Видання без зазначення автораМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Видання без зазначення автораУРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Національний гірничий університет. 25 кроків у нове тисячоліття
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / [ред.. С. Графська ; макет і худ. оформ. К. Ткаченко]
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : НГУ
, Дата видання , 2004.
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 256 с.
: Інші відомості про фізичну характеристику : іл. кол.

 

1. Національний гірничий університет. 25 кроків у нове тисячоліття / [ред. С. Графська ; макет і худож. оформ. К. Ткаченко]. – Д. : НГУ, 2004. – 256 с. : іл.

2. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О.Ю. Павлової ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 343 с.

3. Підготовка фахівців / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. акад. України ; [редкол.: Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, В.О. Салов, Ю.Т. Хоменко]. – Д. : НГА України, 1999. – 165 с.

4. Сучасне буття філософії : матеріали Всеукр. філософ. читань, 27 листоп. 2011 р. / відп. ред. Ю.О. Шабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 151 с.

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strutures : зб. наук. пр. / наук. ред. В.І. Моссаковський. – Д. : Навч. кн., 1999. – 215 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос.

Законодавчі матеріали

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Закон України «Про вибори народних депутатів України»
: Відомості, які відносяться до назви : офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 25 берез. 2004 р. : із змінами та доп. станом на 1 берез. 2006 р.
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / М-во юстиції України
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – К.
: Ім’я видавця : Ін Юре
, Дата видання , 2006
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 196 с.

 

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» : офіц. текст прийнятий Верх. Радою України 25 берез. 2004 р. : із змінами та допов. станом на 1 берез. 2006 р. / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2006. – 196 с.

2. Законодавство України про пенсійне забезпечення : зб. офіц. текстів законів : станом на 22 берез. 2012 р. / упоряд. Ю.І. Руснак. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 298 с.

Стандарти

Заголовок ДСТУ 3582-97.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги
: Відомості, які відносяться до назви : ДСТУ 3582-97
3. Зона специфічних відомостей
. – Позначення раніше чинного стандарту, дати введення, терміну дії . – Замість РСТ УРСР 1743-82. Чинний від 1998-07-01
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – К.
: Ім’я видавця : Держстандарт України
, Дата видання , 1998
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 24 с.
6. Зона серії
. – ( ) Основна назва серії або підсерії (Державний стандарт України)
       

 

1. ДСТУ 3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги. – Замість РСТ УРСР 1743-82 ; чинний від 1998-07-01. – К. : Держстандарт України, 1998. – 24 с. – (Державний стандарт України).

або

1. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги : ДСТУ 3582-97. – Замість РСТ УРСР 1743-82 ; чинний від 1998-07-01. – К. : Держстандарт України, 1998. – 24 с. – (Державний стандарт України).

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. Якість води. Словник термінів. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

або

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

 

Методичні розробки

Заголовок Терещук Р.М.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Гірничопрохідницька техніка. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв
; Наступні відомості ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : НГУ
, Дата видання , 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 25 с.

 

1. Терещук Р.М. Гірничопрохідницька техніка. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»/ Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 25 с.

2. Золотарьова І.В. Підготовка ділової документації в МС WORD. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / І.О. Золотарьова, З.Л. Костіна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ВД Інжер, 2007. – 142 с.

3. Гуменик І.Л. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» спеціалізації «Відкрита розробка родовищ» / І.Л. Гуменик, В.В. Панченко, А.С. Лягутко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 36 с.

4. Барташевская Л.И. Физика. Экспериментальное доказательство дискретности электрического заряда (опыт Милликена). Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Физика» / Л.И. Барташевская, А.С. Зайцев, А.В. Чарнай ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. горн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 9 с.

5. Голінько В.І. Програма та методичні вказівки до навчально-ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» спеціалізації «Охорона праці в гірничому виробництві» / В.І. Голінько, О.О. Яворська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2012. – 12 с.

Патентні документи

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків
: Відомості, які відносяться до назви : пат. 5647 Україна : МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / В.В. Зайкова, Т.А. Володарська
; Наступні відомості ; Діпрококс
3. Зона специфічних відомостей
. – Реєстраційний номер заявки, дата її надання, інформація про офіційне видання, у якому опубліковані відомості про патентний документ . – № 942608821 ; заявл. 17.08.2002 ; опубл. 28.12.2003, Бюл. № 7
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 2 с.
: Інші відомості про фізичну характеристику : кресл.

 

1. Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків : пат. 5647 Україна: МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06 / В.В. Зайкова, Т.А. Володарська ; Діпрококс. – № 942608821 ; заявл. 17.08.2002 ; опубл. 28.12.2003, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.

або

1. Пат. 5647 Україна, МКВ с 01 В 29/00, 29/02, С 21 В7/06. Вогнетривкий фасонний виріб для кладки люків / В.В. Зайкова, Т.А. Володарська ; Діпрококс. – № 942608821 ; заявл. 17.08.2002 ; опубл. 28.12.2003, Бюл. № 7. – 2 с. : кресл.

2. Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Российская Федерация : МПК7 В 64 G 1/00 / Э.В. Тернер (США) ; заявитель Спейс Системз Лорал, инк. ; пат. поверенный Г.Б. Егорова. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.2001, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.1999, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.

або

2. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Э.В. Тернер (США) ; заявитель Спейс Системз Лорал, инк. ; пат. поверенный Г.Б. Егорова. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.2000 ; опубл. 10.03.2001, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.1999, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.

3. Способ измерения вихревого тока в ферромагнитном теле : а.с. 1041941 СССР, МКИ G01-R19/00 / В.А. Салов (СССР). – № 3401114/18; заявл. 26.02.1982; опубл. 15.05.1983, Бюл. № 6.

або

3. А.с. 1041941 СССР, МКИ G01-R19/00. Способ измерения вихревого тока в ферромагнитном теле / В.А. Салов (СССР). – № 3401114/18; заявл. 26.02.1982; опубл. 15.05.1983, Бюл. № 6.

Автореферат дисертації

Заголовок Устименко Є.Б.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива
: Відомості, які відносяться до назви : автореф. дис. … д-ра техн.наук : спец. 21.06.01 Екологічна безпека
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Устименко Євгеній Борисович
; Наступні відомості ; Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
, Дата видання , 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 36 с.

1. Устименко Є.Б. Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива : автореф. дис. …д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Устименко Євгеній Борисович ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 38–33.

2. Скляр Л.Б. Організаційно-економічне забезпечення аналізу та діагностики екологічного управління підприємствами консервної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Скляр Лариса Борисівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. досліджень. – О., 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15.

3. Бабій І.В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бабій Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.

Багатотомне видання

Документ в цілому

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні
: Відомості, які відносяться до назви : зб. тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18–19 листоп. 2010 р., Київ : у 2-х ч.
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – К.
: Ім’я видавця : НТУУ «КПІ»
, Дата видання , 2010
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 2 ч.

 

1. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18–19 листоп. 2010 р., Київ : у 2-х ч. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 2 ч.

2. Іванченко Є.А. Математика для економістів. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2-х т. / Євгенія Іванченко, Наталія Самарук ; М-во фінансів України, Одес. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів і міжнар. торгівлі, Хмельн. нац. ун-т. – О. : Поліграф, 2011. – 2 т.

3. Савельев И.В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов : в 3-х томах / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 3 т.

 

Окрема частина видання

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні
: Відомості, які відносяться до назви : зб. тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18–19 листоп. 2010 р., Київ. У 2-х ч. Ч. 2
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – К.
: Ім’я видавця : НТУУ «КПІ»
, Дата видання , 2010
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 264 с.

 

1. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : зб. тез доп. ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18–19 листоп. 2010 р., Київ. У 2-х ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 264 с.

2. Науково-освітній потенціал нації : погляд у XXI століття. У 2-х кн. Кн. 1. Пріоритет інтелекту / М-во освіти і науки України. – К. : Навч. книга, 2003. – 639 с.

або

2. Пріоритет інтелекту / М-во освіти і науки України. – К. : Навч. книга, 2003. – 639 с. – (Науково-освітній потенціал нації : погляд у XXI століття : у 2-х кн. / М-во освіти і науки України ; кн. 1).

3. Савельев И.В. Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов. У 3-х т. Т 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 496 с.

або

3. Савельев И.В. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И.В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 496 с. – (Курс общей физики : учеб. пособие для студ. вузов : у 3-х т. / И.В. Савельев ; т. 2).

Депоновані наукові роботи

Заголовок Разумовский В. А.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Управление маркетинговыми исследованиями в регионе
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев
; Наступні відомості ; Ин-т экономики города
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – М.
, Дата видання , 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 210 с.
: Інші відомості про фізичну характеристику : схемы
7. Зона приміток
. –   . – Библиогр.: с. 208–209
. – Відомості про депонування . – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002, № 139876

1. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.2002, № 139876.

2. Евдокимов Ф.И. Определение лимитных сроков воспроизводства очистных забоев в условиях комплексно-механизированных шахт Донбасса / Ф.И. Евдокимов, О.Г. Новикова, Н.В. Рак ; Дон. политехн. ин-т. – Донецк, 1981. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 21.10.1981, № 3119.

3. Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Фин. акад. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.2002, № 145432.

4. Размустова Т.О. Историко-краеведческие исследования музеев Центрально-Черноземного региона (1917–1940 гг.) / Т.О. Размустова. – М., 1987. – 53 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 01.12.1987, № 31909.

Неопубліковані документи

3.4.1. Звіти про науково-дослідні роботи

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Розробка науково-методологічних принципів інформаційно-методичного забезпечення кредитно-модульної системи підготовки фахівців
: Відомості, які відносяться до назви : звіт про НДР (заключ.) : ГП-362
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Нац. гірн. ун-т
; Наступні відомості ; кер. В.О. Салов ; викон.: А.А. Жолоб, Т.Г. Ніколаєва, Т.О. Письменкова, М.О. Сергєєва
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
, Дата видання , 2006
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 241 с., 21 рис., 6 табл., 11 дод., 113 джерел.
7. Зона приміток
    . – Бібліогр.: с. 225–241
8. Зона стандартного номера
. – Стандартний номер (або його альтернатива) . – № ДР 0105U00515.– Інв. № 04534333943

 

1. Розробка науково-методологічних принципів інформаційно-методичного забезпечення кредитно-модульної системи підготовки фахівців : звіт про НДР (заключ.) : ГП-362 / Нац. гірн. ун-т ; кер. В.О. Салов ; викон.: А.А. Жолоб, Т.Г. Ніколаєва, Т.О. Письменкова, М.О. Сергєєва. – Д., 2006. – 241 с., 21 рис., 6 табл., 11 дод., 113 джерел. – Бібліогр.: с. 225–241. – № ДР 0105U00515. – Інв. № 04534333943.

2. Наукове обґрунтування екологічно безпечних технологій переробки, вилучення та утилізації корисних компонентів з промислових та твердих побутових відходів : звіт про НДР (заключ.) : ГП-430 / Нац. гірн. ун-т ; кер. П.І. Пілов ; викон.: В.В. Гаєвий, В.Л. Шутов, В.М. Лапицький [та ін.]. – Д., 2010. – 239 с. – № ДР 0109U002810. – Інв. № 0211U006153.

3. Мониторинг состояния горных выработок и разработка рекомендаций по повышению устойчивости выработок и увеличению срока их безремонтного поддержания в условиях шахт ООО «ДТЭК Добропольеуголь» : отчет о НИР (заключ.) : 050131-01/4-213 / Нац. горн. ун-т ; науч. рук. Ю.М. Халимендик ; исполн.: А.В. Бруй, Ю.А. Заболотная, М.В. Чемакина. – Д., 2012. – 62 с. – № ГР 0111U005873.

 

Дисертації

Заголовок Устименко Є.Б.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива
: Відомості, які відносяться до назви : дис. … д-ра техн. наук : 21.06.2011 : захищена 22.01.2012 : затв. 15.07.2012
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Устименко Євгеній Борисович
; Наступні відомості ; Нац. гірн. ун-т
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
, Дата видання , 2012
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 215 с.
7. Зона приміток
. –   . – Бібліогр.: с. 202–213
8. Зона стандартного номера
. – Стандартний номер (або його альтернатива) . – 04200201565

 

1. Устименко Є.Б. Наукове обґрунтування екологічно безпечного методу та технології утилізації ракетних двигунів твердого палива [Текст] : дис. … д-ра. техн. наук : 21.06.2011 : захищена 22.01.2012 : затв. 15.07.2012 / Устименко Євгеній Борисович ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2012. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565.

2. Бубликов А.В. Автоматизация процесса управления добычными комбайнами на основе моделирования работы шнека : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.2007 : защищена 05.07.2010 / Бубликов Андрей Викторович. – Д., 2010. – 242 с. – Библиогр.: с. 217–227.

3. Алексеев М.А. Автоматизированный контроль параметров объектов управления на основе перестраиваемых спектральных операторов : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.2007 : защищена 03.03.2011 / Алексеев Михаил Александрович. – Д., 2010. – 325 с. – Библиогр.: с. 279–303.

Образотворчі видання

Заголовок Кустодиев Б.М.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907
[ ] Загальне позначення матеріалу [Изоматериал]
: Відомості, які відносяться до назви : холст, масло
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / Б. М. Кустодиев (1878–1927)
; Наступні відомості ; Межрегион. обществ. орг. «Центр духовн. культуры» (подготовка изобр.)
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Самара
: Ім’я видавця : Агни
, Дата видання , 2001  
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – Цв. офсет
; Розміри ; 42х30 см
7. Зона приміток
. –   . – Выходные сведения парал. рус., англ.

Кустодиев Б.М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 [Изоматериал] : холст, масло / Б.М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегион. обществ. орг. «Центр духовн. культуры» (подготовка изобр.). – Самара : Агни, 2001. – Цв. офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения парал. рус., англ.

 

Картографічні видання

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Государства Европы
[ ] Загальне позначення матеріалу [Карты]
: Відомості, які відносяться до назви : [физическая карта]
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г.
; Наступні відомості ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. Дубовой
2. Зона видання
. – Відомості про видання . – Испр. в 2000 г.
3. Зона специфічних відомостей
. – Масштаб, картографічна проекція, координати, відомості про рівнодення або епоха у зіркових картах . – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – М.
: Ім’я видавця : Роскартография
, Дата видання , 2000
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 1 к. : цв., табл.
; Розміри 106х89 см
       

 

1. Государства Европы [Карты] : [физическая карта] / сост. и подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н.А. Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. – М. : Роскартография, 2000. – 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см.

2. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н.Н. Полункина ; ред. О.И. Иванцова, Н.Р. Монахова ; рук. проекта М.Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : Картография, 2001. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.

Аудіовидання

Заголовок Гладков Геннадий
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку
[ ] Загальне позначення матеріалу [Звукозапись]
/ Перші відомості / Геннадий Гладков
; Наступні відомості ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – М.
: Ім’я видавця : Экстрафон
, Дата видання , 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 1 мк

Гладков Геннадий. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк.

 

Відеовидання

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва От заката до рассвета
[ ] Загальне позначення матеріалу [Видеозапись]
/ Перші відомості / реж. Роберт Родригес
; Наступні відомості ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – М.
: Ім’я видавця : Премьер-видеофильм
, Дата видання , 2002
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 1 вк.
7. Зона приміток
. –   . – Фильм вышел на экраны в 1999 г.

 

1. От заката до рассвета[Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г.

2. Князь Серебряный [Видеозапись] : истор. драма по мотивам одноимен. романа А.К. Толстого / реж.-пост. Г. Васильев ; в гл. ролях: К. Кавсадзе, И. Тальков, А. Соколов и др. – М. : Кинокомпания «Атлант» : Тискино : Союз-видео, 1998. – 133 мин. – 1 вк. : Загл. с этикетки видеокассеты.

 

Електронні ресурси

Усі електронні ресурси відповідно до типу прийнято групувати таким чином:

- електронні дані (матеріали у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічні, відеофільми тощо або їхня комбінація);

- електронні програми (набори операторів чи підпрограм, які забезпечують виконання певних завдань, включаючи опрацювання даних);

- комбінація (об'єднання) електронних даних і програм в одному ресурсі (мультимедіа, відеоігри тощо).

У бібліографічних списках, що поміщені в навчальній літературі, доцільно використовувати розширений бібліографічний опис електронних ресурсів з усіма обов'язковими та з частиною факультативних елементів.

 

Ресурси локального доступу

Заголовок Левківський К.М.
УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу
[ ] Загальне позначення матеріалу [Електронний ресурс]
: Відомості, які відносяться до назви : посіб. для наук.-пед. працівників
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / К.М. Левківський, В.О. Салов
2. Зона видання
. – Відомості про видання . – Версія 2.0
3. Зона специфічних відомостей
. – Вид та обсяг ресурсу . – Електрон. текст. дані
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : НГУ
, Дата видання , 2010
5. Зона фізичної характеристики
. – Специфічне позначення матеріалу та обсяг . – 1 електрон. опт. диск (CD-R)
7. Зона приміток
. – Системні вимоги . – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0
. – Джерело основної назви . – Назва з етикетки диска

 

1. Левківський К.М. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] : посіб. для наук.-пед. працівників / К.М. Левківський, В.О. Салов. – Версія 2.0. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Pentium-II/300 ; 64Mb RAM ; Microsoft Windows XP ; 60 Mb вільного дискового простору ; NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за данними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор., 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з етикетки диска.

Ресурси віддаленого доступу

УРЗ Найменування елементів опису Бібліографічні відомості про джерело
  1. Зона назви і відомостей про відповідальність
  Основна назва Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)
[ ] Загальне позначення матеріалу [Електронний ресурс]
: Відомості, які відносяться до назви : сайт Національного гірничого університету
  Відомості про відповідальність
/ Перші відомості / відділ ліцензування та акредитації
3. Зона специфічних відомостей
. – Вид та обсяг ресурсу . – Текст. дані
4. Зона вихідних даних
. – Місце видання . – Д.
: Ім’я видавця : НГУ
, Дата видання , 2010
7. Зона приміток
. – Режим доступу . – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.10.2012)
. – Джерело основної назви . – Назва з екрана

 

1. Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності) [Електронний ресурс] : сайт Національного гірничого університету / відділ ліцензування та акредитації. – Текст. дані. – Д. : НГУ, 2010. – Режим доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.10.2012). – Назва з екрана.

2. Образование: исследование в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч.-пед. интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = oim.ru / под патронажем Рос. акад. образования, Гос. науч.-пед. б-ки им. К.Д. Ушинского. – М. : OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа: www/URL: http://www.oim.ru/- 10.02.2001.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.021 с.)