ТОП 10:

Біохімічний аналіз крові в нормі.загальний білок 65-85 г / л

альбумін 35-55 г / л

феритин

чол. 20-250 мкг / л

жін. 10-120 мкг / л

церулоплазміну 180-450 мг / л

альфа2-макроглобуліном

чол. 1500-3500 мг / л

жін. 1750-4200 мг / л

холінестерази 160-340 ммоль / (ч.л)

С-пептид 0,5-3,0 мкг / л

міоглобін

чол. 19-92 мкг / л

жін. 12-76 мкг / л

Білкові фракції методом електрофорезу:

альбумін 56,5-66,5%

глобуліни 33,5-43,5%

альфа1-глобуліни 2,5-5,0%

альфа2-глобуліни 5,1-9,2%

бета-глобуліни 8,1-12,2%

гамма-глобуліни 12,8-19,0%

 

Обмін азотовмісних сполук:

креатинін

чол. 80-150 мкмоль / л

жін. 53-115 мкмоль / л

сечовина 2,1-8,2 ммоль / л

сечова кислота кров

чол. 262-452 мкмоль / л,

жін. 137-393 мкмоль / л

Показники гострої фази запалення:

С-реактивний білок менше 5 мг / л

прокальцитонін

серомукоїд (сероглікоіди) 0,22-0,28 г / л

сіалові кислоти 2,0-2,36 ммоль / л

гаптоглобін 0,28-3,0 г / л

рівень середніх молекул крові 0,22-0,26 оптичних од.

 

Диспротеїнемні тести:

проба Вельтмана 0,4-0,5 мл розчину Са (V-VII пробірка)

сулемовая проба 1,6-2,2 мл дихлорида ртуті

тимолова проба 0-5 од. SH

 

Ліпідний обмін:

загальні ліпіди 3,5-8,0 г / л

тригліцериди 0,50-2,10 ммоль / л

неетирофіцированниі жирні кислоти 400-800 мкмоль / л

загальний холестерин менше 5,2 ммоль / л

незначна гіперхолестеринемія 5,2-6,5 ммоль / л

помірна гіперхолестеріінемія 6,7-7,8 ммоль / л

важка гіперхолестеринемія понад 7,8 ммоль / л

ліпопротенди високої щільності (ЛПВЩ) 0,9-1,9 ммоль / л

ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) менее2, 2 ммоль / л

бета-ліпопротеїди 35-55 оптич. од.

холестерин альфа-ліпопротеїдів 0,9 ммоль / л

холестерин бета-ліпопротеїдів 4,9 ммоль / л

коефіцієнт атерогенності до 3,0 од.

 

Обмін вуглеводів:

глюкоза

плазма 3,30 - 6, 10 ммоль / л

цільна капілярна кров 3,30-5,50 ммоль / л

глікозильований гемоглобін 4,0-5,2%

лактат 0,90-1,70 ммоль / л

 

Іони / електроліти:

натрій 135-152 ммоль / л

калій 3,6-6,3 ммоль / л

кальцій загальний 2,2-2,75 ммоль / л

кальцій іонізований: 1,0-1,15 ммоль / л,

магній 0,7-1,2 ммоль / л

хлориди 95-110 ммоль / л

неорганічний фосфор 0,81-1,55 ммоль / л

мідь

чол. 11,0-22,0 мкмоль / л

жін. 11,0-24,3 мкмоль / л

 

Обмін заліза:

залізо

чол. 11,6-31,3 мкмоль / л

жін. 9,0-30,4 мкмоль / л

загальна залізовяжуча здатність сироватки крові 50-84 мкмоль / л

феритин

чол. 20-250 мкг / л

жін. 10-120 мкг / л

насичення трансферину залізом 16-50%

 

Пігменти:

загальний білірубін по Іендрашеку в нормі 8,5-20,5 мкмоль / л

прямий білірубін в нормі 0-5,1 мкмоль / л

непрямий білірубін в нормі до 16,5 мкмоль / л

зміст протопорфірину в еритроциті 18-90 мкмоль / л

 

Ферменти:

аспартатамінотрансфераза (АСАТ, АСТ) менш 20 Од / л

аланінамінотрансфераза (АлАТ, АЛТ) менше 40 Од / л

гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТ, ГГТП, гамма-ГТ) менше 28 Од / л

лужна фосфатаза 32-92 Од / л

альфа-амілаза 24-151 Од / л

загальна креатинкінази (КК)

чол. 38-174 Од / л

жін. 26-140 Од / л

лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 140-280 Од / л

ліпаза менше 200 Од / л

 

Дентальний рентгензнімок з ознаками хронічного фіброзного періодонтиту.

Студент вибирає з запропонованих рентген знімків, знімок з ознаками хронічного фіброзного періодонтиту, описує їх. На рентгенограмі біля верхівки кореня визначається розширення періодонтальної щілини. Компактна пластинка зубної альвеоли збережена, іноді склерозована. Корінь на верхівці булавовидний потовщений внаслідок гіперцементозу. При проектуванні деяких анатомічних утворень на верхівку кореня (різцевого і підборідних отворів, великі кісткові комірки) виникають складності при відмітному розпізнаванні. Цілість замикання кортикальної пластинки лунки дає можливість виключити діагноз хронічного гранулематозного і гранулюючого періодонтиту. При рентгенографії зі зміною ходу центрального пучка променів, як правило, анатомічні утворення на цих знімках проектуються окремо від верхівки кореня.

 

Дентальний рентгензнімок з ознаками хронічного гранулюючого періодонтиту.

Студент вибирає з запропонованих рентген знімків знімок з ознаками хронічного фіброзного періодонтиту, описує їх. На рентгенограмі нормальне зображення періодонтальної щілини біля верхівки ураженого кореня відсутня, зруйнована компактна пластинка зубної альвеоли. На верхівці кореня визначається вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми з нерівними нечіткими контурами. В результаті резорбції цементу та дентину поверхні кореня, що виходить на контур, роз'їдена, іноді корінь зуба стає коротшим. При проектуванні деяких анатомічних утворень на верхівку кореня (різцевого і підборідних отворів, великі кісткові комірки) виникають складності при відмітному розпізнаванні. Цілість замикання кортикальної пластинки лунки дає можливість виключити діагноз хронічного гранулематозного і гранулюючого періодонтиту. При рентгенографії зі зміною ходу центрального пучка променів, як правило, анатомічні утворення на цих знімках проектуються окремо від верхівки кореня.

 

Дентальний рентгензнімок з ознаками хронічного гранулематозного періодонтиту.

Студент вибирає з запропонованих рентген знімків знімок з ознаками хронічного фіброзного періодонтиту, описує їх. На рентгенограмі біля верхівки зуба визначається осередок просвітлення округлої чи овальної форми з чіткими рівними, іноді склерозованими контурами. Кортикальна пластинка лунки в цій ділянці зруйнована. Іноді розвивається гіперцементоз і верхівка набуває булаво подібної форми. Рентгенологічно відрізнити просту гранульому від кістогранульоми не представляється можливим. Однак вважають, що при розмірах вогнища деструкції більше 1 см найімовірніше наявність кістогранульоми.

 

Оглядова рентгенограма н/щелепи з ретенованим зубом мудрості.

Оглядовий рентгенівський знімок зубних рядів, що дає картину стану тимчасових і постійних зубів, розташованих в щелепах, височно-нижньощелепних суглобів, гайморових пазух. Необхідна для діагностики і планування лікування.

Схема аналізу рентгенограми:

1. Ділянка дослідження:

– Визначити вид знімка, характер дослідження, проекцію дослідження, вірність вкладання пацієнта, якість знімка.

2. Вивчення кісток (суглоба):

– положення, величина, форма кістки;

– контури зовнішньої та внутрішньої поверхні кортикального шару;

– стан кісткової структури;

– стан суглобових кінців кісток (величина, форма, контури рентгенівської суглобової щілини;

– характеристика альвеолярного паростка щелепи;

– стан зубного ряду.

– визначити положення ретенованого зуба мудрості - дати характеристику

3. М'які тканини, що оточують кістку, їх об'єм, конфігурація, структура.

 

Рентгенограма додаткових пазух носа в нормі.

Рентгенографія черепа в різних проекціях дозволяє судити про анатомічному будову пазух. За допомогою томографії уточнюється їх анатомічне вивчення та діагностика захворювань.

Звичайне рентгенологічне дослідження додаткових пазух носа може бути обмежене однією оглядової підборіддя-носовий проекцією; для точного судження про стан лобових пазух, гратчастого лабіринту і основних пазух необхідно доповнювати його знімками в лобно-носовій і бічний, а також в полуаксіальной і аксіальній проекціях, що дають уявлення про поширення пазух в глибину. Техніка рентгенографії придаткових пазух носа повинна бути дуже високою: низька технічна якість рентгенограм, особливо викликане порушенням симетрії в укладанні голови хворого, може призвести до грубих діагностичних помилок.

Основним рентгенологічним ознакою запальних захворювань придаткових пазух носа є симптом затемнення, обумовлений втратою притаманною їм прозорості та заміною повітря патологічним вмістом.

Характер затемнення пазух його інтенсивність і структурність на рентгенівському знімку обумовлені патологічним станом їх слизової оболонки.

 

Ортопантомограма в нормі.

Оглядовий рентгенівський знімок зубних рядів, що дає картину стану тимчасових і постійних зубів, розташованих в щелепах, височно-нижньощелепних суглобів, гайморових пазух. Необхідна для діагностики і планування лікування.

Схема аналізу рентгенограми:

1. Ділянка дослідження:

– Визначити вид знімка, характер дослідження, проекцію дослідження, вірність вкладання пацієнта, якість знімка.

2. Вивчення кісток (суглоба):

– положення, величина, форма кістки;

– контури зовнішньої та внутрішньої поверхні кортикального шару;

– стан кісткової структури;

– стан суглобових кінців кісток (величина, форма, контури рентгенівської суглобової щілини;

– характеристика альвеолярного паростка щелепи;

– стан зубного ряду.

3. М'які тканини, що оточують кістку, їх об'єм, конфігурація, структура.

Нижня щелепа майже на всьому протязі побудована як плоскогубчаста кістка. Лише в основі її проходить інтенсивна смужка компактної кісткової тканини, ширина якої максимальна в центральних відділах (0,3 — 0,6 см), у напрямку до кутів зменшується до тоненької волосоподібної чіткої смужечки. Альвеолярні краї щелеп закінчуються або конусоподібно, або більш плоско, утворюючи зубчастість міжальвеолярних переділок. Значний вплив на на форму міжальвеолярних гребенів справляє частота розташування зубів — чим більше відстань між зубами, тим більш похилі міжальвеолярні гребені. Важливими для діагностики є дані про рентгеноанатомію нижньощелепового каналу, його просвіт на ортопантомограмах має ширину 0,4 — 0,6 см, його форма різна. Зокрема тип 1 — майже горизонтально спрямований канал, що закінчується на рівні кута нижньої щелепи нижньощелепним отвором овальної форми; тип 2 — верхній зовнішній кінець канала піднімається догори, заходячи на невеликому протязі до гілки, весь дистальний відрізок канала має дещо скошений напрямок, кінцева частина розширеним відділом переходить у foramen mandibulare не завжди правильної геометричної форми і чіткі контури; 3 — ще більш косий напрям ходу канала, що високо заходить в гілку, утворюючи петлеподібний вигин в дистальній частині. Підборідні отвори нижньощелепного канала з обох боків знаходяться на рівні премолярів, мають круглу чи овальну форму, по периферії оточені чітким кортикальним обідком. Зовнішня коса лінія ретромолярного трикутника доходить до переднього краю гілки щелепи, а внутрішня linea mylohyoidea, починаючись біля нижнього краю симфізу, піднімається догори по внутрішньому краю нижньої щелепи до гілки. Обидві лінії мають різну щільність, краще всього візуалізуються у зоні молярів. Краї міжзубних переділок вкриті тонкою кортикальною платівкою, що має значну кількість канальців, де проходять судини та нерви. Велике значення у вивченні різних захворювань щелепно-лицевої ділянки має визначення стану гайморових пазух, які тісно пов'язані з зубами та альвеолярним паростком верхньої щелепи. Їх об'єм варіює від 2,0 до 8,5 см3, ідентичності величини та форми з обох боків немає, товщина слизової оболонки — максимум 1,0 — 1,5 мм, корені молярів контактують з дном щелепи, особливо 8/8, особливо у підлітків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.168.209 (0.007 с.)