Орієнтовна тематика рефератівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовна тематика рефератів1. Спільна робота дитячого садка та сім’ї в екологічному вихованні дітей дошкільного віку.

2. Стиль спілкування між дітьми та дорослими як чинник морального виховання.

3. Співробітництво дитячого закладу з сім’єю у вихованні дітей старшого віку пошани до значущих дорослих.

4. Значення стилю взаємин між дітьми та дорослими у формуванні моральних якостей особистості дошкільника.

5. Виховання у дітей старшого дошкільного віку турботи про членів родини.

6. Співробітництво дошкільного закладу з батьками як оптимальний тип взаємодії з сім’єю при підготовці дітей до школи.

7. Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку.

8. Робота дошкільного закладу по формуванню педагогічної культури батьків.

9. Виховне значення спільної праці дітей та дорослих у сім’ї.

10. Виховання усвідомленого ставлення до виконання моральних норм у дітей.

11. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.

12. Взаємодія дитячого закладу з батьками у трудовому вихованні дітей.

13. Взаємодія дитячого закладу з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.

14. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного закладу і сім’ї.

15. Психолого-педагогічні основи взаємодії сім’ї і педагогів.

16. Розвиток активності батьків у спільному з педагогами вихованню дітей.

17. Проблеми встановлення у ДНЗ доброзичливих стосунків між дітьми і дорослими.

18. Співробітництво дитячого закладу з сім’єю в правовому вихованні дошкільників.

 

 

Модульний та підсумковий контроль

Форми проведення навчальних занять: лекції, семінари, лабораторні, консультації, самостійна та індивідуальна робота.

Методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, розповідь, аналіз результатів діяльності, виконання навчальних завдань, методи усного і письмового контролю, робота з підручником (книгою), написання конспектів, рефератів, звітів, конспектів тематичних занять.

Поточний контроль включає: усне опитування, перевірка виконаних завдань до семінарських і лабораторних занять, модульна контрольна робота.

Підсумковий контроль проходить у формі заліку.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Поточне оцінювання Самостійна робота Індивідуальне науково-дослідницьке завдання Сума
Т.1.1 Т.1.2 Т. 1.4 Т.1.5 Т.1.6 Т. 1.7 Т.1.8. Модульна контрольна робота № 1 Т.2.1 Т.2.2. Т.2.4. Т.2.5. Т.2.7 Модульна контрольна робота № 2
2,5 5,5 2,5 2,5 2,5 5,5 2,5 37,5

Підсумковий контроль проходить у формі заліку, який виставляється за результатами поточного контролю.

При оцінюванні знань (усних відповідей, виконання контрольної роботи, завдань самостійної роботи) використовуються наступні критерії:

оцінка „відмінно” „А“ – студент виявив всебічні та систематизовані знання з програми дисципліни по даних питаннях, продемонстрував глибину і детальність аналізу проблеми, вміння диференціювати й інтегрувати знання, повно і точно формулює дефініції, правильно і в достатній мірі добирає необхідні для відповіді аргументи (обґрунтовує пояснення, ілюструє їх прикладами із майбутньої професійної діяльності, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу); відповіді чіткі, логічні, конкретні, виклад матеріалу відповідно до норм сучасної української мови;

оцінка „добре” „ВС“– студент виявив повне засвоєння програми навчальної дисципліни, правильно дає визначення основних понять, висвітлює суттєві сторони соціально-педагогічних явищ, але має незначні ускладнення при використанні визначених програмою знань; власне ставлення висловлюється, але в аргументації є окремі неточності, недостатньо прикладів; у викладі матеріалу мають місце незначні помилки;

оцінка „задовільно” „DЕ“– студент виявив знання основного матеріалу програми курсу в об'ємі, який необхідний для подальшого навчання і роботи (правильність, знання понять по суті); відповідь вирізняється фрагментарністю висвітлення проблеми, аргументація слабка, є помилки у знанні матеріалу і висновках, продемонстровані окремі уміння диференціювати і інтегрувати матеріал; відповідь неповна (поверхова), порушена логіка викладу матеріалу;

оцінка „незадовільно” „FX”, „F”– студент виявив суттєві неточності у визначеннях, основному матеріалі, фрагментарність знань, не вміє диференціювати засвоєний матеріал, відсутній логічний зв'язок у викладі матеріалу, допущені орфографічні, стилістичні та синтаксичні помилки.

ЗАГАЛЬНА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

90-100 балів – (А) відмінно;

83-89 балів– (В) добре;

75-82 балів– (С) добре;

68-74 балів– (Д) задовільно;

60-67 балів– ( Е) задовільно;

35-59 балів– (FX) незадовільно з можливістю повторного складання;

0-34 балів –(F) незадовільно з обов’язковим повторним курсом.

Змістові модулі, теми Кількість балів, що присвоюються за: Індивідуальну роботу Модульна а контрольна робота Усього
Семінарські заняття Лабораторні заняття Самостійну роботу (відповідно до критеріїв оцінювання)
Вид контролю Відповідь Доповнення Конспектування тем Опрацювання теоретико-методологічної літератури з даної проблеми Аналіз педагогічних ситуацій Конспект, сценарій Анкети, пам’ятки, рекомендації для батьків,
Кількість балів 0,5 0,5 1,5
Змістовий модуль І. Психолого-педагогічні основи взаємодії дошкільного закладу і сім'ї
1.1 Роль сім’ї у формуванні особистості дитини 0,5   0,5          
1.2 Використання досвіду етнопедагогіки в індивідуальному вихованні дитини 0,5 0,5     1,5     8,5
1.3. Соціально-педагогічне значення співпраці сім'ї і дошкільного закладу в процесі вихованні дітей       0,5           4,5
1.4. Особливості педагогічного спілкування з батьками     0,5       1,5    
1.5. Психолого-педагогічні основи взаємодії сім’ї і педагогів 0,5   0,5   1,5     8,5
1.6. Форми і методи співробітництва дошкільного закладу і сім'ї 0,5   0,5          
1.7. Функції співпраці дошкільного закладу з сім’єю 0,5   0,5          
1.8. Характеристика співпраці сім’ї і дошкільного закладу в мовленнєвому розвитку дітей     0,5       1,5  
Всього за змістовий модуль І: 2,5 49,5
Змістовий модуль ІІ. Технології організації взаємодії ДНЗ з сім'єю
2.1. Співпраця дошкільного закладу з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей 0,5   1,5    
2.2. Взаємодія дошкільного закладу з батьками у фізичному вихованні дітей     0,5       1,5    
2.3. Взаємодія дитячого закладу і сім’ї з питань екологічного виховання       0,5             0,5
2.4. Взаємодія дошкільного закладу з батьками у трудовому вихованні дітей 0,5 0,5   1,5     11,5
2.5. Взаємозв’язок дошкільного закладу та сім`ї у вихованні дитини і підготовці її до школи     0,5       1,5    
2.6. Роль методичної служби в освоєнні педагогами конструктивної взаємодії з дітьми       0,5           4,5
2.7. Технології організації взаємодії ДНЗ з сім'єю у нових соціальних умовах 0,5   0,5      
Всього за змістовий модуль ІІ: 3,5 50,5
РАЗОМ: 4,5 7,5
                             

Таблиця рейтингової оцінки знань студентів (у балах)

Орієнтовні питання до модульної контрольної роботи № 1

 1. Нова філософія взаємодії сім'ї і дошкільного закладу.
 2. Порівняльний аспект щодо виховних функцій соціальних інститутів – дошкільного закладу–сім’ї. Суть понять «співпраця» і «взаємодія».
 3. Педагогічний всеобуч для батьків.
 4. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного закладу і сім’ї.
 5. Методи вивчення сім’ї.
 6. Шляхи оптимізації співробітництва з батьками.
 7. Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім'ї.
 8. Функції співпраці ДНЗ з сім’єю.
 9. Психолого-педагогічна просвіта батьків.

Орієнтовні питання до модульної контрольної роботи № 2

 1. Форми і зміст роботи дитячого садка і сім’ї з екологічного виховання.
 2. Взаємодія дитячого садка з батьками у трудовому вихованні дітей.
 3. Форми роботи з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.
 4. Взаємодія дошкільного закладу з батьками у фізичному вихованні дітей.
 5. Роль методичної служби в освоєнні педагогами конструктивної взаємодії з дітьми.
 6. Методи роботи з різними типами сімей.
 7. Технології організації взаємодії ДНЗ з сім'єю у нових соціальних умовах.
 8. Організація корекційної роботи з сім'ями різного типу.
 9. Технології організації взаємодії ДНЗ з сім'єю у нових соціальних умовах.

 

 

Модульні контрольні роботи виконуються після лекційно-практичного опрацювання змісту модуля, виконання самостійних (з них ІНДЗ) завдань. Модульна контрольна робота виконується одноразово і письмово. Тривалість написання роботи – 30-40 хв. Відсутність студента під час написання роботи оцінюється в 0 балів.

Орієнтовні Питання до заліку

1. Нова філософія взаємодії сім'ї і дошкільного закладу.

2. Порівняльний аспект щодо виховних функцій соціальних інститутів – дошкільного закладу–сім’ї. Суть понять «співпраця» і «взаємодія».

3. Роль сім’ї у формуванні особистості дитини.

4. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного закладу і сім’ї.

5. Використання досвіду етнопедагогіки в індивідуальному вихованні дитини.

6. Методи вивчення сім’ї.

7. Соціально-педагогічне значення співпраці сім'ї і дошкільного закладу в процесі вихованні дітей

8. Шляхи оптимізації співробітництва з батьками.

9. Особливості педагогічного спілкування з батьками

10. Форми і методи співробітництва дошкільного закладу і сім'ї.

11. Функції співпраці дошкільного закладу з сім’єю.

12. Функції співпраці ДНЗ зсім’єю ( Д.Лешлі).

13. Психолого-педагогічні основи взаємодії сім’ї і педагогів.

14. Розвиток активності батьків у спільному з педагогами вихованню дітей.

15. Характеристика співпраці сім’ї і дошкільного закладу у мовленнєвому розвитку дітей.

16. Співпраця дошкільного закладу з батьками у вихованні морально-вольових якостей дітей.

17. Взаємодія дошкільного закладу з батьками у фізичному вихованні дітей.

18. Форми і зміст роботи дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання.

19. Взаємодія дошкільного закладу з батьками у трудовому вихованні дітей.

20. Взаємозв’язок дошкільного закладу та сім`ї у вихованні дитини і підготовці її до школи.

21. Роль методичної служби в освоєнні педагогами конструктивної взаємодії з дітьми.

22. Методи роботи з різними типами сімей.

23. Технології організації взаємодії ДНЗ з сім'єю у нових соціальних умовах.

24. Організація корекційної роботи з сім'ями різного типу.

25. Основні напрямки в організації взаємодії ДНЗ з сім'єю.

 

Рекомендована ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Аніщук А.М. Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку: [тексти лекцій для студентів спеціальності „дошкільне виховання; практична психологія“ денної та заочної форм навчання] / А.М. Аніщук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – 102 с.

2. Артемова Л. В., Кудыкина Н. В., Школьная И. А. Ознакомление детей с трудом взрослых / Л. В. Артемова та ін. – К.: Радянська школа, 1988. – 176 с.

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я“ у Світі“ / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко – [3-тє вид., випр.]. – К.: Світич, 2009. – 430 с.

4. Баркан А.И. Его величество ребенок какой он есть: тайны и загадки / А.И. Баркан. – М: Столетие, 1996. – 368 с.

5. Бєлєнька, Г.В. Здоров'я дитини – від родини: як виховувати в сім'ї здорову дитину від народження до повноліття / Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, М.А. Машовець. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 220 с.

6. Богініч, О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: [навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. освіти, праців. дошк. закл. освіти] / О.Л. Богініч. – К., 2001. – 140 с.

7. Вербицький В.В.Екологічне виховання дітей: [практикум для педагога] / Володимир Вербицький / Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. – К.: АВЕРС, 2009. – 102с.

8. Воспитателю о работе с семьей: [пособ. для восп. дет. сада] / Л.В. Загик, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова и др. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

9. Глазирина Л.Д. Физическая культура дошкольникам: [пособ. для педагогов дошк. учрежд.] / Л.Д. Глазирина. − М.: Гуманит. из-д центр ВЛАДОС, 2000. − 264 с.

10. Давидова О.И., Богословец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: [этнопедагогический аспект] / О.И. Давыдова, Л.Г. Богословец, А.А. Майер. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.012 с.)