Основні принципи страхування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні принципи страхування.1.) паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; 2.) своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; 3.) обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе 4.)роботою самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності; 5.) надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; 6.) обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків; 7.) формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; 8.) диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; 9.) економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;

 

Види страхування.

За об’єктом страхування страхування можна поділити на: майнове страхування, соціальне страхування, осо­бисте страхування, страхування відпові­дальності, страхування підпри­єм­ницьких ризиків. За залежно від критеріїв волевиявлення страхувальника страхування поділяється на: добровільне і обов’язкове. Добровільне здійснюється за ініціативою страхувальника. Наприклад, страхування життя, страхування здоров’я, страхування майна, тощо ( ст. 6 Закону України «Про страхування» ). Обов’язкове страхування здійснюється державою. Загальнообов’язкове державне страхування можна поділити в свою чергу на наступні види. За правом вибору страхувальником страховика:а) обов'язкове страхування за вибором в будь-якого страховика, страховій організації, що мають ліцензію на здійснення таких організацій; б) обов'язкове страхування у визначеній нормативнимактом страховій організації; за правовою формою здійснення обов'язкового страхування: а) страхування, яке виникає автоматично в силу вимог нормативно-правового акту; б) страхування на підставі угоди, укладення якої обов'язкове для обох сторін; за мірою повноти обов'язкового страхування: в повній вартості об'єкта страхування або частковій його вартості.

 

Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Страхові експерти з охорони праці мають право: 1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань; 2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств; 3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності; 4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств; 5) вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці – подання щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників; 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом; 7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

 

Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів. Джерела фінансування фонду.

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим та особам, які перебувають на їх утриманні, а також усі види профі­лак­ти­чних заходів, передбачених Законом, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього фонду. Фонд бере участь у фінансуванні заходів, передбачених держав­ними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони, безпеки та гігієни праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів індивіду­аль­ного та колективного захисту працівників, розроблення, видання, розповсюдь­ження нормативних актів, журналів, спеціальної літе­ратури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків. Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування. Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок: 1.) внесків роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; 2.) капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 3.) прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; 4.) коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страху­вальників та їх посадових осіб відповідно до закону; 5.) добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

 

Страхові тарифи

У відповідності із ст. 10 Закону України «Про страхування» Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Страхові тарифи, диференційовані по галузях економіки (видах економічної діяльності) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом. Розміри страхових внесків страхувальників

обчислюються: 1.) для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати 2.) для добровільно застрахованих осіб у відсотках до мінімальної заробітної плати. Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці). Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (виду робіт)

 

82. Обов’язки фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язк троботодавця як страхувальника.До обов’язків фонду належить: 1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні: а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого; в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та на пенсію у разі втрати годувальника; д.) організовувати поховання потерпілого; е.) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого. Права застрахованого Застрахований має право: 1.) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду виплати та соціальні послуги, передбачені Законом; 2) на послуги медичної реабілітації; 3.) брати учать у розслідуванні страхового випадку; 4.) брати участь в управлінні страхуванням на виборній основі чи як представник. Обов’язки застрахованого: а.) дотримуватись вимог законодавчих актів про охорону праці, що стосуються застрахованого; б.) на проходження лікування і дотримання всіх вимог у разі настання страхового випадку. Права роботодавця як страхувальника: брати участь у роботі фонду, як виборна особа чи представник; захищати свої права та законні інтереси. Обов’язки роботодавця:1.)безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду; 2.) повідомляти про кожен випадок нещасного випадку та про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства; 3.) подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.004 с.)