ТОП 10:

В яких одиницях вимірюється абсолютна деформація.ВВВВВВ

В яких одиницях вимірюється абсолютна деформація.

г)м;

В яких одиницях вимірюється відносна деформація.

б)безрозмірна величина.

В опорі матеріалів розрізняють такі основні види деформацій тіл.

в)розтяг, стиск, зріз, зсув, кручення, згинання;

4. В опорі матеріалів вирішується така основна задача:

г)запроектовані конструкції повинні бути міцними, жорсткими, стійкими та економічними;

Внутрішні сили (зусилля), такі як поперечна і поздовжня сили та згинальний момент відповідно, в опорі матеріалів мають позначення.

а)Q, N, M;

6. Внутрішні сили – це …

а) сили взаємодії між частинками твердого тіла;

В яких одиницях вимірюється тиск Р.

а)МПа;

8. В опорі матеріалів внутрішні зусилля у стержнях визначаються за допомогою…

а)методу уявних перерізів;

9. В опорі матеріалів внутрішні сили називають …

а)зусиллями;

10. В опорі матеріалів всі сили поділяють на два основні види … .

а)зовнішні і внутрішні;

11. В опорі матеріалів для визначення внутрішніх зусиль у стержнях використовується розрахунковий метод. Він має назву …

а)метод уявних перерізів;

12. В опорі матеріалів за допомогою методу уявних перерізів визначаються …

а)внутрішні зусилля;

Відцентровим моментом інерції називається сума добутків елементарних площадок

б) на квадрат відстані до розглядуваних осей;

Відсортуйте правильно головні напруження.

o σ1 = 20 МПа, σ2 = 0 МПа, σ3 = -50 МПа

ГГГГГГГГГ

15.Головними називаються такі площадки, на яких ...

o відсутн ідотичні напруження

16. Головні напруження:

o виникають тільки в одній точці тіла

17. Головні напруження - це відсортовані певним чином ...

o нормальні напруження на головних площадках

 

 

ДДДДДДД

18. Деформації тіла – це…

б)будь-які зміни розмірів або форми тіла;

Деформації можуть бути.

а)пружними, пластичними, відносними та абсолютними ;

До якого виду навантаження можна прирівняти тиск газу в середині балона.

а)до розподіленого по внутрішній поверхні;

21.Допустимі напруження для крихких матеріалів отримують діленням на коефіцієнт запасу міцності:

c)границі текучості    

22. Деревʼяні зразки при випробуванні на стиск витримують:

a) більше навантаження вздовж волокон, ніж впоперек;    

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

23. Згідно класифікації тіл в опорі матеріалів стержень(брус) – це

б)тіло, в якого один із розмірів значно більший, ніж два інших;

24. Згідно класифікації тіл в опорі матеріалів оболонка – це…

а)тіло, в якого один із розмірів значно менший, ніж два інших;

25. Згідно класифікації тіл в опорі матеріалів масив – це…

в)тіло, в якого всі розміри приблизно одного порядку;

26. Зовнішні сили – це …

а)сили, які прикладаються до тіла за рахунок інших тіл;

27. Зосореджениймомент вимірюється в …

а)кН*м;

28. Зосереджена сила вимірюється в …

а)кілоньютонах;

За якою формулою визначається абсолютна поздовжня зміна довжини стержня при розтяганні-стисканні без врахування власної ваги (закон Гука в розгорнутому вигляді)?

a) ;  

За якою формулою визначається відносна поздовжня зміна довжини стержня при розтяганні-стисканні?

c) ;    

За якою формулою визначається абсолютна зміна поперечних розмірів стержня при розтяганні-стисканні?

a) ;  

За якою формулою визначається відносна зміна поперечних розмірів стержня розтяганні-стисканні?

d) .  

33. За якою формулою визначається коефіцієнт поперечних деформацій (коефіцієнт Пуассона)?

a) ;    

За якою формулою виконати підбір поперечного перерізу при розтяганні-стисканні без врахування власної ваги стержня?

a) ;    

35. Зріз (зсув) - вид опору, при якому…

а)брус навантажений двома рівними силами (на малій відстані одна від одної), перпендикулярними до осі бруса й протилежно направленими;

36. За допомогою якої формули визначаються напруження τ, котрі виникають у поперечному перерізі заклепки при розрахунку на зрізання?

а) ;

в) ;

За допомогою якої із формул визначається кількість заклепок при розрахунку на зрізання

а) ;

За допомогою якої із формул визначається кількість заклепок при розрахунку заклепкових з’єднань на зминання?

а) ;

За якою формулою визначити допустиме значення згинаючого моменту, що може витримати балка при згині?

c) ;

   

За якою формулою виконати підбір поперечного перерізу при згині?

c) ;    

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

48. Жорсткість – це …

д)здатність тіл протидіяти зовнішнім силам, якомога менше деформуючись.

49. Жорсткість стержня при розтяганні (стисканні) це добуток:

d) .  

ККККККККККККККККК

50. Конструкція – це…

в)сукупність елементів (тіл), які функціонально пов’язані між собою та виконують певне технічне завдання;

51. Координати центра ваги визначаються за формулою:

a) ;

52. Координати центра ваги визначаються за формулою:

б) ;

53. Коефіцієнт Пуассона знаходять як:

a)відношення поперечних відносних деформацій до поздовжніх;

Коефіцієнт запасу міцності

С) більший для сталі ніж для деревини

ЛЛЛЛЛЛЛЛ

58. Лінії Людерса-Чернова це:

d) лінії під кутом 450 до навантаж…  

59. Лінії Людерса-Чернова відображають:

b) пластичну роботу матеріалу;  

60. Лінійним напруженим станом називається таке, при якому ...

o одне з головних напружень відмінно від нуля

МММММММ

61. Міцність – це …

а) здатність тіл витримувати задані навантаження не руйнуючись;

ОООООООООООООООООО

148. Опір матеріалів – це наука про …

б) інженерні методи розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткісь і стійкість;

ППППППППППППППП

156.Потрібно продовжити визначення. Оберіть вірну, на вашу думку, відповідь. Жорсткість – це …

а)здатність тіл протидіяти зовнішнім силам, якомога менше деформуючись;

157. Потрібно продовжити визначення. Оберіть вірну, на вашу думку, відповідь. Конструкція – це…

а)сукупність елементів (тіл), які функціонально пов’язані між собою та виконують певне технічне завдання;

158. Потрібно продовжити визначення. Оберіть вірну, на вашу думку, відповідь. Міцність – це …

а) здатність тіл витримувати задані навантаження не руйнуючись;

Пружність – це

в)здатність тіл відновлювати свою форму та розміри при розвантаженні;

162. Пружні деформації це ті, котрі….

д)зникають при розвантаженні тіла.

163. Пластичні деформації це ті, котрі…..

б)залишаються після розвантаження тіла;

РРРРРРРРРРРРР

173. Розподілене навантаження вимірюється в …

а)кН/м;

ССССССССССССССС

174. Стійкість – це …

в)здатність тіл протидіяти зовнішнім силам, зберігаючи первісну форму пружної рівноваги;

ТТТТТТТТТТТТТТ

182.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими поздовжні сили у поперечних перерізах цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

b)поздовжня сила буде однакова;

183.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими нормальні напруженняу поперечних перерізах цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

b)нормальні напруження будуть однаковими;

184.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими повні абсолютні видовженняцих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)абсолютні видовження будуть різними;

185.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи будуть однаковими повне відносне видовження цих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)відносне видовженнябуде різне;

186.Три стержня, виконані із міді, сталі та алюмінію, однакової площі поперечного перерізу та однакової довжини навантажені однаковими силами на вільному кінці вздовж осі стержня. Інший кінець стержня жорстко закріплений. Чи буде однаковим модуль пружностіцих стержнів (власну вагу стержнів не враховувати)?

a)модуль пружності буде різний;

УУУУУУУУУУУ

187. У більшості випадків деформація тіла складається з двох частин:

г)пластичної та пружної;

188.У яких одиницях виміру вимірюється статичний момент площі плоского поперечного перерізу?

c)м3;

189.У яких одиницях виміру вимірюється осьовий момент інерції плоского поперечного перерізу?

d)м4.

190.У яких одиницях виміру вимірюється осьовий момент опору плоского поперечного перерізу?

c)м3;

191.У яких одиницях виміру вимірюється відцентровий момент інерції плоского поперечного перерізу?

d)м4.

192.У яких одиницях виміру вимірюється полярний момент інерції плоского поперечного перерізу?

c)м4;

193.У яких одиницях виміру вимірюється радіус інерції поперечного перерізу?

a)м;

194.У яких одиницях виміру вимірюється площа поперечного плоского перерізу?

b)м2;

195.У яких одиницях виміру вимірюється полярний момент опору плоского поперечного перерізу?

d)м3.

196.У яких одиницях виміру вимірюються координати точки?

d)м.

197.У яких одиницях виміру вимірюється відстань від точки до заданої осі?

c)м;

198.У формулах , , а,в – це:

в) відстані між паралельними осями;

г) відстані до допоміжних осей.

ФФФФФФФФФФФФФ

228.Фізичний зміст гіпотези про малі деформації.

а)при розрахунках тіл розглядають деформації, які значно менші за розміри самих тіл (на 2 порядки і більше);

229.Фізичний зміст гіпотезипро однорідність та ізотропність.

а)у будь-якій точці тіламатеріал вважають однорідним та ізотропним;

230.Фізичний зміст гіпотезипро суцільність матеріалу.

а)матеріал заповнює все тіло (відсутні пустоти);

231.Формула для переходу до паралельних осей:

в) ;

232.Формула для переходу до паралельних осей:

б) ;

 

Чи правильним є твердження про те що при розрахунку заклепкового з’єднання на зминання у розрахунку приймають мінімальну сумарну товщину листів у одному пакеті? Пакет – це листи котрі працюють на розтяг у одному напрямку.

а)так це вірне твердження;

245.Чавунні зразки під час випробувань набувають бочкоподібної форми, бо:

b) мала швидкість нарощування навантаження; 246. Чистий зсув - це: o випадок, коли дотичні напруження відсутні ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ

ВВВВВВ

В яких одиницях вимірюється абсолютна деформація.

г)м;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.013 с.)