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Основи теорії транспорту
: Відомості, які відносяться до назви : навч. посіб.
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / С.В. Корнєєв, Л.Н. Ширін
; Наступні відомості ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбаський держ. техн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Перше місце видання . – Алчевськ
: Ім’я видавця : ДонДТУ
, Дата видання , 2011
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 353 с.
7. Зона приміток
. – Розташування бібліографії . – Библиогр. : с. 349–350

1. Корнєєв С.В. Основи теорії транспорту : навч. посіб. / С.В. Корнєєв, Л.Н. Ширін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбаський держ. техн. ун-т. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 353 с. – Бібліогр.: с. 349–350.

2. Левківський К.М. Навчальна книга. Рекомендації до написання : посіб. для наук.-пед. працівників / К.М. Левківський, В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2002. – 58 с.

3. Кривощеков В.И. Технология переработки буроугольных шламов : монография / В.И. Кривощеков, И.Н. Мацюк ; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2010. – 137 с.

4. Разумний Ю.Т. Аспекти вирішення проблеми нерівномірності споживання електричної енергії : монографія / Ю.Т. Разумний, А.В. Рухлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 95 с.

5. Онищенко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н.М. Онищенко, Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрид. думка, 2011. – 175 с.

 

3.1.1.3. Книга трьох авторів

Заголовок Бондаренко В.І.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Теорія управління станом гірських порід
: Відомості, які відносяться до назви : підруч. для вузів
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / В.І. Бондаренко, М.О. Ільяшов, М.К. Руденко
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : Лізуновпрес
, Дата видання , 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 320 с.
       

 

1. Бондаренко В.І. Теорія управління станом гірських порід : підруч. для вузів / В.І. Бондаренко, М.О. Ільяшов, М.К. Руденко. – Д. : Лізуновпрес, 2012. – 320 с.

2. Гаркуша І.П. Фізика : навч. посіб. / І.П. Гаркуша, В.П. Курінний, Л.Ф. Мостіпан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Д. : НГУ, 2011. – 186 с.

3. Калашников В.М. Історія держави і права України : навч. посіб. / В.М. Калашников, Г.Г. Кравчик, К.А. Марков ; за ред. В.М. Калашникова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 256 с.

4. Рязанова Н.С. Міжнародні фінансові організації : підручник / Н.С. Рязанова, М.А. Гапонюк, А.А. Максименко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2010. – 230 с. : іл., табл.

 

3.1.1.4. Книга чотирьох та більше авторів

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність  
  Основна назва Відповідність часу  
  Відомості про відповідальність  
/ Перші відомості / О.С. Бешта, А.Ф. Косолапов, А.М. Пашко, Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.Ю. Пушкін, М.В. Рогоза, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко, О.М. Шашенко, Г.К. Швидько, С.В. Шевченко  
4. Зона вихідних даних  
. – Місце видання . – Д.  
: Ім’я видавця : АРТ-ПРЕС  
, Дата видання , 2012  
5. Зона фізичної характеристики  
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 288 с.  
         

1. Відповідність часу / О.С. Бешта, А.Ф. Косолапов, А.М. Пашко, Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.Ю. Пушкін, М.В. Рогоза, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко, О.М. Шашенко, Г.К. Швидько, С.В. Шевченко. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2012. – 288 с.

або

1. Відповідність часу / О.С. Бешта [та ін.]. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2012. – 288 с.

2. Разрушение горных пород планетарными долотами в условиях действия гидростатического давления : монография / А.Н. Давиденко, Н.А. Дудля, В.Л. Хоменко, А.А. Пащенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 192 с.

3. Соціально-економічні парадигми сучасного гуманізму / [М.В. Чечетов та ін.]. – К. : Корпорація, 2007. – 283 с. – Бібліогр.: с. 280–282.

4. Машинобудівне креслення : навч. посіб. / Г.К. Ванжа, О.О. Якушева, Г.С. Тен, І.В. Вернер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 167 с.

5. Разработка сближенных угольных пластов механизированными комплексами в условиях шахт Львовско-Волынского басейна : монография / В.И. Бузило [и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 132 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.011 с.)