VІ. Чи можна виявити сульфіт - іон в присутності сульфату?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІ. Чи можна виявити сульфіт - іон в присутності сульфату?1. Неможна, так як вони входять в одну аналітичну групу.

2. Можна, так як вони входять в різні аналітичні групи.

3. Можна дією хлорида барію в нейтральному середовищі.

4. Можна, дією йодида калію, який окиснюється сульфіт - іоном до вільного йода, в результаті чого розчин буріє.

5. Можна, дією синього йодокрахмального розчина. При цьому йод відновлюється сульфітом і розчин знебарвлюється.

ІХ. З окремими порціями розчину, який досліджували на аніони, провели проби. При цьому :

а) при додаванні розчину хлорида барію в нейтральному середовищі осад не виділявся;

б) при додаванні нітрата срібла і 2М азотної кислоти випав жовтий осад;

в) дифеніламін виклакав появу інтенсивної сині;

г) при додаванні йодида калію у кислому середовищі зовнішнього ефекта не було.

Які з перелічених далі аніонів були присутні в розчині?

1. Йодид і нітрат. 2. Йодид і нітрит. 3. Хлорид і нітрит. 4. Йодид, нітрит і нітрат.

5. Хлорид і нітрат.

Білет № 14

І. В якому середовищі можна знайти іон натрію дигідроантимонатом калію?

1. Тільки в лужному.

2. Тільки в кислому.

3. Як в кислому, так і в лужному.

4. Тільки в нейтральному.

5. Як в лужному , так і в нейтральному.

 

ІІ. Чи розчинний у воді сульфат свинцю?

ІІІ. Які із перелічених аніонів осаджуються при дії хлорида барію в нейтральному середовищі?

1. Нітрат. 2. Сульфат. 3. Фосфат. 4. Йодид. 5. Хлорид.

 

ІV. Що входить до складу реактиву Несслера?

1. Na2HPO4 i NH4OH; 2. KOH; 3. K2HgI4; 4. NaH2SbO4; 5. K2HgI4 i KOH.

V. Як розділити суміш іонів міді (ІІ), заліза (ІІ) і магнію?

VІ. Які реакції і у якій послідовності потрібно провести для того, щоб знайти аніон в солі йодид калія?

1. Розчинити сіль у воді.

2. Розчинити сіль в кислоті.

3. Подіяти нітратом срібла і 2М азотною кислотою.

4. Подіяти хлоридом барію.

5. Провести знаходження катіона.

6. Осадити катіон дією карбоната натрію.

7. Окислити йодид до йода хлорною водою.

 

Білет № 15

І. Які речовини не заважають виявленню іона калію гексанітрокобальтатом (ІІІ)?

1. Оцтова кислота.

2. Хлорид натрія.

3. Гідроксид натрія.

4. Соляна кислота.

5. Хлорид амонію.

ІІ. Чи розчинний у воді нітрат барію?

ІІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії карбонат - іону з сильною кислотою. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 8. 5. 3.

ІV. Чи можливо виявити хлорид - іон в присутності йодид - іону?

1. Можна, дією нітрата срібла за різним забарвленням осадів, які утворюються;

2. Неможна, так як обидва аніона входять в одну аналітичну групу і дають аналогічні реакції;

3. Можна, дією хлорної води;

4. Можна, дією нітрата срібла з наступним розчиненням хлорида срібла в гідроксиді амонія;

5. Можна дією нітрата срібла з наступним розчиненням хлорида срібла в азотній кислоті;

V. Які з наведених реагентів і з якою метою використовуються для виявлення карбонат - іону з досліджуваного розчину суміші аніонів?

1. Соляна або сірчана кислота для розпаду карбоната до оксида вуглецю.

2. Пероксид водня або перманганат калію для окиснення заважаючого сульфіта до сульфата.

3. Пероксид водню або перманганат калію для окиснення карбоната до оксида вуглецю.

4. Вапняна вода, яка стає каламутною при пропусканні оксида вуглецю внаслідок утворення гідрокарбоната кальція.

5. Вапняна вода, яка стає каламутною при пропусканні оксида вуглеця внаслідок утворення карбоната кальція.

VІ. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції між хлоридом ртуті (ІІ) і хлоридом олова (ІІ). Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 8. 2. 6. 3. 5. 4. 4. 5. 11.

VІІ. Чи можливо розділити катіони натрію і магнію?

VІІІ. При дослідженні білої солі, розчинної у воді, отримані результати:

а) при дії реактива Несслера червоно - бурий осад не виділився;

б) додавання соляної кислоти викликало утворення білого осаду, розчинного в гарячій воді; наступні операції проводили з фільтратом, отриманим після видалення катіону;

в) при дії хлорида барію в нейтральному середовищі і нітрата срібла в азотнокислому середовищі виділення осадів не спостерігалось;

г) додавання йодида калію і сірчаної кислоти викликало побуріння розчину, а шар бензолу, який додали, забарвився в рожево - фіолетовий колір;

д) в присутності дифеніламіна з'явилось синє забарвлення.

Яку сіль аналізували?

1. Сульфат магнію.

2. Сульфат свинцю.

3. Нітрат олова (ІІ).

4. Нітрат свинцю.

5. Нітрит свинцю.

 

Білет № 16

І. В ході аналізу досліджуваного розчину які катіони можна відкрити дробно перед початком систематичного аналізу?

1. Калій.

2. Амоній.

3. Барій.

4. Залізо (ІІІ).

5. Свинець.

ІІ. Чи розчинний у воді нітрат заліза (ІІІ)?

ІІІ. Чи можливо осадити ІІІ аналітичну групу аніонів? Який для цього потрібен реагент?

1. Хлорид барію в нейтральному середовищі.

2. Хлорид барію в кислому середовищі.

3. Нітрат срібла в кислому середовищі.

4. Нітрат срібла в нейтральному середовищі.

5. Осадити неможна.

ІV. Розчин містить катіони свинцю, міді (ІІ), кобальту. Який із перелічених реагентів може осадити всі катіони?

V. Які аніони можна відкрити в присутності інших аніонів вказаним тут способом:

1. Карбонат у присутності сульфіту розкладанням кислотою.

2. Йодид в присутності хлориду нітратом срібла.

3. Хлорид в присутності йодиду нітратом срібла.

4. Нітрат в присутності нітриту дифеніламіном.

5. Нітрит в присутності нітрату дією йодида калію і сірчаної кислоти.

VІ. Які з перелічених катіонів утворюють хлориди, не розчинні у воді?

1. Магній. 2. Кальцій. 3.Кобальт. 4.Срібло. 5.Свинець.

VІІ. Досліджували розчин суміші солей і отримали наступні результати:

а) при дії хлорида барію виділився білий осад, розчинний в кислоті з виділенням газу; б) йодокрахмальний розчин, доданий до аналізованої суміші, не знебарвився; в) в присутності дифеніламіна з'явилась інтенсивна синь; г) додавання йодида калія і сірчаної кислоти не давало ніякого ефекта. Які з наведених далі аніонів могли бути присутні у розчині?

1. Сульфат і нітрат. Карбонат і нітрит. Сульфіт і нітрит. Карбонат і нітрат. Сульфат і нітрит.

VІІІ. Для визначення катіона срібла його осаджують соляною кислотою. Потім осад хлорида срібла відділяють і розчиняють в гідроксиді амонію. Якщо до однієї частини отриманого аміачного розчину додати йодид калію, а до другої - азотну кислоту, то чи будуть спостерігатись при цьому які - небудь процеси?

1. При додаванні кислоти отриманий аміакат срібла руйнується і знову виділяється білий осад хлорида срібла.

2. При додаванні йодида калія отриманий аміакат срібла руйнується і знову виділяється білий осад хлорида срібла.

3. При додаванні йодида калія ніяких змін не відбувається.

4. При додаванні азотної кислоти ніяких змін не відбувається.

5. При додаванні йодида калія утворюється жовтий осад йодида срібла.

 

Білет № 17

І. Чи можна розділити І та ІІ аналітичні групи аніонів?

1. Можна, хлоридом барію в нейтральному середовищі.

2. Можна, нітратом срібла в нейтральному середовищі.

3. Можна, нітратом срібла в азотнокислому середовищі.

4. Неможна, так як і солі срібла і солі барію аніонів І та ІІ груп не розчиняються у воді.

5. Можна, хлоридом барію в азотнокислому середовищі.

ІІ. Яка з перелічених речовин додається до розчину при осадженні барію біхроматом калія?

1. Оцтова кислота.

2. Ацетат натрія.

3. Соляна кислота.

4. Хлорид натрію.

5. Гідроксид натрію.

ІІІ. Чи розчинний у воді хлорид свинцю?

ІV. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції виявлення іона кобальту роданідом амонію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 6. 3. 9. 4. 3. 5. 8.

V. Які з названих катіонів випадають в осад при дії сірчаної кислоти?

1. Магній.

2. Барій.

3. Марганець (ІІ).

4. Свинець.

5. Ртуть (ІІ).

VІ. Як і в якій послідовності необхідно провести операції по виявленню аніону в нітраті натрію?

1. Розчинити сіль у воді.

2. Розчинити сіль в кислоті.

3. Видалити катіон карбонатом натрію.

4. Подіяти нітратом срібла в нейтральному середовищі.

5. Подіяти хлоридом барію в нейтральному середовищі.

6. Подіяти нітратом срібла в азотнокислому середовищі.

7. Додати дифеніламін.

8. Додати йодид калію в сірчану кислоту.

9. Дослідити розчин солі на катіон.

VІІ. Чи можна розділити сульфат- і фосфат-іон?

1. Неможна, так як обидва аніона входять в одну аналітичну групу.

2. Можна, хлоридом барію в нейтральному середовищі.

3. Можна, нітратом срібла в нейтральному середовищі.

4. Можна, хлоридом барію в кислому середовищі.

5. Можна, нітратом срібла в кислому середовищі.

6. Можна, за допомогою молібденової рідини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)